Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

 Regulamin konkursu 18.04.2019
1.  Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 12.03.2019
2.  Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 18.04.2019
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 18.04.2018
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami 18.04.2019
5.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

18.04.2019
6.

Formalne kryteria wyboru projektów

17.08.2018
7.

Merytoryczne kryteria wyboru projektów

17.08.2018
8.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19.07.2018
9.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

25.05.2018
10.

Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

18.04.2019
11.

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

18.04.2019
12.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie

18.04.2018
13.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237)

26.08.2018

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja
z dnia
Regulamin konkursu 04.04.2019
1 Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 04.04.2019
2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 04.04.2019
3 Formalne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
4 Merytoryczne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
5 Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 04.04.2019
6 Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 04.04.2019
7 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
8 Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 25.05.2018
9 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 12.03.2019
10 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 11.09.2018
11 Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami 04.04.2019
12 Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami 04.04.2019
13 Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 04.04.2019

LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Lista najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami

pdf

 

Działanie 3.1 konkurs grantowy - FAQ

Pytanie 1: Czy CPPC udostępni wzór formularza zgłoszeniowego uczestników szkoleń czy mamy go stworzyć samodzielnie? Jakie powinno zawierać elementy w sytuacji gdy jego przygotowanie leży po stronie Beneficjenta?

ODP: CPPC nie dysponuje wzorem formularza zgłoszeniowego, powinien być on przygotowany przez Beneficjenta w zakresie jaki umożliwi prawidłowe przeprowadzenie projektu i monitorowanie jego efektów wg. przyjętych założeń (w tym wymogów związanych monitorowaniem wymaganych do wprowadzenia do systemu Sl2014 danych w tym. Np. numerów PESEL uczestników).

PYTANIE 2: Czy w ramach prowadzenia procedury regrantingowej możemy korzystać z systemu Witkac (lub innego dostępnego rozwiązania elektronicznego), dopasowanego do obsługi tego typu zadań?

ODP: CPPC nie ingeruje w wybrany sposób przeprowadzenia procedury regrantingowej pod warunkiem, że wszystkie zainteresowane podmioty będą miały równy dostęp i możliwość złożenia odpowiedniego wniosku. Tak więc skorzystanie z platformy Witkac.pl jest dopuszczalne o ile umożliwia późniejsza weryfikację wpływających wniosków i ich prawidłową ocenę, archiwizację w celach kontroli. Sposób składania wniosków powinien być dokładnie opisany w regulaminie konkursu grantowego.
Zgodnie z „Wzorcowym schematem grantowym” (zał. nr 12 do regulaminu konkursu) „Operator ogłasza nabór wniosków za pomocą środków, które mają za zadanie zapewnienie przejrzystości procesu oraz równego dostępu dla potencjalnych uczestników. Co najmniej następujące środki powinny być zastosowane do ogłoszenia naboru: strona internetowa operatora, przesłanie informacji pocztą tradycyjną na adres JST z obszaru konkursowego.”

PYTANIE 3: Kiedy odbędzie się szkolenie dla trenerów zorganizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji?

ODP: Pierwsze szkolenie trenerów odbyło się w dniu 24.04.2018. Kolejne tego typu spotkanie jest planowane, ale w tym momencie nie ustalono wiążącego terminu. Informacja o szkoleniu będzie przesłana do wszystkich Beneficjentów programu.


PYTANIE 4: Czy grantobiorcy muszą zapewnić realizację wszystkich modułów szkoleniowych we wnioskach o udzielenie grantu?


W zakresie realizacji wskazanych modułów uczestnicy mają mieć możliwość wyboru w ramach jakich modułów chcieliby poszerzać swoje kompetencje. Tak więc grantobiorca powinien umożliwić realizację wszystkich modułów szkoleniowych do dyspozycji uczestników.

PYTANIE 5: Stworzyliśmy już stronę internetową projektu. Czy CPPC opiniuje jej wygląd i zawartość?


ODP: CPPC nie opiniuje sposobu przygotowania strony www i zamieszczonych na niej treści. Strona ma zapewnić odpowiednią promocję projektu, przekazanie informacji na jego temat zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta(…) w zakresie informacji i promocji.

PYTANIE 6: Czy dysponujecie Państwo wzorem inwentaryzacji sprzętu, który gminy mają załączać do wniosku o udzielenie grantu?

ODP: CPPC nie dysponuje wzorem takiego dokumentu. Inwentaryzacja powinna być przeprowadzona pod kątem sprzętu spełniającego wymagania do przeprowadzenia szkoleń w projekcie i być zgodna z założeniami zawartymi w koncepcji realizacji projektu grantowego. Jednocześnie, schemat grantowy wskazuje, że  efekt inwentaryzacji powinien zostać załączony do wniosku o grant.

Pytanie 7: Czy dysponujecie już Państwo wzorami ankiet wstępnych i końcowych sprawdzających poziom kompetencji cyfrowych odbiorców ostatecznych projektu?

ODP: Ankiety dostępne są na pod adresem: http://badania.koduj.gov.pl/index.php/617828?lang=pl lub skrótem: http://badania.koduj.gov.pl  -> przycisk „Badanie kompetencji cyfrowych, działanie szkoleniowe z kompetencji cyfrowych (3.1 POPC)” z listy ankiet dostępnych w serwisie.

Pytanie 8: Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której w jednej gminie zostanie przeszkolona osoba posiadająca miejsce zamieszkania w gminie sąsiedniej? Często zdarza się sytuacja, że osoba zamieszkała w gminie A pracuje w gminie B, stąd też łatwiej byłoby dla niej uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez gminę B.

ODP: Pod warunkiem, że obie gminy uczestniczą w projekcie, a uczestnictwo osoby przeszkolonej zostanie udokumentowane w sposób niebudzący podejrzeń np. o podwójne finansowanie (finalne wykazanie uczestnictwa w obu gminach)

Pytanie 9: czy przeszkolenie jednego uczestnika w więcej niż jednym module szkoleniowym umożliwia potraktowanie tej osoby jako dwóch uczestników?

ODP: Nie ma takiej możliwości. Każdy uczestnik ma swój indywidualny numer PESEL, którego nie można powielać w zależności od udziału w poszczególnych modułach.

Uczestnik szkolenia powinien wziąć udział w co najmniej jednym module szkoleniowym, który zapewni mu zdobycie podstawowych kompetencji cyfrowych. Potwierdzenie ilości osób przeszkolonych odbywać się będzie za pomocą weryfikacji m.in. poprzez numer PESEL tak więc nie ma możliwości jego duplikowania poprzez podwójne wskazanie tej samej osoby.

Pytanie 10: Czy NGO mogłoby zawnioskować konkursie w partnerstwie z JST? Sytuacja wynika z faktu, że zawieranie partnerstw przez JST jest bardzo utrudnione. Aby wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, trzeba przeprowadzić całą procedurę, która trwa około miesiąc. Jeśli jednak NGO formalnie wystąpi z zapytaniem o takie partnerstwo - my jako miasto możemy się zgodzić i stworzyć takie partnerstwo.

ODP: Sposób inicjacji Partnerstwa nie jest przedmiotem oceny ze strony CPPC. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (koncepcją realizacji projektu) „Grantobiorcą realizującym mikroprojekt może być gmina działająca samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.” Ważne jest aby w podpisanej umowie partnerstwa gmina był Liderem przedsięwzięcia.

Pytanie 11: gminy coraz częściej pytają o to, czy istnieje możliwość przekazania sprzętu po zakończeniu mikroprojektów do innych jednostek gminnych niż szkoły, np. do urzędu gminy. Czy katalog wskazany w dokumentach konkursowych, tj. szkoły i ośrodki kształcenia nauczycieli jest zamknięty? Z rozmów z gminami (w szczególności tymi biedniejszymi) wynika, że od odpowiedzi na to pytanie uzależniają one podjęcie decyzji o złożeniu wniosku.

ODP: Katalog instytucji, którym można przekazać sprzęt po realizacji projektu ma charakter zamknięty.

 

Pytanie 12: Zgodnie z „Koncepcją realizacji projektu grantowego” sprzęt zakupiony w ramach projektu nie może być przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020.

Co należy rozumieć przez zwrot analogiczne wsparcie?

ODP: Zgodnie z „Koncepcją realizacji projektu grantowego” sprzęt zakupiony w ramach projektu nie może być przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020. Przez termin analogiczne wsparcie należy rozumieć fakt otrzymania przez daną placówkę wsparcia na doposażenie pracowni komputerowych. Jeśli zatem szkoły w ramach innych projektów (bez względu na cel projektu) zostały doposażone w sprzęt komputerowy, nie mogą otrzymać sprzętu sfinansowanego
w konkursie z działania 3.1 POPC.

Grantobiorca powinien przekazać sprzęt komputerowy do szkoły lub ośrodka doskonalenia nauczycieli, który położony jest na terenie realizacji projektu grantowego.

Nie ma możliwości przekazania sprzętu:

- szkole na terenie innej gminy;

- szkole publicznej prowadzonej przez organizacje pozarządową.

Pytanie 13: Co decyduje o kwalifikacji danej osoby do szkolenia na terenie danej gminy – czy osoba powinna być zameldowana czy też wystarczające jest zamieszkanie na terenie danej gminy.

ODP: W szkoleniach muszą brać osoby zameldowane/zamieszkujące gminę na terenie, której prowadzony jest projekt grantowy. Osoba zamieszkująca daną gminę może brać udział w szkoleniach w innej gminie na terenie województwa objętego wsparciem pod warunkiem, że ta gmina również objęta jest programem szkoleniowym realizowanym przez tego samego Operatora.

Jedna osoba może brać udział w jednym projekcie organizowanym na terenie województwa.

Pytanie 14: Czy w przypadku gdy gminy realizują projekty w partnerstwie z NGO, organizacja taka może brać udział w realizacji kilku projektów grantowych (kooperując z różnymi gminami)?

 

ODP: Nie ma formalnych przeszkód aby organizacja pozarządowa była zaangażowania jako partner przy realizacji projektu z kilkoma gminami. Należy jednak mieć na uwadze iż wydatki poniesione w ramach jednego projektu mikro grantowego nie mogą być ponownie kwalifikowane w innym analogicznym (np. koszty wynagrodzenia personelu itp.). Operator powinien zapewnić sobie możliwość weryfikacji tego typu informacji przy rozliczaniu projektów grantowych.

Pytanie 15. Czy instruktorem zaangażowanym przez Gminę do szkoleń musi być nauczyciel z lokalnej szkoły?

ODP: Zgodnie z zapisami Koncepcji realizacji projektu gmina „wskaże lub zrekrutuje instruktorów kompetencji cyfrowych, którzy odbędą kurs doskonalenia zorganizowany przez operatora oraz zapewni im dostęp do wszelkich narzędzi integracji, wymiany doświadczeń, scenariuszy szkoleń itp. Preferuje się, aby funkcję instruktora powierzać osobie mieszkającej w danej gminie, np. pracownikowi biblioteki, nauczycielowi, pracownikowi domu kultury, itp.”.

