Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Aktualizacja wzorów dokumentów do wypełnienia przez beneficjentów działania 1.1 POPC przed kontrolą Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

07-08-2018, 14:33:34,

W nawiązaniu do komunikatu z 07-02-2018 (https://cppc.gov.pl/centrum-projektow-polska-cyfrowa-informuje-ze-od-i-kwartalu-2018-roku-urzad-komunikacji-elektronicznej-realizowal-bedzie-kontrole-projektow-dzialania-1-1-popc/) Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że  aktualizacji ulegają dokumenty jakie beneficjenci muszą przedstawić przed kontrolą. Nowe wzory do pobrania poniżej.

Od I kwartału 2018 roku realizowane są kontrole projektów działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Kontrolami przeprowadzanymi przez pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zostaną objęte wszystkie projekty I osi priorytetowej POPC.

Sprawdzeniu podlegają aspekty techniczne realizacji projektów w celu ustalenia czy zbudowana infrastruktura została wykonana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz przedstawioną przez Beneficjenta dokumentacją. W szczególności czy infrastruktura umożliwia:

  • dostęp do internetu o wymaganych parametrach dla użytkowników końcowych,
  • efektywny dostęp hurtowy dla innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Przeprowadzenie weryfikacji poprawności realizacji projektu, w tym dokonanie pomiarów infrastruktury, wymaga m.in. przekazania przez Beneficjentów informacji, których zakres został ujęty
w dokumencie pn. Szczegółowe informacje o projekcie do przygotowania przez Beneficjenta przed kontrolą projektu.

Udostępniamy cały pakiet dokumentów koniecznych do wypełnienia i przekazania do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w terminie określonym w zawiadomieniu o kontroli.

Termin kontroli konkretnego projektu 1.1 POPC zostanie wskazany w indywidualnej korespondencji
z Beneficjentem.

Załączniki:

Szczegółowe informacje o projekcie

Wykaz urządzeń aktywnych

Wykaz gospodarstw domowych i jednostek oświatowy

Statystyki ruchu

Rejestr urządzeń projektowych