Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 2.3 POPC poddziałania 2.3.1 (Typ I projektu: cyfrowe udostępnianie ISP ze źródeł administracyjnych)

09-01-2018, 13:57:52,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w wyniku procedury odwoławczej zaktualizowana została Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu rozstrzygniętego w dniu 31.08.2017 r.
w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: Typ I projektu: cyfrowe udostępnianie ISP ze źródeł administracyjnych).

Zaktualizowana lista projektów rekomendowanych do dofinansowania, ze wskazaną wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i ilością otrzymanych punktów znajduje się poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania – aktualizacja