III Oś POPC Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym (3.2). Jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działałamy na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) Nabór odbywa się w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” jako część Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów przewidujących wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • instytucje publiczne z obszaru nauki
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji
  • instytucje publiczne z obszaru kultury
  • szkoły wyższe
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Wnioski o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu można składać od 30.06.2019 r. do 31.07.2019 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - V nabór (skalowanie dobrych praktyk), na szkolenie dotyczące m.in. prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie, katalogu wydatków kwalifikowalnych oraz formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 29.01.2019 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania wybrany został projekt pn. „Lekcja: enter” złożony przez Fundację Orange.

Kwota przyznanego dofinansowania dla projektu wynosi 48 955 499,00 PLN.

Wsparcie w projekcie zostanie przeznaczone na podniesienie kompetencji cyfrowych 75 371 nauczycieli ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie całej Polski.

pdf

pdf

Szanowni Państwo,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 -  IV nabór, na szkolenie dotyczące m.in. prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie, katalogu wydatków kwalifikowalnych oraz formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044  Warszawa, w dniu 13 lutego 2019 r. w godzinach 9.30–15.00. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 40 osób. O udziale w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 7 lutego 2019 r. do godz. 12:00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W mailu prosimy o podanie: imienia, nazwiska oraz nazwy instytucji. Prosimy o zgłaszanie jednej osoby z jednej instytucji.

Agenda spotkania znajduje się tutaj.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich, specjalnych potrzeb.

 

W dniu 31 grudnia 2018 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w I rundzie w ramach V konkursu dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W ramach I rundy konkursu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa zostało złożonych 21 wniosków o dofinansowanie:

Lp Nazwa Wnioskodawcy Tytuł Projektu Obszar konkursowy Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN)
1. Fundacja Pro Cultura SoVo – dostępne radio internetowe Realizowany na terenie powyżej 6 województw 4 796 191,79
2. Fundacja ECCC LubElskie – program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego. Realizowany na terenie 1 województwa lub mniejszym 838 864,00
3. Fundacja Fuga Mundi Cyfrowe Lubelskie dla pełnosprawnych w sieci Realizowany na terenie 1 województwa lub mniejszym 875 000,00
4. Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego Świadomy e-użytkownik Realizowany na terenie od 2 do 6 województw 1 992 483,48
5. Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii Cyfrowa Akademia Seniora Realizowany na terenie 1 województwa lub mniejszym 999 775,00
6. Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju GO CARROTS! Realizowany na terenie od 2 do 6 województw 1 999 750,00
7. Fundacja IT E-obywatel Realizowany na terenie 1 województwa lub mniejszym 994 894,80
8. Międzynarodowy Instytut Outsourcingu NOWOCZESNY E-OBYWATEL Realizowany na terenie powyżej 6 województw 4 999 795,96
9. INSPIRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cyfrowy obywatel ! Realizowany na terenie powyżej 6 województw 2 001 980,00
10. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” Latarnicy2020.pl Realizowany na terenie powyżej 6 województw 5 000 000,00
11. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Kompetencje cyfrowe Realizowany na terenie powyżej 6 województw 4 932 128,40
12. INSPIRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cyfrowe mazowsze ! Realizowany na terenie 1 województwa lub mniejszym 998 302,00
13. STOWARZYSZENIE AKADEMIA PRAKTYKI I INNOWACJI Kompetencje cyfrowe w codziennym życiu Realizowany na terenie powyżej 6 województw 4 878 823,20
14. HUMANEO Cyfrowy świat na wyciągnięcie ręki Realizowany na terenie od 2 do 6 województw 1 998 486,00
15. FUNDACJA PERPETUUM MOBILE Nowe kompetencje cyfrowe Realizowany na terenie powyżej 6 województw 4 931 404,20
16. FUNDACJA PERPETUUM MOBILE Kompetencje cyfrowe naszą przyszłością Realizowany na terenie od 2 do 6 województw 1 972 986,00
17. FUNDACJA PERPETUUM MOBILE Kompetencje cyfrowe naszą przyszłością Realizowany na terenie od 2 do 6 województw 1 972 986,00
18. STOWARZYSZENIE OD DO Kompetencje cyfrowe szansą na przyszłość Realizowany na terenie od 2 do 6 województw 1 969 283,40
19. Stowarzyszenie e-Polska+ Cykl działań szkoleniowych poświęconych podnoszeniu kompetencji cyfrowych grup szczególnie
narażonych na wykluczenie cyfrowe HERMES.
Realizowany na terenie od 2 do 6 województw 1 883 400,00
20. Centrum Cyfrowe Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece Realizowany na terenie powyżej 6 województw 2 044 295,62
21. Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej Skalowanie dobrych praktyk w zakresie edukacji cyfrowej osób niewidomych oraz niedowidzących. Realizowany na terenie powyżej 6 województw 5 000 000,00

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs rozpoczyna weryfikację wniosków o dofinansowanie pod względem występowania braków formalnych lub oczywistych omyłek.