Pytanie 16: Czy minigrantach realizowanych przez Gminy zajęcia z mieszkańcami tych gmin muszą realizować wyłącznie osoby fizyczne czy mogą także instytucje szkoleniowe które będą brały w postępowaniach. Czy wydatki będą kosztami kwalifikowalnymi.

ODP: Jest możliwość zatrudnienia do realizacji szkoleń firm szkoleniowych. Spełnione muszą być następujące warunki:
- jest taka możliwość pod warunkiem że na fakturze od firmy szkoleniowej będą wyodrębnione koszty wynagrodzenia instruktorów (personel zewnętrzny);
- instruktorzy powinni posiadać wymagane minimum doświadczenia;
- firma musi być wybrana zgodnie z zasadami (PZP, zasada konkurencyjności);
- koszt wynagrodzeń nie może przekraczać wskazanych w Wytycznych konkursowych limitów.

Pytanie 17: Jak należy liczyć liczbę przeszkolonych jeżeli w ramach jednego projektu osoba weźmie udział w dwóch szkoleniach?

ODP: Uczestnik szkolenia powinien wziąć udział w co najmniej jednym module szkoleniowym, który zapewni mu zdobycie podstawowych kompetencji cyfrowych. Potwierdzenie ilości osób przeszkolonych odbywać się będzie za pomocą weryfikacji m.in. poprzez numer PESEL tak więc nie ma możliwości jego duplikowania poprzez podwójne wskazanie tej samej osoby.

Pytanie nr 18: Czy gminy, które brały / biorą  udział w działaniach realizowanych przez Beneficjentów projektów w ramach II rundy  konkursu na Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mogą składać wnioski do Operatora Dotacji wybranego w ramach rundy III ww. konkursu?

ODP: Jest to możliwe. Należy jednakże pamiętać, że w obrębie jednego projektu, niezależnie w ilu modułach szkoleniowych bierze udział dana osoba, zawsze będzie liczona jako jeden uczestnik.

Pytanie nr 19: Czy Partnerem Gminy wnioskującej o środki do Operatora dotacji może być organizacja pozarządowa z poza terenu gminy  tj. np. zarejestrowana na innym terenie a działająca na terenie gminy wnioskującej, zarejestrowana na innym terenie i nie działająca na terenie gminy wnioskującej.

Tak.

Pytanie 20: Gmina posiada 7 komputerów kupionych w roku 2017, których minimalne wymagania są zbliżone do tych zaprezentowanych w regulaminie konkursu. Czy komputery te mogą posłużyć do przeprowadzenia szkoleń i mogą być wykazane podczas inwentaryzacji sprzętu czy też należy zawnioskować o zakup sprzętu w 100% spełniającego warunki konkursu.

ODP: Nowy sprzęt należy zakupić zgodny ze specyfikacją wskazaną jako załącznik do regulaminu konkursu.

W zakresie posiadanego sprzętu należy zweryfikować czy jego specyfikacja jest zbieżna z danymi technicznymi z załącznika konkursu. Dopuszcza się możliwość prowadzenia szkoleń na sprzęcie, który znacząco nie odbiega standardem od nowo zakupionego i umożliwia przeprowadzenie szkoleń w pełnym zakresie.

Pytanie 21: Czy gmina może w ramach dotacji celowej zlecić realizację projektu np. gminnemu ośrodkowi kultury?

ODP: Nie ma takiej możliwości. Gminne Ośrodki Kultury maja wyodrębnioną osobowość prawną i jako podmioty są wykluczone z możliwości realizacji projektów mikrograntowych (dopuszczalna jest realizacji przez gminę lub gminę w partnerstwie z NGO). Dopuszczalne jest zlecenie realizacji zadań związanych z projektem jedynie jednostkom podległym bezpośrednio gminie i nie mającym wyodrębnionej osobowości prawnej.

Działanie zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań, ukierunkowanych na e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, celem ich podniesienia i rozwoju poprzez praktyczne stosowanie, np. poprzez naukę programowania, czy też obsługi oprogramowania do tworzenia multimediów. Pośrednio wsparcie przyczyni się również do budowy kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
Wspierane projekty mogą przyjmować formę realizacji wspólnych przedsięwzięć (projektów) informatyczno-społecznych, tj. udziału w pracach projektowych służących budowie lub rozwijaniu aplikacji, jak również warsztatów tematycznych oraz różnych form samokształcenia na odległość (np. e-learning, masowe otwarte kursy online) lub form mieszanych. Zakłada się również wsparcie tworzenia oprogramowania, w tym aplikacji na rzecz rozwiajania kompetencji cyfrowych oraz cyfrowej aktywizacji.
Założeniem tego typu inicjatyw powinno być pobudzanie kreatywności, rozwijanie postaw partycypacyjnych i obywatelskich, budowanie współpracy interdyscyplinarnej oraz wytworzenie wartościowych i jakościowych treści ukazujących możliwości i korzyści wykorzystania TIK i internetu.

Działanie dotyczy wsparcia w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK, ze szczególnym uwzględnieniem e-usług publicznych dostępnych, jak i tych planowanych do uruchomienia przy udziale środków UE w najbliższych latach. Prowadzone działania będą ukierunkowane na naukę korzystania z usług elektronicznych w takich obszarach, jak np.: sprawy obywatelskie, ochrona zdrowia, świadczenia społeczne, podatki i cła, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości, czy też z zakresu ISP, w tym informacji przestrzennej oraz cyfrowych zasobów kultury i nauki.
W oparciu o zidentyfikowane szczegółowe potrzeby i charakterystyki poszczególnych grup odbiorców, celem wsparcia będzie nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.
Jednym z warunków uzyskania dofinansowania będzie maksymalizacja efektywności wydatkowania środków, w tym wykorzystanie już istniejącej infrastruktury oraz sprzętu dofinansowanych ze środków UE oraz innych środków publicznych jak i prywatnych (np. środki organizacji pozarządowych) w poprzednich latach. Dofinansowanie zakupu sprzętu będzie przyznawane jedynie w uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie, każdorazowo z uwzględnieniem dokonanej uprzednio inwentaryzacji na poziomie lokalnym. Takie podejście przyczyni się do uzyskania komplementarności realizowanych inwestycji, jak i zapewni odpowiednie warunki techniczne dla prowadzonej działalności szkoleniowej. Promowane będą również projekty angażujące JST na zasadzie partnerstwa, celem zapewniania trwałości realizowanych inicjatyw oraz stworzenia podstawy merytorycznej i technicznej do kontynuowania tego typu działań również po zakończeniu interwencji POPC.
Interwencja będzie miała charakter ogólnokrajowy, co zapewni spójność prowadzonych działań oraz synergię z innymi instrumentami wsparcia TIK, w tym w ramach osi I i II POPC, a wdrażana będzie w oparciu o sporządzoną analizę lokalnych potrzeb w przedmiotowym obszarze oraz wypracowany na tej podstawie zakres szkoleń.
Prowadzony będzie także szczegółowy monitoring osób przeszkolonych, również w kontekście osiągniętych przez nich kompetencji, w celu określenia wpływu na cele zdefiniowane w II osi POPC, szczególnie w kwestii zwiększenia poziomu wykorzystywania e-usług publicznych.

Digital Poland Project Centre (CPPC) is a state budget unit subordinate to the Minister of Digitalization, based in Warsaw.

In the current perspective of the European Union CPPC is responsible for the implementation of projects in four priority axes of the Operational Programme Digital Poland.

CPPC carries out tasks related to the implementation of programs and projects co-financed from the budget of the European Union providing support under cohesion policy, funds from non-returnable foreign aid and funds from other programs in the field entrusted to the implementation by relevant agreements and arrangements.

The current document regulating the legal status of CPPC is Regulation No. 15 of the Minister of Digitization of May 24, 2016 on granting the CPPC statute (Journal of Laws of the Ministry of Digitization, 2016, item 17) amended be Regulation No. 17of the Minister of Digitization of June 14, 2017 (Journal of Laws of the Ministry of Digitization, 2017, item 19), and Regulation No. 3/2018 of the Director of the Digital Poland Project Centre of March 29, 2018 regarding the introduction of the organizational regulations of the Digital Poland Project Centre.

 

Legal basis:

History of the institution

Implementing Authority for Phare Cross-Border Cooperation Programme (WWPWP) was established in 1994 under the Financing Agreement dated 19 September 1994, concluded between the Government of the Republic of Poland and the European Commission. This agreement concerns the subsidy to finance the Cross-Border Cooperation Programme Poland - Germany 1994 – PL9402.

In the following years WWPWP entrusted with the implementation of the following Phare Cross-Border Cooperation programs (CBC), and later was also given to the implementation of Phare Programme Justice and Home Affairs (JHA) and pursuant to an agreement between the Ministry of Internal Affairs and Administration and the Minister of Economy, Economic and Social Cohesion Phare Programme (SSG).

From 1 January 2004, the Implementing Authority for Phare CBC was a state budget unit subordinated to the Ministry of Internal Affairs and Administration.

On 7 March 2004, by the decision of the Minister of Internal Affairs and Administration, the unit was renamed to the Implementing Authority for European Programmes (WWPE).

From 27 December 2011, the Implementing Authority for European Programmes is a state budget unit subordinate to the Ministry of Administration and Digitization, which supervises the activities of WWPE.

Pursuant to the Regulation No. 7 of the Minister of Administration and Digitization of 17 March, 2015 regarding the change of the name of the Implementing Authority for European Programmes to the Digital Poland Project Centre and granting the statute of Digital Poland Project Centre (Journal of Laws of the Minister of Administration and Digitization of 2015, item 10), on 3 April, 2015, the name of the Implementing Authority for European Programmes was changed to Digital Poland Project Centre.

Archival documents


CPPC experts are responsible for the implementation of Operational Programme Digital Poland (POPC) for 2014 – 2020. The aim of the Program is to strengthen the digital foundations of country’s development, which includes three areas: building the infrastructure required to ensure wide access to high-speed Internet, effective and user-friendly e-services, and constantly growing level of digital competence of the society.

 1. Universal access to high-speed Internet

We finance the construction of telecommunications infrastructure that provides access to high-speed Internet, in particular in sparsely populated areas, away from large agglomerations – in places less attractive for private telecommunications companies. Currently, in three calls we have selected contractors of the broadband network that will connect more than 11,000 schools and nearly 2 million households in Poland.

The amount estimated for the implementation of this area of activities (the so-called amount of allocation) is over one billion euros.

