Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Aktualizacja wyników oceny projektów zgłoszonych w ramach konkursu dla działania 1.1 POPC

13-07-2017, 12:18:40,

W związku z odstąpieniem od podpisania umów na kolejnych 8 obszarach konkursowych przez NETIA S.A dokonano aktualizacji listy obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania.

W związku z powyższym Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, uprzejmie informuje, iż Komisja Oceny Projektów dokonała aktualizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Zaktualizowana lista wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem zaktualizowanych projektów rekomendowanych do dofinansowania, wartością dofinansowania i ilością otrzymanych punktów oraz projektów konkurujących, które otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej lub merytorycznej, a także zestawienie obszarów na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy znajduje się poniżej.

Zestawienie ocen obszarów – aktualizacja z dnia 2017-07-13