Centrum Projektów Polska Cyfrowa - BIP

Zamówienia publiczne

W tej zakładce publikujemy informacje dotyczące zamowień publicznych realizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a także zamówień realizownych przez naszych beneficjentów. W bocznym menu znajdziecie Państwo również rejestr umów finansowanych przez Centrum i regulamin udzielania zamówień oraz plan zamówień.

Rok 2021


Rok 2020


Rok 2019


Rok 2018


Rok 2017


Rok 2016

 Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 28 stycznia 2021 r.


pdf790 KB02/02/2021, 9:27

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia na świadczenie usługi przeprowadzenia kontroli trwałości oraz kontroli projektów realizowanych w ramach I, II i III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz wizyt monitoringowych w ramach III Osi POPC.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wyceny - na załączonym formularzu - zgodnej z załączonym OPZ do dnia 27.07.2020 r. do godz. 13.00 na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wycena powinna zawierać cenę netto i brutto obejmującą wszystkie koszty, jakie mogą powstać w związku z realizacją zamówienia.

W przypadku pytań proszę o kontakt e-mailowy.

DOCX

DOCX

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) - Instytucja Pośrednicząca POPC, planuje udzielenie zamówienia na wsparcie zgodnie z poniższym zakresem.

W celu dołożenia należytej staranności przy ustalaniu szacunkowej wartości planowanego zamówienia, uprzejmie proszę o podanie ceny za wykonanie usługi (netto oraz brutto) za każdy zakres z osobna wskazany w punktach od 1-4  w punkcie „I Zakres zlecenia”.

Informację zwrotną w ramach powyższego zapytania ofertowego, proszę przesłać do dnia 31.01.2020 r. do godziny 14:00 na adres[1]Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., [2]Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I Zakres zlecenia

1)      Weryfikacja dokumentacji załączonej do wniosków o płatność, w tym potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność oraz osiągnięcie wskaźników w projekcie – w siedzibie Beneficjenta oraz na miejscu realizacji projektów

2)      Weryfikacja dokumentacji załączonej do wniosków o płatność, w tym potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność oraz osiągnięcie wskaźników w projekcie – zza biurka

3)      Weryfikacja wniosku o płatność wraz dokumentacją załączoną do wniosków o płatność, w tym potwierdzają poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność oraz osiągnięcie wskaźników w projekcie – zza biurka

4)      Kontrola pzp, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku – zza biurka

II Dane do szacowania

1)      Liczba zleceń do weryfikacji w ciągu roku – 1000-1500

2)      Liczba zleceń w miesiącu –  od 80  do 130

3)      Czas na weryfikację zleconych dokumentów – 30 dni kalendarzowych

4)      Siedziby Beneficjentów na terenie całej Polski, przede wszystkim w miastach wojewódzkich  i dużych miastach

5)      Szacowany % poszczególnych zleceń dotyczących wniosków o płatność w odniesieniu do całości zakresu zlecenia (wskazane w punkcie I):

I.1 - 30%

I.2 – 60%

I.3 – 10%

I.4 – liczba zleceń do weryfikacji w ciągu roku  400-550

6) Typy beneficjentów – administracja rządowa i jednostki podległe, instytuty badawcze, uczelnie wyższe, instytucje kultury i nauki, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe

7) Czas trwania umowy – 12 miesięcy

III wymagania dotyczące zespołu weryfikującego

1)      Wnioski o płatność – min. 2 lata doświadczenia w zakresie weryfikacji dokumentacji projektów finansowanych ze środków UE, w tym dokumentacji finansowej, wskaźników projektu.

2)      Kontrola pzp, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku  - osoby z wykształceniem wyższym, z których każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła weryfikację ex-post co najmniej 10 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielonych w oparciu o procedury określone w ustawie PZP, dokonywanych w szczególności przy pomocy list sprawdzających/pytań kontrolnych lub innych narzędzi czy też metodologii wspomagających proces weryfikacji, z których każda weryfikacja kończyła się sporządzeniem pisemnego raportu lub informacji pokontrolnej;

3)      Posiadanie narzędzia/systemu do wymiany informacji, przekazywania dokumentów, dokonywania zleceń, odbioru zleceń, które zostanie udostępnione Zamawiającemu

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia na świadczenie usługi w zakresie świadczenie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia analiz sytuacji finansowej na potrzeby prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia ulg podmiotom będącym beneficjentami projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków.

Proszę o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 stycznia do godziny 12.00.

 Zaprszoenie do szacowania wartości zamówienia na wykonanie audytów zewnętrznych 2 projektów realizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa

pdf

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości zamówienia na świadczenie usługi pełnienia obowiązków Pełnomocnika Dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji w Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

pdf

pdf

Proszę o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia na adres email: [1]Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz  [2]Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 25 października 2019 r. (piątek) do godz.14:00na Formularzu szacowania.

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości zamówienia na świadczenie usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

pdf

pdf

Proszę o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 03 października 2019 r. (czwartek) do godz.14:00 na Formularzu szacowania.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, prowadząc procedurę szacowania wartości zamówienia na „Usługi administrowania systemami IT wraz z aktualizacją dokumentacji IT” zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usługi administrowania systemami informatycznymi Zamawiającego, w tym sporządzenie i aktualizacja dokumentacji.

Szacunkową wycenę proszę o przesłanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 12.07.2019r. zgodnie z :

Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia63 KB09/07/2019, 12:00

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - OPZ109 KB09/07/2019, 12:00

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - IPU108 KB09/07/2019, 12:00

Załacznik nr 3 do Zaproszenia63 KB09/07/2019, 12:00

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, prowadząc procedurę szacowania wartości zamówienia na „Zakup sprzętu informatycznego” zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zakup sprzętu informatycznego z podziałem na 5 części.

Szacunkową wycenę proszę o przesłanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 08.07.2019r. zgodnie z :

 Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia na zakup sprzętu informatycznego1.1 MB03/07/2019, 11:08

 

Niniejsza informacja nie stanowi podstawy lub zaproszenia do składania ofert, a ma jedynie charakter pomocniczy dla Zamawiającego, w celu najlepszego oszacowania wartości zamówienia.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego przedmiotem jest usługa kolokacji sprzętu serwerowego – środowisko zapasowe na 2 lata od dnia zawarcia umowy.

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. W Załączniku nr 1 do zaproszenia przedstawiono wymagania oraz zalecenia, dotyczące miejsca kolokacji oraz serwerowni dla  usługi  kolokacji sprzętu serwerowego – środowisko zapasowe, polegającego  na wydzierżawieniu przestrzeni 18U (standardzie Rack 19”) w serwerowni z zasilaniem gwarantowanym oraz zapewnienie łącza w standardzie Ethernet o parametrach nie gorszych niż  100/100Mbps z minimum 4 adresami publicznymi. W Załączniku nr 2 do zaproszenia przedstawiono Wykaz sprzętu do kolokacji.

 3. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPROSZENIE
 4. Odpowiedź na zaproszenie należy złożyć zgodnie ze wzorem szacowania wartości zamówienia w terminie do 2 maja 2019 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 5. INFORMACJE OGÓLNE
 6. Niniejsze zapytanie cenowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.

  Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu wartości usługi.

  Szacowanie wartości zamówienia powinno być zgodne z wzorem formularza szacowania wartości zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do zaproszenia.

  Pełna treść szacownania z OPZ i załącznikami

  Odpowiedzi na pytania do treści szacowania - 30.04.2019

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, prowadząc procedurę szacowania wartości zamówienia dla usługi “Prowadzenia Audytu Wewnętrznego przez usługodawcę niezatrudnionego w Centrum Projektów Polska Cyfrowa”, zwraca się z uprzejmą prośbą o wskazanie ceny, jaka byłaby adekwatna za wykonanie powyższej usługi.

Szczegółowy opis zadania znajdą Państwo w docx.

Prosimy o podanie kosztu miesięcznego (ryczałt) oraz podanie ceny za całość zamówienia uwzględniając planowany czas trwania usługi: 24 miesiące.

Szacunkową wycenę proszę o przesłanie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 12.06.2018 r. zgodnie z 

docx

Niniejsza informacja nie stanowi podstawy lub zaproszenia do składania ofert, a ma jedynie charakter pomocniczy dla Zamawiającego, w celu najlepszego oszacowania wartości zamówienia.

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości zamówienia na rozbudowę infrastruktury serwerowej.

Proszę o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 25 maja 2018 r. do godz. 12:00 na Formularzu szacowania.

Szacowanie wartości zamówienia na usługę wdrożenie systemu DLP

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szacunkowej wartości zamówienia na usługę wdrożenie systemu DLP.

Proszę o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 21 maja 2018 r. do godz. 9:00 na Formularzu szacowania.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę o wartości poniżej kwoty 30.000 Euro na „Zakup usług pocztowych dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 grudnia 2018 r. do godz.11:00, drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w tytule maila proszę wpisać: „Oferta – Zakup usług pocztowych dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

„Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych CPPC.”

„Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 11.00 drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  W tytule maila proszę wpisać: Oferta na „Dostawa materiałów promocyjnych CPPC”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, polegającym na przyjmowaniu (odbieraniu), transporcie i doręczeniu przesyłek kurierskich.

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 16 października 2018 r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W  tytule maila proszę wpisać: Oferta na „Wykonywanie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, polegającym na przyjmowaniu (odbieraniu), transporcie i doręczeniu przesyłek kurierskich

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu służby BHP dla pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa”.

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 2 października 2018 r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W  tytule maila proszę wpisać: Oferta na „Świadczenie usług BHP.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej kwoty 20 000zł na ,, Zakup materiałów eksploatacyjnych – 5 sztuk Xerox Fuser 109R00772 do drukarek WorkCenter 5865i

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej kwoty 20 000 zł na ,, Zakup materiałów eksploatacyjnych – 5 sztuk Xerox Fuser 109R00772 do drukarek WorkCenter 5865i”

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 28.09.2018 r.  do godz.11:00drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule maila proszę wpisać: „zakup fuserów XEROX”.

Załącznik nr 2 do zapytania – wzór umowy1.14 MB07/01/2019, 12:53

Zapytanie ofertowe Fusery Xerox1.76 MB07/01/2019, 12:53

Informacja z otwarcia ofert1.39 MB07/01/2019, 12:55

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej1.09 MB07/01/2019, 12:56

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę o wartości poniżej kwoty 30.000 Euro na „Przegląd strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych obywateli państw, które osiągnęły znaczący postęp w tej dziedzinie wraz z rekomendacją działań właściwych w przypadku Polski w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 września 2018 r. do godz.10:00, drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule maila proszę wpisać: „Oferta – Przegląd strategii cyfrowych”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Poniżej publikujemy odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania

docx13.79 KB25/09/2018, 12:58

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 8 maja 2017 r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz z załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie serii trzech filmów i ich publikacja w ramach portalu Youtube, na kanale tematycznym o profilu historycznym, promujących ideę nauki programowania w Polsce”.

doc

pdf

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 10 listopada 2016 r. do godz. 14:00, drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty wraz załącznikami – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie

Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa przetwarza dane zawarte w wycenie (propozycji cenowej), znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Przed przekazaniem wyceny (propozycji cenowej) prosimy o zapoznanie się z:

 

COM_CONTENT_READ_MORESzacowania

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.