Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Konkurs dotyczący cyfryzacji gminnych samorządowych instytucji kultury

pdf

Materiały ze szkolenia dla potencjalnych beneficjentów do pobrania TUTAJ.

Zapraszamy gminne samorządowe instytucje kultury do pisania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem Lista kontaktów – cyfryzacja GOK. Dostarczając swoje dane, zwiększacie swoją szansę na udział w projekcie! Poniżej znajduje się lista, na którą zostaną Państwo wprowadzeni po mailowym zgłoszeniu chęci zapisania się na listę. Prosimy o informacje kontaktowe do jednostek, nie do osób!

Lista gminnych samorządowych instytucji kultury zainteresowanych współpracą: Lista GOKów

Przypomnienie dla gminnych samorządowych instytucji kultury: Mogą Państwo deklarować współpracę wielu potencjalnym beneficjentom! Zwiększy to Państwa szansę na udział w projekcie. Na danym obszarze wygrywa tylko jeden beneficjent! Jeżeli zadeklarują Państwo udział w projekcie wnioskodawcy, który przegra na danym obszarze, to jest ryzyko, że nie zostaną Państwo uwzględnieni w projekcie. Zwycięzca nie jest zobowiązany do objęcia finansowaniem GOKów spoza listy, którą zadeklarował we wniosku o dofinansowanie.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Kto może złożyć wniosek?

 • organizacje pozarządowe,
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST,
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
 • instytucje publiczne z obszaru nauki,
 • instytucje publiczne z obszaru kultury,
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji, szkoły wyższe,
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać od 30 czerwca do 31 lipca.

Jaki jest przebieg konkursu?

 1. Wnioskodawcy muszą złożyć wnioski o dofinansowanie w wyżej wymienionym terminie.
 2. Po 31 lipca nastąpi sprawdzanie złożonych wniosków.
 3. Łącznie zostaną wybrane 73 projekty – po jednym w każdym NUTS3.

Czym jest NUTS3?

Jest to system statystycznych jednostek terytorialnych w Polsce stanowiący część standardu NUTS. Istnieją 73 NUTS3, a każdy z nich składa się z kilku powiatów. Poniżej przedstawiamy mapkę podziału Polski na NUTS3:

polska nuts3 2016

Jak wygrać konkurs?

Dofinansowanie otrzymają Ci wnioskodawcy, którzy zadeklarują największą liczbę gminnych samorządowych instytucji kultury w projekcie oraz spełnią kryteria konkursowe.

Pamiętajcie! W każdym obszarze NUTS3 zostanie wybrany tylko jeden projekt.

Jaki jest plan działania?

Podmiot, który wygra w danym NUTSie, zorganizuje szkolenia pracownikom gminnych samorządowych instytucji kultury. Ich celem jest podniesienie ich kompetencji w takim stopniu, aby to oni mogli samodzielnie lub w asyście trenera przeprowadzić szkolenia dla dzieci i młodzieży. To podmiot, który wygra na danym obszarze, zakupi sprzęt do realizacji szkoleń. Komputery, tablety, drukarki 3D i inne wyposażenie po zakończeniu projektu pozostanie w ośrodkach kultury na stałe.

Co obejmuje dofinansowanie?

Projekty będą dofinansowane w 100% - nie trzeba wnosić wkładu własnego. Minimalna wartość projektu wynosi 450 000 zł, a maksymalna wartość dofinansowania 1 360 000 zł. Do 30% kwoty można przeznaczyć na sprzęt dla GOK, do 5% na promocję.

Szkolenia będą obejmować następujące obszary tematyczne:

 1. Dziennikarstwo online – przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie (serwisy, multimedia, telewizja).
 2. Edukacja online – zaawansowane korzystanie z platform edukacyjnych, cyfrowych zasobów edukacyjnych.
 3. Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych – przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnych prac w zakresie grafiki reklamowej, grafiki użytkowej i projektów graficznych publikacji.
 4. Korzystanie z cyfrowych na zaawansowanym poziomie – administracja, zdrowie, bankowość, kultura.
 5. Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych.
 6. Kompetencje medialne – m. in. krytyczna analiza treści w Internecie, kształtowanie swojego wizerunku w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych.
 7. Programowanie w różnych językach - uwzględniając różne poziomy zaawansowania.
 8. Zaprezentowanie możliwości, jakie niosą wirtualna (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR) w życiu i pracy.
 9. Sztuczna inteligencja i big data – wprowadzenie dla dzieci i młodzieży.
 10. Bezpieczne zachowanie w sieci - w życiu prywatnym, społecznym oraz w edukacji.
 11. Dostępność zasobów cyfrowych online. Problematyka dostępności serwisów, portali, publikacji.

Instrukcja wypełniania wniosków oraz inne dokumenty dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-iii-os/dzialanie-3-2/nabor-wnioskow-popc-3-2-piaty-konkurs/dokumenty-do-pobrania.

