Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą - uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych. Więcej informacji o projekcie: https://cmi.edu.pl.

Konkurs (Działanie 2.4 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa) powstał z myślą o połączeniu potencjału i kreatywności  twórców aplikacji oraz zasobów otwartych danych służących pożytkowi społecznemu. Upowszechnienie rozwiązań cyfrowych ułatwiających korzystanie z administracji publicznej oraz zwiększających użyteczność gromadzonych danych publicznych, to jedno z głównych założeń działań CPPC. Każdego roku powstają nowe rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie zarówno w przestrzeni publicznej, jak również w życiu codziennym. Dzięki nowoczesnym technologiom znacznie łatwiejsze jest m.in. znalezienie i opłacenie miejsca parkingowego, monitorowanie w czasie rzeczywistym zużycia energii elektrycznej czy załatwienie spraw urzędowych za pośrednictwem internetu. Dostęp do otwartych danych to szansa na stworzenie nowych ciekawych rozwiązań. Więcej informacji tutaj.

Geolokalizacja pozwala sprawdzić, gdzie zainwestowaliśmy w rozwój sieci szerokopasmowej. To interaktywna mapa obejmująca miejsca, które już zostały podpięte do sieci oraz te, które niebawem się tego doczekają. Początkowo mapa miała uwzględniać 700 tys. gospodarstw domowych, jednak zasięg został rozszerzony i geolokalizacja obejmuje ponad 2 mln gospodarstw.

- Tworząc koncept programu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” założyliśmy, że dotrzemy do 700 tys. gospodarstw domowych. Dzięki wzmożonym wysiłkom i korzystnej współpracy z naszymi beneficjentami  udało nam się włączyć do projektu ponad 2 mln gospodarstw domowych. Mamy nadzieję, że dzięki nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 uda nam się wyeliminować jak największą ilość białych plam – Eliza Pogorzelska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych.

Każdy może sprawdzić mapę geolokalizacji - jest tutaj.

- Na inwestycjach skorzystają przede wszystkim tereny, które były pod tym względem szczególnie zaniedbane,  około 70% gospodarstw domowych objętych dotychczasowymi projektami znajduje się w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego Internetu – Wojciech Szajnar, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Punkty z bezpłatnym WiFi posiada zaledwie 405 gmin w całym kraju. Statystycznie więc hotspot znajdziemy w jednej na sześć odwiedzonych gmin. Cyfrowo wykluczonym chcemy dać szansę na zbalansowany rozwój, bez którego nie da się wyeliminować technologicznych i kompetencyjnych ograniczeń. Wspólne przedsięwzięcie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwa Cyfryzacji zakłada wsparcie przede wszystkim gmin wiejskich (1537) oraz gmin miejsko-wiejskich (638). To głównie one borykają się z brakiem ogólnodostępnej sieci. „Publiczny Internet dla każdego” to 120 mln zł, z których każda gmina może dostać na rozwój nieco ponad 64 tys. zł. Środki pokryją koszty instalacji hotspotów, ale utrzymanie infrastruktury i przepustowości będzie już zadaniem gmin. Dzięki konkursowi każda z nich zostanie wyposażona w przynajmniej 10 punktów z WiFi o prędkości na poziomie 30 Mb/s.

Grafika na zakładkę1

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja
z dnia
-

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu    - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

19.12.2019

27.02.2020

17.03.2020

29.04.2020

07.05.2020

26.10.2020

1

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Załącznikami  - wersja nieaktualna

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Załącznikami  - wersja nieaktualna

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Załącznikami

19.12.2019

27.02.2019

22.05.2020

19.06.2020

2

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z Załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z Załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z Załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z Załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z Załącznikami

19.12.2019

30.06.2020

15.09.2020

18.09.2020

11.02.2021

3

3a. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów - obowiązujące w I rundzie konkursu

3b. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów - obowiązujące w II rundzie konkursu

08.07.2019
4 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 09.09.2019
5 Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 17.06.2019
6

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie - wersja nieaktualna

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie - wersja nieaktualna

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

19.12.2019

30.06.2020

15.09.2020

7 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

05.12.2019

Informacja o zmianach z 27.02.2020

Informacja o zmianach z 17.03.2020

Informacja o zmianach z 29.04.2020

Informacja o zmianach z 07.05.2020

Informacja o zmianach z 22.05.2020

Informacja o zmianach z 19.06.2020

Informacja o zmianach z 30.06.2020

Informacja o zmianach z 15.09.2020

Informacja o zmianach z 18.09.2020

Informacja o zmianach z 26.10.2020

Informacja o zmianach z 11.02.2021

Warszawa, 20 grudnia 2019 r.

