Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Skrócone Opisy Projektów realizowanych w ramach I, II, III i IV Konkursu 1.3.1 PO KL*

*Dane zawarte w powyższym zestawieniu są zgodnie z wnioskami o dofinansowanie projektów, stanowiącymi załączniki do podpisanych umów o dofinansowanie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE nr 2/1.3.1 PWP PO KL

WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE

Ogłasza konkurs zamknięty w zakresie realizacji wyodrębnionych projektów współpracy 

ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym 

Priorytet 1: Zatrudnienie i Integracja Społeczna, 

Działanie 1.3: Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, 

Poddziałanie 1.3.1: Projekty na rzecz społeczności romskiej

Władza Wdrażająca Programy Europejskie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 1.3.1: Projekty na rzecz społeczności romskiej.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 2 500 000,00 PLN.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące działania z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i zdrowia, których realizacja przyczyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej oraz ułatwi członkom tej społeczności wyjście z trudnej sytuacji i odnalezienie się na otwartym rynku pracy, zawierające komponent ponadnarodowy oraz wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej.

W ramach konkursu nr 2/1.3.1 PWP PO KL wprowadzono następujące kryteria dostępu:

Kryterium 1: Projekt przewiduje zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej, w tym obligatoryjne adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju lub wypracowanie nowych rozwiązań.

Kryterium 2: Projekt jest realizowany na zasadzie wzajemności.

W ramach Poddziałania 1.3.1 POKL dofinansowanie mogą uzyskać m.in. następujące przykładowe formy wsparcia:

 • zatrudnienie nauczycieli wspomagających edukację Romów i asystentów edukacji romskiej;
 • organizowanie zajęć edukacyjnych dla dorosłych Romów;
 • organizowanie zajęć z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej skierowanych do dzieci i młodzieży (przy założeniu, że
 • działania te przyczynią się do aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy lub do upowszechniania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz wyrównywania szans w dostępie do zatrudnienia);
 • działania o charakterze edukacyjno – wychowawczym mające na celu powrót do nauki w celu zdobycia zawodu i usamodzielnienia się oraz zapobieganie wśród ludzi młodych dysfunkcjom społecznym takim jak alkoholizm, narkomania, przestępczość (studia, studia podyplomowe, studia uzupełniające, zajęcia integracyjne, grupy wsparcia itp.);
 • finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych (działanie kwalifikowalne do 10 % wartości projektu, w celu realizacji działań przewidzianych w projekcie);
 • opracowanie podręczników z zakresu historii i kultury Romów (działanie kwalifikowalne pod warunkiem, że podręczniki i programy będą niezbędne do realizacji projektu i do osiągnięcia zakładanych w nim efektów).
 • organizowanie „białych dni” dla Romów;
 • zatrudnienie pielęgniarek środowiskowych oraz romskich asystentów medycznych pracujących wśród społeczności romskiej;
 • organizowanie działań edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy oraz organizowanie systemu pomocy na bazie przeszkolonych osób;
 • badania i analizy mające na celu ocenę sytuacji zdrowotnej w środowisku romskim oraz rozpoznanie potrzeb społeczności w tym zakresie.
 • działania mające na celu zmianę postaw członków społeczności romskiej w celu zwiększenia poziomu ich integracji społecznej oraz uczestnictwa w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • działania edukacyjne, informujące Romów o przysługujących im prawach i obowiązkach obywatelskich (biernym i czynnym prawie wyborczym), polskich realiach społecznych i politycznych, możliwościach uzyskania pomocy pedagogicznej i psychologicznej
 • warsztaty psychologiczne ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej członków społeczności romskiej, podnoszące ich zdolność do poszukiwania pracy i prowadzące do zwiększania samodzielności na rynku pracy;
 • doradztwo/poradnictwo zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania zatrudnienia przez członków społeczności romskiej;
 • działania mające na celu inspirowanie do czynnego poszukiwania pracy i rozbudzenie motywacji do podniesienia poziomu wiedzy ogólnej wśród Romów;
 • organizowanie grup wsparcia i samopomocy w ramach których, uczestnicy wspieraliby się nawzajem w zakresie powrotu na rynek pracy i zdobycia nowych lub aktualizacji posiadanych kwalifikacji;
 • pośrednictwo pracy i monitoring zatrudnienia;
 • szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu i podnoszące kwalifikacje zawodowe, w tym również nauka języków obcych, korzystania z nowych technologii itp.;
 • organizowanie staży i subsydiowanych miejsc pracy (patrz pkt 5.7 i pkt 5.8);
 • organizowanie kampanii promujących wolontariat oraz innych działań wspierających tę formę pracy w zakresie integracji z rynkiem pracy;
 • działania mające na celu rozwój indywidualnego potencjału oraz nabycia lub doskonalenia umiejętności społecznych członków społeczności romskiej, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy;
 • badania dotyczące potrzeb członków społeczności romskiej związanych z przystosowaniem ich do zatrudnienia i trwałej integracji na rynku pracy.
 • propagowanie wiedzy o Romach;
 • promocja wydawnictw o Romach;
 • emisje cyklicznych audycji o Romach w mediach lokalnych i ogólnopolskich;
 • wspomaganie badań naukowych dotyczących społeczności romskiej.
 • organizowanie szkoleń i warsztatów dla publicznych służb zatrudnienia, pracowników instytucji pomocy społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz członków społeczności romskiej, mających na celu podwyższenie kwalifikacji tych pracowników w zakresie obsługi ww. osób;
 • rozwijanie aktywności publicznych służb zatrudnienia oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania i realizacji zadań z zakresu aktywizacji zawodowej członków społeczności romskiej na rynku pracy;
 • działania mające na celu wzrost standardów jakości usług, prowadzących do integracji Romów z rynkiem pracy, świadczonych przez instytucje pomocy społecznej (badania, analizy, instrukcje, wzorce, modele działania, procedury organizacyjne);
 • przeprowadzanie badań i ekspertyz mających na celu ocenę wpływu i efektywności form wsparcia świadczonych na rzecz społeczności romskiej.

Przedstawione powyżej formy wsparcia nie mogą być celem samym w sobie, lecz powinny być jedynie elementami projektów mających na celu osiągnięcie integracji i/lub aktywizacji zawodowej członków społeczności romskiej.

O dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.3.1 mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wnioskodawcą nie może być podmiot, który w ciągu ostatnich 3 lat dopuścił się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

W projektach realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.1 nie jest wymagany wkład własny beneficjenta. Wyjątek stanowią projekty obejmujące działania mające na celu wsparcie na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie i bardzo niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych. W projektach tego typu wymagany jest wkład własny beneficjenta pomocy w kosztach zatrudnienia pracownika.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być dostarczony w zamkniętej kopercie lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście.

Wnioski można składać od dnia 1 lipca do dnia 27 września 2013 r. pod adres :

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

 1. Rakowiecka 2a, I  piętro

02-517 Warszawa

Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 8.30 do 16.00. O dacie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku pod ww. adres. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z kolejnością wpływu do WWPE.

Wnioski, które uzyskają pozytywny wynik oceny formalnej, zostaną ocenione na posiedzeniu KOP. Termin zwołania posiedzenia KOP zostanie ustalony z zachowaniem zapisów Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2013 r. oraz podany w harmonogramie, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej WWPE w ciągu 10 dni od zakończenia naboru.

Wzór umowy, wzór wniosku o dofinansowanie oraz szczegółowe kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo określone w dokumentacji konkursowej i stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dokumentacja konkursowa:

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

CALL for proposals for TRANSNATIONAL COOPERATION PROJECTS

under the ESF in POLAND

Region/Sector Central Priority/Entire Poland
Institution launching the call Implementing Authority for European Programmes
Time for submission of applications 1 July 2013 – 27 September 2013
Overall allocation for the call 2 500 000,00 PLN.
Number of the call 2/1.3.1 PWP PO KL
Type of transnational projects (tick an appropriate option) ü  Projects wholly implemented in transnational cooperation (stand alone TNC projects)ü  Project only partly developed in transnational cooperation (projects with a transnational component)
Thematic scope of cooperation (Priority Axis, Measure, Sub-measure)* PRIORITY I Employment and social integrationMEASURE 1.3 National programmes for vocational integration and activationSUB-MEASURE 1.3.1 Projects for Roma community
Types of operations to be implemented*  Projects comprising activities in the field of employment, education, social integration and health, contributing to social-vocational activation of Roma community.
Forms  of transnational activities (tick appropriate forms) ü  Organisation of conferences, seminars, workshops and meetings,ü  Research and analysis activities,ü  Preparation, translation and publication of studies and reports,

ü  Adaptation of solutions developed in another country,

ü  Consulting, exchange of workers, placements and study visits,

ü  Development of new  solutions.

Specific requirements related to transnational cooperation Accessibility criteria:Criterion 1: The project anticipates applying at least two forms of eligible activities, from which adaptation of solutions developed in another country or development of new solutions are obligatory.Criterion 2: The project is realised in accordance with the principle of reciprocity.
Detailed information on the call available on Tel.: (+48) 22 54 28 435, 22 54 28 436, 22 54 28 437,
22 54 28 438, 22 54 28 440e-mail:
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www. https://cppc.gov.pl

General information on transnational cooperation within ESF in Poland available on National Supporting InstitutionCenter of European Projectswww.kiw-pokl.org.pl

www.efs.gov.pl

Katarzyna Tyczko
tel.: + 48 22 378 31 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maciej Jamrozik
tel.: + 48 22 378 31 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beata Rybicka-Dominiak
tel.: + 48 22 378 31 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Karczewska
tel. +48 22 378 31 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

All institutions/organizations interested in cooperation with Polish entities within the call are kindly asked to fill-in the attached project fiche and send it to the following e-mail addresses:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; CC: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

In order to ease the partner matching process, please include the number of the call and name of the region in the file title (e.g.  call number_region name”).

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu nr: 2/1.3.1 PWP PO KL Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu nr: 5/1.3.1 PO KL Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu nr: 4/1.3.1 PO KL Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu nr: 3/1.3.1 PO KL Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu nr: 2/1.3.1 PO KL Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”

Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu nr: 1/1.3.1 PO KLPriorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”

 

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr: 5/1.3.1 POKL Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”
 
 
*) WWPE informuje, że określona w Planie Działania na rok 2012 kwota alokacji przeznaczona na konkurs nr 5/1.3.1 POKL w wysokości 20 mln zł została wyczerpana. Jednakże ogólna kwota środków przeznaczonych na realizację Poddziałania 1.3.1 na lata 2007-2013 nie została przekroczona. Z uwagi na dostępną kwotę alokacji, WWPE uzyskała zgodę, by środki pozostałe z konkursu nr 2/1.3.1 PWP POKL zostały przesunięte na projekty rekomendowane do dofinansowania w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej KOP, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr 5/1.3.1 POKL.

 
**) WWPE informuje, że ogólna kwota środków przeznaczonych na realizację Poddziałania 1.3.1 PO KL na lata 2007-2013 w wysokości 22 mln euro, w związku z podpisaniem Aneksu nr 8 do Porozumienia między WWPE (IP2) a MPiPS (IP), została zwiększona do kwoty 22,6 mln euro, umożliwiając przyznanie dofinansowania projektom znajdującym się na listach rezerwowych.
 
 

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr: 2/1.3.1 PWP POKL Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”
 
 
 
 
 
 

 
Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr: 1/1.3.1 PWP POKL Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”
 
 

 

WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE ogłasza zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanierealizacji projektów  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet 1: Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.3: Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1: Projekty na rzecz społeczności romskiej

WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr 5/1.3.1 PO KL Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z powodu wyczerpania środków finansowych zostanie zakończony z dniem 30 grudnia 2013 roku.