Grafika przedstawia schemat działania programu cyfrowej modernizacji GOK:

 

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
-

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca
Zmiany z dnia 13.08.2019 r

30.05.2019

08.07.2019

27.08.2019

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.05.2019
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 30.05.2019
  Zał. nr 5 - Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.05.2019
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 30.05.2019
4.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - wersja obowiązująca

30.05.2019

18.09.2019

18.02.2020

  zał. nr 4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.05.2019
  Zał. nr 5 -  Wzór harmonogramu płatności  30.05.2019
  Zał. nr 6 -  Wzór wniosku beneficjenta o płatność 30.05.2019
  Zał. nr 7 -  Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 30.05.2019
  Zał. nr 8 - Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 30.05.2019
  Zał. nr 9 - Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 30.05.2019
  Zał. nr 10 - Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 30.05.2019
  Zał. nr 11 - Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 30.05.2019
  Zał. nr 12 - Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 30.05.2019
  Zał. nr 13 - Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.05.2019
  Zał. nr 14 - Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego w przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia - nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 30.05.2019
 

Zał. nr 15 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. nt 15 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania - wersja obowiązująca
Zmiany z dnia 16.09.2019 r

30.05.2019

16.09.2019

  Zał. nr 16 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.05.2019
  Zał. nr 17 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.05.2019
  Zał. nr 18 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 30.05.2019
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 30.05.2019
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.05.2019
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.05.2019
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu 30.05.2019
9. Minimalny zakres umowy partnerskiej 30.05.2019
10. Standard wymagań kompetencji cyfrowych 30.05.2019
11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 30.05.2019
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 30.05.2019
13. Deklaracja udziału w projekcie 30.05.2019

Informacja o zmianach – 08.07.2019 r.

Informacja o zmianach – 13.08.2019 r.

Informacja o zmianach - 16.09.2019 r.

Informacja o zmianach - 17.02.2020 r.

Lista członków KOP

 

Kryteria wyboru projektów

Czy udział i doświadczenie Partnerów zaangażowanych w ramach partnerstwa będzie wypełniało jednocześnie kryterium merytoryczne nr 3 „Współpraca ze środowiskiem naukowym”. Czy może niezależnie od udziału w partnerów w projekcie konieczne jest nawiązanie współpracy z kolejnymi podmiotami aby wypełnić wymagania kryterium nr 3?

Nie jest wymagane nawiązanie współpracy z kolejnymi podmiotami w celu wypełnienia kryterium merytorycznego nr 3 „Współpraca ze środowiskiem naukowym” w przypadku gdy warunki postawione w opisie kryterium spełniają partnerzy zaangażowani do realizacji projektu.

Czy w ramach kryterium merytorycznego nr 3 „Współpraca ze środowiskiem naukowym” zespoły uczestniczące w ostatnich 5-ciu latach w finałach Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu zespołowym, należy interpretować jako: 1) zespoły uczestniczące w każdym roku w ciągu ostatnich pięciu lat 2) zespoły uczestniczące co najmniej raz w ciągu ostatnich pięciu lat?

W przypadku kryterium merytorycznego nr 3 „Współpraca ze środowiskiem naukowym” chodzi o zespoły uczestniczące w finałach Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu zespołowym co najmniej raz w ciągu ostatnich 5 lat.

Kwalifikowalność wydatków

Czy sprzęt dla niepełnosprawnych może być sfinansowany w projekcie w ramach kosztów kwalifikowalnych, inaczej czy CPPC zapewnia możliwość finansowania i kwalifikowania wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień? Jeżeli tak to jaką wartość możemy przyjąć na osobę, jaki limit środków? Na chwilę obecną nie jest możliwe miarodajne oszacowanie ilości osób niepełnosprawnych jakie mogą wystąpić w projekcie.

Wnioskodawca w projektach ogólnodostępnych (a z takim mamy do czynienia w konkursie 3.2 CMI) nie powinien zabezpieczać w ramach budżetu projektu środków na ewentualną konieczność sfinansowania racjonalnych usprawnień, ponieważ nie ma pewności, że w projekcie wystąpi udział osób z niepełnosprawnością (w tym z określonym rodzajem niepełnosprawności). W przypadku projektów ogólnodostępnych mechanizm ten jest uruchamiany dopiero w momencie pojawienia się w projekcie osoby z niepełnosprawnością. Limit przewidziany na sfinansowanie ww. mechanizmu wynosi wówczas 12 tys. zł/osobę. Możliwość sfinansowania kosztów racjonalnych usprawnień nieprzewidzianych we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie osoby z niepełnosprawnością dają Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W przypadku projektów, które w swych założeniach nie były w całości dedykowane osobom niepełnosprawnym, ale w trakcie ich realizacji wystąpi konieczność uruchomienia mechanizmu racjonalnych usprawnień w związku z pojawieniem się w projekcie osoby z niepełnosprawnością, dopuszcza się dwie możliwości wprowadzenia ww. mechanizmu:

 • Poprzez tzw. elastyczność budżetu, a mianowicie możliwe będzie przesunięcie środków w ramach budżetu projektu na ten cel w momencie pojawienia się w projekcie specjalnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością;
 • W przypadku braku możliwości pokrycia wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień poprzez elastyczność budżetu, możliwe będzie wnioskowanie o zwiększenie wartości dofinansowania projektu (tu należy pamiętać dodatkowo, iż w ramach działania określona została maksymalna kwota dofinansowania projektu – zgodnie z SZOOP).

Czy koszt dojazdu na wyjazdy szkoleniowe uczniów będzie kosztem kwalifikowalnym? Jakie formy działań należy rozumieć przez wyjazdy szkoleniowe uczniów? np. obozy? Organizuje je Beneficjent?

Za organizację tego typu wyjazdów odpowiada Beneficjent. Wyjazdy szkoleniowe uczniów to np. seminaria lub obozy szkoleniowe. Jeżeli taki wyjazd będzie zaplanowany wówczas kwalifikowalne będą koszty cateringu i noclegów podczas wyjazdów (w ramach kosztów bezpośrednich) oraz koszty transportu (w ramach kosztów pośrednich – w projekcie  koszty pośrednie rozliczane będą według stawki ryczałtowej w wysokości 15 % bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu).

Koncepcja realizacji projektu

Czy przez grant należy rozumieć tylko wynagrodzenie osób prowadzących kółka lub zajęcia pozalekcyjne? Czy kwota 800 zł miesięcznie to wynagrodzenie brutto osoby prowadzącej koło z jedną grupą uczniów?

Grant na zrealizowanie kół dla uczniów przeznaczony jest na pokrycie wszelkich kosztów poniesionych przez osobę (np. nauczyciela) prowadzącą koła w związku z prowadzonymi zajęciami. Kwota 800 zł to maksymalna wysokość pojedynczego grantu udzielonego za prowadzenie jednego koła w miesiącu.

Jeśli grant jest na rzecz osób to Beneficjent zawiera w ramach projekty umowy z osobami? Oprócz tego typu umów Beneficjent zawiera także dodatkowe umowy z instytucjami, wykonawcami dotyczące wynajmu sal na prowadzenie szkoleń, cateringu itp.?

Osoby prowadzące koła są grantobiorcami wyłonionymi w konkursach grantowych, z którymi Beneficjent jest zobowiązany zawrzeć Umowy o powierzenie grantu (zakres takiej umowy opisany został w Wytycznych do przygotowania schematu dotacyjnego stanowiących załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu). Oprócz tego do zadań Beneficjenta należy m.in. zapewnienie miejsc prowadzenia międzyszkolnych kółek algorytmiki i programowania oraz miejsc organizacji szkoleń dla osób prowadzących koła, z czym będzie wiązała się konieczność wyłonienia wykonawców/dostawców usług i zawarcie stosownych umów.

Czy osoba prowadząca koło (jako osoba fizyczna) może być grantobiorcą, tj. stroną Umowy o powierzenie grantów? Czy wskazane jest aby grantobiorcami były jednostki publiczne np. placówki oświatowe, które dopiero zapewnią uczestnictwo osoby prowadzącej koło informatyczne?

Grant na zrealizowanie kół dla uczniów jest przeznaczony wyłącznie dla osoby fizycznej (np. nauczyciela), która poprowadzi koła dla uczniów.

Czy jakakolwiek część grantu może być powierzona osobie prowadzącej koło, jako rekompensata/wynagrodzenie jej czasu. W wytycznych jest mowa o niekwalifikowalności kosztu wynagrodzenia osób prowadzących kola.

Grant jest przeznaczony na pokrycie wszelkich kosztów poniesionych przez osobę (np. nauczyciela) prowadząca koła w związku z organizowanymi zajęciami (nie tylko materiałów dydaktycznych jeżeli osoba takowe przewidziała lub chciałaby wykorzystać, ale również czasu poświęconego w ramach zajęć). Nie jest natomiast kwalifikowalne wynagrodzenie prowadzących koła w rozumieniu Karty Nauczyciela czy Kodeksu pracy.

Czy jedno koło może mieć kilka osób prowadzących ?

Nie. Koło może mieć jedną osobę prowadzącą.

W jaki sposób miałoby nastąpić rozliczenie grantu? Na podstawie comiesięcznego rachunku wystawianego Beneficjentowi?  Beneficjent oczywiście przygotuje stosowną Umowę o powierzeniu grantu regulując w niej wymagany ustawą wdrożeniową zakres merytoryczny, natomiast nie jest dla nas jasne, w którym kierunku należałoby pójść formułując postanowienia w tym zakresie.

Ustawa wdrożeniowa nakłada na operatora obowiązek rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców, jednak nie narzuca formy rozliczania tych wydatków. Istotną wskazówką jest to co zostało zapisane w Rozdziale II.5 Wytycznych do przygotowania schematu grantowego, a mianowicie, że procedury operatora muszą jasno stanowić, że będzie on rozliczał przekazany grant/transzę przekazanego grantu w wyniku weryfikacji i potwierdzenia realizacji zadań przewidzianych we wniosku i umowie oraz na podstawie uzyskanych w ramach tych zadań rezultatów, a dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych w ramach grantu wydatków nie będą sprawdzane przez operatora na tym etapie.

W jaki sposób osoba prowadząca koło informatyczne miałaby rozliczyć „swój czas” poświęcony na realizację zajęć dla uczniów? Czy musiałaby prowadzić ewidencję czasu pracy lub inną formę raportowania Beneficjentowi?

Dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych wydatków w ramach grantu nie będą sprawdzane przez operatora (nie ma takiego wymogu), w związku z tym np. protokół odbioru rezultatu zajęć/kół dla uczniów może być jednym z dokumentów potwierdzających, że nauczyciel poświęcił czas na realizację zadań. Taki protokół odbioru rezultatu zajęć/kół dla uczniów powinien być podpisany przez obydwie strony umowy o powierzenie grantu, zawierać kopie list obecności podpisanych przez uczestników wraz z datami zajęć/kół, imionami i nazwiskami prowadzących oraz tematami zajęć/kół. Oczywiście operator może rozszerzyć go o dodatkowe elementy.

Czy osoba prowadząca koło musi założyć odrębny rachunek bankowy służący wyłącznie rozliczeniu grantu?

Grant musi być przekazywany na wyodrębniony rachunek wskazany przez grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu (to jest również wymóg Wytycznych do przygotowania schematu dotacyjnego, str. 4, Rozdział 4 lit. c).

Czy osoba prowadząca koło powinna przewidzieć częściowe wydatkowanie grantu również na wynajem sali w szkole, użyczenie sprzętu (komputery, dostęp do sieci itp.)? Czy po stronie Beneficjenta byłoby zawarcie współpracy również z placówkami oświaty, w zakresie udostępnienia przez nie sal dydaktycznych, sprzętu teleinformatycznego?

Zgodnie z koncepcją realizacji projektu działania (str. 4) jednym z zadań beneficjenta/operatora jest zapewnienie miejsc prowadzenia międzyszkolnych kółek algorytmiki i programowania oraz miejsc prowadzenia szkoleń dla osób prowadzących koła.

Czy możliwe jest, aby prowadzącego koło wspierały przeszkolone osoby, które odpowiedzialne byłyby za odpowiednie zajęcia tematyczne dla uczniów, np. z zakresu nauki języków obcych – angielski. Jest niezwykle ważne aby uzupełnić wiedzę informatyczną uczniów o aspekt językowy, a nie zawsze nauczyciel będzie łączył w sobie kilka kompetencji. Jeżeli tak, to czy z zaangażowaniem takiej osoby wiąże się dyspozycja środków z grantu przyznanego osobie prowadzącej koło?

W działaniu 3.2 CMI wzięto pod uwagę sytuację, kiedy niezbędne będzie wyposażenie osoby prowadzącej koło/zajęcia w dodatkowe kompetencje. W tym celu wnioskodawca może zaplanować w projekcie wydatki na zatrudnienie ekspertów prowadzących szkolenia lub udzielających wsparcia eksperckiego osobom prowadzącym koło/zajęcia. Katalog wydatków kwalifikowalnych mówi o szkoleniach i wsparciu „przede wszystkim z zakresu algorytmiki i programowania” niemniej jednak kiedy z tą tematyką jest ściśle związany problem znajomości terminologii anglojęzycznej, możliwe przeszkolenie osób również w takim zakresie, aby nabyta wiedzę osoby prowadzące koła/zajęcia mogły potem przekazać i wykorzystać w tracie zajęć.

Oczywiście w ramach kwoty przyznanego grantu, osoba prowadząca koło może sfinansować we własnym zakresie udział wsparcia językowego.

Wniosek o dofinansowanie

Czy istnieje możliwość aby w generatorze wniosków redaktorem wniosku  były jednocześnie dwie osoby? Np. partner i lider ? Czy tylko jedna osoba może wypełniać generator ?

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić przy użyciu plików .doc i .xls, które zostały zamieszczone na stronie internetowej konkursu: https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-2-trzeci-konkurs/. W tym konkursie nie korzystamy z aplikacji Generatora wniosków.

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

 Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

 Regulamin konkursu

18.04.2019

06.09.2019

1.  Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 12.03.2019
2.  Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 18.04.2019
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

18.04.2018

24.05.2019

4.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna 

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

18.04.2019

24.05.2019

23.12.2019

5.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

18.04.2019

24.05.2019

22.12.2019

6.

Formalne kryteria wyboru projektów

17.08.2018
7.

Merytoryczne kryteria wyboru projektów

17.08.2018
8.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19.07.2018
9.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

25.05.2018
10.

Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

18.04.2019
11.

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

18.04.2019
12.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie

18.04.2018
13.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237)

26.08.2018

Informacja o zmianach z 24.05.2019

Informacja o zmianach z 06.09.2019

Informacja o zmianach z 23.12.2019

 

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

15.04.2019

21.08.2019

8.10.2019

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 16.04.2019
2.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

16.04.2019

24.05.2019

3. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 12.03.2018
4. Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów 16.04.2019
5.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19.07.2017
6.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

25.05.2018
7.

Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym

26.04.2018
8.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami 

16.04.2019

24.05.2019

23.10.2019

06.03.2020

9.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami  - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami 

16.04.2019

24.05.2019

23.10.2019

06.03.2020

10.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy
o dofinansowanie
- wersja nieaktualna

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy
o dofinansowanie

16.04.2019

07.05.2020

11.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

12.03.2019
12.

