Praca w CPPC

Warszawa, dnia 5 lutego 2016r.

OFERTA PRACY

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

poszukuje pracownika na stanowisko

młodszego specjalisty / specjalisty

w Wydziale: Płatności

w Departamencie: Finansowo – Administracyjnym

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Syreny 23

 

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie poleceń/zleceń płatności w systemie bankowości elektronicznej Videotel, BGK-zlecenia;
 • monitorowanie prawidłowości i terminowości dokonywanych rozliczeń finansowych
  z tytułu dostaw i usług, a zwłaszcza ich zgodności ze składanymi wnioskami
  o zamówienia publiczne i zawartymi umowami oraz ewidencją księgową;
 • bieżące monitorowanie wpływów na rachunki bankowe w zakresie dochodów, zwrotów dotacji i wpłat wadiów;
 • dokonywanie terminowych przekazań dochodów budżetu państwa na rachunek Ministerstwa Finansów;
 • koordynowanie wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, opracowywanie harmonogramu płatności, miesięcznych, dekadowych i dziennych zapotrzebowań na środki budżetowe, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi CPPC, Ministerstwem Finansów i Narodowym Bankiem Polskim oraz obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.

Wymagane niezbędne kwalifikacje:

Młodszy specjalista

 • wykształcenie – co najmniej średnie;
 • staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy;
 • minimum 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

 

Specjalista

 • wykształcenie – wyższe;
 • staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 15 miesięcy;
 • minimum 9 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

 

Wymagane umiejętności:

 • ukończone szkoły i preferowane kierunki: finanse, ekonomia, rachunkowość, administracja;
 • praktyczna umiejętność obsługi programu Excel;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • systematyczność, dokładność, terminowość, rzetelność, skrupulatność.

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych;
 • znajomość rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa, w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych, w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.)

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

 

Termin składania dokumentów:

19 luty 2016r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 1. Syreny 23

01-150 Warszawa

z dopiskiem: „Oferta pracy 2/2016/DFA”

lub

drogą elektroniczną na adres: anna.mazur@cppc.gov.pl

Inne informacje:

 • w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail
 • forma zatrudnienia umowa: na czas próbny/określony
 • po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia
 • metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru:
  • weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne),
  • sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie),
  • rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty,
  a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą – data stempla pocztowego)
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 315 23 19

 

 

 

 

 