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa


z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla
Działania 2.4. „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne
i informacje sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z2018 r. poz. 1431 ze zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Działania 2.4 „Tworzenie usługi aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

W ramach Działania 2.4 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 4 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i  informacje sektora publicznego.  

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w następujących terminach:

 • I runda - od 3 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r.
 • II runda - od 9 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Maksymalny poziom dofinansowania: Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to minimalny wkład własny Beneficjenta.

Budżet i poziom dofinansowania: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące:

 • Runda I – kwota 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • Runda II – kwota 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nie wyznaczono minimalnej i maksymalnej wartości projektu.

Okres realizacji projektu wynosi: 24 miesiące.

Typ Beneficjenta:

 • jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną;
 • rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych;

utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.

Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia. Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem:https://popc020301.cppc.gov.pl/
 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym
elektronicznie na stronie internetowej: 
www.cppc.gov.pl .

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt: Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.4 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pomoc dla Wnioskodawców

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla

Działania 2.4. „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne

i informacje sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.)

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach działania 3.2

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS - 57 - KALISKI

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Szczegóły

21 sierpień 2019

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów konkursowych złożonych w ramach działania 3.2. Konkurs o numerze POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonego dla działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

W ramach NUTS - 57 - KALISKI: złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej, „Rozporządzenie”), informujemy Panią/Pana o przysługujących Pani/Panu uprawnieniach.

W przypadku gdy Pani/Pana kontakt dotyczy  spraw związanych z realizacją jednego z Programów Operacyjnych, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w ramach tego programu dostępną pod adresem: https://cppc.gov.pl/polityka-prywatnosci.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku obsługi wniosku o udzielenie informacji publicznej jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej „CPPC”), mające siedzibę przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

Inspektor Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Wskazanie szczegółowego celu i podstawy prawnej przetwarzania jest uzależnione od przyczyny Pani/Pana kontaktu z CPPC.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia korespondencji, jej analizy oraz ewentualnie udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania tych danych będzie:

 • wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – jeżeli kontakt dotyczy zadań publicznych realizowanych przez CPPC,
 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu CPPC (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w pozostałych przypadkach.

Okres przechowania danych osobowych

Dane osobowe będą wykorzystywane do czasu załatwienia sprawy a następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w CPPC.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi wsparcia w zakresie IT, zewnętrznym kancelariom prawnym oraz przewoźnikom pocztowym w celu dostarczenia korespondencji w toku sprawy.

Prawa osoby fizycznej, której dane dotyczą

Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam ograniczeń, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Informacja, czy podanie danych osobowych jest dobrowolne

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Do udzielenia Państwu odpowiedzi niezbędne jest jednak przekazanie przez Państwa danych kontaktowych (adres e-mail, telefon lub adres korespondencyjny).

Szanowni Beneficjenci,

jednym z zadań Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w ramach obsługi środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest kontrola zamówień publicznych udzielanych przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za przeprowadzenie wyżej wymienionych kontroli odpowiada w Departamencie Prawnym Wydział Zamówień Publicznych. Proces kontroli zamówień publicznych odbywa się w oparciu o Roczny Plan Kontroli. W zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, prowadzone są dwa rodzaje kontroli zamówień publicznych:

 • kontrole ex-ante - przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego (przeprowadzenie kontroli ex-ante zostało zwieszone przez CPPC od dnia 12 września 2018 r. za wyjątkiem projektów realizowanych w ramach I osi POPC),
 • kontrole ex-post - po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne.

Kontrola procedur udzielenia zamówień publicznych jest prowadzona na podstawie dokumentów przekazanych przez beneficjentów.

Jako Instytucja Pośrednicząca zobowiązana do prowadzenia kontroli zamówień udzielanych przez Beneficjentów w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, przypominamy o konieczności przekazywania kompletnej dokumentacji przeprowadzonych postępowań.