 1. E-administration and open government

We finance projects that provide Poles with access to friendly and understandable e-services in administration and minimize the need to visit offices. We also care for Polish culture and support the digitization of books, films and music. Thanks to this, each of us, at any time, without leaving home, will be able to read or watch the best Polish works, preserved in digital form also for future generations.

The amount estimated for the implementation of this area of activities (the so-called amount of allocation) is over 949 million euros.

 1. Digital competence of the society

We finance projects that educate Poles in the field of modern technologies. We develop the skills of, among others, children, teachers, seniors, but also professional programmers. We want each of us to feel comfortable in Poland of the digital age. Our goal is also to support the development of IT Masters – the most talented, promising young IT specialists, so that their knowledge and skills change Poland and the world in the future.

The amount estimated for the implementation of this area of activities (the so-called amount of allocation) is 145 million euros.

Funding in the contests organized by CPPC can be granted to the following groups of beneficiaries:

 • POPC axis I: telecommunications entrepreneurs, local government units or their unions and associations.
 • POPC axis II: government administration units, their subordinate units and the units they supervise, scientific units, universities, courts and prosecution units, non-governmental organizations, micro, small and medium enterprises.
 • POPC axis III: non-governmental organizations, local government units or their unions and associations, institutions conducting activities related to universities of the third age, public institutions from the field of science, education and culture and higher education institutions.

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla potencjalnych wnioskodawców II rundy w ramach III konkursu dla POPC 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się 30 października 2018 r. w siedzibie CPPC, ul. Spokojna 13a w Warszawie. Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24 października br. Przy rejestracji, prosimy o wskazanie nazwy wnioskodawcy, imion i nazwisk osób, które będą uczestniczyć w warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda warsztatów

Centrum Projektów Polska Cyfrowa dąży do osiągnięcia najwyższych standardów etycznych w procesie wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dlatego dokładamy wszelkich starań w zakresie zapobiegania, wykrywania i korygowania nadużyć finansowych

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza lub wysłać zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów w Programie Polska Cyfrowa.

Publikacje rekomendowane przez Instytucję Zarządzającą Programu Polska Cyfrowa:

Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS

Dokument zawiera wskazówki Komisji Europejskiej dla organów publicznych, praktyków, beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów, w zakresie wzmocnienia systemów zarządzania i kontroli w celu skuteczniejszego zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania. Dokument opisuje mechanizmy nadużyć, w tym sygnały wskazujące na możliwość ich wystąpienia.

Pobierz dokument  (PDF 319 KB)

Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”

Dokument zawiera m.in. wykaz sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego. Ponadto, dokument wskazuje metody wykrywania przerobionych dokumentów oraz dobre praktyki wraz z praktycznymi przykładami.

Pobierz dokument  (PDF 2 MB)

Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”

Dokument zawiera wskazówki dotyczące identyfikowania przypadków konfliktu interesów i postępowania z nimi w odniesieniu do udzielania zamówień publicznych finansowanych z budżetu UE w ramach działań strukturalnych i programów polityki spójności. Obejmuje on wszystkie rodzaje zamówień publicznych bez względu na kwotę zamówienia oraz zawiera wykaz sygnałów ostrzegawczych, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu sytuacji, w których dochodzi do konfliktu interesów.

Pobierz dokument (PDF 254 KB)

Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy pn. „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”

Dokument zawiera wskazówki Komisji Europejskiej odnośnie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, w tym co należy brać pod uwagę podczas zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych. Dokument obejmuje każdy etap cyklu zwalczania nadużyć finansowych od promowania kultury przeciwdziałania poprzez zapobieganie, wykrywanie skończywszy na podejmowaniu działań następczych.

Pobierz dokument (PDF 292 KB)

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników

Publikacja zawiera diagnozę stanu prawnego, opisuje sposoby przeciwdziałania i reagowania na sytuacje pojawienia się konfliktu interesów oraz rekomendacje dotyczące poprawy jakości i efektywności systemów przeciwdziałających występowaniu konfliktu interesów.

Pobierz dokument (PDF 699 KB)

Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pn. „Zmowy przetargowe”

Publikacja opisuje mechanizmy zmów przetargowych, w tym symptomy wskazujące na wystąpienie zmowy. Ponadto wskazuje środki zapobiegawcze, co należy robić w sytuacji podejrzenia wystąpienia zmowy przetargowej oraz jakimi narzędziami dysponuje Urząd, aby przeciwdziałać naruszeniom.

Pobierz dokument (PDF 22 MB)

Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi pn. „Świadomi nadużyć finansowych i korupcji”

Podręcznik przeznaczony jest dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi. Przedstawia spostrzeżenia na temat powstających nadużyć finansowych i oszustw korupcyjnych w inwestycjach publicznych.

Pobierz dokument (PDF 12 MB)

Poradnik pn. „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie”

Poradnik odpowiada na pytanie „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?”, przedstawia w przystępny sposób sytuacje, z którymi może spotkać się każdy obywatel. Opisuje, jak je interpretować oraz co zrobić, by przekazana informacja o przestępstwie, osobach i przedmiotach z nim związanych była jak najbardziej przydatna organom ścigania.

Pobierz dokument (PDF 703 KB)

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

Rekomendacje mają na celu przybliżenie procesu udzielania zamówień publicznych oraz udzielenie wsparcia kierownikom jednostek zamawiających w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, poprzez wskazanie często pojawiających się nieprawidłowości oraz sposobów zapobiegania im.

Pobierz dokument (PDF 8 MB)

Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników

Poradnika pomaga zrozumieniu, w którym momencie dane zachowanie może zostać potraktowane jako zdarzenie korupcyjne, jak uniknąć tego typu zdarzeń i w jaki sposób postępować w przypadku ich zaistnienia.

Pobierz dokument (PDF 1 MB)

Baza ekspertów dla działania 8.3 i 8.4 PO IG

Baza ekspertów Instytucji Wdrażającej dla działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz dla działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Aktualna baza ekspertów dostępna jest TUTAJ

Szkolenia z naboru wniosków w Działaniu 8.3 PO IG

NOWE: Uprzejmie informujemy o możliwości pobrania prezentacji ze szkolenia dla Beneficjentów w dniach 21.02.2013, 22.02.2013 oraz 25.02.2013:

Najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów 7 osi priorytetowej oraz działania 8.3 i 8.4 PO IG


Działanie 8.3

Działanie 8.4

Ważne informacje:

 • Przed rozpoczęciem prac nad wnioskiem o dofinansowanie w ramach działania 8.4, sugerujemy zweryfikować kwalifikowalność obszaru, na którym planowana jest realizacja projektu.

Szczegółowe informacje

 • Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach działań 8.3 i 8.4Ocena merytoryczna jest oceną punktową i „0-1”. Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu w ramach działania 8.3 i 8.4 maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 89. Do dofinansowania mogą być rekomendowane wnioski, które uzyskały w trakcie oceny min. 60% maksymalnej liczby punktów, przy jednoczesnym uzyskaniu 50% punktów w ramach poszczególnych ocenianych kategorii. Jednocześnie, aby projekt otrzymał dofinansowanie, kryterium „0-1” musi zostać spełnione (tj. projekt musi otrzymać ocenę „1”). Niespełnienie co najmniej jednego z kryteriów „0-1” oznacza wynik negatywny oceny merytorycznej.
 • Lista najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów Instytucja Zarządzająca PO IG wraz z Instytucjami Pośredniczącymi i Wdrażającymi przygotowała listę najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów w pierwszych naborach działań POIG, która znajduje się na stronie www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/Strony/Naborwnioskow.aspx#zakladka=3

Badanie ewaluacyjne (grudzień 2011):

Dokumenty ogólne

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
 • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
 • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
 • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
 • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce,
 • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.

W ramach PO IG wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali regionu, wspierane będą w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
W ramach PO IG projekty realizować będą sieci instytucji otoczenia biznesu, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze, jednostki administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa.

Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji:

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Celem osi priorytetowej 7 jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

Beneficjenci:

 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
 • instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw,
 • konsorcja jednostek administracji publicznej z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, organami samorządu zawodowego lub jednostkami badawczo – rozwojowymi.

Typy projektów:

 • budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których dostępne będą e-Usługi dla obywateli i przedsiębiorstw m.in.: zabezpieczenie społeczne, podatki, zamówienia publiczne, rejestracja działalności gospodarczej, rejestry sądowe, ochrona zdrowia, ochrona środowiska,
 • przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej do współdziałania, w celu ich usprawnienia, integracji i umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienie zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej dla jednostek administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego,
 • rozwój systemów informacji publicznej (w tym informacji prawnej),
 • projekt systemowy mający na celu zapewnienie synergii działań w zakresie e-Administracji prowadzonych na szczeblu centralnym i regionalnym.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, iż w dniu 8 stycznia 2009 roku podpisana została umowa pomiędzy WWPE a MSWiA na dofinansowanie Projektu Systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Z usług w ramach projektu systemowego mogą korzystać instytucje zaangażowane w realizację projektów kluczowych 7 Osi Priorytetowej.

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki:

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W ramach priorytetu 8. wspierane są działania w zakresie:

 • tworzenia usług elektronicznych,
 • tworzenia elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami,
 • przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Priorytet 8. będzie realizowany w synergii z priorytetem 7., mającym na celu rozwój e-usług publicznych wspierających rozwój gospodarczy i zmniejszanie barier administracyjnych dla innowacyjnej działalności gospodarczej.

WWPE jest Instytucją Wrażającą dla następujących działań w ramach priorytetu 8. POIG:

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion

Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • grupy jednostek samorządu terytorialnego – konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe non-profit.

UWAGA! WWPE informuje o nadaniu przez Komisję Europejską numerów referencyjnych programów pomocowych.

W związku z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy do informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 8.4 realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach POIG, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 84. poz. 712 i Nr 157 poz. 1241) posiada numer referencyjny X427/2010.


Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 znajdują się na stronach:

Inne Instytucje Wdrażające / Pośredniczące II stopnia w ramach POIG:

Archiwum - Działanie 2.1

W ramach projektu CPPC powstaje dziś infrastruktura telekomunikacyjna o wartości około 1.4 mld EUR, z czego około 0.8 mld EUR to wartość dofinansowania z funduszy europejskich. CPPC finansuje budowę infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, w szczególności na słabo zaludnionych obszarach, z dala od dużych aglomeracji. Obecnie w trzech konkursach wybrano wykonawców sieci szerokopasmowej, którzy podłączą ponad 11 000 szkół i prawie 2 miliony gospodarstw domowych w Polsce. Na tych inwestycjach skorzystają przede wszystkim tereny, które były pod tym względem szczególnie zaniedbane – około 70% gospodarstw domowych objętych dotychczasowymi projektami znajduje się w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego Internetu.

