Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Komunikat dotyczący zmiany alokacji.

W związku z obecną nadzwyczajną sytuacją w kraju, a także w związku z niskim udziałem  Jednostek Samorządu Terytorialnego w aplikowaniu o środki w ramach konkursu na Publiczny Internet Dla Każdego, CPPC wraz z Ministerstwem Funduszy i Rozwoju Regionalnego podjęło decyzję o ograniczeniu alokacji na konkurs Publiczny Internet Dla Każdego do wysokości
10 mln PLN. Pozostała część środków zostanie przeznaczona,  na cele związane ze wsparciem Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie doposażenia Jednostek Oświatowych
w mobilny sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia kształcenia zdalnego.

Zmiana ta oznacza zmniejszenie alokacji w konkursie Publiczny Internet Dla Każdego z 120 mln zł.  do 10 mln zł.  

Pozostałe warunki konkursu na Publiczny Internet Dla Każdego nie ulegają zmianie.

Nowa struktura budżetu przedstawia się więc następująco:

 • 1 267 662,49 zł – z alokacji dla województwa mazowieckiego,
 • 8 732 337,51 zł – z alokacji dla pozostałych województw.


Zmodyfikowany w tym zakresie Regulamin konkursu obowiązuje od 1 kwietnia 2020
Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym dokumentem.


Informacja dla wnioskodawców i potencjalnych wnioskodawców dotycząca kosztów utrzymania projektu w okresie trwałości.

Zgodnie z dokumentacją konkursową dofinansowanie w ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego” przeznaczone jest na pokrycie kosztów budowy punktów dostępu do internetu w przestrzeni publicznej, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Przy tak zdefiniowanym zakresie projektu, koszty utrzymania będą zależne od tego, ile i jakich punktów dostępu dany wnioskodawca zdecyduje się zbudować w swojej gminie.

Nie bez znaczenia na koszty utrzymania będzie miała także lokalizacja projektu a także usługa jaką zdecyduje się zakupić beneficjent.

W oparciu o raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod nazwą „Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce”, poniżej prezentujemy przykładową symulację kosztów utrzymania projektu w okresie trwałości, tj. w okresie 5 lat od zakończenia projektu.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą rynkową, przedział cen usług w zakresie ofert o przepustowości od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie  kształtują się na poziomie od 38 zł za usługę 40 Mb/s  do 88 zł za usługę 80 Mb/s.  Można przyjąć, że średnia cena usługi spełniająca parametry niezbędne do wypełnienia warunków technicznych określonych dla projektów konkursowych wynosi 63 złote.

Przy założeniu zrealizowania w ramach projektu 10 zewnętrznych punktów dostępowych miesięczne koszty zakupu usługi dostępu do internetu wyniosą 630 PLN co w skali roku daje koszty w wysokości ok 7 500 PLN. Okres trwałości to 5 lat, a więc gmina z tytułu kosztów utrzymania usługi dostępu do internetu w okresie trwałości projektu poniesie koszty w wysokości blisko 40 tys. zł.

Zupełnie inaczej będą wyglądały koszty utrzymania punktów dostępowych wewnątrzbudynkowych, gdy lokalizacja kilku punktów dostępowych  będzie miała miejsce w jednym budynku publicznym np. szkoła. Beneficjent opłaca jeden abonament na daną placówkę i rozprowadza sygnał do punktów dostępowych, zapewne należy wtedy uwzględnić wyższą jakość kupowanej usługi, z uwagi na redystrybucje sygnału.

 

 

 

1. Jak należy szacować koszty utrzymania projektu w okresie trwałości?

Zgodnie z dokumentacją konkursową dofinansowanie w ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego” przeznaczone jest na pokrycie kosztów budowy punktów dostępu do internetu w przestrzeni publicznej, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Przy tak zdefiniowanym zakresie projektu, koszty utrzymania będą zależne od tego, ile i jakich punktów dostępu dany wnioskodawca zdecyduje się zbudować w swojej gminie.

