Anulowanie konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-001/16 dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

w związku z procesem zmiany kryteriów wyboru projektów do działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej, które zostaną przedłożone do akceptacji Komitetowi Monitorującemu POPC w dniu 25 października 2016 r., a których wprowadzenie do dokumentacji konkursowej wymaga zmian wykraczających poza zakres modyfikacji, które mogą zostać wprowadzone w trakcie trwania konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Centrum Projektów Polska Cyfrowa działając zgodnie Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz §14 ust. 3c Regulaminu konkursu, podjęło decyzję o anulowanie naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-001/16.

Jednocześnie informujemy, że nabór dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej zostanie ogłoszony niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Komitet Monitorujący POPC nowych kryteriów wyboru projektów.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.