Organizacja

Przedmiot działalności

UWAGA: Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyf. z 2015 poz.10) z dniem 3 kwietnia 2015 roku zmianie uległa nazwa Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare została powołana w 1994 roku na mocy Umowy Finansowej z dnia 19 września 1994 r. zawartej pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską. Umowa ta dotyczyła subwencji dla sfinansowania Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Niemcy 1994 – PL9402.

W następnych latach WWPWP powierzano realizację kolejnych programów Phare Współpracy Przygranicznej (CBC), a w późniejszym okresie otrzymała do realizacji również Program Phare Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne (JHA) oraz na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Gospodarki, Program Phare Spójność Społeczno – Gospodarcza (SSG).

Od 1 stycznia 2004 roku Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare była państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu 7 marca 2007 roku decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE).

Od 27 grudnia 2011 roku Władza Wdrażająca Programy Europejskie jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Cyfryzacji i Administracji, który sprawuje nadzór nad działalnością WWPE.

Obecnie, WWPE realizuje w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji, w tym:

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa – I, II i III oś priorytetowa.
 • Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” – w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo  informacyjne – budowa elektronicznej administracji” oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’ ” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” – Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata 2007-2017 – w zakresie Priorytetu nr 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform”, Priorytetu nr 2 „Infrastruktura i środowisko”, Priorytetu nr 5.2 „Alokacje specjalne – projekty zaproponowane przez stronę szwajcarską” oraz Funduszu na Przygotowanie Projektów (Instytucja Pośrednicząca)

Programy realizowane w przeszłości przez WWPE:

 • Program Phare – komponenty CBC 1994-2003, JHA 1997-2003 oraz ESC 2001-2003
 • Fundusz Schengen 2004-2006
 • Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców 2004 oraz 2005-2007
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy 2004 – 2009 – w zakresie Priorytetu 2.7 „Wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa” oraz w zakresie Priorytetu 2.9 „Polityka regionalna i działania transgraniczne”
 • Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • System Informacyjny Schengen SIS/System Informacji Wizowej VIS
 • Kontrola I stopnia – Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III na lata 2004-2006 w tym INTERREG IIIC, INTERREG IIIB BSR, INTERREG IIIB CADSES, ESPON, INTERACT.
 • Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” – w zakresie XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Ogólny „Solidarność oraz zarządzania przepływami migracyjnymi” na lata 2007-2013 w tym: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (Instytucja Delegowana)
 • Kontrola I stopnia programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w tym: Programu INTERREG IVC, Programu Regionu Morza Bałtyckiego, Programu dla Europy Środkowej, Programu ESPON 2013 oraz URBACT II (kontroler I stopnia).

Władza Wdrażająca zarządza programami powierzonymi jej do realizacji w zakresie i w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami umów międzynarodowych dotyczących poszczególnych programów, decyzjami uprawnionych organów administracji rządowej oraz zasad obowiązujących przy realizacji tych programów.
W ramach wykonywania zadań określonych Władza Wdrażająca, w szczególności:

 • nadzoruje wdrażanie powierzonych jej programów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych, inicjatyw europejskich oraz innych funduszy europejskich, w tym programów pomocy przedakcesyjnej;
 • planuje, rozlicza i kontroluje płatności i gospodarkę środkami finansowymi w ramach powyższych programów w zakresie nie przekazanym innym podmiotom;
 • monitoruje finansowy i rzeczowy postęp realizacji projektów.
 • wydaje certyfikaty kwalifikowalności wydatków w ramach wdrażanych przez nią programów

WWPE jest jednostką, która od początku swojego istnienia pracowała nie tylko nad realizacją, zarządzaniem i monitoringiem powierzonych jej programów, ale również na rzecz administracji i instytucji biorących udział w wykorzystaniu środków UE, wspierając je w przygotowaniach do efektywnego korzystania z pomocy, jaką zapewniają fundusze Unii Europejskiej. W trakcie dwunastoletniego doświadczenia we wdrażaniu programu Phare, WWPE zdobyła bogate doświadczenie, które umożliwiają sprawną i efektywną realizację innych programów finansowanych ze środków UE.