Nie bez znaczenia na koszty utrzymania będzie miała także lokalizacja projektu a także usługa jaką zdecyduje się zakupić beneficjent.

W oparciu o raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod nazwą „Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce”, poniżej prezentujemy przykładową symulację kosztów utrzymania projektu w okresie trwałości, tj. w okresie 5 lat od zakończenia projektu.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą rynkową, przedział cen usług w zakresie ofert o przepustowości od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie  kształtują się na poziomie od 38 zł za usługę 40 Mb/s  do 88 zł za usługę 80 Mb/s.  Można przyjąć, że średnia cena usługi spełniająca parametry niezbędne do wypełnienia warunków technicznych określonych dla projektów konkursowych wynosi 63 złote.

Przy założeniu zrealizowania w ramach projektu 10 zewnętrznych punktów dostępowych miesięczne koszty zakupu usługi dostępu do internetu wyniosą 630 PLN co w skali roku daje koszty w wysokości ok 7 500 PLN. Okres trwałości to 5 lat, a więc gmina z tytułu kosztów utrzymania usługi dostępu do internetu w okresie trwałości projektu poniesie koszty w wysokości blisko 40 tys. zł.

Zupełnie inaczej będą wyglądały koszty utrzymania punktów dostępowych wewnątrzbudynkowych, gdy lokalizacja kilku punktów dostępowych  będzie miała miejsce w jednym budynku publicznym np. szkoła. Beneficjent opłaca jeden abonament na daną placówkę i rozprowadza sygnał do punktów dostępowych, zapewne należy wtedy uwzględnić wyższą jakość kupowanej usługi, z uwagi na redystrybucje sygnału

2. Czy każdy punkt dostępowy musi być zasilony osobnym łączem 30 Mb/s, czy może być to łącze wspólne dla kliku punktów np. jeżeli wybudujemy kilka punktów dostępowych w jednej miejscowości i te wszystkie punkty zasilimy jednym łączem 30 Mb/s to czy warunek zostanie zaspokojony?

W celu zapewnienia użytkownikom wysokiej jakości usług za pośrednictwem finansowanej sieci „Publiczny internet dla każdego”, Beneficjent musi wykupić abonament na połączenie internetowe zapewniające prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 30 Mb/s.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18.10.2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu wskazuje, iż minimalna przepływność łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa wynosi 30 Mb/s. Minimalna przepływność jest zachowana, gdy zsumowana przepustowość łącza w dół do wszystkich użytkowników końcowych wynosi 30 Mb/s.

 3. Czy koszty inne niż koszty sprzętu i instalacji publicznych punktów dostępu, koszty zakupu sprzętu niezbędnego do uruchomienia sieci mogą podlegać dofinansowaniu w Konkursie np. koszty pośrednie (osobowe) lub koszty promocji?

Katalog kosztów podlegających dofinansowaniu w konkursie „Publiczny internet dla każdego” ma charakter zamknięty i został opisany w dokumencie pn. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w sekcji 4.6. Będące przedmiotem zapytania wydatki dotyczące kosztów osobowych, kosztów promocji nie podlegają dofinansowaniu w ramach przedmiotowego konkursu.

4. Czy dofinansowanie dostępne w ramach Konkursu Publiczny internet dla każdego może być również przeznaczone na sieci LoraWAN?

Zgodnie z zasadami konkursu „Publiczny internet dla każdego” sieć typu LoraWAN nie podlega dofinansowaniu.

5. Czy wymagana nazwa SSID sieci może być rozgłaszana bez polskich znaków? W wielu systemach, w tym Windows i starszych Androidach, nie można zalogować się z SSID zawierającymi symbole inne niż znaki angielskie, cyfry i spacje.

Nazwa SSID może być rozgłaszana bez polskich znaków.

6. Jakie są wymagania odnośnie świadczenia usługi dostępu do sieci utworzonej w ramach konkursu Publiczny internet dla każdego?