 

W ramach konkursu POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 uruchomiono trzecią rundę naboru wniosków. Wnioski można składać w terminie od 1 października 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Szczegóły w ogłoszeniu o konkursie dostępnym pod adresem: tutaj.

logotypy FE UE

 1. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa w 2015 r.

Głównym celem jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji programów operacyjnych: POIG, POKL oraz POPC. POPT zapewnia środki finansowe na obsługę procesów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji, a także informacji i promocji programów unijnych.

 • Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 444 300.00 zł
 • Wartość całego projektu wynosi 8 758 000.00 zł.
 1. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa w 2016 r.

Głównym celem jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji programów operacyjnych: POIG i POPC. POPT zapewnia środki finansowe na obsługę procesów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji a także informacji i promocji oraz ewaluacji programów unijnych.

 • Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 6.936.000 zł
 • Wartość całego projektu wynosi 8.160.000 zł
 1. Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa w 2017 r.

Głównym celem jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji programów operacyjnych: POIG i POPC. POPT zapewnia środki finansowe na obsługę procesów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji a także informacji i promocji oraz ewaluacji programów unijnych.

 • Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 023 550,00 zł
 • Wartość całego projektu wynosi 8 263 000,00 zł

4.Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa w 2018 r.

POPT.01.01.00-00-0219/18

Głównym celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji programów operacyjnych: POPC i POIG poprzez zabezpieczenie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji. POPT zapewnia środki finansowe na obsługę procesów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji a także informacji i promocji oraz ewaluacji programów unijnych.

 • Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 503 800 zł

Wartość całego projektu wynosi 8 828 000 zł

404

Przepraszamy, ale strona o podanym adresie nie istnieje.

PRZEJDŹ DO STRONY GŁÓWNEJ

1           SŁOWNIKI I SKRÓTY

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmuję się następujące definicje skrótów i pojęć:

Skrót/pojęcie

Definicja

DLP

 

(Data Loss Prevention) – Oprogramowanie zapewniające ochronę danych w postaci elektronicznej przed kradzieżą lub przypadkowymi wyciekami.

incydent

Związany z bezpieczeństwem informacji, rozumiany jako pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji.

Pozostałe pojęcia użyte w dokumencie należy rozumieć zgodnie z ich ogólnie przyjętym znaczeniem.

2           PRZEDMIOT ZAMÓWIENI

Przedmiotem zamówienia jest:

 • Dostarczenie licencji oraz nośników systemu ochrony informacji przed wyciekiem (system DLP),
 • Wdrożenie i zintegrowanie dostarczonego systemu DLP,
 • Zapewnienie wsparcia na etapie dostrajania systemów,
 • Zapewnienie wsparcia w zakresie dostarczonych licencji na system DLP oraz wsparcie Wykonawcy w zakresie usuwania problemów przy bieżącej eksploatacji systemu przez okres co najmniej 24 miesięcy,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy  konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Do dofinansowania wybrano Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Monitoring pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MPPC)”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 23 942 868,54 

pdf48.40 KB10/09/2018, 12:57

Warszawa 30.12.2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
dla Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Wnioski należy składać w terminie: od 30 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r.

 W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

 • wyżej wymienione podmioty
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 162 000 000  (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony złotych i 00/100).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są w mediach elektronicznych pod adresem:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 nie może być niższa niż 4 mln PLN.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR).

Maksymalny okres realizacji projektu

36 miesięcy

Sposób przygotowania i składania wniosków

 Wnioski  o  dofinansowanie  projektu  przyjmowane będą w jednej z następujących form:

 • elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/.
 • papierowej (jedna wersja papierowa oraz tożsama z nią jedna wersja na nośniku optycznym jednokrotnego zapisu, tj. na płycie CD/DVD zablokowanej do edycji).
  Wnioski w formie papierowej oraz w wersji zapisanej na nośniku optycznym należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs, w biurze podawczym pod adresem:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Spokojna 13A,

01-044 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Dokumenty do pobrania

Podpisanie Porozumienia o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17, ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż w ramach konkursu o numerze POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, podpisano Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0074/17 o dofinansowanie Projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)”z Ministerstwem Rozwoju i Finansów – Krajową Administracją Skarbową – Ministerstwem Finansów. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 143 386 292,00 PLN


 

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w V konkursie dla działania 2.1 POPC

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Do dofinansowania rekomendowano Projekt Ministerstwa Rozwoju i Finansów „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” o nr POPC.02.01.00-00-0074/17.

pdf185.03 KB10/09/2018, 14:57

pdf225.52 KB10/09/2018, 14:57


Warszawa, 1 czerwca 2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, ze zm.) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 300 000 000,00 PLN (słownie: trzysta milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (253 890 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (46 110 000,00 PLN). Maksymalna kwota dofinansowania: Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html )[1]

Maksymalny okres realizacji projektu:

36 miesięcy.

Typ Beneficjenta:

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Typy projektów:

 • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
 • Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1 będzie trwał od 3 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku. UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej: https://popc0201.cppc.gov.pl/.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępniło Formularz do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który ma na celu usprawnienie prawidłowego przygotowania Studium wykonalności, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z przygotowaniem Formularza do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach działania 2.1 POPC, dostępnego pod linkiem: Formularz do Studium wykonalności dla działania 2.1 IOK zaleca i rekomenduje, sporządzenie Studium wykonalności projektu w ramach działania 2.1 POPC poprzez udostępniony formularz.

Wersja elektroniczna Studium wykonalności dołączona do wniosku o dofinansowanie powinna zostać przedłożona (również) w formacie umożliwiającym swobodne przeszukiwanie treści np.: pdf lub doc/docx.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość/Kursy/Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS)/ Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A). /Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Podpisanie Porozumień o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16, ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż w ramach konkursu o numerze POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, podpisano:

– Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0058/17 z Beneficjentem – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 21 212 000,00 PLN;
– Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0065/17 z Beneficjentem – Ministerstwo Cyfryzacji. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 16 110 000,00 PLN.

Lista podpisanych umów/porozumień o dofinansowanie


 

 

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w IV konkursie dla działania 2.1 POPC

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowazakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).”
 • Ministerstwo Cyfryzacji – „E-zamówienia –elektroniczne zamówienia publiczne.”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 37 322 000,00 złotych. 

Lista projektów ocenianych

Lista członków Komisji Oceny Projektów


 

 

Warszawa, 29 listopada 2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (I komponent)” .

 

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (I komponent).

Maksymalny poziom dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 600 000 000,00 PLN (słownie: sześćset milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (507 780 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (92 220 000,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html )[1]

Maksymalny okres realizacji projektu:

36 miesięcy

Typ Beneficjenta:
 • jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Typy projektów:
 • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
 • Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).
Sposób przygotowania i składania wniosków:

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej w trybach wskazanych poniżej:

 • elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab2ospopc ), dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • na nośniku optycznym jednokrotnego zapisu, tj. na płycie CD/DVD zablokowanej do edycji, dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Aktualizacja! Zmiana od 26.01.2017 r.

W związku z udostępnieniem aplikacji internetowej przeznaczonej do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 POPC „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaktualizowało zapisy Regulaminu konkursu opublikowanego w ramach dokumentacji konkursowej na stronie internetowej www.cppc.gov.pl. W nawiązaniu do dokonanej aktualizacji wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej: https://popc0201.cppc.gov.pl/ .

Aktualizacja! Zmiana od 07.02.2017 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1 (I komponent) będzie trwał od 30 grudnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

W związku z obowiązkiem uzyskania przez wnioskodawców działania 2.1 POPC pozytywnej oceny projektu wydanej przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, podjęto decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie do 31 marca 2017 r.

Komunikat IOK z dnia 09.02.2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępniło Formularz do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który ma na celu usprawnienie prawidłowego przygotowania Studium wykonalności, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z przygotowaniem Formularza do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach działania 2.1 POPC, dostępnego pod linkiem: Formularz do Studium wykonalności dla działania 2.1  IOK zaleca i rekomenduje, sporządzenie Studium wykonalności projektu w ramach działania 2.1 POPC, poprzez udostępniony formularz.

Wersja elektroniczna studium wykonalności dołączona do wniosku o dofinansowanie powinna zostać przedłożona (również) w formacie umożliwiającym swobodne przeszukiwanie treści np. .pdf lub .doc/.docx.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.1 POPC (I komponent) można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość >Kursy > Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS)> Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A). >Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Warszawa, 30 września 2016 r.

Anulowanie konkursu dla poddziałania 2.1.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Szanowni Państwo,

w związku z procesem zmiany kryteriów wyboru projektów do działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, które zostaną przedłożone do akceptacji Komitetowi Monitorującemu POPC w dniu 25 października 2016 r., a których wprowadzenie do dokumentacji konkursowej wymaga zmian wykraczających poza zakres modyfikacji, które mogą zostać wprowadzone w trakcie trwania konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Centrum Projektów Polska Cyfrowa działając zgodnie Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz §14 ust. 3c Regulaminu konkursu, podjęło decyzję o anulowanie naboru nr POPC.02.01.01-IP.01-00-003/16.

Jednocześnie informujemy, że nabór dla działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” zostanie ogłoszony niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Komitet Monitorujący POPC nowych kryteriów wyboru projektów.  Propozycja nowych kryteriów została zaakceptowana przez członków Grupy roboczej do spraw e-administracji, działającej przy Komitecie Monitorującym POPC.

