Centrum Projektów Polska Cyfrowa - BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wprowadzenie

Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Centrum Projektów Polska Cyfrowa opracowała niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.). Ustawa określa podmioty, które są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej oraz zasady i zakres udostępniania przedmiotowych informacji.

Zaangażowanie i ekspercka wiedza pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa są podstawą do realizacji naszej misji, czyli budowy nowoczesnej, cyfrowej Polski - przyjaznej wszystkim obywatelom. Troszczymy się nie tylko o ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników, równie ważna jest dla nas życzliwa atmosfera oraz budowa przyjaznych relacji zespołowych. Sprawdź kogo aktualnie szukamy do naszego zespołu w zakładce AKTUALNE OFERTY PRACY.

 

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017, poz.1911 z pozn.zm.), do 10 maja 2019 r. należy opublikować w BIP sprawozdania finansowe za rok 2018.

 

Sprawozdania finansowe CPPC za 2018

CPPC kieruje Dyrektor przy pomocy Dyrektorów Departamentów oraz Naczelników Wydziałów. Dyrektor jednoosobowo reprezentuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa i jest pracodawcą – w rozumieniu przepisów prawa pracy – w stosunku do pracowników CPPC.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Ministra Cyfryzacji z dnia 24 maja 2016 roku, w sprawie Statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zmienionego zarzadzaniem Nr 17 Ministra Cyfryzacji z dnia 14 czerwca 2017 r. w skład jednostki wchodzą:

 1. Dyrektor
 2. Zastępca Dyrektora
 3. Departament Kompetencji Cyfrowych
 4. Departament Wdrażania Projektów Szerokopasmowych
 5. Departament Projektów e-Administracji
 6. Departament Prawny
 7. Departament Systemowy
 8. Departament Finansów
 9. Biura
 10. Samodzielne stanowiska

Struktura organizacyjna zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2018 z dnia 4 września 2018, w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 1. Departament Kompetencji Cyfrowych:
  1. Wydział Kontraktacji
  2. Wydział Realizacji
 2. Departament Wdrażania Projektów Szerokopasmowych:
  1. Wydział Kontraktacji
  2. Wydział Realizacji
 3. Departament Projektów e-Administracji:
  1. Wydział Kontraktacji
  2. Wydział Realizacji 1
  3. Wydział Realizacji 2
 4. Departament Prawny:
  1. Wydział Prawny
  2. Wydział Zamówień Publicznych
  3. Wieloosobowe stanowisko Radcy Prawnego
 5. Departament Systemowy:
  1. Wydział Kontroli
  2. Wydział Systemowy
  3. Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
 6. Departament Finansowy:
  1. Główny Księgowy
  2. Wydział Budżetu Operacyjnego
  3. Wydział Księgowości i Płatności
  4. Wydział Finansowania Projektów
  5. Wydział Kadr i Płac
 7. Biuro Administracyjne
 8. Biuro IT
 9. Stanowisko ds. Informacji i Promocji

Kierownictwo CPPC

 • Wojciech Szajnar – Dyrektor CPPC
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 315 22 00 

 • Katarzyna Blachowicz – Zastępca Dyrektora CPPC
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 22 00 
 • Eliza Pogorzelska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 22 00
 • Ewa Siczek – Dyrektor Departamentu Projektów e-Administracji
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 22 00
 • Agnieszka Kurowska – Szczepańska – Dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 22 00
 • Marek Godlewski – Dyrektor Departamentu Finansowego
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 22 00
 • Kamil Klepacki – Dyrektor Departamentu Prawnego
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 22 00
 • Grażyna Gorączyńska – Dyrektor Biura Administracyjnego
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 23 08
 • Artur Grzesik – Dyrektor Biura IT
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 315 22 00

WARTOŚĆ MAJĄTKU SKARBU PAŃSTWA, W STOSUNKU, DO KTÓREGO Centrum Projektów Polska Cyfrowa POSIADA PRAWO WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRAW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA

Link do informacji o majątku

Podmiot udostępniający informację: Biuro Administracyjne
Data utworzenia informacji: 07.02.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie informacji: Mariola Brzózka


 

 

KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2018 r.


