II Oś POPC E-administracja i otwarty rząd

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-016/20 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nabór ten został przeprowadzony w trybie nadzwyczajnym.

Projekty wybrany do dofinansowania:

  • Centrum e-Zdrowia projekt pn.: „EWP – BUDOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY PRZECIWDZIAŁANIA EPIDEMII COVID-19”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 17 163 989,70

pdf

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza na spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące realizacji projektów zgodnie ze standardami dostępności Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) dla Beneficjentów II Osi  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa E-administracja i otwarty urząd.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-015/20 (tryb pozakonkursowy) dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt wybrany do dofinansowania:

  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny projekt pn.: „SYSTEM MONITOROWANIA UBEZPIECZEŃ OBOWIĄZKOWYCH SMUBOB”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 20 259 297,10

pdf

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że w ramach procedury odwoławczej od kryteriów formalnych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” do dalszej oceny merytorycznej został skierowany 1 projekt. W ramach II rundy wpłynęło 74 wniosków o dofinansowanie, z czego 27 z nich spełniło kryteria formalne i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach VI rundy naboru o numerze POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wyniku procedury odwoławczej podpisano jeszcze jedną umowę o dofinansowanie. W związku z powyższym w ramach VI rundy ww. naboru zawarto:

Jedno Porozumienie o dofinansowanie:

  • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0127/19-00 z Beneficjentem – Ministerstwem Obrony Narodowej. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 68 277 323,84 PLN.

Oraz dwie Umowy o dofinansowanie:

  • Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0124/19-00 z Beneficjentem - Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 14 426 812,48
  • Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0126/19-00 z Beneficjentem – Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 51 391 979,03 PLN.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru pozakonkursowego nr POPC.02.01.00-IP.01-00-014/20 dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt wybrany do dofinansowania:

  • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego projekt pn.: „ZINTEGROWANY SYSTEM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI (ZONE) ”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 30 985 923,56 zł

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że w ramach procedury odwoławczej od kryteriów formalnych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” do dalszej oceny merytorycznej został skierowany 1 projekt.

W ramach I rundy wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie, z zego 24 z nich spełniło kryteria formalne i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

Ocenie merytorycznej podlegało 26 wniosków o dofinansowanie, z czego 5 z nich spełniło kryteria merytoryczne i zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 5 887 948,79 PLN.

pdf

pdf

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

Ocenie formalnej podlegało 38 wniosków o dofinansowanie, z czego 26 z nich spełniło kryteria formalne i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż w ramach procedury odwoławczej został wybrany do dofinansowania projekt nr POPC.02.01.00-00-0124/19 złożony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pn.: „Wirtualny Informator Rzeczny (WIR)”.

Spośród 4 złożonych w konkursie wniosków o dofinansowanie ostatecznie wyłoniono do dofinansowania 3 projekty.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania po uwzględnieniu projektu wyłonionego do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej wynosi: 134 096 115,35 zł.

pdf

 

W ramach procedury odwoławczej projektów złożonych w I rundzie konkursu nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” do dofinansowania zostały wybrane projekty:

  • Pn. „PLATFORMA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ” nr POPC.02.04.00-00-0023/20 złożony przez E-POINT sp. z o.o., przyznane dofinansowanie wynosi 949 541,63 PLN;
  • Pn. „OPRACOWANIE I WDROŻENIE E -USŁUGI ,,E-POMOC - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
    SPOŁECZNE"” nr POPC.02.04.00-00-0031/20 złożony przez TOP-TEAM TT sp. z o.o., przyznane dofinansowanie wynosi 869 941,39 PLN.

pdf

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.