Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Aktualizacja wyników oceny projektów zgłoszonych w ramach I rundy konkursu dla działania 1.1 POPC

09-08-2018, 13:48:55,

W wyniku uwzględnienia protestu firmy ASTA-NET S.A w zakresie projektu złożonego na obszar KOSZALIŃSKI, oraz Hrubieszowskiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o. w zakresie projektu złożonego na obszar CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część B2, na które nie zostały jeszcze zawarte umowy o dofinansowanie, nastąpiła zmiana podmiotów wyłonionych do dofinansowania.

W związku z powyższym, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że Komisja Oceny Projektów dokonała aktualizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Zgodnie z zapisami §12 Regulaminu konkursu poniżej zamieszczamy listę wszystkich obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania – aktualizacja z dnia 2018-08-09