 Wnioski, które wpłyną po tym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

Wytyczne MIR i inne dokumenty dotyczące realizacji projektów w ramach POKL

Plany działania:

Wytyczne dot. wyboru projektów:

Zasady finansowania PO KL:

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków:

Zasada równości szans:

Realizacja projektów partnerskich, innowacyjnych i ponadnarodowych:

Kontrola:

Sprawozdawczość:

Nieprawidłowości:

 • Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.)
 • Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.)
Informacja i promocja:
 • Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (aktualny)
 • Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (aktualne)
 • Logotypy PO KL w szarości
 • Logotypy PO KL czarno-białe
 • Logotypy PO KL w kolorze
 • Logotypy PO KL
 • Flaga UE:
 • I wariant
 • II wariant
 • III wariant
 • IV wariant

Zasady dotyczące zamknięcia PO KL

 • Zasady dotyczące zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Uproszczony opis aplikowania o środki w ramach schematu konkursowego

Tryb konkursowy

Tryb konkursowy ma zastosowanie do wyboru projektów w ramach działań, dla których został przewidziany zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konkurs składa się z następujących etapów:

I. Ogłoszenie konkursu

Zgodnie z utworzonym dokumentem „Plan Działania”, instytucja ogłasza nabór na wnioski o dofinansowanie projektów. W ogłoszeniu przedstawione są warunki, kryteria i okres trwania naboru. Dodatkowo na potrzeby konkursu zostaje sporządzona tzw. „Dokumentacja konkursowa”.

II. Nabór wniosków

Do instytucji prowadzącej nabór na dofinansowanie projektów, składane są wnioski utworzone w programie – Generator Wniosków Aplikacyjnych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które spełniają kryteria określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach POKL oraz dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

III. Ocena projektów.

Złożone wnioski poddane są ocenie najpierw pod kątem kryteriów formalnych, a później według kryteriów merytorycznych.
Ocena formalna jest oceną 0/1, co oznacza, że weryfikacja dokonywana jest pod kątem spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium. Warunkiem pozytywnej oceny w oparciu o kryteria formalne jest spełnienie przez wniosek wszystkich kryteriów formalnych.
Ocena merytoryczna projektów odbywa się w oparciu o kryteria merytoryczne. Natomiast metodologia oceny merytorycznej projektu polega na przyznaniu punktów za dane kryterium.

IV. Ogłoszenie wyników konkursu.

Po zakończeniu oceny wszystkich projektów, tworzona jest lista rankingowa z projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i ocenę merytoryczną.

V.  Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja konkursowa.

Jest to dokument zawierający informacje podane w ogłoszeniu o konkursie oraz inne dodatkowe wiadomości dotyczące zasad organizacji wniosku i realizacji projektu.

Dokumentacja konkursowa zawiera co najmniej informacje o:

 • sposobie sporządzenia wniosku (np. wersja papierowa lub elektroniczna, liczba egzemplarzy)
 • sposobie i formie dostarczenia wniosku,
 • planowanych terminach poszczególnych etapów konkursu,
 • maksymalnym dopuszczalnym terminie na złożenie pełnej dokumentacji projektu, po stworzeniu listy rankingowej,
 • środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy,
 • innych elementach wskazanych przez instytucję organizującą konkurs.

Ogłoszenie o planowanym naborze projektów jest umieszczane min. na stronie internetowej instytucji organizującej konkurs zgodnie z harmonogramem i zawiera takie informacje jak:

 • Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.
 • Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.
 • Kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.
 • Poziom dofinansowania projektów.
 • Maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile kwota taka została ustalona.
 • Kryteria wyboru projektów.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu.
 • Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.
 • Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu.
 • Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 • Informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji PO KL.

 

pokl web UE EFS L kolor 300x111

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Człowiek najlepsza inwestycja”

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 – 2013 została ujęta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.
Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej m.in. poprzez aktywizację zawodową, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL przyczyni się do osiągania powyższych celów poprzez podejmowanie działań z zakresu: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, zdrowia i aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej.

Warto zauważyć, iż główne problemy społeczności romskiej wiążą się z bardzo niskim poziomem edukacji, złą sytuacją materialną, wysokim wskaźnikiem bezrobocia, niską aktywnością obywatelską i integracją społeczną, problemami zdrowotnymi. Niekorzystną kwestią jest tutaj także niewielka i obarczona stereotypami wiedza obywateli o społeczności romskiej.

Jednym z głównych problemów jest bardzo niski wskaźnik wykształcenia Romów. Do najważniejszych potrzeb społeczności romskiej w zakresie edukacji należy zaliczyć m.in. poprawę stanu edukacji wśród Romów poprzez zwiększenie współczynnika ukończenia szkoły i podwyższenie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych oraz poprawę wyników nauczania dzieci i młodzieży romskiej. Istotne jest także ułatwienie młodzieży romskiej kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych i wyższych. Jednocześnie, działania w dziedzinie edukacji mają zapobiec zwiększeniu liczby bezrobotnych i nieposiadających żadnych kwalifikacji zawodowych osób pochodzenia romskiego, a także powstrzymać proces dziedziczenia biedy przez następne pokolenia. Kolejnym problemem jest zła sytuacja Romów na rynku pracy. Niezbędne są więc działania zmierzające do organizacji poradnictwa zawodowego oraz szkoleń podwyższających konkurencyjność na rynku pracy, a także nakierowanych na aktywizację zawodową Romów. Dotyczy to zwłaszcza samozatrudnienia, inspirowania do czynnego poszukiwania pracy, rozbudzania motywacji do podniesienia poziomu wiedzy ogólnej, przygotowania do pracy w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorstw i inicjatyw romskich.
Przyczyną złej sytuacji na rynku pracy oraz izolacji społecznej Romów jest także fatalny stan zdrowia przedstawicieli tej społeczności. W celu poprawy tej sytuacji konieczne wydaje się organizowanie działań edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy oraz organizowanie na bazie przeszkolonych osób systemu pomocy oraz przeprowadzenie badań – analiz środowiska romskiego pod względem sytuacji zdrowotnej.
Zagadnieniem wymagającym uwagi jest również niski poziom wiedzy obywateli polskich na temat społeczności romskiej. Niewielka jest obecnie skala działań podejmowanych na rzecz propagowania wiedzy o Romach, promocji wydawnictw o społeczności romskiej, emisji cyklicznych audycji o Romach w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Prowadzi się też niezadowalającą ilość badań naukowych dotyczących społeczności romskiej. Z tego względu promowanie podobnych działań uznaje się za szczególnie istotne.
Do tej pory niwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa poprzez wyrównanie poziomów w takich dziedzinach jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, umiejętność funkcjonowania Romów w społeczeństwie obywatelskim odbywa się w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Projekty na rzecz społeczności romskiej realizowane w ramach Poddziałania 1.3.1 powinny stać się uzupełnieniem programu rządowego, przyczyniać się do zmniejszenia wykluczenia społecznego, jak również zmienić wizerunek Roma w oczach społeczności polskiej.

Grupy docelowe działania 1.3.1 – czyli osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy to:

 • członkowie społeczności romskiej;
 • osoby, instytucje i podmioty działające na rzecz społeczności romskiej w Polsce;
 • osoby z otoczenia społeczności romskiej (w zakresie wspólnych projektów prowadzących do integracji ze społeczeństwem).

Wybór projektów do finansowania odbywa się w ramach konkursu.
Nabór wniosków ma charakter otwarty (tj. bez końcowego terminu składania wniosków), projekty będą przyjmowane do czasu wykorzystania alokacji na dany rok.

Projekty są finansowane w 100%, w tym 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz 15% ze środków krajowych.

Wniosek o dofinansowanie wypełniany jest poprzez aplikację Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA), dostępną na stronie internetowejhttp://www.efs.gov.pl/wniosek.

pokl webUE EFS L kolor 300x111

 

 

 

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Człowiek najlepsza inwestycja”

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 – 2013 została ujęta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.
Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej m.in. poprzez aktywizację zawodową, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL przyczyni się do osiągania powyższych celów poprzez podejmowanie działań z zakresu: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, zdrowia i aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej.

Warto zauważyć, iż główne problemy społeczności romskiej wiążą się z bardzo niskim poziomem edukacji, złą sytuacją materialną, wysokim wskaźnikiem bezrobocia, niską aktywnością obywatelską i integracją społeczną, problemami zdrowotnymi. Niekorzystną kwestią jest tutaj także niewielka i obarczona stereotypami wiedza obywateli o społeczności romskiej.