 
 

Warszawa, 31 sierpnia 2016 r

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja PośredniczącaDziałania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach

Poddziałania 2.1.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

 

Wnioski należy składać w terminie: od 30 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

UWAGA: Link do Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach POPC

W ramach Poddziałania 2.1.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, poddziałanie 2.1.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

 • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
 • Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

Typ Beneficjenta:

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane
  (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
 • sądy i jednostki prokuratury
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200 000 000,00 PLN (słownie: dwieście milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (169 260 000,00 PLN)

oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (30 740 000,00 PLN).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.1.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Konwersji walutowej PLN/EUR należy dokonać posługując się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: Link do strony kursów NBP)1

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Sposób przygotowania i składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w formie elektronicznej w trybach wskazanych poniżej:

– elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab2ospopc ) podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,

– na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD zablokowanej do edycji, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w siedzibie IOK, tj.:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Syreny 23

01-150 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Wersja elektroniczna studium wykonalności dołączona do wniosku o dofinansowanie powinna zostać przedłożona (również) w formacie umożliwiającym swobodne przeszukiwanie treści np. .pdf lub .doc/.docx.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1 Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość/ Kursy/Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS)/Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A)./ Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Pytania i odpowiedzi

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
jako Instytucja Pośrednicząca dla

Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
w  ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność
i jakość e-usług publicznych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie:
od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

Uwaga! zmiana terminu naboru wniosków i wysokości alokacji przeznaczonej na 2.1 POPC

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na trwającą procedurę odwoławczą z pierwszego konkursu oraz w związku ze zidentyfikowanymi problemami technicznymi dotyczącymi systemu do obsługi naboru, zmianie ulega rozpoczęcie i zakończenie terminu 2 konkursu  dla działania 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w  Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Nabór wniosków w ww. działaniu rozpocznie się w dniu 31 grudnia br. i zakończy w dniu 31 marca 2016 roku. Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

 • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
 • Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
 • sądy i jednostki prokuratury,

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy oraz przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe lub podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Budżet i poziom dofinansowania:

200 000 000,00 PLN (słownie: dwieście milionów , 00/100 PLN)

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 169 260 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt  tysięcy, 00/100 PLN) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 30 740 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów siedemset czterdzieści tysięcy, 00/100 PLN) współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są w mediach elektronicznych pod adresem:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html) [1]
Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Sposób przygotowania i składania wniosków:

a) elektronicznej podpisanej profilem zaufanym  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab21popc),
b) elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab21popc) podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
c) na nośniku elektronicznym podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w siedzibie IOK;
d) papierowej (1 wersja papierowa oraz tożsama z nią  1 wersja na nośniku elektronicznym) w siedzibie IOK.
 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 POPC można przesyłać na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakończenie oceny projektów
 1. pdf134.37 KB10/09/2018, 14:57
 2. pdf241.86 KB10/09/2018, 14:57

Polityka prywatności serwisu cppc.gov.pl

 1. Informacje ogólne.
  1. Operatorem Serwisu jest
   Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Syreny 23
   01-150 Warszawa NIP: 526-27-35-917
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
   • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego XXX., funkcjonującego pod adresem XXX
 2. Informacje w formularzach.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 3. Informacja o plikach cookies.
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 4. Logi serwera.
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  3. czas nadejścia zapytania,
   1. Informacje o adresie IP.
   2. informacje o przeglądarce użytkownika,
   3. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   6. czas wysłania odpowiedzi,
  4. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  5. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Udostępnienie danych.
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Blackberry
   2. Windows Phone
   3. Safari (iOS)
   4. Android
   5. Opera
   6. Firefox
   7. Safari
   8. Chrome
   9. Internet Explorer

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) to instytucja rządowa, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powstało w 1994 roku, początkowo pod nazwą Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE), na mocy umowy finansowej zawartej między rządem Polski i Komisją Europejską. Od 2015 roku, już jako CPPC, zajmuje się obsługą środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i innych programów powierzonych mu do realizacji. CPPC jest jednostką, która pracuje nie tylko nad realizacją, zarządzaniem i monitoringiem powierzonych jej programów, ale również na rzecz administracji i instytucji biorących udział w wykorzystaniu środków UE, wspierając je w przygotowaniach do efektywnego korzystania z pomocy, jaką zapewniają fundusze Unii Europejskiej.

Wersja z dnia 24.01.2019

Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje stosowane zasady ochrony danych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz określa zasady przetwarzania danych na stronie https://cppc.gov.pl
(zwanej dalej „Serwisem WWW”).

Bezpieczeństwo danych w CPPC

1.  System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Dyrektor Centrum Projektów Cyfrowych Polska (w skrócie „CPPC”), świadomy wagi zasobów informacyjnych jednostki jako zasobów podlegających ochronie prawnej i niezbędnych do prawidłowego oraz sprawnego funkcjonowania organizacji, ustanawia System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (w skrócie „SZBI”).

Głównym celem SZBI jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz zapewnienia ciągłości świadczonych usług w CPPC. Cel ten jest osiągany poprzez:

 1. Zapewnienie zgodności działań z obowiązującymi wymaganiami prawnymi;
 2. Zapewnienie zachowania poufności, integralności i dostępności przetwarzanych informacji;
 3. Podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i zaangażowanie ich w ochronę informacji w CPPC;
 4. Ograniczenie ryzyka bezpieczeństwa informacji, w tym naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
 5. Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności ustanowionych środków technicznych i organizacyjnych;
 6. Zapewnienie gotowości utrzymania ciągłości świadczonych usług.

Na System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w CPPC składają się następujące zasady bezpieczeństwa: organizacyjnego, teleinformatycznego, ciągłości działania oraz bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego.

Zasady bezpieczeństwa, zdefiniowane w ramach SZBI, stanowią nierozłączną integralną część systemu zarządzania CPPC i podlegają ciągłemu monitorowaniu oraz doskonaleniu zgodnie z regułami nadzorowania dokumentacji.

SZBI dotyczy wszystkich informacji przetwarzanych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz wszystkich nośników wykorzystywanych do ich przetwarzania.

Każdy pracownik i współpracownik CPPC zobowiązany jest do przestrzegania zasad przyjętych w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz odpowiedzialny jest za jego utrzymanie, rozwój i doskonalenie.

Dyrektor CPPC deklaruje zaangażowanie w budowę i utrzymanie SZBI w CPPC oraz zobowiązuje się zapewnić niezbędne zasoby do skutecznego i efektywnego funkcjonowania SZBI w CPPC. Jednocześnie zobowiązuje wszystkich pracowników CPPC do współtworzenia oraz nadzorowania wypełniania wymagań SZBI – w zakresie swoich odpowiedzialności.

2.  Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji:

 1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - powierzonego przez Instytucję Zarządzającą tj. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
 2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – administratorem danych w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, mające siedzibę przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa;
 3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - realizowanego wspólnie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Szwajcarską Radą Federalną - Szczegóły kliknij TUTAJ;
 4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - powierzonego przez Instytucję Zarządzającą tj. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
 5. Innych działań CPPC służących realizacji zadań statutowych m.in. zatrudniania, przetargów, obsługi zapytań, wniosków i skarg, monitorowania wizyjnego, utrzymania systemów informatycznych, promowania i informowania o realizowanych działaniach organizacji - administratorem danych realizowanych zadań jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, mającego siedzibę przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. działań, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.

Dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów zadania w ramach Programów Operacyjnych i działań administracyjnych CPPC.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia zadań, o których mowa w lit a-e powyżej oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającego siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej:

 1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wykorzystywanie plików cookies w serwisie internetowym CPPC

1.  Informacje ogólne

Operatorem Serwisu WWW jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, mające siedzibę przy ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa NIP: 526-27-35-917

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera WWW.

2.  Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym realizującym zlecenia na rzecz Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

3.  Informacja o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4.  Logi serwera

Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. Czas nadejścia zapytania;
 2. Informacje o adresie IP;
 3. Informacje o przeglądarce użytkownika;
 4. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 5. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
 6. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
 7. Czas wysłania odpowiedzi.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania stroną internetową.

5.  Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie wymagań prawnych.

6.  Wyrażanie lub cofnięcie zgody

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

W celu zarządzania ustawieniami cookies zmień ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Stosowne instrukcje można znaleźć na stronach producentów przeglądarek.

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 8 czerwca 2018 roku do godz. 11:00. drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz z załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W tytule maila proszę wpisać: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia: Rozwój wiedzy i umiejętności ORAZ ZMIANA POSTAWY PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZESPOŁOWEJ, PSYCHOLOGII OSOBOWOŚCI I BUDOWANIA POSTAWY OTWARTOŚCI NA ZMIANY”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 roku do godz. 16:00. drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz z załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W tytule maila proszę wpisać: „Oferta na doradztwo i szkolenia HR”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku do godz. 12:00. drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz z załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W tytule maila proszę wpisać: „Oferta na szkolenia dla pracowników CPPC”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku do godz. 12:00. drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz z załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W tytule maila proszę wpisać: „Oferta na szkolenia dla pracowników CPPC”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 4 kwietnia  2018 roku do godz. 11:00.

drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz z załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z dopiskiem: „Świadczenie usług kontaktów z mediami i obsługi public relations działań realizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  w latach 2017-2020”.

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 4 kwietnia  2018 roku do godz. 11:00. drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz z załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 23 marca 2018 roku do godz. 12:00. drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz z załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W tytule maila proszę wpisać: „Oferta na Wykonanie portalu internetowego Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2018 roku do godz. 10:00. drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz z załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W tytule maila proszę wpisać: „Oferta na świadczenie usługi polegającej na bieżącym wsparciu miękkiego HR w CPPC”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 8 marca 2018 roku do godz. 10:00, drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz z załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W tytule maila proszę wpisać: „Oferta na szkolenie: Zarządzanie czasem z wykorzystaniem MS Outlook”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę o wartości poniżej kwoty 30.000 Euro na „Przeprowadzenie audytu projektu e-Dowód będącego kontynuacją projektu pl.ID”

Zapraszamy do składania ofert na  usługę o wartości poniżej kwoty 30.000 Euro na „Świadczenie usługi dysku wirtualnego na rzecz Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a w Warszawie”

Zapraszamy do składania ofert na  dostawy o wartości poniżej kwoty 30.000 Euro Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku do godz. 11:00. drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz z załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00 drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz z załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule maila proszę wpisać: oferta na zorganizowanie szkoleń pn. Microsoft Office Word 2016.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch dwudniowych zamkniętych szkoleń pn. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020” dla pracowników CPPC.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch trzydniowych zamkniętych szkoleń pn. „Finanse publiczne w praktyce w 2017 r. Zasady gospodarki finansowej, dyscyplina finansów publicznych, kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, wydatki strukturalne” dla pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług kontaktów z mediami i obsługi public relations działań realizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego zamkniętego szkolenia pn. „Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020” dla pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch dwudniowych zamkniętych szkoleń pn. „Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020” dla pracowników CPPC.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch trzydniowych zamkniętych szkoleń pn. „Finanse publiczne w praktyce w 2017 r. Zasady gospodarki finansowej, dyscyplina finansów publicznych, kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, wydatki strukturalne” dla pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi opracowania szaty graficznej, tłumaczenia, korekty, przygotowania do druku i druku publikacji dotyczącej projektów wdrażanych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia pn. „Decyzje wydawane w obszarze zwrotu środków europejskich. Procedura zwrotowa w ujęciu praktycznym dla pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa”.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług transportowych tj. przewóz pracowników CPPC na terenie m.st. Warszawy i okolicy.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego zamkniętego szkolenia pt. „Dyscyplina finansów publicznych w kontekście gospodarowania środkami unijnymi oraz w zamówieniach publicznych”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na „Wynajem systemu wystawienniczego wraz z projektem graficznym oraz wydrukiem plansz wystawowych w związku z organizowaną przez CPPC wystawą plenerową prezentującą efekty projektów realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa,

działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217, ze zm.), ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

UWAGA! Wydłużenie naboru do 31 lipca 2017 r. Wnioski należy składać w terminie: od 30 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez: rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych, stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na

 

Samorządy, organizacje, duże przedsiębiorstwa i inne podmioty

 

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

 

Osoby fizyczne

 

Osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), JST oraz ich związki i stowarzyszenia, Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami. Ponadto, dopuszcza się występowanie podmiotów (JST na poziomie gminy) upoważnionych do dokonywania wydatków, zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, czyli nowe możliwości w nowym świecie

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach II rundy naboru o numerze POPC.02.03.01-IP.01-00-009/18 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) podpisano następującą umowę o dofinansowanie:

POPC.02.03.01-00-0070/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytetem Jagiellońskim. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 6 151 033,25 PLN.

Lista podpisanych umów

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w wyniku rekomendowania do dofinansowania projektu złożonego w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-005/18 (tryb pozakonkursowy), podpisała Porozumienie o dofinansowanie z Ministerstwem Cyfryzacji.

Projekt o numerze POPC.02.02.00-00-0015/18 pn. „Zintegrowana Platforma Analityczna” otrzymał dofinansowanie w wysokości 41 998 811,73 PLN.

Lista podpisanych porozumień

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów zgłoszonych w ramach I rundy piątego konkursu 3.1 w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-005/18 ogłoszonym dla działania 3.1 POPC „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

pdf

pdf

pdf

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Do dofinansowania został wybrany projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pn. „Export Intelligence”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 8 357 000,00 zł

pdf

pdf

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru

 

 

Uniwersytet Łódzki informuje, iż w dniu 24  kwietnia 2019 roku o godzinie 13.30 w sali Rady Wydziału Budynku D przy ulicy Pomorskiej 141/143 w Łodzi, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „EkoMiasto i jego otoczenie – zrównoważony rozwój miasta i cennych przyrodniczo obszarów zagrożonych antropopresją”.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19.04.2019 do godz. 23.59 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając imię, nazwisko nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują (jeśli dotyczy).

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

9 kwietnia w Genewie odbyła się finałowa gala World Information Summit on the Information Society (WSIS). Projekt Centrum Projektów Polska Cyfrowa, realizowany we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, został czempionem tegorocznej edycji WSIS. Projekt budowy szybkiego Internetu w Polsce pod nazwą „Rural Communities into Gigabit Society” zdobył uznanie jury i znalazł się w finałowej piątce najlepszych projektów w kategorii Information and communication infrastructure (Infrastruktura informacyjno-komunikacyjna).

CPPC debiutowało w corocznym konkursie o charakterze globalnym. Prestiżowa rywalizacja w ramach WSIS, którą organizuje Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), w tym roku skupiła ponad tysiąc projektów z całego świata. W naszej kategorii zwyciężyła Tajlandia.

Wyróżnienie podczas finałowej gali w Genewie odebrała wiceminister cyfryzacji, Wanda Buk oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych w CPPC, Eliza Pogorzelska.

Co doceniło jury? Projekt CPPC i MC to przedsięwzięcie na niespotykaną dotąd skalę, obejmującą swoim zasięgiem obszar całego kraju. W ramach 160 projektów dofinansowanych przez CPPC powstaje dziś infrastruktura telekomunikacyjna o wartości ponad 6,6 mln zł, zapewniając szybki Internet prawie 2 mln gospodarstw domowych i ponad 11 tys. szkół. Inwestycje przyniosą korzyści przede wszystkim terenom, które były pod tym względem szczególnie zaniedbane – około 70% gospodarstw domowych objętych projektami znajduje się w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego Internetu.

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”.

Więcej informacji znajduje się na stronie naboru

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach wyżej wymienionego naboru podpisano umowę o dofinansowanie:

POPC.02.03.02-00-0009/18-00 z Beneficjentem – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 9 247 929,94 PLN.

xlsx

Regulamin udziału w akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady uczestnictwa Beneficjentów Funduszy Europejskich w akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, zwane dalej „Dniami Otwartymi”, to akcja polegająca
  na udostępnianiu szerokiemu gronu zainteresowanych, w sposób, o którym mowa w pkt IV ppkt 1, projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.
 2. Celem Dni Otwartych jest promocja efektów realizacji Funduszy Europejskich w Polsce, jak również zachęcanie do sięgania po Fundusze Europejskie.
 3. Organizatorem Dni Otwartych, zwanym dalej „Koordynatorem”, jest Minister Inwestycji i Rozwoju, wykonujący swoje zadania związane z organizacją Dni Otwartych za pośrednictwem Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Koordynator współpracuje z reprezentantami poszczególnych programów, zwanymi dalej „Koordynatorami programowymi[1]”.
 4. Dni Otwarte będą się odbywać między 10 a 12 maja 2019 r., na terenie całej Polski.
 5. Tegoroczna edycja Dni Otwartych będzie połączona z obchodami 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 6. Do udziału w Dniach Otwartych mogą zgłaszać się Beneficjenci projektów dofinansowanych w ramach programów wchodzących w zakres: Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013), Umowy Partnerstwa 2014-2020 (w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020), a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 i 2014-2020. 
 7. Podczas Dni Otwartych, każde województwo przedstawi swój „Projekt Flagowy”, który będzie wizytówką województwa. Wybrany projekt powinien wpisywać się w inteligentną specjalizację (RIS) danego regionu.
 8. Beneficjenci uczestniczący w Dniach Otwartych udostępnią swoje projekty zainteresowanym,
  w terminie określonym przez siebie, mieszczącym się w czasie trwania Dni Otwartych.
 9. Udział Beneficjenta w Dniach Otwartych jest dobrowolny.
 10. Beneficjent uczestniczący w Dniach Otwartych ponosi wszelkie koszty związane z organizacją Dni Otwartych na terenie wydarzenia w ramach środków własnych.

II. ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DNIACH OTWARTYCH

 1. Warunkiem uczestnictwa w Dniach Otwartych jest:
  1. zgłoszenie przez Beneficjenta – w terminie wskazanym w pkt II. 2 – wydarzenia poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.dniotwarte.eu, zwanego dalej „Formularzem”;
  2. otrzymanie automatycznej informacji o zakwalifikowaniu zgłoszonego wydarzenia do udziału w Dniach Otwartych.
 2. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń do udziału w Dniach Otwartych upływa w dniu
  15 kwietnia 2019 roku.
 3. Beneficjent na adres e-mail podany w Formularzu otrzyma powiadomienia:
  1. o pomyślnym przesłaniu zgłoszenia;
  2. o zakwalifikowaniu zgłoszonego wydarzenia do udziału w Dniach Otwartych.
 4. Przesłanie informacji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu wydarzenia do udziału w Dniach Otwartych nastąpi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 5. Wszystkie wydarzenia, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Dniach Otwartych, zostaną opublikowane na stronie internetowej www.dniotwarte.eu przed rozpoczęciem Dni Otwartych.
 6. Koordynator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian edytorskich w treści opisów wydarzeń znajdujących się na stronie www.dniotwarte.eu . Celem zmian będzie ujednolicenie pod względem językowym wszystkich opisów. Beneficjent może wycofać swoje zgłoszenie lub zgłaszać modyfikacje w treści swojego zgłoszenia w terminie do 19 kwietnia 2019 roku, poprzez kontakt z koordynatorem programowym.

III. ZOBOWIĄZANIA KOORDYNATORA

Koordynator zapewni:

 1. ogólnopolską promocję Dni Otwartych, m.in. w telewizji, radiu, portalach internetowych i w kanałach społecznościowych zarządzanych przez Koordynatora;
 2. stronę internetową poświęconą Dniom Otwartym – www.dniotwarte.eu, przedstawiającą m.in. informacje o przygotowanych wydarzeniach i Beneficjentach, którzy będą brali udział w Dniach Otwartych;
 3. Księgę znaku Dni Otwartych Funduszy Europejskich wraz z zasadami jej wykorzystania (załącznik nr 1) oraz Szablony materiałów promocyjnych wraz z zasadami ich wykorzystania (załącznik nr 2), dotyczącymi np.: banerów internetowych, reklamy prasowej, ulotek, plakatów, roll’up’ów, flag - wykorzystywanych podczas Dni Otwartych;
 4. przekazanie każdemu Beneficjentowi uczestniczącemu w Dniach Otwartych pakietu promującego Dni Otwarte (w skład, którego wejdą uniwersalne materiały promocyjne).
 5. koordynator zastrzega sobie prawo do kontroli wydarzeń zgłoszonych w ramach Dni Otwartych tj. sprawdzenie czy zgłoszone przez Beneficjenta wydarzenia są realizowane. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszone wydarzenia nie zostały zrealizowane, Koordynator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Beneficjenta z udziału w kolejnej edycji Dni Otwartych.

IV. ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA

Beneficjent, biorący udział w Dniach Otwartych, ma obowiązek:

 1. udostępnić projekt w co najmniej jednej z wymienionych niżej form:
  1. bezpłatne lub zniżkowe wejście na teren projektu, bezpłatne lub zniżkowe korzystanie z produktów lub usług świadczonych w ramach projektu,
  2. nieodpłatne, dodatkowe, nierealizowane na co dzień wydarzenia, które zaangażują i przyciągną odwiedzających projekty w ramach Dni Otwartych, takie jak: pokazy naukowe, warsztaty, zmagania sportowe, konkursy, zabawy, gry miejskie itp.,
  3. nieodpłatne udostępnienie projektu lub jego części odwiedzającym projekt w ramach Dni Otwartych – obowiązek ten dotyczy Beneficjentów, których projekt jest na co dzień niedostępny dla odwiedzających, np. zaplecza teatrów, przedsiębiorstw, oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych, lotnisk, stacji kolejowych, tramwajowych;
 2. zapewnić bezpieczne warunki dla odwiedzających projekt w ramach Dni Otwartych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przeciwpożarowymi, sanitarnymi, bhp;
 3. poinformować o Dniach Otwartych na swojej stronie internetowej i na profilu społecznościowym (jeśli taki posiada) poprzez informację słowną, tj. odniesienie do nazwy akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich i logo Dni Otwartych;
 4. poinformować społeczność lokalną o Dniach Otwartych poprzez wypełnienie i dystrybucję plakatów i ulotek otrzymanych od Koordynatora;
 5. w Formularzu wskazać numer telefonu lub e-mail do kontaktu dla potencjalnych uczestników wydarzenia;
 6. podczas wydarzenia umieścić w widocznym miejscu otrzymane od Koordynatora materiały promocyjne np. balony;
 7. wyznaczyć osoby pełniące funkcję przewodników/informatorów podczas wydarzenia, które będą miały na sobie koszulki z logo Dni Otwartych (dostarczone przez Koordynatora);
 8. oznakować projekt oraz stosowane przez Beneficjenta w ramach Dni Otwartych materiały promocyjne zgodnie z Księgą znaku Dni Otwartych Funduszy Europejskich i z zasadami jej wykorzystania, używając do tego logo Dni Otwartych lub co najmniej jedego z szablonów, o których mowa w pkt III.3);
 9. poinformować wszystkich uczestników o tym, że biorą udział w wydarzeniu w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz, że jest to część kampanii europejskiej #EUin My Region, a także, że obchodzimy 15-lecie obecności Polski w UE;`
 10. podczas trwania wydarzenia, które odbędzie się w ramach Dni Otwartych wykonać zdjęcia oraz przesłać maksymalnie 10 z nich w terminie do 10 dni po zakończeniu Dni Otwartych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na zdjęciach powinni być widoczni uczestnicy DOFE, co wiąże się z uzyskaniem zgody do rozpowszechniania ich wizerunku (załącznik nr 3 do Regulaminu) i przekazaniem jej razem ze zdjęciem do Koordynatora. Zdjęcia wykorzystywane będą do promocji DOFE w kraju i za granicą;
 11. zapewnić, aby na terenie wydarzenia nie były świadczone dodatkowe odpłatne usługi lub sprzedaż produktów, które poza terminem Dni Otwartych nie są oferowane przez Beneficjenta w ramach tego projektu, z wyłączeniem punktów gastronomicznych towarzyszących wydarzeniom realizowanym podczas Dni Otwartych;
 12. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób odwiedzających jego projekt lub korzystających z usług oferowanych na terenie projektu.
 13. elektronicznie wypełnić i przesłać ankietę podsumowującą w terminie do 10 dni po zakończeniu Dni Otwartych, w której będzie wskazana m.in. szacunkowa liczba osób, które odwiedziły projekt w ramach Dni Otwartych (Koordynator opublikuje link do ankiety na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl.Link zostanie również przesłany na adres e-mail podany przez Beneficjanta w Formularzu).
 14. V. DANE OSOBOWE