W celu zapewnienia użytkownikom wysokiej jakości usług za pośrednictwem finansowanej sieci „Publiczny internet dla każdego”, Beneficjent musi wykupić abonament na połączenie internetowe zapewniające prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 30 Mb/s.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18.10.2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu wskazuje, iż minimalna przepływność łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa wynosi 30 Mb/s. Minimalna przepływność jest zachowana, gdy zsumowana przepustowość łącza w dół do wszystkich użytkowników końcowych wynosi 30 Mb/s.

7.Jaka ma być docelowo architektura gminnej/innej  dedykowanej sieci WIFI  zważając na. Docelowy sposób

 i formę nadzoru/ logowania /statystyk:

- architektura gwiazdy z routerem (jakim ma posiadać cechy/wymagania/ usługi) w gminie np. serwerowni

- inna dowolna?  Jest to istotne zwłaszcza w aspekcie możliwości zlecenia całości realizacji na "duży podmiot" który transmisję internetową w różnych punktach może realizować niezależnie własną siecią na zasadach tego podmiotu. Co dodatkowo (statystyki itp) ten podmiot będzie miał spełnić w zakresie punktów dostępu poza zasadami prawnymi i swoim regulaminem ?

Architektura sieci WiFi może być dowolna (właścicielem dofinansowanej sieci będzie gmina).  

W zakresie wymagań do jakich powinien stosować się Wnioskodawca należy stosować m.in. zapisy art. 7 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnym (tekst jedn. Dz. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 18.10.2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu oraz zapisy dokumentacji konkursowej.

8. Jak mają być rozwiązane kwestie dotyczące kont i haseł dostępowych w sieci utworzonej w ramach Konkursu Publiczny internet dla każdego?

Dokument: Wymagania dla WiFi wskazuje, iż „Beneficjent zapewnia, aby sieć „Publiczny internet dla każdego” z identyfikatorem SSID „Publiczny internet dla każdego” była otwartą siecią w takim sensie, że nie będzie wymagać żadnych informacji uwierzytelniających (takich jak stosowanie hasła). Po połączeniu się użytkownika
z siecią, Beneficjent zapewnia, by sieć „Publiczny internet dla każdego” z identyfikatorem SSID „Publiczny internet dla każdego” wyświetlała portal autoryzacji https przed autoryzacją połączenia użytkownika z Internetem.

9. Jakie wydatki podlegają dofinansowaniu w ramach Konkursu Publiczny internet dla każdego? Kto finansuje transmisję danych?

W dokumencie Wymagania dla WiFi wskazano, iż w celu zapewnienia użytkownikom wysokiej jakości usług za pośrednictwem finansowanej sieci „Publiczny internet dla każdego”, Beneficjent musi wykupić abonament na połączenie internetowe zapewniające prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 30 Mb/s (zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do internetu, Dz. U. z 2018 r. poz. 2078).

Urządzenia jakie mogą podlegać dofinansowaniu w ramach Konkursu „Publiczny internet dla każdego”, mówią poniższe zapisy z dokumentu pn. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

„W projektach PIdK ponoszone wydatki powinny stanowić pokrycie kosztów sprzętu i instalacji hotspotów Wi-Fi, które spełniają wymagania określone w dokumencie Wymagania dla WiFi, tj.

1) kosztów sprzętu i instalacji publicznych punktów dostępu do internetu - „hotspoty”;

2) zakupu sprzętu niezbędnego do uruchomienia sieci PIdK, tj.: urządzeń zasilających np. zasilacz Ethernet (PoE), adapter zasilania, przełącznik PoE lub wyposażenie do łączenia się z internetem (np. routery, łącza mikrofalowe, przełączniki, zapory sieciowe).

Kwota ryczałtowa nie obejmuje kosztów aktywnych elementów sieci łączy dosyłowych. Sieć łączy dosyłowych powinna być już dostępna w miejscu podłączenia sieci z publicznymi punktami dostępu do internetu („hotspoty”) lub powinna zostać podłączona przy wykorzystaniu innych środków.

Koszty sprzętu i instalacji przekraczające wartość kwoty ryczałtowej powinny zostać sfinansowane ze środków własnych beneficjenta

10. Co się ostatecznie rozumie przez punkt dostępu? Jak rozumieć wymóg z zakresie obsługi przez punkt dostępu co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez pogorszenia funkcjonowania?

Wnioskodawca powinien stosować się do zapisów rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 18.10.2018 r.
w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu. Każdy nadajnik liczony jest jako jedna sztuka według tabelki z dokumentacji konkursowej (3 nadajniki powinny być liczone jako 3 punkty dostępowe). Każdy punkt dostępowy powinien mieć zapewnioną przepustowość minimum 30 Mb/s. Obsługa 50 osób (zalogowanie), jest to wymaganie dotyczące funkcjonalności zastosowanego  sprzętu i nie ma przełożenia na przepływność oferowaną poszczególnym użytkownikom.

11. Czy w Konkursie Publiczny internet dla każdego mogą wziąć udział gminy, które pozyskały środki w ramach inicjatywy WiFi4EU?

Gminy, które otrzymały wsparcie w ramach inicjatywy WiFi4EU mogą również ubiegać się o środki w ramach Konkursu „Publiczny internet dla każdego”.   

Zgodnie  z § 4 ust. 2 Regulaminu konkursu :  „Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie wydatków, na które otrzymał już wsparcie z innych środków publicznych”. Przedmiotowy zapis dotyczy wykluczenia możliwości ewentualnego pokrycia tych samych wydatków, na które Wnioskodawca otrzymał uprzednio wsparcie z innych środków publicznych. Kwestia podwójnego finansowanie wydatków uregulowana został w pkt 6.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Deklaracja dostępności

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z  przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa www.cppc.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-03. Deklaracja powstała na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Jesteśmy w trakcie prac nad udoskonaleniem strony pod kątem spójności informacji oraz poprawy nawigacji. Staramy się również ułatwić korzystanie z serwisu osobom niewidzącym, dlatego na bieżąco tworzymy opisy alternatywne powstających grafik. Na stronie internetowej można także korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Sławomir Szadkowski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 315 23 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

Budynek, w którym siedzibę ma Centrum Projektów Polska Cyfrowa przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Spokojnej 13A. Wejście pozwala na swobodny wjazd wózkami.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku. W budynku jest winda, do której zapewniony jest dojazd z poziomu terenu. Drzwi windy są automatyczne przesuwne. Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa umożliwia łatwą identyfikację dźwigu, wszelkim zastosowanym oznaczeniom wizualnym towarzyszy równorzędny komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny.

Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po lewej stronie kabiny, na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, kontrastowe, o średnicy ok. 20 mm, dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w części przy salach konferencyjnych.

W Centrum nie ma pętli indukcyjnych.

Każdej osobie z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się na recepcję zostanie przydzielony ASYSTENT, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwianiu spraw i opiekę bytową na terenie Centrum. 

W centrum można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez:

 1. wysłanie pisma/złożenia wniosku na adres: Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa,
 2. wysłanie e-maila na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 22 315 23 40,
 4. skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8:15 -16:15.

 

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS 71 – siedlecki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 71 (siedlecki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Wyniki naboru w piątym konkursie dla działania 3.2 POPC „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach I rundy piątego konkursu 3.2 w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla działania 3.2 POPC „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” .

Lista wszystkich obszarów NUTS-3 ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach V naboru, wysokością kwoty dofinansowania i liczbą otrzymanych punktów a także zestawienie obszarów, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy znajduje się poniżej.

pdf

pdf

  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

dla wskazanych poniżej obszarów NUTS-3:

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 16 - M. ŁÓDŹ

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 16 (m. Łódź) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 26 - ostrołęcki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 26 (ostrołęcki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 8 – włocławski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 8 (włocławski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 6 - (bydgosko-toruński)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 6 (bydgosko-toruński) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 15 – łódzki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 15 (łódzki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC - NUTS 9 – bialski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 9 (bialski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC - NUTS 73 – żyrardowski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 73 (żyrardowski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

        ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC - NUTS 71 – siedlecki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 71 (siedlecki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC - NUTS 25 - ciechanowski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 25 (ciechanowski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

           ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC - NUTS 29 – warszawski wschodni

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 29 (warszawski wschodni) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 36 – tarnobrzeski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 36 (tarnobrzeski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 35 – rzeszowski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 35 (rzeszowski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC - NUTS 45 - bytomski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 45 (bytomski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC - NUTS 48 - katowicki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 48 (katowicki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC - NUTS 70 - płocki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 70 (płocki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 51 - tyski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 51 (tyski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 7 - grudziądzki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 7 (grudziądzki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC - NUTS 3 - wałbrzyski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 3 (wałbrzyski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 10 – chełmsko-zamojski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 10 (chełmsko-zamojski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 28 - M. St. Warszawa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 28 (M. St. Warszawa) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.      

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 62 - Miasto Poznań

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 62 (Miasto Poznań) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

    ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 5 - Miasto Wrocław

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 5 (Miasto Wrocław) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.  

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 65 - M. Szczecin

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 65 (M. Szczecin) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Jednocześnie informujemy, że w ramach NUTS 65 (M. Szczecin) żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 21 - Miasto Kraków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 21 (Miasto Kraków) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.  

   
pdf

Aktualizacja z dnia 18.06.2020 r. - Informujemy, że w ramach NUTS 21 (Miasto Kraków) żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 67 - inowrocławski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 67 (inowrocławski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 63 - koszaliński

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 63 (koszaliński) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

          
pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 31 - nyski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 31 (nyski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

pdf

Aktualizacja z dnia 26.02.2020 r.  - Informujemy, że w ramach NUTS 31 (nyski) żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 44 - bielski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 44 (bielski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.        

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 56 - olsztyński

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 56(olsztyński) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 49 - rybnicki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 49 (rybnicki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 32- opolski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 32 (opolski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Jednocześnie informujemy, że w ramach NUTS 32 (opolski) żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 4 - wrocławski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 4 (wrocławski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf 

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 68 - świecki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 68 (świecki)  w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 46 - częstochowski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 46 (częstochowski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 34 - przemyski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 34 (przemyski)  w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 50 - sosnowiecki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 50 (sosnowiecki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 54 - elbląski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 54 (elbląski)  w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 55 - ełcki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 55 (ełcki)  w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf  

Aktualizacja z dnia 28.02.2020 r.  - Informujemy, że w ramach NUTS 55 (ełcki) żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.

     

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 47 - gliwicki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 47 (gliwicki)  w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 66 - szczeciński

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 66 (szczeciński)  w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 2 – legnicko - głogowski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 2 (legnicko - głogowski)  w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 12 - puławski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 12 (puławski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 57 - kaliski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 57 (kaliski)  w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 58 – koniński

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 58 (koniński)  w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 43 Trójmiejski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 43 (Trójmiejski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 39 - Suwalski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 39 (Suwalski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 30 – warszawski zachodni

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 30 (warszawski zachodni) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 27 – radomski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 27 (radomski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 17 – piotrkowski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 17 (piotrkowski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 14 - zielonogórski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 14 (zielonogórski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 1 - jeleniogórski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 1 (jeleniogórski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 60 - pilski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 60 (pilski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 37 - białostocki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 37 (białostocki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 38 – łomżyński

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 38 (łomżyński) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 18 – sieradzki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 18 (sieradzki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 19 - skierniewicki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 19 (skierniewicki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 61 - poznański

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 61 (poznański) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 11 - lubelski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 11 (lubelski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 59 - leszczyński

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 59 (leszczyński) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 23- oświęcimski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 23 (oświęcimski) ) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 20 - krakowski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 20 (krakowski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 13 - gorzowski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 13 (gorzowski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 40 - gdański

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 40 (gdański) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 42 - starogardzki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 42 (starogardzki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 64 – szczecinecko-pyrzycki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 64 (szczecinecko-pyrzycki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 69 – nowotarski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 69 (nowotarski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 72 - chojnicki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 72 (chojnicki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 52 -kielecki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 52 (kielecki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 33 - krośnieński

