PO PC II oś

Warszawa, 9 lipca 2019 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) 

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”

Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w następujących terminach:

Pierwsza runda - od 9 sierpnia 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r.

Druga runda - od 20 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

W ramach Działania 2.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej.

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (50 778 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (9 222 000,00 PLN).

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące:

 • Runda pierwsza – kwota 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (38 083 500,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (6 916 500,00 PLN);
 • Runda druga – kwota 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (12 694 500,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (2 305 500,00 PLN).

Minimalna kwota wsparcia publicznego dla projektu: większa niż 100 tys. EUR

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: tutaj[1])

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy. 

Typ Beneficjenta

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • partnerstwa zawiązywane na podstawie art. 33 ustawy.

W przypadku jednostek rządowej administracji zespolonej wnioskodawcą aplikującym o wsparcie jest wojewoda natomiast w przypadku jednostek rządowej administracji niezespolonej wnioskodawcą jest pełniący nad nią zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej.

Typy projektów

 • Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
 • Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0202.cppc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla Wnioskodawców

[1]Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość -> Kursy -> Archiwum kursów średnich - tabela A (CSV, XLS)-> Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A) -> Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Warszawa, 28 sierpnia 2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa
jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług
publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” PROCEDURA
UPROSZCZONA

Nabór wniosków jest prowadzony w dziesięciu rundach. Wnioski należy składać w terminach:

 • Runda pierwsza – od 28 września do 31 października 2018 r.;
 • Runda druga – od 1 do 30 listopada 2018 r.;
 • Runda trzecia – od 1 do 31 grudnia 2018 r.;
 • Runda czwarta – od 1 do 31 stycznia 2019 r.;
 • Runda piąta od 1 do 28 lutego 2019 r.;
 • Runda szósta od 1 do 31 marca 2019 r.;
 • Runda siódma od 1 do 30 kwietnia 2019 r.;
 • Runda ósma od 1 do 31 maja 2019 r.;
 • Runda dziewiąta od 1 do 30 czerwca 2019 r.;
 • Runda dziesiąta od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Projekt musi spełniać następujące wymogi:

a) Planowane wydatki kwalifikowalne nie mogą przekroczyć 5 000 000,00 PLN

b) Projekt posiada gotowość legislacyjną

c) Wszczęto wszystkie kluczowe dla uruchomienia e-usługi zamówienie publiczne w trybie Prawo Zamówień Publicznych.

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100  000 000,00 PLN (słownie: sto milionów 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84 630 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15 370 000,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.1 nie może przekroczyć 5 mln PLN.

Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące.

Typ Beneficjenta

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • sądy i jednostki prokuratury,

Typy projektów

 • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl 

DOKUMENTY DO POBRANIA


Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla Wnioskodawców

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentacje ze szkolenia przeprowadzonego w dniach 9-10 i 11 listopada 2017 r. – szkolenie dla wnioskodawców w zakresie działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakres prezentacji dotyczy przygotowania dokumentacji konkursowej, w tym m.in.: prawidłowego wypełnienia i złożenia formularza wniosku o dofinansowanie, omówienia wymagań konkursowych i kryteriów wyboru projektów oraz zastosowania metodyk Agile w zamówieniach publicznych, zagadnienia pomocy publicznej i wdrażania WCAG 2.0 w projektach informatycznych oraz oprogramowania open source w administracji publicznej.

 1. Prezentacje na szkolenie Wnioskodawców z dnia 09.11.2017 r.
 2. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dnia 10.11.2017 r.
 3. Prezentacje na szkolenie Wnioskodawców z dnia 13.11.2017 r.

18 stycznia 2017 r. – Szkolenie dla wnioskodawców działania 2.2 POPC w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentację przeprowadzoną w dniu 18 stycznia 2017 r. na szkoleniu dla wnioskodawców w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Spotkanie szkoleniowe dotyczyło wymogów prawnych w zakresie zagadnień takich jak: open source, prawa do kodu źródłowego, rodzaje i typy wdrożeń, rozwiązania chmurowe oraz kwestie licencyjne w świetle wymagań wskazanych w kryteriach wyboru projektów dla Działania 2.2 POPC przyjętych przez Komitet Monitorujący w dniu 25 października 2016 r.

 1. Agenda-szkolenia-18.01.2017.pdf
 2. Prezentacja-z-dn.-18.01.2017.pdf

8-9 lutego 2017 r. – Szkolenie dla wnioskodawców działania 2.2 POPC w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej

Agenda-szkolenia-8-9.02.2017.pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentacje przeprowadzone w dniach 8-9 lutego 2017 r. na szkoleniu dla wnioskodawców w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakres prezentacji dotyczy przygotowania dokumentacji konkursowej, w tym m.in.: prawidłowego wypełnienia i złożenia formularza wniosku o dofinansowanie, omówienia wymagań konkursowych i kryteriów wyboru projektów oraz zagadnienia pomocy publicznej i wdrażania WCAG 2.0 w projektach informatycznych.

 1. Prezentacja-na-szkolenie-wnioskodawców-dn.-08.02.2017-r..pdf
 2. Prezentacja-Pomoc-publiczna.pdf
 3. Zarządzanie-dostępnością-zgodnie-ze-standardami-WCAG-2.0-9.02.2017.pdf
 4. Kryteria-merytoryczne-wyboru-projektów-2.1-i-2.2-POPC-9.02.2017.pdf

Panelowe spotkanie szkoleniowe dla Ekspertów znajdujących się na Wykazie Kandydatów na Ekspertów dla działania 2.1 i 2.2 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentację z panelowego spotkania szkoleniowego dla Ekspertów znajdujących się na Wykazie Kandydatów na Ekspertów dla działania 2.1 i 2.2 POPC, które odbyło się 7 grudnia 2017 r. w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Panel dotyczył m.in. sposobu dokonywania oceny oraz interpretacji kryteriów merytorycznych II stopnia.

 1. prezentacja_panel-ekspercki-07.12.2017-na-stronę.pdf

3-5 lipca 2017 r. – Szkolenie dla wnioskodawców działania 2.1 POPC w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentacje ze szkoleń przeprowadzonych w dniach 3-5 lipca 2017 r. na szkoleniu dla wnioskodawców w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakres prezentacji dotyczy przygotowania dokumentacji konkursowej, w tym m.in.: prawidłowego wypełnienia i złożenia formularza wniosku o dofinansowanie, omówienia wymagań konkursowych i kryteriów wyboru projektów oraz zastosowania metodyk Agile w zamówieniach publicznych, zagadnienia pomocy publicznej i wdrażania WCAG 2.0 w projektach informatycznych oraz oprogramowania open source w administracji publicznej.

 1. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dn. 3.07.2017 r.
 2. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dn. 4.07.2017 r.:
 3. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dn. 5.07.2017 r.:

Szkolenia dla wnioskodawców działania 2.1 POPC

18 stycznia 2017 r. – Szkolenie dla wnioskodawców działania 2.1 POPC w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentację przeprowadzoną w dniu 18 stycznia 2017 r. na szkoleniu dla wnioskodawców w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Spotkanie szkoleniowe dotyczyło wymogów prawnych w zakresie zagadnień takich jak: open source, prawa do kodu źródłowego, rodzaje i typy wdrożeń, rozwiązania chmurowe oraz kwestie licencyjne w świetle wymagań wskazanych w kryteriach wyboru projektów dla Działania 2.1 POPC przyjętych przez Komitet Monitorujący w dniu 25 października 2016 r.

 1. pdf88.15 KB10/09/2018, 14:56
 2. pdf16.23 MB10/09/2018, 14:57

8-9 lutego 2017 r. – Szkolenie dla wnioskodawców działania 2.1 POPC w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej

 pdf80.47 KB10/09/2018, 14:56

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentacje przeprowadzone w dniach 8-9 lutego 2017 r. na szkoleniu dla wnioskodawców w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakres prezentacji dotyczy przygotowania dokumentacji konkursowej, w tym m.in.: prawidłowego wypełnienia i złożenia formularza wniosku o dofinansowanie, omówienia wymagań konkursowych i kryteriów wyboru projektów oraz zagadnienia pomocy publicznej i wdrażania WCAG 2.0 w projektach informatycznych.