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

  1.1. Administratorem danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 w Warszawie.
  1.2. Dane osobowe osób reprezentujących Beneficjenta podczas Dni Otwartych będą przetwarzane wyłącznie w zakresie prowadzenia i realizacji Dni Otwartych.
  1.3. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
  1.4. Podmiotom, które podały swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa Beneficjenta w Dniach Otwartych.
  1.5. Podmiotom, które podały swoje dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
  1.6. Podmiotom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1.7. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679.
  1.8. Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania.
  1.9. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1.10. Maksymalny zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora to: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail osoby reprezentującej Beneficjenta, numer telefonu służbowego, nazwa instytucji w której pracuje.
  1.11. Dane osobowe będą usunięte przez Administratora w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.dniotwarte.eu.
  2. Sytuacje nieobjęte Regulaminem, a dotyczące organizacji i udziału w Dniach Otwartych, rozstrzyga ostatecznie Koordynator.
  3. Zgłoszenie do udziału w Dniach Otwartych oznacza akceptację tego Regulaminu wraz z załącznikami.
  4. Koordynator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie
   w każdym czasie i powiadomi o tym publikując zmodyfikowany Regulamin i komunikat o zmianie na stronie internetowej www.dniotwarte.eu.

  Załączniki:

  1. Księga znaku Dni Otwartych Funduszy Europejskich wraz z zasadami jej wykorzystania.
  2. Szablony materiałów promocyjnych wraz z zasadami ich wykorzystania.
  3. Wzór zgody na publikację wizerunku.

   


  Koordynator programowy to reprezentant instytucji odpowiedzialnej za realizację jednego z programów wchodzących w zakres przedstawiony w pkt I, 3. Lista koordynatorów programowych wraz z ich danymi kontaktowymi będzie opublikowana na stronie www.dniotwarte.eu.

 Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 do dnia 05 kwietnia 2019 r.

Wydłużenie terminu zakończenia konkursu podyktowane zostało problemami technicznymi generatora wniosków o dofinansowanie.

 Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-005/18 do dnia 31 maja 2019 r. tj.:
 
- Trzeciej rundy konkursowej - od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. 
 
Zmiana wprowadzona została w celu umożliwienia większej liczbie Wnioskodawców złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz w celu wykorzystania pełnej kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs.
 

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w dniu 14.03.2019 r. zakończyła ocenę wniosku dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-005/18 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Projekt wybrany do dofinansowania:

Tytuł projektu: „Zintegrowana Platforma Analityczna”
Wnioskodawca: Ministerstwo Cyfryzacji

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi  41 998 811,73 PLN

pdf

pdf

 

Z przyjemnością przekazujemy Państwu dokument pod nazwą „Analiza strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiej” przygotowany przez Fundację Centrum Cyfrowe na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W ramach ww. opracowania przedstawiono główne założenia w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych ujęte w dokumentach strategicznych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pogłębione analizy działań w sześciu krajach, w których nastąpił w ostatnich latach znaczny wzrost wskaźników  mierzących poziom rozwoju kompetencji cyfrowych. W dokumencie znajdą też Państwo rekomendacje działań, które powinna podjąć Polska, aby wdrożyć skuteczne rozwiązania na rzecz podnoszenia umiejętności cyfrowych w naszym kraju.

W prezentowanej ekspertyzie wyodrębniono główne obszary, które podlegały analizie i zostały uznane za kluczowe dla określenia priorytetów kierunków rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce. Są to:

- edukacja szkolna

- edukacja dorosłych – rynek pracy oraz uczenie się przez całe życie

- talent cyfrowy – specjaliści IT i zaawansowane kompetencje

- e-integracja

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o metodę desk research oraz indywidualne wywiady z przedstawicielami sześciu wybranych państw (Belgii, Czechach, Estonii, Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii).  Dokument zawiera również bogate zestawienie materiałów źródłowych, z których korzystali autorzy.

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionym opracowaniem.

pdf

Raport podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). Bez zgody CPPC zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako  Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej do naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ogłoszonego w dniu 27 listopada 2018 r:

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

W związku z występującą omyłką w pkt. 15 „Zakres finansowy”, z tabeli przedstawiającej kategorie wydatków została usunięta kategoria „Koszty przygotowawcze”.

Przypominamy, że zgodnie z Katalogiem wydatków kwalifikowalnych stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu w konkursie nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 nie przewidziano możliwości finansowania wydatków na przygotowanie projektu.

Przekazujemy Państwu materiały pomocnicze, opracowane przez pracowników Wydziału Kontroli Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które, mamy nadzieję, pomogą właściwie przygotować się do kontroli realizacji projektów POPC.

Kontrole projektów realizowanych w ramach I, II i III osi POPC dotyczą zobowiązań, wynikających z Umowy/Porozumienia o dofinansowanie oraz z załączonych do niej dokumentów.

W Przewodniku dla Beneficjentów „Zasady przeprowadzania kontroli projektów realizowanych w ramach POPC” wskazaliśmy te zagadnienia, które są przez nas weryfikowane podczas czynności kontrolnych.

pdf

Dodatkowym narzędziem wspierającym oraz obrazującym przebieg kontroli są listy do autokontroli, przygotowane z myślą o specyfice Państwa projektów. Zawarliśmy w nich pytania, które najczęściej zadawane są przez kontrolerów w miejscu realizacji projektu. Dzięki czemu możecie Państwo sami wcielić się w rolę kontrolera i zweryfikować, czy realizujecie projekt zgodnie z warunkami Umowy/Porozumienia.

doc

doc

doc

doc

doc

Rzetelne przygotowanie do kontroli znacznie usprawnia cały proces. Zachęcamy do korzystania ze sprawdzonych narzędzi: zestawienie umów, faktur oraz protokołów odbioru w ramach projektu, rejestr urządzeń oraz samodzielnych elementów infrastruktury zakupionych w ramach realizacji projektu.

xlsx

xlsx

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach I rundy naboru o numerze POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej podpisano następujące Porozumienia o dofinansowanie:

 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0017/18-00 z Beneficjentem – Ministerstwo Finansów. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 11 349 406,25 PLN;
 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0018/18-00 z Beneficjentem – Główny Urząd Statystyczny. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 17 421 250,00 PLN.

pdf

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach I rundy naboru o numerze POPC.02.03.01-IP.01-00-009/18 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) podpisano następujące umowy o dofinansowanie:

POPC.02.03.01-00-0062/18-00 z Beneficjentem – Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 15 261 546,00 PLN;

POPC.02.03.01-00-0063/18-00 z Beneficjentem – Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 7 822 628,86 PLN.

pdf

 

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-010/18(tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Poniżej wskazany projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania:

1. „Otwarte dane plus” – Ministerstwo Cyfryzacji

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 32 425 837,46 PLN.

xlsx

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 28.02.2019 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-009/18 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)
Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania, ze wskazaną wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i ilością otrzymanych punktów znajduje się poniżej.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 6 151 033,25 zł.

pdf

pdf

 

Podkategorie

Harmonogram podaje planowany termin naborów oraz numer i nazwę działania lub poddziałania. Określa również typ projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie, oraz orientacyjną kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach konkursu. Dodatkowo wymienia instytucję, która organizujące konkurs, i inne niezbędne informacje.

 

Programy realizowane przez CPPC

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa –  będzie wspierał obszar technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności przedsięwzięcia polegające na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych na poziomie centralnym. Planowane są również działania dotyczące e-integracji osób wykluczonych cyfrowo oraz upowszechnianie TIK.
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata 2007-2017 – w zakresie Priorytetu nr 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform”, Priorytetu nr 2 „Infrastruktura i środowisko”, Priorytetu nr 5.2 „Alokacje specjalne – projekty zaproponowane przez stronę szwajcarską” oraz Funduszu na Przygotowanie Projektów (Instytucja Pośrednicząca)
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’ ” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)

Programy realizowane w przeszłości przez WWPE:

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Phare – komponenty CBC 1994-2003, JHA 1997-2003 oraz ESC 2001-2003
 • Fundusz Schengen 2004-2006
 • Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców 2004 oraz 2005-2007
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy 2004 – 2009 – w zakresie Priorytetu 2.7 „Wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa” oraz w zakresie Priorytetu 2.9 „Polityka regionalna i działania transgraniczne”
 • Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • System Informacyjny Schengen SIS/System Informacji Wizowej VIS
 • Kontrola I stopnia – Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III na lata 2004-2006 w tym INTERREG IIIC, INTERREG IIIB BSR, INTERREG IIIB CADSES, ESPON, INTERACT.
 • Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” – w zakresie XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Ogólny „Solidarność oraz zarządzania przepływami migracyjnymi” na lata 2007-2013 w tym: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (Instytucja Delegowana)
 • Kontrola I stopnia programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w tym: Programu INTERREG IVC, Programu Regionu Morza Bałtyckiego, Programu dla Europy Środkowej, Programu ESPON 2013 oraz URBACT II (kontroler I stopnia).

