Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa wykonuje zasadę n+3 dla roku 2017 w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

12-09-2017, 14:28:43,

Warszawa, dnia 12 września 2017r.

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa wykonuje zasadę n+3 dla roku 2017

w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa pomimo zerowej certyfikacji środków na dzień 1 stycznia 2016 i krótszego czasu na realizację zobowiązań wynikających z zasady n+3, zrealizował ciążące na Polsce zobowiązania w zakresie wymaganego poziomu wydatkowania przyznanych funduszy.

Dzisiejsza wypłata zaliczek na ponad 196 milionów złotych dla beneficjentów umów o dofinansowanie budowy infrastruktury szerokopasmowej oznacza, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowało pierwotnie wymaganą na koniec tego roku zasadę n+3 dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zasada n+3 to jedna z fundamentalnych reguł zarządzania funduszami europejskimi. Oznacza ona, że państwo członkowskie, które do końca roku n+3 złożyło wnioski o płatność, opiewające na kwotę mniejszą niż roczna transza środków alokowanych w roku n, bezpowrotnie traci kwotę różnicy.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zobowiązane było do pierwszego wykonania zasady n+3 z końcem 2017r. Pierwotnie do spełnienia tej zasady koniecznym było certyfikowanie do Komisji Europejskiej kwoty ponad 484 milionów złotych. Dzisiejsza wypłata zaliczek dla przedsiębiorców budujących szerokopasmową infrastrukturę dostępową oznacza osiągnięcie przez CPPC certyfikacji na poziomie 569 152 258,37 PLN, a więc o 17,5% wyższym niż pierwotnie wymagany zgodnie z zasadą n+3 na koniec tego roku.

Podkreślić należy, iż Program Operacyjny Polska Cyfrowa zatwierdzony został przez Komisję Europejską 5 grudnia 2014 r. jako pierwszy krajowy program operacyjny na lata 2014–2020. Gdyby został przyjęty na początku stycznia 2015r. Polska miałaby ponad 11 miesięcy więcej na pierwsze wykonanie zasady n+3. Brak tego bufora czasowego powodował konieczność niezwykle sprawnej dystrybucji środków europejskich alokowanych w POPC. Przypomnieć należy, że wartość certyfikacji na 1 stycznia 2016r. opiewała na kwotę 0 złotych, a rok temu (12 września 2016r.) wynosiła zaledwie ponad 1,6 miliona PLN, tj. niecałe 0,35% kwoty wymaganej dla spełnienia z końcem tego roku zasady n+3.

Wykonanie zasady n+3 zrealizowane zostało dzięki zorganizowaniu na przełomie 2016/2017 największego do tej pory w Polsce konkursu na dofinansowanie budowy infrastruktury szerokopasmowej w „białych plamach”. Konkurs ten pozwolił na pokrycie projektami inwestycyjnymi przedsiębiorców ponad 40% białych plam NGA w Polsce oraz 8,5% gospodarstw domowych w Polsce (wg danych GUS na koniec 2016r. było w Polsce 14.081.000 gospodarstw domowych, a w efekcie drugiego konkursu POPC w zasięgu sieci NGA znajdzie się 1.198.368 gospodarstw domowych). Konkurs ten uruchomił również dźwignię inwestycyjną powodującą zainwestowanie przez sektor prywatny ponad 1,7 miliarda PLN środków prywatnych uzupełniających jako wkład własny 2 miliardy PLN wkładu publicznego finansowanego z osi 1 POPC.