Lista zmian:
Zmiany:
5 lutego 2016 o 08:38:36Bieżąca wersja
Zawartość
<p style="text-align: right;">Warszawa, dnia 5 lutego 2016r.</p> 
<p style="text-align: center;"></p> 
<p style="text-align: center;"><strong>OFERTA PRACY </strong></p> 
<p style="text-align: center;">Centrum Projektów Polska Cyfrowa</p> 
<p style="text-align: center;"></p> 
<p style="text-align: center;">poszukuje pracownika na stanowisko</p> 
<p style="text-align: center;"><strong>młodszego specjalisty / specjalisty</strong></p> 
<p style="text-align: left;">w Wydziale: Płatności</p> 
<p style="text-align: left;">w Departamencie: Finansowo - Administracyjnym</p> 
<p style="text-align: left;">Wymiar etatu: 1 etat</p> 
<p style="text-align: left;">Miejsce wykonywania pracy: Warszawa ul. Syreny 23</p> 
<p style="text-align: left;"></p> 
&nbsp; 
<span style="text-decoration: underline;">Główne obowiązki:</span> 
<ul> 
<li>przygotowywanie poleceń/zleceń płatności w systemie bankowości elektronicznej Videotel, BGK-zlecenia;</li> 
<li>monitorowanie prawidłowości i terminowości dokonywanych rozliczeń finansowych 
z tytułu dostaw i usług, a zwłaszcza ich zgodności ze składanymi wnioskami 
o zamówienia publiczne i zawartymi umowami oraz ewidencją księgową;</li> 
<li>bieżące monitorowanie wpływów na rachunki bankowe w zakresie dochodów, zwrotów dotacji i wpłat wadiów;</li> 
<li>dokonywanie terminowych przekazań dochodów budżetu państwa na rachunek Ministerstwa Finansów;</li> 
<li>koordynowanie wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, opracowywanie harmonogramu płatności, miesięcznych, dekadowych i dziennych zapotrzebowań na środki budżetowe, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi CPPC, Ministerstwem Finansów i Narodowym Bankiem Polskim oraz obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR;</li> 
<li>rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.</li> 
</ul> 
<span style="text-decoration: underline;">Wymagane niezbędne kwalifikacje:</span> 
Młodszy specjalista 
<ul> 
<li>wykształcenie – co najmniej średnie;</li> 
<li>staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy;</li> 
<li>minimum 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.</li> 
</ul> 
&nbsp; 
Specjalista 
<ul> 
<li>wykształcenie – wyższe;</li> 
<li>staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 15 miesięcy;</li> 
<li>minimum 9 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.</li> 
</ul> 
&nbsp; 
<span style="text-decoration: underline;">Wymagane umiejętności:</span> 
<ul> 
<li>ukończone szkoły i preferowane kierunki: finanse, ekonomia, rachunkowość, administracja;</li> 
<li>praktyczna umiejętność obsługi programu Excel;</li> 
<li>umiejętność analitycznego myślenia;</li> 
<li>umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;</li> 
<li>komunikatywność;</li> 
<li>systematyczność, dokładność, terminowość, rzetelność, skrupulatność.</li> 
</ul> 
&nbsp; 
<span style="text-decoration: underline;">Wymagania pożądane:</span> 
<ul> 
<li>znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych;</li> 
<li>znajomość rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa, w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych, w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.</li> 
</ul> 
&nbsp; 
<span style="text-decoration: underline;">Wymagane dokumenty: </span> 
<ul> 
<li>życiorys i list motywacyjny</li> 
<li>oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:</li> 
</ul> 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) 
<ul> 
<li>kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie</li> 
<li>kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.</li> 
</ul> 
<span style="text-decoration: underline;">Inne dokumenty i oświadczenia:</span> 
<ul> 
<li>kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów</li> 
<li>kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.</li> 
</ul> 
&nbsp; 
<span style="text-decoration: underline;">Termin składania dokumentów:</span> 
<strong>19 luty 2016r.</strong> 
&nbsp; 
<span style="text-decoration: underline;">Miejsce składania dokumentów:</span> 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
<ol> 
<li>Syreny 23</li> 
</ol> 
01-150 Warszawa 
z dopiskiem: <strong>„Oferta pracy 2/2016/DFA”</strong> 
lub 
drogą elektroniczną na adres: anna.mazur@cppc.gov.pl 
<span style="text-decoration: underline;">Inne informacje:</span> 
<ul> 
<li>w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail</li> 
<li>forma zatrudnienia umowa: na czas próbny/określony</li> 
 <a href="http:// cppc.gov.pl/wp- content/uploads/ 2018-11-20-ogłoszenie_Info- promo.pdf">Oferta pracy nr 45/2018/I-P– Koordynator działań info-promo</a>
<li>po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia</li><a href="https:/ /cppc.gov.pl/ bip/wp-content/ uploads/sites/ 2/2018/12/2018- 12-04_ogłoszenie.docx">Oferta pracy nr 46/2018/DF – Młodszego Specjalisty / Specjalisty w Wydziale Finansowania Projektów w Departamencie Finansowym</a>
<li>metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: 
<ul> 
<li>weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne),</li> 
<li>sprawdzian wiedzy/umiejętności <em>(fakultatywnie)</em>,</li> 
<li>rozmowa kwalifikacyjna <em>(obowiązkowo),</em></li> 
</ul> 
</li> 
<li>oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty, 
a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą - data stempla pocztowego)</li> 
<li>kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru</li> 
<li>dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 315 23 19</li> 
</ul> 
&nbsp; 
&nbsp; 
&nbsp; 
&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;