Szablon Studium wykonalności

30.05.2018

Informacja o zmianach z 21.08.2019

Informacja o zmianach z 24.05.2019

Informacja o zmianach z 8.10.2019

Informacja o zmianach z 23.10.2019

Informacja o zmianach z 06.03.2020

Informacja o zmianach z 07.05.2020

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja
z dnia

Regulamin konkursu  - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

04.04.2019

15.10.2019

15.11.2019

31.01.2020

1 Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 04.04.2019
2

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

04.04.2019

24.05.2019

3 Formalne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
4 Merytoryczne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
5 Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 04.04.2019
6 Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 04.04.2019
7 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
8 Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 25.05.2018
9 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 12.03.2019
10 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 11.09.2018
11

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

04.04.2019

24.05.2019

24.10.2019

26.02.2020

12

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami  - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

04.04.2019

24.05.2019

24.10.2019

26.02.2020

13 Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 04.04.2019

Informacja o zmianach z 24.05.2019

Informacja o zmianach z 15.10.2019

Informacja o zmianach z 24.10.2019

Informacja o zmianach z 15.11.2019

Informacja o zmianach z 31.01.2020

Informacja o zmianach z 25.02.2020

LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Lista najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami

pdf

 

Działanie 3.1 konkurs grantowy - FAQ

Pytanie 1: Czy CPPC udostępni wzór formularza zgłoszeniowego uczestników szkoleń czy mamy go stworzyć samodzielnie? Jakie powinno zawierać elementy w sytuacji gdy jego przygotowanie leży po stronie Beneficjenta?

ODP: CPPC nie dysponuje wzorem formularza zgłoszeniowego, powinien być on przygotowany przez Beneficjenta w zakresie jaki umożliwi prawidłowe przeprowadzenie projektu i monitorowanie jego efektów wg. przyjętych założeń (w tym wymogów związanych monitorowaniem wymaganych do wprowadzenia do systemu Sl2014 danych w tym. Np. numerów PESEL uczestników).

PYTANIE 2: Czy w ramach prowadzenia procedury regrantingowej możemy korzystać z systemu Witkac (lub innego dostępnego rozwiązania elektronicznego), dopasowanego do obsługi tego typu zadań?

ODP: CPPC nie ingeruje w wybrany sposób przeprowadzenia procedury regrantingowej pod warunkiem, że wszystkie zainteresowane podmioty będą miały równy dostęp i możliwość złożenia odpowiedniego wniosku. Tak więc skorzystanie z platformy Witkac.pl jest dopuszczalne o ile umożliwia późniejsza weryfikację wpływających wniosków i ich prawidłową ocenę, archiwizację w celach kontroli. Sposób składania wniosków powinien być dokładnie opisany w regulaminie konkursu grantowego.
Zgodnie z „Wzorcowym schematem grantowym” (zał. nr 12 do regulaminu konkursu) „Operator ogłasza nabór wniosków za pomocą środków, które mają za zadanie zapewnienie przejrzystości procesu oraz równego dostępu dla potencjalnych uczestników. Co najmniej następujące środki powinny być zastosowane do ogłoszenia naboru: strona internetowa operatora, przesłanie informacji pocztą tradycyjną na adres JST z obszaru konkursowego.”

PYTANIE 3: Kiedy odbędzie się szkolenie dla trenerów zorganizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji?

ODP: Pierwsze szkolenie trenerów odbyło się w dniu 24.04.2018. Kolejne tego typu spotkanie jest planowane, ale w tym momencie nie ustalono wiążącego terminu. Informacja o szkoleniu będzie przesłana do wszystkich Beneficjentów programu.


PYTANIE 4: Czy grantobiorcy muszą zapewnić realizację wszystkich modułów szkoleniowych we wnioskach o udzielenie grantu?


W zakresie realizacji wskazanych modułów uczestnicy mają mieć możliwość wyboru w ramach jakich modułów chcieliby poszerzać swoje kompetencje. Tak więc grantobiorca powinien umożliwić realizację wszystkich modułów szkoleniowych do dyspozycji uczestników.

PYTANIE 5: Stworzyliśmy już stronę internetową projektu. Czy CPPC opiniuje jej wygląd i zawartość?


ODP: CPPC nie opiniuje sposobu przygotowania strony www i zamieszczonych na niej treści. Strona ma zapewnić odpowiednią promocję projektu, przekazanie informacji na jego temat zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta(…) w zakresie informacji i promocji.

PYTANIE 6: Czy dysponujecie Państwo wzorem inwentaryzacji sprzętu, który gminy mają załączać do wniosku o udzielenie grantu?

ODP: CPPC nie dysponuje wzorem takiego dokumentu. Inwentaryzacja powinna być przeprowadzona pod kątem sprzętu spełniającego wymagania do przeprowadzenia szkoleń w projekcie i być zgodna z założeniami zawartymi w koncepcji realizacji projektu grantowego. Jednocześnie, schemat grantowy wskazuje, że  efekt inwentaryzacji powinien zostać załączony do wniosku o grant.