Dodatkowo, WWPE profesjonalnie doradzała i wspomagała beneficjentów w procesie zarządzania projektami Unii Europejskiej, Dotyczy to zarówno beneficjentów projektów infrastrukturalnych, którymi były jednostki samorządu terytorialnego, gminy i związki gmin, organizacje społeczne, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, urzędy centralne jak np. Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji oraz odpowiednie służby tj. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych czy Autostrad, jak i Euroregiony, które zarządzały Funduszami Małych Projektów (SPF)na wszystkich granicach a otrzymały bezpośrednie wsparcie merytoryczne oraz finansowo- księgowe ze strony WWPE. Wsparcie sprawnego zarządzania w Euroregionach przeniosło się na wysokie wykorzystanie funduszy w SPF, których bezpośrednimi beneficjentami były setki lokalnych organizacji i gmin na wszystkich granicach.

WARTOŚĆ MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA, W STOSUNKU, DO KTÓREGO Centrum Projektów Polska Cyfrowa POSIADA PRAWO WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRAW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA

Link do informacji o majątku

Podmiot udostępniający informację: Biuro Administracyjne
Data utworzenia informacji: 07.02.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie informacji: Mariola Brzózka


 

 

 1. Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin:
  5-30.01.2017 r.
 2. Najwyższa Izba Kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. Termin: 30.01-14.03.2017 r.
 3. Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Audyt regularności wydatków kwalifikowalnych na podstawie pkt 5.5 Aneksu nr 2 do Umowy ramowej zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno- gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej podpisana 20 grudnia 2007 r.).
 4. Instytucja Audytująca: Audyt projektu KIK/51. Termin: 23.03-24.03.2017 r.
 5. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Kontrola dotycząca osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowych w Polsce. Termin: 15-26.05.2017 r.
 6. Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Termin: 19.04.2017 r.
  -15.02.2018 r.
 7. Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Termin: 25.04
  -30.06.2017 r.
 8. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola systemowa w ramach POPC. Termin: 06.06-15.09.2017 r.
 9. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola w miejscu realizacji projektu nr POPC.04.03.00-00-0001/15 pn. Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w latach 2015-2016 w zakresie prawidłowości realizacji projektu. Termin: 20-30.06.2017 r.
 10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Kontrola przetwarzania danych ekspertów. Termin: 26-07.07.2017 r.
 11. Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Termin: 7.07.2017 r.
  -15.02.2018 r.
 12. Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Termin: 27.07.2017 r.
  – 15.02.2018 r.
 13. Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Termin: 7.09.2017 r.
  – 15.02.2018 r.
 14. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola doraźna w miejscu realizacji projektu nr POPC.04.01.00-00-0008/15.
 15. Instytucja Audytująca: Audyt w Instytucji Zarządzającej w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Termin: 21.07.2017-15.02.2018 r.

Struktura organizacyjna jednostki

CPPC kieruje Dyrektor przy pomocy Dyrektorów Departamentów oraz Naczelników Wydziałów. Dyrektor jednoosobowo reprezentuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa i jest pracodawcą – w rozumieniu przepisów prawa pracy – w stosunku do pracowników CPPC.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 Ministra Cyfryzacji z dnia 24 maja 2016 roku, w sprawie Statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zmienionego zarzadzaniem Nr 17 Ministra Cyfryzacji z dnia 14 czerwca 2017 r.

w skład jednostki wchodzą:

 1. Dyrektor
  1. Zastępca Dyrektora
 2. Dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych
 3. Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych
 4. Dyrektor Departamentu Projektów e-Administracji
 5. Departament Prawny
 6. Departament Systemowy
 7. Departament Finansów
 8. Biura
 9. Samodzielne stanowiska

Struktura organizacyjna zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2018 z dnia 29 marca 2018, w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 1. Departament Kompetencji Cyfrowych (DKC):
  1. Wydział Kontraktacji (WK DKC)
  2. Wydział Realizacji (WR DKC)
 2. Departament Wdrażania Projektów Szerokopasmowych (DPS):
  1. Wydział Kontraktacji (WK DPS)
  2. Wydział Realizacji (WR DPS)
 3. Departament Projektów e-Administracji (DEA):
  1. Wydział Kontraktacji (WK 1 DEA)
  2. Wydział Realizacji 1 (WR 2 DEA)
  3. Wydział Realizacji 2
 4. Departament Prawny (DP):
  1. Wydział Prawny (WP)
  2. Wydział Zamówień Publicznych (WZP)
  3. Wieloosobowe stanowisko Radcy Prawnego
 5. Departament Systemowy:
  1. Wydział Kontroli (WK)
  2. Wydział Systemowy (WS)
  3. Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (AW)
 6. Departament Finansowy (DF):
  1. Główny Księgowy (GK)
  2. Wydział Budżetu Operacyjnego (WBO)
  3. Wydział Księgowości i Płatności (WKS)
  4. Wydział Finansowania Projektów (WFP)
  5. Wydział Kadr i Płac
 7. Biuro Administracyjne (BA)
 8. Biuro IT (BIT)
 9. Stanowisko ds. Informacji i Promocji

Status prawny

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) to instytucja rządowa, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Poprzedniczkami Centrum Projektów Polska Cyfrowa była Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare i Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare została powołana w 1994 roku na mocy Umowy Finansowej z dnia 19 września 1994 r. zawartej pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską. Umowa ta dotyczyła subwencji dla sfinansowania.

W następnych latach WWPWP powierzano realizację kolejnych programów Phare Współpracy Przygranicznej (CBC), a w późniejszym okresie otrzymała do realizacji również Program Phare Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne (JHA) oraz na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Gospodarki, Program Phare Spójność Społeczno – Gospodarcza (SSG).

Od 1 stycznia 2004 roku Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare była państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu 7 marca 2007 roku decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE).

Od 27 grudnia 2011 roku Władza Wdrażająca Programy Europejskie jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Cyfryzacji i Administracji, który sprawuje nadzór nad działalnością WWPE.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyf. z 2015 poz.10) z dniem 3 kwietnia 2015 roku zmianie uległa nazwa Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

Dokumentami reagującymi status prawny CPPC jest status Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Regulamin organizacyjny Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dokumenty aktualne

Status prawny

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) to instytucja rządowa, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Poprzedniczkami Centrum Projektów Polska Cyfrowa była Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare i Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare została powołana w 1994 roku na mocy Umowy Finansowej z dnia 19 września 1994 r. zawartej pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską. Umowa ta dotyczyła subwencji dla sfinansowania.

W następnych latach WWPWP powierzano realizację kolejnych programów Phare Współpracy Przygranicznej (CBC), a w późniejszym okresie otrzymała do realizacji również Program Phare Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne (JHA) oraz na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Gospodarki, Program Phare Spójność Społeczno – Gospodarcza (SSG).

Od 1 stycznia 2004 roku Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare była państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu 7 marca 2007 roku decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE).