Celem Polski Cyfrowej jest wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa podstawami tymi są: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Zakres wsparcia w ramach POPC wpisuje się w cel wymieniony w projektach unijnych rozporządzeń. To  cel tematyczny 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych – celem jest poprawa jakości życia. MAC wychodzi z założenia, że pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków.

W 2012 r. nasycenie usługami internetu w przeliczeniu na gospodarstwa domowe osiągnęło poziom 83,5%. To wzrost o ponad 8% w przypadku usług stacjonarnych, natomiast aż o 21% w odniesieniu do dostępu mobilnego. Regularnie, tj. przynajmniej raz w tygodniu, korzysta z internetu jednak tylko 59% Polaków. Często brakuje im zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Cyfryzacja jest także potrzebna, by usprawnić kontakty obywateli z urzędami – na razie tylko co trzeci urząd w Polsce udostępnia e-usługi.

Oprócz programu Polska Cyfrowa  unijne środki na rozwój e-usług publicznych, digitalizację zasobów i rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach są także dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. By mądrze wydać unijne pieniądze, niezbędna jest ścisła współpraca administracji z partnerami z różnych obszarów – organizacjami pozarządowymi, samorządami, inwestorami.

POPC jest punktem odniesienia umożliwiającym koordynację interwencji.

Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach POPC są: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, konsorcja ww. jednostek z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami naukowymi, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU  – I oś priorytetowa POPC.

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju. Wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych jest jednym z priorytetów Polski na najbliższe lata.

Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej i poziom jej wykorzystania, jest niski w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej, a także odległy od celów przyjętych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej (EAC). POPC ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych.

W ramach I osi priorytetowej POPC Powszechny dostęp do szybkiego Internetu wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA. Tworzona infrastruktura powinna umożliwić osiągnięcie parametrów min. 30 Mb/s. Jednocześnie promowane będą rozwiązania umożliwiające w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów. W celu realizacji EAC może zostać wprowadzone wymaganie, by infrastruktura umożliwiała osiągnięcie parametrów min. 100 Mb/s.

Beneficjentami w ramach I osi POPC mogą być: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze).

Wybór projektów do dofinansowania będzie prowadzony w trybie konkursowym. Harmonogram naborów będzie dostępny na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kwota alokacji dla I osi POPC wynosi 1 020 222 652 EUR.

E-administracja i otwarty rząd – II oś priorytetowa POPC

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, za które przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

W ramach II osi priorytetowej POPC E-administracja i otwarty rząd realizowane będą projekty, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

Cel szczegółowy 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Celem wsparcia będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez:

– elektronizację nowych usług,

– poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług.

Istotne znaczenie będą miały też działania niewprowadzające wprost nowych usług A2C lub A2B, ale tworzące dla nich warunki, m.in. dzięki modernizacji i zapewnieniu interoperacyjności rejestrów publicznych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Wspierana będzie optymalizacja inwestycji w infrastrukturę dzięki wykorzystaniu technologii chmury obliczeniowej. Premiowany będzie dodatkowy efekt w postaci profesjonalnego przygotowania danych z rejestrów do ponownego wykorzystania.

Cel szczegółowy 3: Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

Celem wsparcia jest usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej poprzez tworzenie, rozwój i upowszechnienie standardów i dobrych praktyk w zakresach kluczowych z tego punktu widzenia, takich jak np.: polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych, dobre praktyki zamówień na systemy IT, jak również elementy systemowe: nowoczesne, otwarte systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, sprawdzone w praktyce systemy klasy ERP, interfejsy usług oraz danych między systemami w ramach instytucji oraz pomiędzy instytucjami, wspólne platformy elektronicznych usług, podnoszenie kwalifikacji kadr IT i urzędników.

Cel szczegółowy 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Celem udzielenia wsparcia będzie udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, a także digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Wsparcie polegać będzie także na dostarczeniu podmiotom spoza administracji publicznej finansowej zachęty do tworzenia usług, treści i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i ISP. Usługi takie będą mogły być oferowane przez różne podmioty, w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych.

Podstawowym warunkiem wsparcia będzie wpisywanie się projektów w zakres priorytetu inwestycyjnego 2c. Tworzone usługi i treści będą musiały zatem przyczyniać się do wzmocnienia zastosowań TIK dla e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury lub e-zdrowia.

 

Kwota alokacji dla II osi POPC wynosi 949 604 018 EUR.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w aplikowaniu o dofinansowanie, skorzystaj z bezpłatnego wsparcia ,,POPC WSPARCIE”, więcej na: www.popcwsparcie.gov.pl

Warszawa, 16 kwietnia 2019 r.

 
   

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431)

 

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”

Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Nabór wniosków jest prowadzony w czterech rundach. Wnioski należy składać w terminach:

 

 • Runda pierwsza – od 17 maja do 31 maja 2019 r.

 

 • Runda druga – od 1 czerwca do 28 czerwca 2019 r.

 

 • Runda trzecia – od 29 czerwca do 31 lipca 2019 r.

 

 • Runda czwarta – od 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

 

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

 

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 450 000 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( 380 835 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ( 69 165 000,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html)[1]

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

 

Typ Beneficjenta

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Typy projektów

 • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Lp.

Nazwa dokumentu

Wersja
z dnia

Regulamin konkursu

15.04.2019

1.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

16.04.2019

2.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

16.04.2019

3.

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów

12.03.2018

4.

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów

16.04.2019

5.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19.07.2017

6.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych

w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

25.05.2018

7.

Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym

26.04.2018

8.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

16.04.2019

9.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

16.04.2019

10.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy
o dofinansowanie

16.04.2019

11.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

12.03.2019

12.

Szablon Studium wykonalności

30.05.2018

 

 

[1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość à Kursy à Archiwum kursów średnich - tabela A (CSV, XLS)à Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A) à Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA  – III oś priorytetowa POPC

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, za które przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

W ramach III osi priorytetowej POPC Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania adresowane będą do grup o zróżnicowanych poziomach kompetencji cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz włączenia cyfrowego. Wsparcie nakierowane będzie na rozwój kompetencji osób z grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym oraz użytkowników chcących rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. Ponadto działania mające na celu wzmocnienie i wykorzystanie potencjału programistów zorientują ich umiejętności na istotne potrzeby o charakterze społecznym lub gospodarczym i jednocześnie wypromują korzyści, jakie TIK mogą przynieść dla ich posiadacza oraz ogółu społeczeństwa, czego również dotyczyć będą planowane w ramach osi kampanie edukacyjno-informacyjne.

Wybór projektów do dofinansowania będzie prowadzony dwóch trybach: konkursowym i pozakonkursowym. Harmonogram naborów będzie dostępny na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kwota alokacji dla III osi POPC wynosi 145 000 000 EUR.

Typy projektów

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa,

działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217, ze zm.), ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

UWAGA! Wydłużenie naboru do 31 lipca 2017 r. Wnioski należy składać w terminie: od 30 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez: rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych, stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

 

Budżet i poziom dofinansowania

 

Osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), JST oraz ich związki i stowarzyszenia, Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami. Ponadto, dopuszcza się występowanie podmiotów (JST na poziomie gminy) upoważnionych do dokonywania wydatków, zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

Sposób przygotowania i składania wniosków

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 105 000 000,00 PLN (słownie: sto pięć milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 3% wydatków kwalifikowalnych projektu. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu jest zgodna z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych, stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu konkursu.

 

Formularz wniosku należy wypełnić elektronicznie z zastosowaniem aplikacji Generatora wniosków o dofinansowanie udostępnionego na stronie http://generator.cppc.gov.pl/. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szwajcarsko–Polski Program Współpracy jest bezzwrotnym programem pomocowym, ustanowionym przez Rząd Federacji Szwajcarskiej na mocy umowy międzynarodowej, zawartej w Bernie 20 grudnia 2007 r. Na mocy tej Umowy, Szwajcaria przekaże ponad 1 mld franków szwajcarskich (CHF) dziesięciu nowym krajom Unii Europejskiej.

Z tej kwoty Polska otrzyma niemal połowę, czyli ok. 489 mln CHF (ok. 1 mld PLN).

Cel

Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych, istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Priorytety i obszary wsparcia
Szwajcarsko – Polski Program Współpracy zakłada możliwość dofinansowania projektów w następujących priorytetach i obszarach (działaniach):

 • bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
  • inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
  • zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej
 
 • środowisko i infrastruktura:
  • odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej,
  • poprawa publicznych systemów transportowych,
  • bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych;
 • sektor prywatny:
  • poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
  • rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP;
 
 • rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
  • ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej),
  • badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze).
 

Rola Władzy Wdrażającej Programy Europejskie

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) jest Instytucją Pośredniczącą dla pierwszych dwóch priorytetów Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy tj.:

 • bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
  • inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych,
  • zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej;
 • środowisko i infrastruktura:
  • odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej,
  • poprawa publicznych systemów transportowych,
  • bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych.
 

Poziom dofinansowania projektów/programów

 • do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu
 • do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów  otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego do 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
 • do 100 proc. całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej.

Wnioskodawcy/beneficjenci

O środki ze Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy mogą się ubiegać, w zależności od obszaru wsparcia, instytucje publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe z całej Polski lub tylko z obszaru priorytetowego (województwa: małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie). Szczegółowe informacje nt. kryteriów kwalifikowalności wnioskodawców są publikowane przy okazji poszczególnych naborów.

Okres realizacji

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obowiązuje pięcioletni okres zaciągania zobowiązań i dziesięcioletni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

Partnerstwa podmiotów polskich i szwajcarskich

Szukasz partnera w Szwajcarii? Tu znajdziesz potrzebne informacje:

http://www.contribution-enlargement.admin.ch/en/Home/Project_selection
/Finding_non_commercial_partners_in_Switzerland

Szwajcarsko–Polski Program Współpracy wspiera partnerstwa podmiotów polskich i szwajcarskich. Współpraca może polegać na wymianie doświadczeń, know – how, rozwiązań technologicznych, najlepszych praktyk, we wszystkich obszarach programu.

Nawiązywanie partnerstw w ramach projektów finansowanych ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy nie jest obowiązkowe, jednak zachęca się wszystkich potencjalnych beneficjentów do czerpania z doświadczeń szwajcarskich. Informacja o udziale podmiotów szwajcarskich w projekcie powinna zostać zawarta w aplikacji o dofinansowanie.

Ponadto, dla jednostek samorządowych oraz partnerów społecznych istnieje możliwość dofinansowania działań mających na celu budowanie i wzmacnianie partnerstw z instytucjami szwajcarskimi w ramach Grantu Blokowego dla organizacji pozarządowych (cel2), do którego nabór wniosków ogłoszony zostanie w II połowie 2009 r.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.