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 33 (krośnieński) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 53 – sandomiersko-jędrzejowski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 53 (sandomiersko - jędrzejowski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 24 - tarnowski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 24 (tarnowski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 22 - nowosądecki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 22 (nowosądecki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 41 - słupski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 41 (słupski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

 

 

 

 Informujemy, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach 3.2. Konkurs o numerze POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonego dla działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

W ramach NUTS - 67 – inowrocławski  złożono 5 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-36 - tarnobrzeski:  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-16 – miasto Łódź:  złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-15 – łódzki :  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-73 – żyrardowski :  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-35 - rzeszowski:  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-25 – ciechanowski : złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 29 - warszawski wschodni:  złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-71 - siedlecki:  złożono 9  wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-26 - ostrołęcki:  złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 9 – bialski złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 7 – grudziądzki:  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 6 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 6 – bydgosko-toruński:  złożono 5 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostały przekazane 4 wnioski, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 8 – włocławski  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 51 – tyski  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 45 – bytomski  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 3 – wałbrzyski złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 70 – płocki  złożono 11 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 10 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 48 – katowicki  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej..

pdf

Aktualizacja informacji o wynikach oceny formalnej w ramach NUTS w ramach NUTS - 10 – chełmsko-zamojski            30.10.2019

W ramach NUTS - 10 – chełmsko-zamojski  złożono 11 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 10 wniosków, z których 9 spełniło wszystkie kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 10 – chełmsko-zamojski  złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, z których 8 spełniło wszystkie kryteria formalne i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 5 – miasto Wrocław  złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 46 – częstochowski  złożono 6 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

 W ramach NUTS - 47– gliwicki  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

 W ramach NUTS - 62 – miasto Poznań  złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

 W ramach NUTS 50 - sosnowiecki  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS 54 - elbląski złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS 34– przemyski złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 56 – olsztyński  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS 55 - ełcki  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS 4 - wrocławski  złożono 8  wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

ramach NUTS - 68 - świecki:  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

ramach NUTS - 63 - koszaliński:  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostały przekazane 3 wnioski, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

ramach NUTS - 12 - puławski:  złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

ramach NUTS - 65 - Miasto Szczecin:  złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostały przekazane 2 wnioski, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 66 - szczeciński:  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 6 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 21 - Miasto Kraków:  złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostały przekazane 2 wnioski, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 2 - legnicko - głogowski:  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 6 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. 

pdf

W ramach NUTS - 31 - nyski:  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazane 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 28 - Miasto Stołeczne Warszawa:  złożono 5 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostały przekazane 4 wnioski, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 49 - rybnicki:  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej

pdf

W ramach NUTS - 44 - bielski:  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 32 - opolski:  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazane 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 58 - koniński:  złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 6 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 57 - KALISKI: złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-39 - suwalski: złożono 7 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 43 - trójmiejski:  złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS-60 - pilski: złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 64 - szczeciniecko - pyrzycki: złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 6 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytoryczn

pdf

W ramach NUTS - 59 - leszczyński: złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 42 - starogardzki:  złożono 12 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 33 - krośnieński: złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 37 - białostocki: złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 40 - gdański: złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 41 - słupski: złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 6 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 52 - kielecki: złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 53 - sandomiersko-jędrzejowski: złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 10 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 61 - poznański: złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 69 - nowotarski: złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 6 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 11 - lubelski:  złożono 12 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 1 - JELENIOGÓRSKI:  złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, z których 7 spełniło wszystkie kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 38 - ŁOMŻYŃSKI: złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 14 - zielonogórski: złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 19 - SKIERNIEWICKI: złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 13 - GORZOWSKI:  złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 17 - PIOTRKOWSKI: złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 18 - SIERADZKI: złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 20 - KRAKOWSKI: złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

 W ramach NUTS - 22 - NOWOSĄDECKI: złożono 12 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 11 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