Jednym z głównych problemów jest bardzo niski wskaźnik wykształcenia Romów. Do najważniejszych potrzeb społeczności romskiej w zakresie edukacji należy zaliczyć m.in. poprawę stanu edukacji wśród Romów poprzez zwiększenie współczynnika ukończenia szkoły i podwyższenie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych oraz poprawę wyników nauczania dzieci i młodzieży romskiej. Istotne jest także ułatwienie młodzieży romskiej kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych i wyższych. Jednocześnie, działania w dziedzinie edukacji mają zapobiec zwiększeniu liczby bezrobotnych i nieposiadających żadnych kwalifikacji zawodowych osób pochodzenia romskiego, a także powstrzymać proces dziedziczenia biedy przez następne pokolenia. Kolejnym problemem jest zła sytuacja Romów na rynku pracy. Niezbędne są więc działania zmierzające do organizacji poradnictwa zawodowego oraz szkoleń podwyższających konkurencyjność na rynku pracy, a także nakierowanych na aktywizację zawodową Romów. Dotyczy to zwłaszcza samozatrudnienia, inspirowania do czynnego poszukiwania pracy, rozbudzania motywacji do podniesienia poziomu wiedzy ogólnej, przygotowania do pracy w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorstw i inicjatyw romskich.
Przyczyną złej sytuacji na rynku pracy oraz izolacji społecznej Romów jest także fatalny stan zdrowia przedstawicieli tej społeczności. W celu poprawy tej sytuacji konieczne wydaje się organizowanie działań edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy oraz organizowanie na bazie przeszkolonych osób systemu pomocy oraz przeprowadzenie badań – analiz środowiska romskiego pod względem sytuacji zdrowotnej.
Zagadnieniem wymagającym uwagi jest również niski poziom wiedzy obywateli polskich na temat społeczności romskiej. Niewielka jest obecnie skala działań podejmowanych na rzecz propagowania wiedzy o Romach, promocji wydawnictw o społeczności romskiej, emisji cyklicznych audycji o Romach w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Prowadzi się też niezadowalającą ilość badań naukowych dotyczących społeczności romskiej. Z tego względu promowanie podobnych działań uznaje się za szczególnie istotne.
Do tej pory niwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa poprzez wyrównanie poziomów w takich dziedzinach jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, umiejętność funkcjonowania Romów w społeczeństwie obywatelskim odbywa się w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Projekty na rzecz społeczności romskiej realizowane w ramach Poddziałania 1.3.1 powinny stać się uzupełnieniem programu rządowego, przyczyniać się do zmniejszenia wykluczenia społecznego, jak również zmienić wizerunek Roma w oczach społeczności polskiej.

Grupy docelowe działania 1.3.1 – czyli osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy to:

 • członkowie społeczności romskiej;
 • osoby, instytucje i podmioty działające na rzecz społeczności romskiej w Polsce;
 • osoby z otoczenia społeczności romskiej (w zakresie wspólnych projektów prowadzących do integracji ze społeczeństwem).

Wybór projektów do finansowania odbywa się w ramach konkursu.
Nabór wniosków ma charakter otwarty (tj. bez końcowego terminu składania wniosków), projekty będą przyjmowane do czasu wykorzystania alokacji na dany rok.

Projekty są finansowane w 100%, w tym 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz 15% ze środków krajowych.

Banner 600x90 copy
Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich i chcesz pokazać go szerszemu gronu w ciekawej formie – wejdź na stronę www.dniotwarte.eu i zgłoś się!
Zgłoszenia przyjmowane są do 18 kwietnia.

Publikujemy raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt. ,,Ocena skuteczności i trafności wsparcia realizowanego na rzecz społeczności romskiej oraz efektów działań podejmowanych w projektach wdrażanych w ramach Poddziałania 1.3.1 POKL2.63 MB20/12/2018, 13:50.”, które zostało zrealizowane na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Badanie przeprowadziła  firma ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. w okresie wrzesień-grudzień 2015 r.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) przygotowała narzędzie informatyczne o nazwie Baza konkurencyjności.

9 września 2014 r. Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zatwierdził zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zatwierdzony dokument wraz z zestawieniem uwag oraz stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL i szczegółowymi wyjaśnieniami zostały zamieszczone na Bazie wiedzy oraz na stronie internetowej www.efs.gov.pl

Dokument wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

16 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje podwyższenie progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 14 tys. euro do 30 tys. euro.

Już po raz ósmy mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”, przeznaczonym dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.