"Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" - czwarty konkurs

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach czwartego konkursu (eliminowanie białych plam). "Dogęszczanie" Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach czwartego konkursu dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Głównym celem ogłoszonego konkursu, na tzw. „dogęszczenie” jest dalsze eliminowanie białych plam w dostępnie do szerokopasmowego internetu na obszarach wykluczonych.

Wysokość alokacji przeznaczona na konkurs wynosi 580 mln zł.

W ramach konkursu, oprócz gospodarstw domowych, beneficjenci realizujący projekty będą zobowiązani do podłączenia do szerokopasmowego internetu placówek oświatowych, Gminnych Ośrodków Kultury oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, wskazanych w dokumentacji konkursowej.

Na obszarach objętych interwencją obecnie nadal ponad 1 mln 400 tys. gospodarstw domowych znajduje się poza zasięgiem sieci szerokopasmowego internetu. Zakłada się, że w wyniku interwencji blisko 350 tysięcy gospodarstw domowych uzyska dostęp do szybkich sieci.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych trzech konkursów w ramach osi POPC interwencją został objęty obszar całej Polski a blisko 2 miliony gospodarstw domowych uzyska dostęp do szerokopasmowego internetu. Pomimo, że efekty podjętych dotychczas działań są zdumiewające to potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich wciąż są bardzo duże. Dlatego celem IV konkursu jest „dogęszczenie” powstającej sieci NGA przez objęcie jej zasięgiem punktów adresowych nieuwzględnionych w aktualnie wdrażanych projektach.

 

Link do strony konkursu

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.