 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POPC na lata 2014-2020. Termin: 15.02.2018- 15.02.2019 r.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: Kontrola w miejscu realizacji projektu nr POPC.04.03.00-00-0003/17 pn. Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w 2017 r. Termin: 21-30.03.2018 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POPC na lata 2014-2020. Termin: 06.04- 15.06.2018 r.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: Kontrola na miejscu realizacji projektu pomocy technicznej POPC.04.01.01.00-00-0021/17. Termin: 12-13.04.2018 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POPC na lata 2014-2020. Termin: 18.05.2018 r.-15.02.2019 r.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: Kontrola systemowa w ramach POPC. Termin: 29.05-31.08.2018 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POPC na lata 2014-2020. Termin: 24.07.2018 r. – 15.02.2019 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POPC na lata 2014-2020. Termin: 23.08.2018 r. - 15.02.2019 r.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: Kontrola spełnienia kryteriów desygnacji. Termin od 25.09.2018 r.
 • Archiwum Akt Nowych: Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w CPPC. Termin 13-14.12.2018 r.

KONTROLE PRZEPROWADZONE W 2017 r.


 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Termin:5-30.01.2017 r.
 • Najwyższa Izba Kontroli: Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. Termin: 30.01-14.03.2017 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Audyt regularności wydatków kwalifikowalnych na podstawie pkt 5.5 Aneksu nr 2 do Umowy ramowej zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno- gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej podpisana 20 grudnia 2007 r.).
 • Instytucja Audytująca: Audyt projektu KIK/51. Termin: 23.03-24.03.2017 r.
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy: Kontrola dotycząca osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowych w Polsce. Termin: 15-26.05.2017 r.
 • Instytucja Audytująca: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Termin: 25.04-30.06.2017 r.
 • Ministerstwo Rozwoju: Kontrola systemowa w ramach POPC. Termin: 06.06-15.09.2017 r.
 • Ministerstwo Rozwoju: Kontrola w miejscu realizacji projektu nr POPC.04.03.00-00-0001/15 pn. Szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizujących projekty w latach 2015-2016 w zakresie prawidłowości realizacji projektu. Termin: 20-30.06.2017 r.
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Kontrola przetwarzania danych ekspertów. Termin: 26-07.07.2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) to instytucja rządowa, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Powstało w 1994 roku, początkowo pod nazwą Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE), na mocy umowy finansowej zawartej między rządem Polski i Komisją Europejską. Od 2015 roku, już jako CPPC, zajmuje się obsługą środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i innych programów powierzonych mu do realizacji.


Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare została powołana w 1994 roku na mocy Umowy Finansowej z dnia 19 września 1994 r. zawartej pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską. Umowa ta dotyczyła subwencji dla sfinansowania Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Niemcy 1994 – PL9402.

W następnych latach WWPWP powierzano realizację kolejnych programów Phare Współpracy Przygranicznej (CBC), a w późniejszym okresie otrzymała do realizacji również Program Phare Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne (JHA) oraz na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Gospodarki, Program Phare Spójność Społeczno – Gospodarcza (SSG).

Od 1 stycznia 2004 roku Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare była państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu 7 marca 2007 roku decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE).

Od 27 grudnia 2011 roku Władza Wdrażająca Programy Europejskie jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Cyfryzacji i Administracji, który sprawuje nadzór nad działalnością WWPE.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyf. z 2015 poz.10) z dniem 3 kwietnia 2015 roku zmianie uległa nazwa Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Programy realizowane w przeszłości przez CPPC:

 • Program Phare – komponenty CBC 1994-2003, JHA 1997-2003 oraz ESC 2001-2003
 • Fundusz Schengen 2004-2006
 • Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców 2004 oraz 2005-2007
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy 2004 – 2009 – w zakresie Priorytetu 2.7 „Wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa” oraz w zakresie Priorytetu 2.9 „Polityka regionalna i działania transgraniczne”
 • Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004 – 2006 (Wspólny Sekretariat Techniczny)
 • System Informacyjny Schengen SIS/System Informacji Wizowej VIS
 • Kontrola I stopnia – Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III na lata 2004-2006 w tym INTERREG IIIC, INTERREG IIIB BSR, INTERREG IIIB CADSES, ESPON, INTERACT.
 • Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” – w zakresie XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Ogólny „Solidarność oraz zarządzania przepływami migracyjnymi” na lata 2007-2013 w tym: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (Instytucja Delegowana)
 • Kontrola I stopnia programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w tym: Programu INTERREG IVC, Programu Regionu Morza Bałtyckiego, Programu dla Europy Środkowej, Programu ESPON 2013 oraz URBACT II (kontroler I stopnia).
 • Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” – w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo  informacyjne – budowa elektronicznej administracji” oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’ ” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” – Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata 2007-2017 – w zakresie Priorytetu nr 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform”, Priorytetu nr 2 „Infrastruktura i środowisko”, Priorytetu nr 5.2 „Alokacje specjalne – projekty zaproponowane przez stronę szwajcarską” oraz Funduszu na Przygotowanie Projektów (Instytucja Pośrednicząca)


Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Poprzedniczkami Centrum Projektów Polska Cyfrowa była Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare i Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare została powołana w 1994 roku na mocy Umowy Finansowej z dnia 19 września 1994 r. zawartej pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską. Umowa ta dotyczyła subwencji dla sfinansowania.

W następnych latach WWPWP powierzano realizację kolejnych programów Phare Współpracy Przygranicznej (CBC), a w późniejszym okresie otrzymała do realizacji również Program Phare Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne (JHA) oraz na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Gospodarki, Program Phare Spójność Społeczno – Gospodarcza (SSG).

Od 1 stycznia 2004 roku Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare była państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu 7 marca 2007 roku decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE).

Od 27 grudnia 2011 roku Władza Wdrażająca Programy Europejskie jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Cyfryzacji i Administracji, który sprawuje nadzór nad działalnością WWPE.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyf. z 2015 poz.10) z dniem 3 kwietnia 2015 roku zmianie uległa nazwa Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dokumentami reagującymi status prawny CPPC jest status Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Regulamin organizacyjny Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dokumenty aktualne

Zarządzenie nr 17 Ministra Cyfryzacji w sprawie zmiany statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa266.56 KB10/09/20 

Zarządzenie nr 15 Ministra Cyfryzacji w sprawie zmiany statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa243.06 KB10/09/2018, 14:57

Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Dokumenty archiwalne
 • Zarządzenie nr 9 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa791.58 KB

  Wersja dla czytników Zarządzenia nr 7 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa553.63 KB

  Zarządzenie nr 7 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa2.39 MB

  Zarządzenie nr 7 MAiC sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa

  Zarządzenie nr 8 MAiC w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Polska Cyfrowa

  Zarządzenie Nr 26 MAiC w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa

   

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa buduje nowoczesną, cyfrową Polskę - przyjazną wszystkim obywatelom. Jesteśmy też przyjaznym pracodawcą. Pracujemy w nowoczesnym biurze w dobrej lokalizacji w Warszawie. Pracownicy cenią sobie elastyczny czas pracy - zaczynamy między 7:00 a 9:15. W celu utrzymania wysokiego poziomu obsługi klientów nasi pracownicy korzystają w wielu szkoleń podnoszących ich kwalifikacje.

  pdf

  pdf

  pdf

  pdf

  More

   

  Redaktor BIP:

  Artur Grzesik, tel. 22 315 23 04

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adres redakcji BIP:

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa

  ul. Spokojna 13a

  01-044 Warszawa

  Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej CPPC lub na stronie internetowej www.cppc.gov.pl mogą być udostępnione na wniosek osoby zainteresowanej.

  Aby zawnioskować o udostępnienie informacji publicznej, należy wypełnić „WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ”, który znajduje się poniżej oraz przesłać go na:

  • adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /2yki7sk30g/skrytka
  • lub na adresy mailowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

        WNIOSEK-O-UDOSTĘPNIENIE-INFORMACJI-PUBLICZNEJ.doc38.5 KB

  Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

  Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
  Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

   

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa
  ul. Spokojna 13A
  01-044 Warszawa
  tel: 22 315 22 00
  fax: 22 315 22 02
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
   
   
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP: /2yki7sk30g/skrytka

  Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Centrum Projektów Polska Cyfrowa opracowała niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.). Ustawa określa podmioty, które są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej oraz zasady i zakres udostępniania przedmiotowych informacji.

  Wszystkie informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej CPPC są podzielone tematycznie. Aby wyświetlić poszczególne tematy należy użyć menu górnego lub menu znajdujące się po lewej stronie artykułu.

  Jeżeli zawartość strony nie mieści się na ekranie, z prawej strony przeglądarki pojawia się suwak, który umożliwia przesunięcie zawartości, tak aby umożliwić wyświetlenie niewidocznej treści.

  W tej zakładce publikujemy informacje dotyczące zamowień publicznych realizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a także zamówień realizownych przez naszych beneficjentów. W bocznym menu znajdziecie Państwo również rejestr umów finansowanych przez Centrum i regulamin udzielania zamówień oraz plan zamówień.

   Zarządzenie nr 12 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 31 października 2019 r.
  pdf879 KB06/11/2019, 8:32

  pdf

  pdf

   Zaprszoenie do szacowania wartości zamówienia na wykonanie audytów zewnętrznych 2 projektów realizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa

  pdf

  W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości zamówienia na świadczenie usługi pełnienia obowiązków Pełnomocnika Dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji w Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

  pdf

  pdf

  Proszę o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia na adres email: [1]Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz  [2]Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 25 października 2019 r. (piątek) do godz.14:00na Formularzu szacowania.

  W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości zamówienia na świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

  pdf

  pdf

  Proszę o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 03 października 2019 r. (czwartek) do godz.14:00 na Formularzu szacowania.

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa, prowadząc procedurę szacowania wartości zamówienia na „Usługi administrowania systemami IT wraz z aktualizacją dokumentacji IT” zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usługi administrowania systemami informatycznymi Zamawiającego, w tym sporządzenie i aktualizacja dokumentacji.

  Szacunkową wycenę proszę o przesłanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 12.07.2019r. zgodnie z :

  Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia63 KB09/07/2019, 12:00

  Załącznik nr 1 do Zaproszenia - OPZ109 KB09/07/2019, 12:00

  Załącznik nr 2 do Zaproszenia - IPU108 KB09/07/2019, 12:00

  Załacznik nr 3 do Zaproszenia63 KB09/07/2019, 12:00

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa, prowadząc procedurę szacowania wartości zamówienia na „Zakup sprzętu informatycznego” zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu informatycznego z podziałem na 5 części.

  Szacunkową wycenę proszę o przesłanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 08.07.2019r. zgodnie z :

   Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia na zakup sprzętu informatycznego1.1 MB03/07/2019, 11:08

   

  Niniejsza informacja nie stanowi podstawy lub zaproszenia do składania ofert, a ma jedynie charakter pomocniczy dla Zamawiającego, w celu najlepszego oszacowania wartości zamówienia.

   

  Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest usługa kolokacji sprzętu serwerowego – środowisko zapasowe na 2 lata od dnia zawarcia umowy.

  Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

   

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  2. W Załączniku nr 1 do zaproszenia przedstawiono wymagania oraz zalecenia, dotyczące miejsca kolokacji oraz serwerowni dla  usługi  kolokacji sprzętu serwerowego – środowisko zapasowe, polegającego  na wydzierżawieniu przestrzeni 18U (standardzie Rack 19”) w serwerowni z zasilaniem gwarantowanym oraz zapewnienie łącza w standardzie Ethernet o parametrach nie gorszych niż  100/100Mbps z minimum 4 adresami publicznymi. W Załączniku nr 2 do zaproszenia przedstawiono Wykaz sprzętu do kolokacji.

  3. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPROSZENIE
  4. Odpowiedź na zaproszenie należy złożyć zgodnie ze wzorem szacowania wartości zamówienia w terminie do 2 maja 2019 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  5. INFORMACJE OGÓLNE
  6. Niniejsze zapytanie cenowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.

   Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu wartości usługi.

   Szacowanie wartości zamówienia powinno być zgodne z wzorem formularza szacowania wartości zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do zaproszenia.

   Pełna treść szacownania z OPZ i załącznikami

   Odpowiedzi na pytania do treści szacowania - 30.04.2019

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa, prowadząc procedurę szacowania wartości zamówienia dla usługi “Prowadzenia Audytu Wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w Centrum Projektów Polska Cyfrowa”, zwraca się z uprzejmą prośbą o wskazanie ceny, jaka byłaby adekwatna za wykonanie powyższej usługi.

  Szczegółowy opis zadania znajdą Państwo w docx.

  Prosimy o podanie kosztu miesięcznego (ryczałt) oraz podanie ceny za całość zamówienia uwzględniając planowany czas trwania usługi: 24 miesiące.

  Szacunkową wycenę proszę o przesłanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 12.06.2018 r. zgodnie z 

  docx

  Niniejsza informacja nie stanowi podstawy lub zaproszenia do składania ofert, a ma jedynie charakter pomocniczy dla Zamawiającego, w celu najlepszego oszacowania wartości zamówienia.

  W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości zamówienia na rozbudowę infrastruktury serwerowej.

  Proszę o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 25 maja 2018 r. do godz. 12:00 na Formularzu szacowania.

  Szacowanie wartości zamówienia na usługę wdrożenie systemu DLP

  W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości zamówienia na usługę wdrożenie systemu DLP.

  Proszę o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 21 maja 2018 r. do godz. 9:00 na Formularzu szacowania.

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę o wartości poniżej kwoty 30.000 Euro na „Zakup usług pocztowych dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 grudnia 2018 r. do godz.11:00, drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w tytule maila proszę wpisać: „Oferta – Zakup usług pocztowych dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa”.

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  „Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych CPPC.”

  „Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 11.00 drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  W tytule maila proszę wpisać: Oferta na „Dostawa materiałów promocyjnych CPPC”

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, polegającym na przyjmowaniu (odbieraniu), transporcie i doręczeniu przesyłek kurierskich.

  Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 16 października 2018 r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W  tytule maila proszę wpisać: Oferta na „Wykonywanie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, polegającym na przyjmowaniu (odbieraniu), transporcie i doręczeniu przesyłek kurierskich

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu służby BHP dla pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa”.

  Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 2 października 2018 r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W  tytule maila proszę wpisać: Oferta na „Świadczenie usług BHP.

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej kwoty 20 000zł na ,, Zakup materiałów eksploatacyjnych – 5 sztuk Xerox Fuser 109R00772 do drukarek WorkCenter 5865i

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej kwoty 20 000 zł na ,, Zakup materiałów eksploatacyjnych – 5 sztuk Xerox Fuser 109R00772 do drukarek WorkCenter 5865i”

  Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2018 r.  do godz.11:00drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule maila proszę wpisać: „zakup fuserów XEROX”.

  Załącznik nr 2 do zapytania – wzór umowy1.14 MB07/01/2019, 12:53

  Zapytanie ofertowe Fusery Xerox1.76 MB07/01/2019, 12:53

  Informacja z otwarcia ofert1.39 MB07/01/2019, 12:55

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej1.09 MB07/01/2019, 12:56

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę o wartości poniżej kwoty 30.000 Euro na „Przegląd strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych obywateli państw, które osiągnęły znaczący postęp w tej dziedzinie wraz z rekomendacją działań właściwych w przypadku Polski w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 września 2018 r. do godz.10:00, drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule maila proszę wpisać: „Oferta – Przegląd strategii cyfrowych”.

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Poniżej publikujemy odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania

  docx13.79 KB25/09/2018, 12:58

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

  Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 8 maja 2017 r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz z załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie serii trzech filmów i ich publikacja w ramach portalu Youtube, na kanale tematycznym o profilu historycznym, promujących ideę nauki programowania w Polsce”.

  doc

  pdf

  Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 10 listopada 2016 r. do godz. 14:00, drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Podkategorie

  Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.