Zakup usług pocztowych dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa

05-12-2018, 16:09:09,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę o wartości poniżej kwoty 30.000 Euro na „Zakup usług pocztowych dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 grudnia 2018 r. do godz.11:00, drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz załącznikami – na adres: KWalczak@cppc.gov.pl  w tytule maila proszę wpisać: „Oferta – Zakup usług pocztowych dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista zmian: