II Oś POPC E-administracja i otwarty rząd

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyło ocenę wniosków o dofinansowanie (III runda Działania 2.1). Rozstrzygnięcie dotyczy wniosków w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18, ogłoszonego dla działania „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Dofinansowanie projektu otrzymał Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 20 920 583,10 PLN.

pdf

pdf

 

SZKOLENIE

dla potencjalnych Wnioskodawców działania 2.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z zakresu kryteriów merytorycznych wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
dla projektów typu II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Warszawa, 4 kwietnia 2019 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa


jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431)

 

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

 

Nabór wniosków jest prowadzony w czterech rundach. Wnioski należy składać w terminach:

 • Pierwsza runda – od 6 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.
 • Druga runda – od 15 czerwca 2019 r. do 19 lipca 2019 r.
 • Trzecia runda – od 20 lipca 2019 r. – do 15 października 2019 r.
 • Czwarta runda- od 16 października do 30 listopada 2019

Typ projektu:

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
 • jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
 • jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
 • uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

 Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

 • podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,
 • urzędy wojewódzkie,
 • jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe.

 Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 97 395 764,81 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 81/100) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (82 426 035,75 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (14 969 729,06 PLN).

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące:

 • •             Runda pierwsza – kwota 42 461 651,01 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 01/100) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (35 935 295,24 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (6 526 355,77 PLN);
 • •             Runda druga – kwota 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (25 389 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (4 611 000,00 PLN);
 • •             Runda trzecia – kwota 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (8 463 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (1 537 000,00 PLN);
 • •             Runda czwarta- kwota 14 934 113,80 PLN (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzynaście złotych 80/100) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (12 638 740,50 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (2 295 373,30 PLN)

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może być niższa niż 4 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Konwersji walutowej PLN/EUR należy dokonać posługując się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem:  Link do strony kursów NBP)1

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ oraz instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/

Wnioskodawca musi uzyskać pozytywną opinię wydaną przez KRMC.

Zgodnie z § 15a Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. (t.j. M.P. z 2018 r. poz. 705) Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu informatycznego w rozumieniu § 8 ust. 1 wyżej wymienionego Zarządzenia. W związku z tym w harmonogramie prac nad projektem należy uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie pozytywnej opinii KRMC. Opis założeń projektu informatycznego, do którego wydano pozytywną opinię KRMC do ostatniego dnia trwania rundy jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Projekt nieposiadający opinii KRMC nie zostanie przekazany do oceny formalnej i merytorycznej.

Schemat procesu opiniowania projektu informatycznego w ramach KRMC wraz ze wzorami opisu założeń projektu informatycznego i prezentacji projektu na posiedzeniu Komitetu oraz inne niezbędne informacje znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/krmc/o-krmc1

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl .

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wyniku rekomendowania do dofinansowania projektu złożonego w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-010/18 (tryb pozakonkursowy) podpisała porozumienie o dofinansowanie z Ministerstwem Cyfryzacji.

Projekt o numerze POPC.02.03.01-00-0064/18 pn. „Otwarte dane plus” otrzymał dofinansowanie w wysokości 32 425 837,46 PLN.

XLSX

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Dofinansowanie dla swoich projektów otrzymało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Prokuratura Krajowa oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 206 581 692,16 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

Informujemy, iż termin na składanie wniosku o dofinansowanie projektów w ramach III rundy X konkursu dla działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” zostaje wydłużony do dnia 15 lutego 2019 roku.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 10.01.2019 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-009/18 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania, ze wskazaną wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i ilością otrzymanych punktów znajduje się poniżej.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 23 084 174,86 zł.

 

Lista projektów rekomendowanych

Lista członków Komisji Oceny Projektów

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w dniu 2 stycznia 2019 r. została zakończona ocena formalna wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-010/18 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Wniosek zakwalifikowany do oceny merytorycznej13.31 KB07/01/2019, 11:46

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o wprowadzeniu trzeciej rundy aplikacyjnej w konkursie nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 zorganizowanym w ramach Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.

Wnioski o dofinansowanie w trzeciej rundzie można składać w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu o konkursie dostępnym pod adresem https://cppc.gov.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-popc-2-2-7-konkurs/

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach II osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”;
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych”;
 • Telewizja Polska S.A. „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.”;
 • Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji -AI (artificial intelligence)”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 96 261 818,32 

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania283.44 KB07/01/2019, 11:13

Lista członków Komisji Oceny Projektów208.87 KB07/01/2019, 11:13

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę kolejnego wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-008/18 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back- office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Projekt wybrany do dofinansowania:

Tytuł projektu: „EZD RP – Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”
Wnioskodawca: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi  45 113 838,48 PLN

Lista projektów wybranych do dofinansowania126.56 KB07/01/2019, 10:45

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.