Kompletna dokumentacja postępowań o udzielenie zamówieni publicznego, prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, powinna zawierać:

Lp. Postępowania prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Postępowania prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) Uwagi dotyczące zmian
1. Plan zamówień przewidziany na dany rok oraz rejestr udzielonych zamówień aktualny na dzień przekazania dokumentów do CPPC Plan zamówień przewidziany na dany rok oraz rejestr udzielonych zamówień aktualny na dzień przekazania dokumentów do CPPC -
2. Wniosek o wszczęcie postępowania, dokumenty zawierające wyliczenie szacunkowej wartości zamówienia, w tym zebrane na tym etapie wyceny Wniosek o wszczęcie postępowania, dokumenty zawierające wyliczenie szacunkowej wartości zamówienia, w tym zebrane na tym etapie wyceny -
3. - Analizę potrzeb i wymagań zamawiającego – w przypadku gdy zamawiający był zobowiązany do jej sporządzenia na podstawie przepisów ustawy Pzp Wymóg przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań został wprowadzony w art. 83 nowej ustawy Pzp. Dotyczy zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej: „SIWZ”) Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej: „SWZ”) Nowa ustawa Pzp wprowadziła pojęcie „Specyfikacji Warunków Zamówienia” (SWZ) w miejsce „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ)
5. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z potwierdzeniem publikacji Ogłoszenie o zamówieniu wraz z potwierdzeniem publikacji -
6. Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ -
7. Pytania wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami Pytania wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami -
8. Kopie złożonych ofert wraz z dokumentami potwierdzającymi złożenie ofert w terminie, np. kopie kopert z datą i godziną wpływu ofert (w przypadku ofert składanych w formie papierowej), zrzuty ekranu lub wydruki ze stosowanej przez zamawiającego platformy zakupowej, z widoczną datą i godziną wpływu ofert (w przypadku ofert składanych w formie elektronicznej) Złożone oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi złożenie ofert w terminie,
np. zrzuty ekranu lub wydruki ze stosowanej przez zamawiającego platformy zakupowej, z widoczną datą i godziną wpływu ofert
Co do zasady, zgodnie z przepisami nowej ustawy Pzp, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym składanie ofert i komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami) prowadzone są całkowicie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nienależnie od wartości zamówienia. Wyjątki pozwalające na odstąpienie od stosowania ww. środków zostały określone w art. 65 ust. 1 nowej ustawy Pzp
9. Korespondencję, uzupełnienia i wyjaśnienia z etapu oceny ofert Korespondencję, uzupełnienia i wyjaśnienia z etapu oceny ofert -
10. Informacje o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu ofert Informacje o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu ofert -
11. Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z potwierdzeniem przesłania do wykonawców
i publikacji na stronie internetowej
Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z potwierdzeniem przesłania do wykonawców
i publikacji na stronie internetowej
-
12. Protokół z postępowania Protokół z postępowania -
13. Oświadczenia o istnieniu lub braku konfliktu interesów wszystkich osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oświadczenia o istnieniu lub braku konfliktu interesów wszystkich osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 56 ust. 6 nowej ustawy Pzp oświadczenie składa się przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.

Art. 56 doprecyzowuje ponadto katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia (kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia)
14. Korespondencję oraz dokumentację dotyczącą środków ochrony prawnej, w przypadku gdy miało miejsce zastosowanie środków ochrony prawnej przez wykonawców Korespondencję oraz dokumentację dotyczącą środków ochrony prawnej, w przypadku gdy miało miejsce zastosowanie środków ochrony prawnej przez wykonawców -
15. Kopię umów/umowy zawartej z wykonawcą/wykonawcami wraz z załącznikami Kopię umów/umowy zawartej z wykonawcą/wykonawcami wraz z załącznikami Nowa ustawa Pzp w sposób bardziej kompleksowy reguluje treść umowy o zamówienie publiczne (Dział VII nowej ustawy Pzp)
16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z potwierdzeniem publikacji Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z potwierdzeniem publikacji -
17. Aneksy do zawartych umów wraz ze wskazaniem podstawy prawnej i uzasadnieniem ich zawarcia, jeżeli takie elementy nie zostały wymienione w preambule aneksów Aneksy do zawartych umów wraz ze wskazaniem podstawy prawnej i uzasadnieniem ich zawarcia, jeżeli takie elementy nie zostały wymienione w preambule aneksów -
18. - Ogłoszenie o wykonaniu umowy wraz z potwierdzeniem publikacji Wymóg zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy został wprowadzony w art. 448 nowej ustawy Pzp. Dotyczy również zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 

