„OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawy o wartości poniżej 144 000 EURO na „świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w Centrum Projektów Polska Cyfrowa” nr ZP/11/2018.

11-09-2018, 11:39:21,

Zapraszamy do składania ofert na  dostawy o wartości poniżej 144 000 EURO na „Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w Centrum Projektów Polska Cyfrowa” nr postępowania ZP/11/2018.

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Biuro podawcze
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić nazwę i numer postępowania: „Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w Centrum Projektów Polska Cyfrowa” nr postępowania ZP/11/2018, oraz „Nie otwierać przed dniem 17 września 2018r. godz. 11:15”.

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) – o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.09.2018 roku, o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2018 roku o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.”

Audytor wewnętrzny ZP 11 2018_ogłoszenie opublikowane

SIWZ_audytor wewnętrzny _ZP 11 2018

Załącznik 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 do SIWZ_Istotne postanowienia umowy

Załącznik 6 do SIWZ_ Formularz oferty

Załącznik 7 do Umowy – Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych ZP 12 2018

Załączniki 3-5 do SIWZ

„W dniu 17 września 2018r. o godz. 11:15 dokonano czynności otwarcia ofert w postępowaniu na „świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w Centrum Projektów Polska Cyfrowa”. Poniżej informacja z otwarcia ofert.”

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Lista zmian: