Nabór wniosków POPC 3.2 czwarty konkurs

 

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca

27.11.2018

29.03.2019

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 27.11.2018
  Zał. nr 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

27.11.2018

11.03.2019

4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 27.11.2018
  zał. nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
  Zał. nr 5 –  Wzór harmonogramu płatności 27.11.2018
  Zał. nr 6 –  Wzór wniosku beneficjenta o płatność 27.11.2018
  Zał. nr 7 –  Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 27.11.2018
  Zał. nr 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 27.11.2018
  Zał. nr 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 27.11.2018
  Zał. nr 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 27.11.2018
  Zał. nr 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 27.11.2018
  Zał. nr 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 27.11.2018
  Zał. nr 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 27.11.2018
  Zał. nr 14 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego w przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 27.11.2018
  Zał. nr 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 27.11.2018
  Zał. nr 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 27.11.2018
  Zał. nr 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 27.11.2018
  Zał. nr 18 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 27.11.2018
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 27.11.2018
  Zał. nr 1 – Lista obszarów NUTS-3 27.11.2018
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 27.11.2018
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu 27.11.2018
9. Deklaracja udziału w projekcie 27.11.2018
10. Minimalny zakres umowy partnerskiej 27.11.2018
11. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu 27.11.2018
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 27.11.2018
13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 27.11.2018

Dokumenty pomocnicze

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
1. Baza szkół

Zestawienie zostało opracowane na podstawie bazy danych prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dotyczy stanu na dzień 30.09.2018 r. Dokument ma charakter informacyjny i pomocniczy dla wnioskodawców. Najbardziej aktualnymi danymi dysponują organy prowadzące szkoły.

27.11.2018

Informacja o zmianach – 11.03.2019 r.

Informacja o zmianach - 29.03.2019 r.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.