Kompletna dokumentacja, jaką należy przekazać do kontroli ex-post po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (dalej: „Wytyczne”), powinna zawierać między innymi:

 1. dokumenty zawierające wyliczenie szacunkowej wartości zamówienia, w tym zebrane na tym etapie wyceny;
 2. potwierdzenie publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności/na stronie internetowej zamawiającego/rozesłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców (w zależności od trybu wyboru wykonawcy zamówienia);
 3. zapytanie ofertowe wraz z kompletem załączników;
 4. pytania wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami;
 5. wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego;
 6. kopie złożonych ofert wraz z dokumentami potwierdzającymi złożenie ofert w terminie, np. kopie kopert z datą i godziną wpływu ofert (w przypadku ofert składanych w formie papierowej), zrzuty ekranu lub wydruki ze stosowanej przez zamawiającego platformy zakupowej, z widoczną datą i godziną wpływu ofert (w przypadku ofert składanych w formie elektronicznej);
 7. korespondencję z wykonawcami;
 8. protokół z postępowania;
 9. oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
 10. kopię umowy/umów zawartej z wykonawcą/wykonawcami wraz z załącznikami;
 11. aneksy do zawartych umów wraz ze wskazaniem podstawy prawnej i uzasadnieniem ich zawarcia, jeżeli takie elementy nie zostały wymienione w preambule aneksów.

Przekazanie kompletnej dokumentacji w bardzo dużym stopniu wpływa na usprawnienie weryfikacji postępowań przez Wydział Zamówień Publicznych, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rzetelne przekazywanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli. Przypominamy także, że niewypełnienie obowiązku wynikającego z zawartych umów lub porozumień o dofinansowanie, polegającego na niezwłocznym przekazywaniu kompletnej dokumentacji zamówień udzielonych w ramach projektów bądź też utrudnianie dostępu do dokumentacji zamówienia albo znaczące braki w przekazanej dokumentacji, mogą na etapie kontroli ex-post stanowić podstawę do dokonania pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych w wysokości do 100% dofinansowania, zgodnie z obowiązującymi taryfikatorami.

Informujemy również, że dokumentację dotyczącą udzielonego zamówienia należy przekazywać bezpośrednio do opiekuna projektu. Z uwagi na znaczną objętość przekazywanych dokumentów oraz proces elektronizacji udzielania zamówień publicznych doradzamy wykorzystanie rozwiązań chmurowych w tym celu. Dodatkowo przypominamy o obowiązku uzupełniania przez Beneficjentów danych dotyczących umów zawartych w projektach w systemie SL2014. Nieuzupełnienie tych danych wydłuża proces kontroli zamówienia, co przekłada się m.in. na dłuższe zatwierdzanie wniosków o płatność i późniejsze wypłaty dofinansowania.

Dodatkowo wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i wątpliwościom związanym z procesem przekazywania dokumentacji do kontroli, przedstawiamy przykładowe listy dokumentów jakie należy przedłożyć do CPPC do kontroli ex-post wraz z ich przykładowym spisem.

Tryby pozaustawowe

pdf

Postępowania przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

pdf

Jednocześnie oddajemy w Państwa ręce materiały, przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisję Europejską, które pomogą uniknąć błędów popełnianych podczas udzielania zamówień publicznych w trybach pozaustawowych w ramach projektów realizowanych z POPC 2014-2020.

pdf

pdf

pdf

pdf

Zachęcamy do stosowania załączonych wzorów.

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

2019-10-09

2020-02-07

2020-03-23

2020-04-10

1

     Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2019-10-09
2

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2019-10-09
 

zał. 3 – Wzór studium wykonalności wraz z załącznikami

2019-10-09
 

zał. 4 – Formularz planowania zasięgów i sieci NGA

2019-11-08

2019-12-10

2020-02-07

 

zał. 7 – Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

2019-10-09
 

 

zał. 8 – Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ)

2019-10-09
 

zał. 9 – Oświadczenia wspólników spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz w zakresie ubezpieczenia społecznego – wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o regulowaniu w terminie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych (jeśli dotyczy).

