Programy

 

Podkategorie

Celem Polski Cyfrowej jest wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa podstawami tymi są: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Zakres wsparcia w ramach POPC wpisuje się w cel wymieniony w projektach unijnych rozporządzeń. To  cel tematyczny 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych – celem jest poprawa jakości życia. MAC wychodzi z założenia, że pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków.

W 2012 r. nasycenie usługami internetu w przeliczeniu na gospodarstwa domowe osiągnęło poziom 83,5%. To wzrost o ponad 8% w przypadku usług stacjonarnych, natomiast aż o 21% w odniesieniu do dostępu mobilnego. Regularnie, tj. przynajmniej raz w tygodniu, korzysta z internetu jednak tylko 59% Polaków. Często brakuje im zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Cyfryzacja jest także potrzebna, by usprawnić kontakty obywateli z urzędami – na razie tylko co trzeci urząd w Polsce udostępnia e-usługi.

Oprócz programu Polska Cyfrowa  unijne środki na rozwój e-usług publicznych, digitalizację zasobów i rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach są także dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. By mądrze wydać unijne pieniądze, niezbędna jest ścisła współpraca administracji z partnerami z różnych obszarów – organizacjami pozarządowymi, samorządami, inwestorami.

POPC jest punktem odniesienia umożliwiającym koordynację interwencji.

Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach POPC są: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, konsorcja ww. jednostek z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami naukowymi, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Szwajcarsko–Polski Program Współpracy jest bezzwrotnym programem pomocowym, ustanowionym przez Rząd Federacji Szwajcarskiej na mocy umowy międzynarodowej, zawartej w Bernie 20 grudnia 2007 r. Na mocy tej Umowy, Szwajcaria przekaże ponad 1 mld franków szwajcarskich (CHF) dziesięciu nowym krajom Unii Europejskiej.

Z tej kwoty Polska otrzyma niemal połowę, czyli ok. 489 mln CHF (ok. 1 mld PLN).

Cel

Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych, istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Priorytety i obszary wsparcia
Szwajcarsko – Polski Program Współpracy zakłada możliwość dofinansowania projektów w następujących priorytetach i obszarach (działaniach):

 • bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
  • inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
  • zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej
 
 • środowisko i infrastruktura:
  • odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej,
  • poprawa publicznych systemów transportowych,
  • bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych;
 • sektor prywatny:
  • poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
  • rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP;
 
 • rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
  • ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej),
  • badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze).
 

Rola Władzy Wdrażającej Programy Europejskie

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) jest Instytucją Pośredniczącą dla pierwszych dwóch priorytetów Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy tj.:

 • bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
  • inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych,
  • zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej;
 • środowisko i infrastruktura:
  • odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej,
  • poprawa publicznych systemów transportowych,
  • bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych.
 

Poziom dofinansowania projektów/programów

 • do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu
 • do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów  otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego do 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
 • do 100 proc. całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej.

Wnioskodawcy/beneficjenci

O środki ze Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy mogą się ubiegać, w zależności od obszaru wsparcia, instytucje publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe z całej Polski lub tylko z obszaru priorytetowego (województwa: małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie). Szczegółowe informacje nt. kryteriów kwalifikowalności wnioskodawców są publikowane przy okazji poszczególnych naborów.

Okres realizacji

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obowiązuje pięcioletni okres zaciągania zobowiązań i dziesięcioletni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

Partnerstwa podmiotów polskich i szwajcarskich

Szukasz partnera w Szwajcarii? Tu znajdziesz potrzebne informacje:

http://www.contribution-enlargement.admin.ch/en/Home/Project_selection
/Finding_non_commercial_partners_in_Switzerland

Szwajcarsko–Polski Program Współpracy wspiera partnerstwa podmiotów polskich i szwajcarskich. Współpraca może polegać na wymianie doświadczeń, know – how, rozwiązań technologicznych, najlepszych praktyk, we wszystkich obszarach programu.

Nawiązywanie partnerstw w ramach projektów finansowanych ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy nie jest obowiązkowe, jednak zachęca się wszystkich potencjalnych beneficjentów do czerpania z doświadczeń szwajcarskich. Informacja o udziale podmiotów szwajcarskich w projekcie powinna zostać zawarta w aplikacji o dofinansowanie.

Ponadto, dla jednostek samorządowych oraz partnerów społecznych istnieje możliwość dofinansowania działań mających na celu budowanie i wzmacnianie partnerstw z instytucjami szwajcarskimi w ramach Grantu Blokowego dla organizacji pozarządowych (cel2), do którego nabór wniosków ogłoszony zostanie w II połowie 2009 r.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.