Pytanie 7: Czy dysponujecie już Państwo wzorami ankiet wstępnych i końcowych sprawdzających poziom kompetencji cyfrowych odbiorców ostatecznych projektu?

ODP: Ankiety dostępne są na pod adresem: http://badania.koduj.gov.pl/index.php/617828?lang=pl lub skrótem: http://badania.koduj.gov.pl  -> przycisk „Badanie kompetencji cyfrowych, działanie szkoleniowe z kompetencji cyfrowych (3.1 POPC)” z listy ankiet dostępnych w serwisie.

Pytanie 8: Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której w jednej gminie zostanie przeszkolona osoba posiadająca miejsce zamieszkania w gminie sąsiedniej? Często zdarza się sytuacja, że osoba zamieszkała w gminie A pracuje w gminie B, stąd też łatwiej byłoby dla niej uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez gminę B.

ODP: Pod warunkiem, że obie gminy uczestniczą w projekcie, a uczestnictwo osoby przeszkolonej zostanie udokumentowane w sposób niebudzący podejrzeń np. o podwójne finansowanie (finalne wykazanie uczestnictwa w obu gminach)

Pytanie 9: czy przeszkolenie jednego uczestnika w więcej niż jednym module szkoleniowym umożliwia potraktowanie tej osoby jako dwóch uczestników?

ODP: Nie ma takiej możliwości. Każdy uczestnik ma swój indywidualny numer PESEL, którego nie można powielać w zależności od udziału w poszczególnych modułach.

Uczestnik szkolenia powinien wziąć udział w co najmniej jednym module szkoleniowym, który zapewni mu zdobycie podstawowych kompetencji cyfrowych. Potwierdzenie ilości osób przeszkolonych odbywać się będzie za pomocą weryfikacji m.in. poprzez numer PESEL tak więc nie ma możliwości jego duplikowania poprzez podwójne wskazanie tej samej osoby.

Pytanie 10: Czy NGO mogłoby zawnioskować konkursie w partnerstwie z JST? Sytuacja wynika z faktu, że zawieranie partnerstw przez JST jest bardzo utrudnione. Aby wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, trzeba przeprowadzić całą procedurę, która trwa około miesiąc. Jeśli jednak NGO formalnie wystąpi z zapytaniem o takie partnerstwo - my jako miasto możemy się zgodzić i stworzyć takie partnerstwo.

ODP: Sposób inicjacji Partnerstwa nie jest przedmiotem oceny ze strony CPPC. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (koncepcją realizacji projektu) „Grantobiorcą realizującym mikroprojekt może być gmina działająca samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.” Ważne jest aby w podpisanej umowie partnerstwa gmina był Liderem przedsięwzięcia.

Pytanie 11: gminy coraz częściej pytają o to, czy istnieje możliwość przekazania sprzętu po zakończeniu mikroprojektów do innych jednostek gminnych niż szkoły, np. do urzędu gminy. Czy katalog wskazany w dokumentach konkursowych, tj. szkoły i ośrodki kształcenia nauczycieli jest zamknięty? Z rozmów z gminami (w szczególności tymi biedniejszymi) wynika, że od odpowiedzi na to pytanie uzależniają one podjęcie decyzji o złożeniu wniosku.

ODP: Katalog instytucji, którym można przekazać sprzęt po realizacji projektu ma charakter zamknięty.

 

Pytanie 12: Zgodnie z „Koncepcją realizacji projektu grantowego” sprzęt zakupiony w ramach projektu nie może być przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020.

Co należy rozumieć przez zwrot analogiczne wsparcie?

ODP: Zgodnie z „Koncepcją realizacji projektu grantowego” sprzęt zakupiony w ramach projektu nie może być przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020. Przez termin analogiczne wsparcie należy rozumieć fakt otrzymania przez daną placówkę wsparcia na doposażenie pracowni komputerowych. Jeśli zatem szkoły w ramach innych projektów (bez względu na cel projektu) zostały doposażone w sprzęt komputerowy, nie mogą otrzymać sprzętu sfinansowanego
w konkursie z działania 3.1 POPC.

Grantobiorca powinien przekazać sprzęt komputerowy do szkoły lub ośrodka doskonalenia nauczycieli, który położony jest na terenie realizacji projektu grantowego.

Nie ma możliwości przekazania sprzętu:

- szkole na terenie innej gminy;

- szkole publicznej prowadzonej przez organizacje pozarządową.

Pytanie 13: Co decyduje o kwalifikacji danej osoby do szkolenia na terenie danej gminy – czy osoba powinna być zameldowana czy też wystarczające jest zamieszkanie na terenie danej gminy.

ODP: W szkoleniach muszą brać osoby zameldowane/zamieszkujące gminę na terenie, której prowadzony jest projekt grantowy. Osoba zamieszkująca daną gminę może brać udział w szkoleniach w innej gminie na terenie województwa objętego wsparciem pod warunkiem, że ta gmina również objęta jest programem szkoleniowym realizowanym przez tego samego Operatora.

Jedna osoba może brać udział w jednym projekcie organizowanym na terenie województwa.