2019-10-09
 

zał. 11 – Zaświadczenie lub oświadczenie  wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) o pomocy de minimis oraz Wzór Formularza informacji przestawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

2019-10-09
 

zał. 12 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

2019-10-09
 

zał. 13 – Dokument uwierzytelniający posiadanie wymaganego współfinansowania projektu – bezwarunkowa promesa kredytowa wraz z wypełnionym Upoważnieniem do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową  (jeśli dotyczy)

2019-10-09
3

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2019-10-09

2020-02-07

4

Wzór umowy o dofinansowanie - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie

2019-10-09

2020-09-10

 

zał. 2 – Wzór deklaracji o niekaralności

2019-10-09
 

zał. 4 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu

2019-10-09
 

zał. 5 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność

2019-10-09
 

zał. 6 – Wzór harmonogramu płatności

2019-10-09
 

zał. 7 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu

2019-10-09
 

zał. 8 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

2019-10-09
 

zał. 9 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

2019-10-09
 

zał. 10 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

2019-10-09
 

zał. 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2019-10-09
 

zał. 12 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2019-10-09
 

zał. 13 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

2019-10-09
 

zał. 16 – Wzór obowiązku informacyjnego - wersja nieaktualna

zał. 16 - Wzór obowiązku informacyjnego

2019-10-09

2020-09-10

5

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

2019-10-09
6

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2019-10-09
7

Katalog wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2019-10-09
8

Kryteria wyboru projektów formalne i merytoryczne dla działania 1.1 POPC

2019-10-09
9

Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych, Gminnych Ośrodków Kultury i Ochotniczych Straży Pożarnych do czwartego konkursu w ramach działania 1.1 POPC

2019-10-09
10

Wymagania dla podłączenia Jednostek oświatowych w ramach czwartego konkursu w ramach działania 1.1 POPC

2019-10-09
11

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze, z wyszczególnieniem:   wersja nieaktualna

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze, z wyszczególnieniem: - wersja nieaktualna

Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze, z wyszczególnieniem: 

2019-10-31

2019-12-10

2020-02-07

 

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1466 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. 2016 poz. 1648)

2019-10-09

Dokumenty pomocnicze:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1

Lokalizacja węzłów POPC w ramach projektów z drugiego konkursu  

Dane mają charakter pomocniczy i informacyjny. Najbardziej aktualne dane w sprawie lokalizacji węzłów i ich funkcjonowania posiadają właściciele infrastruktury.
2020-02-10

Skład Komisji Oceny Projektów - członkowie biorący udział w ocenie

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 10-09-2020

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 10-04-2020

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 23-03-2020

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 07-02-2020

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1 POPC 10-12-2019

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

ROZSTRZYGNIĘCIE IV KONKURSU DLA DZIAŁANIA 1.1 POPC

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach czwartego konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-007/19 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” oraz w związku z podpisaniem wszystkich umów o dofinansowanie poniżej zamieszczamy informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu.

W ramach konkursu zostało złożonych 35 wniosków o dofinansowanie na 22 spośród 35 wyznaczonych obszarów konkursowych. W wyniku przeprowadzonej oceny oraz w związku z odstąpieniem od podpisania dwóch umów o dofinansowanie przez spółkę KOBA Sp. z o.o.  do dofinansowania zostało wyłonionych 16 projektów.

Liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym internetem o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na 16 obszarach wynosi 127 259 i stanowi 111,03% w stosunku do wskazanej minimalnej liczby gospodarstw domowych dla tych obszarów.  Ponadto w wyniku realizacji projektów podłączonych do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zostanie 6 Gminnych Ośrodków Kultury oraz 118 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach wyłonionych projektów to 276 891 897,42 PLN i stanowi 47,74% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej prezentujemy pełną listę wszystkich rozstrzygniętych obszarów, w której wskazane są projekty rekomendowane do dofinansowania wraz z kwotą przyznanego dofinansowania i liczbą uzyskanych punktów oraz konkurujący projekt spełniający wszystkie kryteria oceny. Zestawienie uwzględnia także obszary, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego projektu. Zamieszczamy także listę podpisanych umów o dofinansowanie.

pdf

pdf

 