 W ramach NUTS - 23 - OŚWIĘCIMSKI: złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 24 - TARNOWSKI: złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 9 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 27 - RADOMSKI: złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 8 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 30 - WARSZAWSKI ZACHODNI: złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 7 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

W ramach NUTS - 72 - CHOJNICKI: złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Na ocenę formalną zostało przekazanych 5 wniosków, wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

pdf

LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Lista najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami

pdf

Rozstrzygnięcie czwartego konkursu 3.2 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach czwartego konkursu 3.2 w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla działania 3.2 POPC „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach wszystkich obszarów NUTS-3, w których prowadzony był nabór.

pdf

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 28 M. St. Warszawa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektu zgłoszonego w ramach NUTS 28 (M. St. Warszawa) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Jednocześnie informujemy, że w ramach NUTS 28 (M. St. Warszawa) żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS43 – trójmiejski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 43 - trójmiejski w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 65 - M.Szczecin

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 65 - M.Szczecin w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 27- Radomski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 27 - Radomski w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 41 - Słupski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 41 - Słupski w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 62 M. Poznań

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 62 (M. Poznań) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 16 M. Łódź

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 16 (M. Łódź) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 48 Katowicki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 48 (Katowicki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 21 M.Kraków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 21 (M.Kraków) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 26 ostrołęcki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 26 (ostrołęcki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 5 M.Wrocław

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 5 M.Wrocław w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA 3.2 POPC – NUTS 70 PŁOCKI

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 70 (płocki) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

-

-

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

09.07.2019

18.07.2019

11.10.2019

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 09.07.2019
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 09.07.2019
3. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 08.07.2019
4. Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów 09.07.2019
5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
6. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 17.06.2019
7. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 26.04.2018
8.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikam - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikam - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikam 

09.07.2019

23.10.2019

25.02.2020

9.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

09.07.2019

23.10.2019

25.02.2020

10. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 09.07.2019
11. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 17.06.2019
12. Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (KRCU) 09.07.2019
13. Szablon studium wykonalności 30.05.2018

pdf

pdf

pdf

pdf

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

04.07.2019

30.09.2019

28.10.2019

23.12.2019

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 17.06.2019
2. Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 04.07.2019
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 04.07.2019
4.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikam - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

04.07.2019

28.10.2019

23.04.2020

5.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowu o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowu o dofinansowanie wraz z załącznikami

04.07.2019

28.10.2019

23.04.2020

6. Formalne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
9. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 17.06.2019
10. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 04.07.2019
11. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 04.2019
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 04.07.2019
13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 26.08.2015

Informacja o zmianach z 30.09.2019

Informacja o zmianach z 28.10.2019

Informacja o zmianach z 23.12.2019

Informacja o zmianach z 23.04.2020

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konkurs dotyczący powszechnego internetu w przestrzeni publicznej w polskich gminach

Publiczny Internet dla każdego to konkurs, dzięki któremu mieszkańcy polskich gmin uzyskają dostęp do bezpłatnego i powszechnego internetu w przestrzeni publicznej. Place zabaw, skwery, parki, dworce czy urzędy, które do tej pory funkcjonowały w trybie offline, wreszcie wzbogacą się o hotspoty dostępne dla wszystkich.

Punkty z bezpłatnym WiFi posiada zaledwie 405 gmin w całym kraju. Statystycznie więc hotspot znajdziemy w jednej z sześciu odwiedzonych gmin. Cyfrowo wykluczonym chcemy dać szansę na zbalansowany rozwój, bez którego nie da się wyeliminować technologicznych i kompetencyjnych ograniczeń.

Dla kogo?

Wspólne przedsięwzięcie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwa Cyfryzacji zakłada wsparcie przede wszystkim gmin wiejskich (1537) oraz gmin miejsko-wiejskich (638). To głównie one borykają się z brakiem ogólnodostępnej sieci. Publiczny Internet dla każdego to 120 mln zł, z których każda gmina może dostać na rozwój nieco ponad 64 tys. zł. Środki pokryją koszty instalacji hotspotów, ale utrzymanie infrastruktury i przepustowości będzie już zadaniem gmin. Dzięki konkursowi każda z nich zostanie wyposażona w przynajmniej 10 punktów z WiFi o prędkości na poziomie 30 Mb/s.