Od 27 grudnia 2011 roku Władza Wdrażająca Programy Europejskie jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Cyfryzacji i Administracji, który sprawuje nadzór nad działalnością WWPE.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyf. z 2015 poz.10) z dniem 3 kwietnia 2015 roku zmianie uległa nazwa Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 Dokumentami reagującymi status prawny CPPC jest status Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Regulamin organizacyjny Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

Dokumenty aktualne

Dokumenty archiwalne

 1. Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin:
  5-30.01.2017 r.
 2. Najwyższa Izba Kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. Termin: 30.01-14.03.2017 r.
 3. Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Audyt regularności wydatków kwalifikowalnych na podstawie pkt 5.5 Aneksu nr 2 do Umowy ramowej zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno- gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej podpisana 20 grudnia 2007 r.).
 4. Instytucja Audytująca: Audyt projektu KIK/51. Termin: 23.03-24.03.2017 r.
 5. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Kontrola dotycząca osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowych w Polsce. Termin: 15-26.05.2017 r.
 6. Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Termin: 19.04.2017 r.
  -15.02.2018 r.
 7. Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Termin: 25.04
  -30.06.2017 r.
 8. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola systemowa w ramach POPC. Termin: 06.06-15.09.2017 r.
 9. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola w miejscu realizacji projektu nr POPC.04.03.00-00-0001/15 pn. Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w latach 2015-2016 w zakresie prawidłowości realizacji projektu. Termin: 20-30.06.2017 r.
 10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Kontrola przetwarzania danych ekspertów. Termin: 26-07.07.2017 r.
 11. Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Termin: 7.07.2017 r.
  -15.02.2018 r.
 12. Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Termin: 27.07.2017 r.
  – 15.02.2018 r.
 13. Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Termin: 7.09.2017 r.
  – 15.02.2018 r.
 14. Ministerstwo Rozwoju: Kontrola doraźna w miejscu realizacji projektu nr POPC.04.01.00-00-0008/15.
 15. Instytucja Audytująca: Audyt w Instytucji Zarządzającej w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Termin: 21.07.2017-15.02.2018 r.

Struktura organizacyjna jednostki

CPPC kieruje Dyrektor przy pomocy Dyrektorów Departamentów oraz Naczelników Wydziałów. Dyrektor jednoosobowo reprezentuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa i jest pracodawcą – w rozumieniu przepisów prawa pracy – w stosunku do pracowników CPPC.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15 Ministra Cyfryzacji z dnia 24 maja 2016 roku, w sprawie Statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zmienionego zarzadzaniem Nr 17 Ministra Cyfryzacji z dnia 14 czerwca 2017 r.

w skład jednostki wchodzą:

 1. Dyrektor
  1. Zastępca Dyrektora
 2. Dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych
 3. Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych
 4. Dyrektor Departamentu Projektów e-Administracji
 5. Departament Prawny
 6. Departament Systemowy
 7. Departament Finansów
 8. Biura
 9. Samodzielne stanowiska

Struktura organizacyjna zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2018 z dnia 29 marca 2018, w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 1. Departament Kompetencji Cyfrowych (DKC):
  1. Wydział Kontraktacji (WK DKC)
  2. Wydział Realizacji (WR DKC)
 2. Departament Wdrażania Projektów Szerokopasmowych (DPS):
  1. Wydział Kontraktacji (WK DPS)
  2. Wydział Realizacji (WR DPS)
 3. Departament Projektów e-Administracji (DEA):
  1. Wydział Kontraktacji (WK 1 DEA)
  2. Wydział Realizacji 1 (WR 2 DEA)
  3. Wydział Realizacji 2
 4. Departament Prawny (DP):
  1. Wydział Prawny (WP)
  2. Wydział Zamówień Publicznych (WZP)
  3. Wieloosobowe stanowisko Radcy Prawnego
 5. Departament Systemowy:
  1. Wydział Kontroli (WK)
  2. Wydział Systemowy (WS)
  3. Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (AW)
 6. Departament Finansowy (DF):
  1. Główny Księgowy (GK)
  2. Wydział Budżetu Operacyjnego (WBO)
  3. Wydział Księgowości i Płatności (WKS)
  4. Wydział Finansowania Projektów (WFP)
  5. Wydział Kadr i Płac
 7. Biuro Administracyjne (BA)
 8. Biuro IT (BIT)
 9. Stanowisko ds. Informacji i Promocji
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.