SZCZEGÓŁOWE MAPY OBSZARÓW, NA KTÓRE PRZYZNANO DOFINANSOWANIE

LP. ID OBSZARU NAZWA OBSZARU
1 4.08a LUBUSKI część A
2 4.08b LUBUSKI część B
3 4.10a ŁÓDZKI część A
4 4.10b ŁÓDZKI część B
5 4.10d ŁÓDZKI część D
6 4.12a MAŁOPOLSKI część A
7 4.20a PODLASKI część A
8 4.22a POMORSKI część A
9 4.22c POMORSKI część C
10 4.22d POMORSKI część D
11 4.26a ŚWIĘTOKRZYSKI część A
12 4.26b ŚWIĘTOKRZYSKI część B
13 4.26c ŚWIĘTOKRZYSKI część C
14 4.30a WIELKOPOLSKI część A
15 4.30b WIELKOPOLSKI część B
16 4.32b ZACHODNIOPOMORSKI część B

 


9 października 2019 r.

Ogłoszenie  czwartego konkursu dla POPC 1.1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca

dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

czwartego  konkursu dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

W ramach ogłoszonego konkursu dla działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalny poziom dofinansowania: dla obszarów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania: nie wyższa niż wskazana w dokumentacji konkursowej na dany obszar konkursowy.

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie opublikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej instytucji www.cppc.gov.pl. najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 580 000 000,00 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt milionów, 00/100 złotych). Powyższe środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uruchomienie konkursu odbywa się zgodnie  z Regulaminem konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 9 listopada 2019 roku do 29 lutego 2020 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 29 lutego 2020 r. do godziny 23:59:59 za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych w Regulaminie konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

 

Aktualizacja z dnia 07.02.2020 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie §12 pkt. 3 Regulaminu konkursu informuje, że ze względu na dokonaną w dniu 07.02.2020 r. aktualizację „Listy obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze” podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie do dnia 31 marca 2020 r. W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu:

 

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 9 listopada 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 31 marca 2020 r. do godziny 23:59:59 za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/

 

Aktualizacja z dnia 23.03.2020 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działając na podstawie §12 pkt. 3 Regulaminu konkursu informuje, że ze względu na potencjalne utrudnienia procesu aplikowania związane z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii podjęło decyzję o przedłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie do dnia 15 kwietnia 2020 r. W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 9 listopada 2019 roku do 15 kwietnia 2020 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godziny 23:59:59 za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/ .

 

Aktualizacja z dnia 10.04.2020 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działając na podstawie §12 pkt. 3 Regulaminu konkursu informuje, że ze względu na potencjalne utrudnienia procesu aplikowania związane z obowiązującym stanem epidemii podjęło decyzję o dalszym przedłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie do dnia 30 kwietnia 2020 r. W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu:

 

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 9 listopada 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godziny 23:59:59 za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Podkategorie

Programy realizowane przez CPPC

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa –  będzie wspierał obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności przedsięwzięcia polegające na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo oraz upowszechnianie TIK.
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata 2007-2017 – w zakresie Priorytetu nr 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform”, Priorytetu nr 2 „Infrastruktura i środowisko”, Priorytetu nr 5.2 „Alokacje specjalne – projekty zaproponowane przez stronę szwajcarską” oraz Funduszu na Przygotowanie Projektów (Instytucja Pośrednicząca)
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’ ” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)

Programy realizowane w przeszłości przez WWPE:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Phare – komponenty CBC 1994-2003, JHA 1997-2003 oraz ESC 2001-2003
 • Fundusz Schengen 2004-2006
 • Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców 2004 oraz 2005-2007
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy 2004 – 2009 – w zakresie Priorytetu 2.7 „Wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa” oraz w zakresie Priorytetu 2.9 „Polityka regionalna i działania transgraniczne”
 • Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • System Informacyjny Schengen SIS/System Informacji Wizowej VIS
 • Kontrola I stopnia – Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III na lata 2004-2006 w tym INTERREG IIIC, INTERREG IIIB BSR, INTERREG IIIB CADSES, ESPON, INTERACT.
 • Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” – w zakresie XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Ogólny „Solidarność oraz zarządzania przepływami migracyjnymi” na lata 2007-2013 w tym: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (Instytucja Delegowana)
 • Kontrola I stopnia programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w tym: Programu INTERREG IVC, Programu Regionu Morza Bałtyckiego, Programu dla Europy Środkowej, Programu ESPON 2013 oraz URBACT II (kontroler I stopnia).
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.