Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON – Etap I.

08-03-2016, 08:33:55,

Departament Wojskowej Służby Zdrowia zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na publiczną prezentację założeń projektu pn.: „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON – Etap I.”

Publiczna prezentacja projektu odbędzie się w dniu 16.03.2016 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, ul. Królewska 1, 00-909 Warszawa, (pokój 334, III piętro)

Projekt jest przygotowywany do konkursu w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: i.piekarska@ron.mil.pl , podając w treści swoje imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 13.00 dnia 14.03.2016 r.

Ponadto informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń uczestników.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych osób, które wysłały zgłoszenie, jest Departament Wojskowej Służby Zdrowia, ul. Królewska 1, 00-909 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia publicznej prezentacji założeń projektu pn: Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON – Etap I” i nie będą udostępniane innym odbiorcom.