Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Aktualizacja wyników oceny projektów zgłoszonych w ramach konkursu dla działania 1.1 POPC

21-06-2017, 17:42:40,

W wyniku uwzględnienia protestu firmy SFERANET S.A. w zakresie projektu złożonego na obszar BIELSKI część A na który nie została jeszcze zawarta umowa o dofinansowanie, nastąpiła zmiana podmiotu wyłonionego do dofinansowania.

W związku z powyższym Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, uprzejmie informuje, iż Komisja Oceny Projektów dokonała aktualizacji projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Zgodnie z zapisami §12 Regulaminu konkursu poniżej zamieszczamy listę wszystkich obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Zestawienie ocen obszarów – aktualizacja z dnia 2017-06-21.