Pytanie 14: Czy w przypadku gdy gminy realizują projekty w partnerstwie z NGO, organizacja taka może brać udział w realizacji kilku projektów grantowych (kooperując z różnymi gminami)?

 

ODP: Nie ma formalnych przeszkód aby organizacja pozarządowa była zaangażowania jako partner przy realizacji projektu z kilkoma gminami. Należy jednak mieć na uwadze iż wydatki poniesione w ramach jednego projektu mikro grantowego nie mogą być ponownie kwalifikowane w innym analogicznym (np. koszty wynagrodzenia personelu itp.). Operator powinien zapewnić sobie możliwość weryfikacji tego typu informacji przy rozliczaniu projektów grantowych.

Pytanie 15. Czy instruktorem zaangażowanym przez Gminę do szkoleń musi być nauczyciel z lokalnej szkoły?

ODP: Zgodnie z zapisami Koncepcji realizacji projektu gmina „wskaże lub zrekrutuje instruktorów kompetencji cyfrowych, którzy odbędą kurs doskonalenia zorganizowany przez operatora oraz zapewni im dostęp do wszelkich narzędzi integracji, wymiany doświadczeń, scenariuszy szkoleń itp. Preferuje się, aby funkcję instruktora powierzać osobie mieszkającej w danej gminie, np. pracownikowi biblioteki, nauczycielowi, pracownikowi domu kultury, itp.”.

Pytanie 16: Czy minigrantach realizowanych przez Gminy zajęcia z mieszkańcami tych gmin muszą realizować wyłącznie osoby fizyczne czy mogą także instytucje szkoleniowe które będą brały w postępowaniach. Czy wydatki będą kosztami kwalifikowalnymi.

ODP: Jest możliwość zatrudnienia do realizacji szkoleń firm szkoleniowych. Spełnione muszą być następujące warunki:
- jest taka możliwość pod warunkiem że na fakturze od firmy szkoleniowej będą wyodrębnione koszty wynagrodzenia instruktorów (personel zewnętrzny);
- instruktorzy powinni posiadać wymagane minimum doświadczenia;
- firma musi być wybrana zgodnie z zasadami (PZP, zasada konkurencyjności);
- koszt wynagrodzeń nie może przekraczać wskazanych w Wytycznych konkursowych limitów.

Pytanie 17: Jak należy liczyć liczbę przeszkolonych jeżeli w ramach jednego projektu osoba weźmie udział w dwóch szkoleniach?

ODP: Uczestnik szkolenia powinien wziąć udział w co najmniej jednym module szkoleniowym, który zapewni mu zdobycie podstawowych kompetencji cyfrowych. Potwierdzenie ilości osób przeszkolonych odbywać się będzie za pomocą weryfikacji m.in. poprzez numer PESEL tak więc nie ma możliwości jego duplikowania poprzez podwójne wskazanie tej samej osoby.

Pytanie nr 18: Czy gminy, które brały / biorą  udział w działaniach realizowanych przez Beneficjentów projektów w ramach II rundy  konkursu na Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mogą składać wnioski do Operatora Dotacji wybranego w ramach rundy III ww. konkursu?

ODP: Jest to możliwe. Należy jednakże pamiętać, że w obrębie jednego projektu, niezależnie w ilu modułach szkoleniowych bierze udział dana osoba, zawsze będzie liczona jako jeden uczestnik.

Pytanie nr 19: Czy Partnerem Gminy wnioskującej o środki do Operatora dotacji może być organizacja pozarządowa z poza terenu gminy  tj. np. zarejestrowana na innym terenie a działająca na terenie gminy wnioskującej, zarejestrowana na innym terenie i nie działająca na terenie gminy wnioskującej.

Tak.

Pytanie 20: Gmina posiada 7 komputerów kupionych w roku 2017, których minimalne wymagania są zbliżone do tych zaprezentowanych w regulaminie konkursu. Czy komputery te mogą posłużyć do przeprowadzenia szkoleń i mogą być wykazane podczas inwentaryzacji sprzętu czy też należy zawnioskować o zakup sprzętu w 100% spełniającego warunki konkursu.

ODP: Nowy sprzęt należy zakupić zgodny ze specyfikacją wskazaną jako załącznik do regulaminu konkursu.

W zakresie posiadanego sprzętu należy zweryfikować czy jego specyfikacja jest zbieżna z danymi technicznymi z załącznika konkursu. Dopuszcza się możliwość prowadzenia szkoleń na sprzęcie, który znacząco nie odbiega standardem od nowo zakupionego i umożliwia przeprowadzenie szkoleń w pełnym zakresie.

Pytanie 21: Czy gmina może w ramach dotacji celowej zlecić realizację projektu np. gminnemu ośrodkowi kultury?

ODP: Nie ma takiej możliwości. Gminne Ośrodki Kultury maja wyodrębnioną osobowość prawną i jako podmioty są wykluczone z możliwości realizacji projektów mikrograntowych (dopuszczalna jest realizacji przez gminę lub gminę w partnerstwie z NGO). Dopuszczalne jest zlecenie realizacji zadań związanych z projektem jedynie jednostkom podległym bezpośrednio gminie i nie mającym wyodrębnionej osobowości prawnej.

Działanie zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań, ukierunkowanych na e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, celem ich podniesienia i rozwoju poprzez praktyczne stosowanie, np. poprzez naukę programowania, czy też obsługi oprogramowania do tworzenia multimediów. Pośrednio wsparcie przyczyni się również do budowy kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
Wspierane projekty mogą przyjmować formę realizacji wspólnych przedsięwzięć (projektów) informatyczno-społecznych, tj. udziału w pracach projektowych służących budowie lub rozwijaniu aplikacji, jak również warsztatów tematycznych oraz różnych form samokształcenia na odległość (np. e-learning, masowe otwarte kursy online) lub form mieszanych. Zakłada się również wsparcie tworzenia oprogramowania, w tym aplikacji na rzecz rozwiajania kompetencji cyfrowych oraz cyfrowej aktywizacji.
Założeniem tego typu inicjatyw powinno być pobudzanie kreatywności, rozwijanie postaw partycypacyjnych i obywatelskich, budowanie współpracy interdyscyplinarnej oraz wytworzenie wartościowych i jakościowych treści ukazujących możliwości i korzyści wykorzystania TIK i internetu.

Działanie dotyczy wsparcia w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK, ze szczególnym uwzględnieniem e-usług publicznych dostępnych, jak i tych planowanych do uruchomienia przy udziale środków UE w najbliższych latach. Prowadzone działania będą ukierunkowane na naukę korzystania z usług elektronicznych w takich obszarach, jak np.: sprawy obywatelskie, ochrona zdrowia, świadczenia społeczne, podatki i cła, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości, czy też z zakresu ISP, w tym informacji przestrzennej oraz cyfrowych zasobów kultury i nauki.
W oparciu o zidentyfikowane szczegółowe potrzeby i charakterystyki poszczególnych grup odbiorców, celem wsparcia będzie nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.
Jednym z warunków uzyskania dofinansowania będzie maksymalizacja efektywności wydatkowania środków, w tym wykorzystanie już istniejącej infrastruktury oraz sprzętu dofinansowanych ze środków UE oraz innych środków publicznych jak i prywatnych (np. środki organizacji pozarządowych) w poprzednich latach. Dofinansowanie zakupu sprzętu będzie przyznawane jedynie w uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie, każdorazowo z uwzględnieniem dokonanej uprzednio inwentaryzacji na poziomie lokalnym. Takie podejście przyczyni się do uzyskania komplementarności realizowanych inwestycji, jak i zapewni odpowiednie warunki techniczne dla prowadzonej działalności szkoleniowej. Promowane będą również projekty angażujące JST na zasadzie partnerstwa, celem zapewniania trwałości realizowanych inicjatyw oraz stworzenia podstawy merytorycznej i technicznej do kontynuowania tego typu działań również po zakończeniu interwencji POPC.
Interwencja będzie miała charakter ogólnokrajowy, co zapewni spójność prowadzonych działań oraz synergię z innymi instrumentami wsparcia TIK, w tym w ramach osi I i II POPC, a wdrażana będzie w oparciu o sporządzoną analizę lokalnych potrzeb w przedmiotowym obszarze oraz wypracowany na tej podstawie zakres szkoleń.
Prowadzony będzie także szczegółowy monitoring osób przeszkolonych, również w kontekście osiągniętych przez nich kompetencji, w celu określenia wpływu na cele zdefiniowane w II osi POPC, szczególnie w kwestii zwiększenia poziomu wykorzystywania e-usług publicznych.

Podkategorie

Programy realizowane przez CPPC

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa –  będzie wspierał obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności przedsięwzięcia polegające na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo oraz upowszechnianie TIK.
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata 2007-2017 – w zakresie Priorytetu nr 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform”, Priorytetu nr 2 „Infrastruktura i środowisko”, Priorytetu nr 5.2 „Alokacje specjalne – projekty zaproponowane przez stronę szwajcarską” oraz Funduszu na Przygotowanie Projektów (Instytucja Pośrednicząca)
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’ ” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)

Programy realizowane w przeszłości przez WWPE:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Phare – komponenty CBC 1994-2003, JHA 1997-2003 oraz ESC 2001-2003
 • Fundusz Schengen 2004-2006
 • Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców 2004 oraz 2005-2007
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy 2004 – 2009 – w zakresie Priorytetu 2.7 „Wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa” oraz w zakresie Priorytetu 2.9 „Polityka regionalna i działania transgraniczne”
 • Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • System Informacyjny Schengen SIS/System Informacji Wizowej VIS
 • Kontrola I stopnia – Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III na lata 2004-2006 w tym INTERREG IIIC, INTERREG IIIB BSR, INTERREG IIIB CADSES, ESPON, INTERACT.
 • Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” – w zakresie XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Ogólny „Solidarność oraz zarządzania przepływami migracyjnymi” na lata 2007-2013 w tym: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (Instytucja Delegowana)
 • Kontrola I stopnia programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w tym: Programu INTERREG IVC, Programu Regionu Morza Bałtyckiego, Programu dla Europy Środkowej, Programu ESPON 2013 oraz URBACT II (kontroler I stopnia).
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.