 1. Prezentacja-na-szkolenie-wnioskodawców-dn.-08.02.2017-r..pdf
 2. pdf866.7 KB10/09/2018, 14:57
 3. pdf260.7 KB10/09/2018, 14:57
 4. pdf671.6 KB10/09/2018, 14:57

28-29 listopada i 11, 14-15 grudnia 2017 r. – Szkolenie dla wnioskodawców działania 2.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentacje ze szkolenia przeprowadzonego w dniach 28-29 listopada i 11, 14-15 grudnia 2017 r. – szkolenie dla wnioskodawców w zakresie działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakres prezentacji dotyczy następujących zagadnień: zasady sporządzania analizy finansowej i ekonomicznej, partnerstwo w projektach, projektowanie usług zorientowanych na użytkownika, WCAG 2.0 – najważniejsze wymagania, przygotowanie dokumentacji konkursowej, w tym m.in. prawidłowe wypełnianie i złożenie formularza wniosku o dofinansowanie, wymagania konkursowe i kryteria wyboru projektów oraz zagadnienia pomocy publicznej.

 1. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dnia 28.11.2017 r.
 2. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dnia 29.11.2017 r.
 3. Prezentacje na szkolenie Wnioskodawców z dnia 11.12.2017 r.
 4. Prezentacje na szkolenie Wnioskodawców z dnia 14.12.2017r.
 5. Prezentacje na szkolenie Wnioskodawców z dnia 15.12.2017 r.

Warszawa, 30 września 2016 r.

Anulowanie konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-001/16  dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

w związku z procesem zmiany kryteriów wyboru projektów do działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej, które zostaną przedłożone do akceptacji Komitetowi Monitorującemu POPC w dniu 25 października 2016 r., a których wprowadzenie do dokumentacji konkursowej wymaga zmian wykraczających poza zakres modyfikacji, które mogą zostać wprowadzone w trakcie trwania konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Centrum Projektów Polska Cyfrowa działając zgodnie Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz §14 ust. 3c Regulaminu konkursu, podjęło decyzję o anulowanie naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-001/16.

Jednocześnie informujemy, że nabór dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej zostanie ogłoszony niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Komitet Monitorujący POPC nowych kryteriów wyboru projektów.

Warszawa, 31 sierpnia 2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Wnioski należy składać w terminie: od 30 września 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

UWAGA: Link do Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach POPC

W ramach Działania 2.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym nastąpi usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej poprzez cyfryzację procesów
i procedur dotyczących funkcjonowania obszaru back-office. Będzie się to odbywało poprzez ujednolicanie kluczowych systemów i interfejsów zgodnie z modelem cyfryzacji urzędów, zawartym w opracowanym przez ministra właściwego ds. informatyzacji Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami

W przypadku jednostek rządowej administracji zespolonej wnioskodawcą aplikującym
o wsparcie jest wojewoda natomiast w przypadku jednostek rządowej administracji niezespolonej wnioskodawcą jest pełniący nad nią zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej.
Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów 00/100) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84 630 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15 370 000,00 PLN).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Konwersji walutowej PLN/EUR należy dokonać posługując się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: Link do strony kursów NBP)1

W konkursie nie ustala się minimalnej wartości projektu.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 % wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63 % stanowią środki UE (EFRR), a 15,37 % stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w jednej z następujących form:

 1. elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab2ospopc) podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
 2. na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD zablokowanej do edycji, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w siedzibie IOK, tj.:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23

01-150 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Wersja elektroniczna studium wykonalności dołączona do wniosku o dofinansowanie powinna zostać przedłożona (również) w formacie umożliwiającym swobodne przeszukiwanie treści np. .pdf lub .doc/.docx.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1 Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość/ Kursy/Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS)/Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A)./ Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Pytania i odpowiedzi 

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w II konkursie dla działania 2.2 POPC

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie  złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-002/16 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

W wyniku zakończonej oceny merytorycznej, złożone wnioski o dofinasowanie nie spełniły wszystkich kryteriów wyboru projektów, tym samym nie zostają rekomendowane do dofinansowania.

Lista projektów ocenianych

Lista członków Komisji Oceny Projektów216.9 KB10/09/2018, 14:57


 

 

Warszawa, 29 listopada 2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.