 Mapa Polski przedstawiająca liczbę gmin posiadających hotspoty (405 gmin posiada łącznie prawie 6000 hotspotów)

Tabela: Minimalna liczba hotspotów, które mają powstać w ramach projektu.

Minimalna liczba zewnętrznych 

punktów dostępu

 Minimalna liczba wewnętrznych

punktów dostępu

10 0
9 2
8 3
7 5
6 6
5 8
4 9
3 11
2 12
1 14
0 15

Kiedy i jak?

Zgłoszenia można wysyłać od  września 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku w trybie ciągłym. Dokumenty konkursowe zostały skonstruowane tak, aby dało się je wypełnić możliwe prosto i szybko. Przychodzące wnioski będą weryfikowane na bieżąco, co przyspieszy proces zawierania umów. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie konkursu.

Dokładny proces

7 września startuje nabór wniosków o dofinansowanie. Oczywiście zacząć należy od wypełnienia takiego wniosku. Do tego posłuży generator, który umieściliśmy na naszej stronie internetowej (tutaj). Również na stronie znajduje się aplikacja przez którą należy przesłać wniosek do nas (tutaj).

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć:

 1. Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji wnioskodawcy.
 2. Pełnomocnictwo/upoważnienie poświadczone notarialnie dla osoby reprezentującej wnioskodawcę do podpisania wniosku.

Rejestracja w systemie będzie możliwa od 1 września.

Po etapie sporządzania i składania wniosków przyjdzie czas na ich ocenę pod kątem formalnym i merytorycznym przez naszych ekspertów. Na stronie konkursu pojawi się lista wniosków, które otrzymają dofinansowanie – będzie ona uaktualniana przez cały czas trwania konkursu. Ostatecznie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie. Wzory załączników do umowy także można znaleźć na naszej stronie (tutaj). Wszelkie pytania należy kierować do naszych specjalistów na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Infografika: 1. nabór wniosków rusza 7 września 2. konkurs jest skierowany do gmin miejsko-wiejskich i wiejskich 3. maksymalna kwota dofinansowania (kwota ryczałtowa) to 64465 złotych

 

Podkategorie

Programy realizowane przez CPPC

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa –  będzie wspierał obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności przedsięwzięcia polegające na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo oraz upowszechnianie TIK.
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata 2007-2017 – w zakresie Priorytetu nr 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform”, Priorytetu nr 2 „Infrastruktura i środowisko”, Priorytetu nr 5.2 „Alokacje specjalne – projekty zaproponowane przez stronę szwajcarską” oraz Funduszu na Przygotowanie Projektów (Instytucja Pośrednicząca)
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’ ” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)

Programy realizowane w przeszłości przez WWPE:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Phare – komponenty CBC 1994-2003, JHA 1997-2003 oraz ESC 2001-2003
 • Fundusz Schengen 2004-2006
 • Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców 2004 oraz 2005-2007
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy 2004 – 2009 – w zakresie Priorytetu 2.7 „Wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa” oraz w zakresie Priorytetu 2.9 „Polityka regionalna i działania transgraniczne”
 • Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • System Informacyjny Schengen SIS/System Informacji Wizowej VIS
 • Kontrola I stopnia – Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III na lata 2004-2006 w tym INTERREG IIIC, INTERREG IIIB BSR, INTERREG IIIB CADSES, ESPON, INTERACT.
 • Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” – w zakresie XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Ogólny „Solidarność oraz zarządzania przepływami migracyjnymi” na lata 2007-2013 w tym: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (Instytucja Delegowana)
 • Kontrola I stopnia programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w tym: Programu INTERREG IVC, Programu Regionu Morza Bałtyckiego, Programu dla Europy Środkowej, Programu ESPON 2013 oraz URBACT II (kontroler I stopnia).
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.