I Oś POPC Powszechny dostęp do szybkiego internetu

W związku z  niedopełnieniem obowiązku  sprawozdawczego lub niewłaściwym wypełnieniem obowiązku sprawozdawczego względem Prezesa UKE,  w zakresie przekazania informacji o zasięgach lub podjętych inwestycjach przez operatorów telekomunikacyjnych,  już po opublikowaniu listy obszarów interwencji  dla IV konkursu, w toku weryfikacji ujawniono że znaczna część placówek oświatowych wskazanych w ramach 4 konkursu do objęcia zasięgiem sieci, posiada lub w niedalekiej przyszłości będzie posiadała dostęp do sieci NGA. 

Skutkiem tego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa w uzgodnieniu z Ministrem Cyfryzacji podjęła decyzję o wyłączeniu wszystkich 206 placówek oświatowych z interwencji w IV konkursie. Działanie takie wymagało ponownego przeliczenia obszarów konkursowych, pod kątem ich ekonomicznej wykonalności bez uwzględnienia jednostek oświatowych.

W wyniku ponownej analizy, liczba obszarów konkursowych ani ich zasięg terytorialny nie uległy zmianie. Zwiększone zostało minimalne zobowiązanie pokryciowe. Łącznie dla wszystkich 35 obszarów minimalne zobowiązanie pokryciowe ( HP min) zwiększyło się o 21 499 i obecnie wynosi  273 849 HP.

Maksymalna kwota dofinansowania dla zaktualizowanych obszarów wynosi 578 540 452,52 PLN i jest o 928 818,15  tys. mniejsza od dotychczasowej.

W wyniku aktualizacji listy obszarów konkursowych, z interwencji wycofano także dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W pozostałym zakresie dokumentacja nie uległa zmianie.

 

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej. II runda ogłoszona została 4 października 2018 r. i obejmowała 3 obszary konkursowe. 4 wnioskodawców złożyło do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 7 wniosków o dofinansowanie. Spośród 7 wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs wyłoniliśmy do dofinansowania 3 projekty pokrywające 100 % obszarów konkursowych.

Liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na 3 obszarach wynosi 87 472 i stanowi 162% w stosunku do wskazanej w dokumentacji konkursowej minimalnej liczby gospodarstw domowych dla 3 obszarów. W ramach zwycięskich projektów zostanie podłączonych do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 371 punktów adresowych, gdzie funkcjonują łącznie 483 placówki oświatowe. Wartość przyznanego dofinansowania w ramach wyłonionych projektów wynosi 138 379 864,49 złotych, co stanowi 96% alokacji dostępnej dla II rundy trzeciego konkursu.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wraz z wartością dofinansowania i liczbą uzyskanych punktów oraz projektów konkurujących.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

pdf

W środę 6 lutego 2019 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach drugiej rundy w III konkursie I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Druga runda ogłoszona została 4 października 2018 r. i obejmowała 3 obszary konkursowe. 4 wnioskodawców, złożyło do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 7 wniosków o dofinansowanie. Na terenie 3 obszarów konkursowych, na które złożone zostały wnioski o dofinansowanie, znajdują się  483 placówki oświatowe nieposiadające dostępu do szerokopasmowego internetu, które beneficjenci konkursu zobowiązani będą do podłączenia łączem o przepustowości 100 Mb/s. Minimalna ilość gospodarstw domowych, określona w konkursie, które operatorzy zobowiązani będą podłączyć do szerokopasmowego internetu na 3 wyznaczonych obszarach konkursowych wynosi 53 883.

 

Obszar realizacji projektu Liczba złożonych wniosków
PODREGION 20 - KRAKOWSKI część A i Kraków 2
PODREGION 31 - NYSKI 3
PODREGION 32 - OPOLSKI 2

 

W związku z dużym zainteresowaniem i wnioskami potencjalnych beneficjentów o wydłużenie II rundy trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Instytucja Organizująca Konkurs, na podstawie § 13 pkt. 3 Regulaminu konkursu, podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie do dnia 6 lutego 2019 r. Mając na uwadze powyższe informujemy, że II runda w ramach trzeciego konkursu dla POPC 1.1 będzie trwała od 4 października 2018 r. do 6 lutego 2019 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) informuje, że z uwagi na niską deklarowaną frekwencję na warsztatach dla potencjalnych wnioskodawców II rundy w ramach III konkursu dla POPC 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, termin warsztatów zostaje przeniesiony na dzień 23 listopada 2018 r.

Warsztaty odbędą się w siedzibie CPPC, ul. Spokojna 13a w Warszawie. Zapisy będą prowadzone w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19 listopada 2018 r. Przy rejestracji prosimy o wskazanie nazwy wnioskodawcy oraz imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda

Warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla beneficjentów z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach II i III naboru działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się w dniu 26 października br., w siedzibie CPPC ul. Spokojna 13a w Warszawie.

Celem warsztatów będzie omówienie poniższych zagadnień:

 • realizacja projektu w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie,
 • procedura udzielania zamówień publicznych,
 • kontrola na miejscu realizacji projektu,
 • pożyczka szerokopasmowa.

Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23 października br.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda warsztatów

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla potencjalnych wnioskodawców II rundy w ramach III konkursu dla POPC 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się 30 października 2018 r. w siedzibie CPPC, ul. Spokojna 13a w Warszawie. Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24 października br. Przy rejestracji, prosimy o wskazanie nazwy wnioskodawcy, imion i nazwisk osób, które będą uczestniczyć w warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda warsztatów272.82 KB31/10/2018, 15:44

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) ogłasza II rundę naboru wniosków o dofinansowanie w ramach trzeciego konkursu dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Prosimy o zwrócenie uwagi na rozszerzenie zapisów dokumentacji konkursowej w odniesieniu do załącznika 13 do wniosku o dofinansowanie w zakresie obowiązku złożenia wypełnionego Upoważnienia do  przekazania informacji objętych tajemnicą bankową wraz z promesą kredytową. Wykaz wszystkich zmian w dokumentacji konkursowej został umieszczony na dedykowanej stronie II rundy konkursu.

Więcej informacji na stronie naboru

W dniu dzisiejszym na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej został opublikowany komunikat dotyczący Testu Margin Squeeze dla sieci POPC
wraz z załącznikami, tj. Modelem MS POPC oraz Opisem narzędzia do Testu MS dla sieci POPC.  Zapraszamy Beneficjentów I Osi POPC do zapoznania się z opracowanym narzędziem.

http://uke.gov.pl/akt/test-margin-squeeze-dla-sieci-popc,121.html

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-005/18 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) w ramach I osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

 1. Projekt „Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy;
 2. Projekt „Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
  w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – Naukowa
  i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy;
 3. Projekt „Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – Naukowa
  i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania ze środków UE wynosi 456 159 416,09 PLN.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) operatorzy telekomunikacyjni mają 14 miesięcy na podłączenie 80% szkół ze wskazanej we wniosku o dofinansowanie liczby.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.