Aktualności

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

NUTS 9 – bialski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 9 (bialski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

pdf

 

Tutaj pobierzesz zaktualizowany harmonogram naborów

W ramach procedury odwoławczej projektu złożonego w I rundzie konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-004/19 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, został wybrany do dofinansowania niżej wskazany projekt:

pn. „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa” nr POPC.02.03.02-00-0022/19 złożony przez Bibliotekę Narodową, którego wartość dofinansowania wynosi 28 439 815,34 PLN.

pdf

W dniu 8 maja 2020r. upłynął termin składania wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II oś priorytetowa „E – administracja i otwarty rząd”.

Do Centrum Projektów Polska Cyfrowa złożono 56 wniosków o dofinansowanie projektów, a wnioskowane dofinansowanie przekracza kwotę 56 milionów pln.

Obecnie trwa weryfikacja ww. złożonych wniosków o dofinansowanie.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Rundy VI konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, projekt pn.: „Usługi Cyfrowe dla Bezzałogowych Statków Powietrznych”;
 • Ministerstwo Obrony Narodowej, projekt pn.: „Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 119 669 302,87 zł

pdf

pdf

Dzięki zakończonemu 30 kwietnia IV konkursowi w ramach I osi na tzw. „dogęszczenie obszarów” minimalnie 149 940 gospodarstw domowych z obszarów wykluczonych cyfrowo zostanie podłączonych do szerokopasmowego internetu. 

Do konkursu przystąpiło łącznie 12 przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wśród uczestników znalazły się zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.  Łącznie złożono 35 wniosków na 22 obszary konkursowe, co oznacza subskrypcję na poziomie 63%.  

W ramach realizowanych projektów, beneficjenci zobligowani będą do podłączenia do sieci NGA łącznie 12 GOK oraz 142 OSP. Łączna maksymalna kwota dofinansowania na 22 obszary wynosi 362 528 027,21 PLN.

Przystępując do prac nad założeniami konkursu zależało nam aby łącza szerokopasmowego internetu dotarły głównie do obszarów, do tej pory, niezauważonych. Tym bardziej cieszy  fakt, że już za moment beneficjenci konkursu rozpoczną prace, w wyniku których blisko 150 tysięcy gospodarstw domowych uzyska dostęp do internetu. - Wojciech Szajnar, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Polska Cyfrowa i finansowany z Funduszy Europejskich.

Mapa obszarów na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

image002

W związku z wprowadzonym stanem epidemii (na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) Centrum Projektów Polska Cyfrowa w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wydłużyło termin naboru wniosków o dofinansowanie.

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w następujących terminach:

 • I runda - od 3 lutego 2020 r. do 8 maja 2020 r.
 • II runda - od 9 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji znajdą Państwo: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-4-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora/nabor-wnioskow-popc-2-4-i-nabor

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.4 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku została opublikowana 17 kwietnia 2020 roku (Dz. U. poz. 694). Specustawa funduszowa wprowadza większą elastyczność w zasadach realizacji projektów i przeprowadzania naborów wniosków o dofinansowanie. Poniżej prezentujemy najważniejsze rozwiązania dotyczące POPC, które znajdują zastosowanie w okresie od 1 lutego 2020 r.

Wydłużenie terminów realizacji projektów i składania wniosków o płatność

Wydłużeniu ulegają terminy określone w decyzjach lub w umowach o dofinansowanie:

 • składania wniosków o płatność przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku - o 30 dni
 • zakończenia realizacji projektów - o 90 dni - jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku

Terminy te mogą ulegać dalszemu przedłużeniu, na wniosek beneficjenta, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zmiany te wchodzą w życie wraz z ustawą i nie wymagają aneksowania umów o dofinansowanie, co nie wyklucza możliwości wcześniejszego złożenia wniosku o płatność lub zakończenia realizacji projektu.

Zmiany w umowach o dofinansowanie i kwalifikowalność wydatków

W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwa okazała się realizacja celu, na który został poniesiony wydatek, wydatkowane środki w projekcie mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne, jeżeli beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie, podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu albo że ich odzyskanie nie było możliwe. Jeżeli beneficjentowi uda się odzyskać wspomniane środki w przeciągu trzech lat od uznania ich za kwalifikowalne – podlegają one monitorowaniu i kontroli.

W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja postanowień umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, umowa może zostać zmieniona na uzasadniony wniosek beneficjenta (nawet gdy zmiany te wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu).

Ww. sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie, na wniosek beneficjenta. Będą też wymagały aneksowania umowy o dofinansowanie.

Trwające konkursy POPC:

Zmianie mogą ulec także regulaminy konkursów i terminy składania wniosków o dofinansowanie

Przedłużenie terminów na złożenie wniosku o dofinansowanie w trwających konkursach ich poszczególnych rundach.

Przedłużenie terminów na dostarczenie przez wnioskodawców uzupełnień, dodatkowych dokumentów czy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

Ułatwienia w procedurze odwoławczej, w tym możliwość przedłużenia terminów na wniesienie protestu jego uzupełnienie, poprawienie w nim oczywistych pomyłek, jak też możliwość wniesienia protestu w postaci elektronicznej - jeśli jego wniesienie w formie pisemnej byłoby utrudnione.

Szczegóły proponowanych zmian znajdą odzwierciedlenie w regulaminach poszczególnych konkursów po ich uzgodnieniu z IZ POPC.

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła w dniu 20 kwietnia 2020 r. ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-004/19 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach II osi priorytetowej.

W ramach II rundy konkursowej ocenie merytorycznej podlegało 6 wniosków o dofinansowanie. Do dofinansowania rekomendowano 2 wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną.

pdf

pdf

 

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów w dniu 20 kwietnia 2020 r. zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach IV Rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

W ramach IV Rundy złożono 6 wniosków o dofinansowanie.

Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny- tytuł projektu: „openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia”; wartość przyznanego dofinansowania to 5 172 216,00 PLN
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – tytuł projektu: „Repozytorium Robotyki - cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki”; wartość przyznanego dofinansowania to 4 442 118,89 PLN

 

pdf

pdf

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach II rundy naboru o numerze POPC.02.02.00-IP.01-00-009/19 ogłoszonego dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej podpisano następujące Umowy / Porozumienia o dofinansowanie:

 • Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0034/19-00 z Beneficjentem – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 14 826 291,48 PLN;
 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0035/19-00 z Beneficjentem – Centralna Komisja Egzaminacyjna. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 12 019 287,05 PLN;
 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0036/19-00 z Beneficjentem – Ministerstwo Cyfryzacji. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 44 552 760,30 PLN;
 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0038/19-00 z Beneficjentem – Ministerstwo Sprawiedliwości. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 890 200,00 PLN.

pdf

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.