Wnioski, które pozytywnie przejdą pozytywnie przedmiotową weryfikację, zostaną przekazane do oceny pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC, stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Instytucja Zarządzająca POPC w oparciu o zapisy § 9 ust. 6-7 Regulaminu konkursu dla naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 podjęła decyzję o przesunięciu niewykorzystanej alokacji pomiędzy obszarami konkursowymi.

W wyniku powyższej zmiany zwiększono kwotę alokacji w dwóch obszarach konkursowych – nr 2 (śląskie, opolskie), 3 (pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) oraz nr 4 (wielkopolskie, zachodniopomorskie), co pozwoliło na przyznanie dofinansowania 3 projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród projektów ocenionych w konkursie, lecz po zakończeniu oceny w ramach rund konkursowych nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji w danym obszarze.

W związku powyższym, Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania  następujące projekty złożone w obszarach konkursowych nr:

*2 – Śląskie, Opolskie,
*3 – Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie
*4 – Wielkopolskie, Zachodniopomorskie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach V rundy na obszar konkursowy nr 2: Śląskie, Opolskie173.53 KB07/01/2019, 11:26

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach VI rundy na obszar konkursowy nr 3: Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie173.56 KB07/01/2019, 11:27

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach VI rundy na obszar konkursowy nr 4: Wielkopolskie, Zachodniopomorskie173.26 KB07/01/2019, 11:27

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów zgłoszonych w ramach naboru nr POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18  ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Lista projektów ocenionych na etapie oceny formalnej282.39 KB29/11/2018, 12:40

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej POPC „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Wnioski o dofinansowanie może składać na 12 obszarów NUTS-3 wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów.16.83 KB28/11/2018, 15:35

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru.

W związku z odstąpieniem przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza od realizacji projektów nr POPC.03.02.00-00-0187/17 oraz POPC.03.02.00-00-0188/17 wybranych do dofinansowania w ramach obszarów NUTS-3 konińskiego oraz pilskiego, Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania kolejne projekty, w które spełniły wszystkie obligatoryjne kryteria wyboru i uzyskały najwyższą liczbę punktów za kryteria merytoryczne punktowane.

Poniżej znajdują się aktualne listy rankingowe uwzględniające nowe projekty rekomendowane do dofinansowania:

Lista-rankingowa_58-koniński-korekta-1.pdf172.38 KB28/11/2018, 15:23

Lista-rankingowa_60-pilski-Korekta-1.pdf172.62 KB28/11/2018, 15:23

W dniu 26 października 2018 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w IV konkursie w Działaniu 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK oraz e-zasobów w procesie kształcenia.

W ramach konkursu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa zostało złożonych 6 wniosków o dofinansowanie:

Lp Nazwa Wnioskodawcy Tytuł Projektu Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN)
1. Fundacja Orange Lekcja: enter 49 999 665,20
2. Politechnika Łódzka Nauczyciel w sieci 48 923 071,50
3. Stowarzyszenie Miasta w Internecie Polska Akademia Dydaktyki Cyfrowej (PADC) 50 000 000,00
4. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji e-Nauczyciel w nowoczesnej szkole 50 000 000,00
5. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Kompetencje cyfrowe dla nauczycieli 49 905 464,61
6. Fundacja E-Prosperity Nauczyciel On-Line 23 565 500,00

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs rozpoczyna weryfikację wniosków o dofinansowanie pod względem występowania braków formalnych lub oczywistych omyłek.

Wnioski, które pozytywnie przejdą pozytywnie przedmiotową weryfikację, zostaną przekazane do oceny pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC, stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej oraz wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie w IV konkursie w działaniu 3.1 POPC do dnia 26.10.2018 r.

Zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie wynika z licznych zapytań wnioskodawców dotyczących szczegółowych obowiązków beneficjenta wynikających z Koncepcji realizacji projektu.

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o naborze.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.