OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579, ze zm.) na „Usługi w zakresie porządkowania i przechowywania akt” nr ZP/6/2018

12-10-2018, 15:59:37,

Zapraszamy do składania ofert na  usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO na „Usługi w zakresie porządkowania i przechowywania akt” nr ZP/6/2018.

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Biuro podawcze
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić nazwę i numer postępowania: Usługi w zakresie porządkowania i przechowywania akt” nr ZP/6/2018, oraz „Nie otwierać przed dniem 22 października 2018r. godz. 11:15”.

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) – o terminie złożenia oferty decyduje termin jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.10.2018 roku, o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2018 roku o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 29 października 2018 r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2018 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

 

Lista zmian: