Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, uprzejmie informuje, iż Komisja Oceny Projektów dokonała aktualizacji listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w wyniku uwzględnienia protestu firmy IT PARTNERS TELCO Sp. z o.o.

04-09-2017, 09:35:37,

Zgodnie z zapisami § 12 Regulaminu konkursu poniżej zamieszczamy listę wszystkich obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Zestawienie ocen obszarówaktualizacja z dnia 2017-08-31