W ramach Działania 2.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200 000 000,00 PLN (słownie: dwieście milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (169 260 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (30 740 000,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania:

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html )[1]

Maksymalny okres realizacji projektu:

36 miesięcy

Typ Beneficjenta:
 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Typy projektów:
 • Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
 • Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).
Sposób przygotowania i składania wniosków:

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 28 lutego 2017 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej w trybach wskazanych poniżej:

 • elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab2ospopc ), dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • na nośniku optycznym jednokrotnego zapisu, tj. na płycie CD/DVD zablokowanej do edycji, dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Aktualizacja! Zmiana od 26.01.2017 r.

W związku z udostępnieniem aplikacji internetowej przeznaczonej do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 POPC „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaktualizowało zapisy Regulaminu konkursu opublikowanego w ramach dokumentacji konkursowej na stronie internetowej www.cppc.gov.pl . W nawiązaniu do dokonanej aktualizacji wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej: https://popc0202.cppc.gov.pl/ .

Aktualizacja! Zmiana od 10.02.2017 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.2 będzie trwał od 30 grudnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

W związku z obowiązkiem uzyskania przez wnioskodawców działania 2.2 POPC pozytywnej oceny projektu wydanej przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, podjęto decyzję o wydłużeniu termin składania wniosków o dofinansowanie z 28 lutego 2017r. do 31 marca 2017 r.

Komunikat IOK z dnia 09.02.2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępniło Formularz do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który ma na celu usprawnienie prawidłowego przygotowania Studium wykonalności, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z przygotowaniem Formularza do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach działania 2.2 POPC, dostępnego pod linkiem: Formularz do Studium wykonalności dla działania 2.2 IOK zaleca i rekomenduje, sporządzenie Studium wykonalności projektu w ramach działania 2.2, poprzez udostępniony formularz.  

Wersja elektroniczna studium wykonalności dołączona do wniosku o dofinansowanie powinna zostać przedłożona (również) w formacie umożliwiającym swobodne przeszukiwanie treści np. .pdf lub .doc/.docx.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

[1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość > Kursy > Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS) > Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A). > Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Podpisanie Porozumień o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonego dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach konkursu o numerze POPC.02.02.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonego dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej podpisano:

 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0010/17-00 z Beneficjentem – Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 13 046 157,04 PLN;
 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0012/17-00 z Beneficjentem – Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 3 499 775,00 PLN.

pdf111.65 KB10/09/2018, 14:57


Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w III konkursie dla działania 2.2 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej. Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”,
 • Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 16 545 932,04 

pdf199 KB10/09/2018, 14:57

pdf196.26 KB10/09/2018, 14:57


Warszawa, 1 września 2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla

Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.

W ramach Działania 2.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej.Maksymalny poziom dofinansowania: Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Budżet i poziom dofinansowania: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 126 000 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (106 633 800,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (19 366 200,00 PLN). Maksymalna kwota dofinansowania: Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html )[1]Maksymalny okres realizacji projektu:36 miesięcy.Typ Beneficjenta:

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

W przypadku jednostek rządowej administracji zespolonej wnioskodawcą aplikującym o wsparcie jest wojewoda natomiast w przypadku jednostek rządowej administracji niezespolonej wnioskodawcą jest pełniący nad nią zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych. Typy projektów:

 • Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
 • Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.2 będzie trwał

od 2 października 2017 roku do 29 grudnia 2017 roku

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 29 grudnia 2017 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej IOK: https://popc0202.cppc.gov.pl/

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępniło Formularz do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który ma na celu usprawnienie prawidłowego przygotowania Studium wykonalności, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z przygotowaniem Formularza do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach działania 2.2 POPC, dostępnego pod linkiem: Formularz do Studium wykonalności dla działania 2.2 IOK zaleca i rekomenduje, sporządzenie Studium wykonalności projektu w ramach działania 2.2 POPC poprzez udostępniony formularz.

Wersja elektroniczna Studium Wykonalności dołączona do wniosku o dofinansowanie powinna zostać przedłożona (również) w formacie umożliwiającym swobodne przeszukiwanie treści np.: pdf lub doc/docx.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl .

UWAGA

W związku ze zmianą dokumentu: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w nawiązaniu do zapisów sekcji 6.5.2 pkt 14) Wytycznych: „W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu”, CPPC informuje, iż:

 • W przypadku zawieszenia działalności bazy konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. a), potwierdzonego komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – Beneficjent zobowiązany jest do zamieszczania zapytań na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej, na zasadach określonych w komunikatach Instytucji Pośredniczącej.
 • Warunkiem uznania za kwalifikowalne wydatków objętych zasadą konkurencyjności poniesionych przed podpisaniem porozumienia o dofinansowanie, a po dniu ogłoszenia naboru POPC.02.02.00-IP.01-00-003/17 jest upublicznienie zapytania ofertowego na stronie Instytucji Pośredniczącej w przypadku zamówień wszczętych.

* Dokument jest tożsamy z dokumentem wskazanym w kryteriach oceny projektów dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod nazwą „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”. ** Zgodnie ze wskazaniami dokumentu: „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”.


DOKUMENTY DO POBRANIA


Kontakt: Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


[1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość ->Kursy ->Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS) ->Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A). ->Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Warszawa, 30 grudnia 2014 r.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca

dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Wnioski należy składać w  terminie: od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.

Z uwagi na awarię systemu ePUAP w dniach 27-28 kwietnia br. wydłuża się termin naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1 POPC do 8 maja 2015r.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:
Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.
Budżet i poziom dofinansowania

 „Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 800 000 000,00 PLN (słownie: osiemset milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 145 500 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy złotych) współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.1 nie może przekroczyć 46 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są w mediach elektronicznych pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html).

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,62% stanowią środki UE (EFRR) a 15,38% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.”

Sposób przygotowania i składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w formie elektronicznej lub papierowej, w trybach wskazanych poniżej:.

 •  Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej WWPE (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nabory21popc). Formularz wniosku jest dostępny w katalogu usług publicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • Wnioski w formie papierowej, wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym,  należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie IP, w biurze podawczym pod adresem:
 
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15
 1. WAŻNE KOMUNIKATY
  1. Partner a podmiot upoważniony

  Dokumenty konkursowe wskazują możliwość ponoszenia wydatków przez Beneficjenta, Partnera oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków. Zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowania wydatków w POPC (rozdział 4.16) zarówno w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie jak i podmiotu upoważnionego wymagane jest podpisanie porozumienia lub umowy regulującej wzajemne prawa i obowiązki stron . Porozumienie/umowa pomiędzy Benefciejntem a Partnerem lub/i podmiotem upoważnionym powinna być dołączona do wniosku aplikacyjnego.

  1. Limit dużych plików

  W nawiązaniu do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dla działania 2.1 POPC oraz w związku z ewentualną koniecznością dołączenia dużych plików do wniosku o dofinansowanie uprzejmie informujemy, iż obecnie funkcjonalność dużych plików dostępna jest dla wszystkich podmiotów publicznych posiadających konto w systemie ePUAP, dla którego nadana została rola instytucji publicznej. Limit wielkości dla dużych plików składanych w zasobach podmiotu wynosi 200 MB.

  1. Koszty podróży i noclegu dla ekspertów

  Informacja o zmianach w dokumentacji konkursu do naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15 w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ogłoszonego w dniu 30 grudnia 2014 r. W związku z koniecznością doprecyzowania zapisów regulaminu pracy Komisji oceny Projektów oraz w celu umożliwienia uczestnictwa Ekspertów z obszaru całej Polski w ocenie wniosków aplikacyjnych Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasza następujące zmiany w dokumentacji konkursowej:

  • 2 ust. 8 Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów otrzymuje brzmienie: „IOK pokrywa koszty podróży i noclegu Ekspertom na zasadach określonych w umowach z Ekspertami.
  1. Formuły otwarte w arkuszu kalkulacyjnym Excel do analizy kosztów i korzyści

  Wszystkie formuły w arkuszach kalkulacyjnych powinny być otwarte, tzn. powinny umożliwiać kontrolę elementów formuły oraz śledzenie poprzedników i zależności. Powinny też przeliczać się automatycznie lub z wykorzystaniem jasno opisanego mechanizmu (np. makro opatrzone instrukcją użytkowania wpisaną do arkusza) po zmianie wartości założeń lub parametrów analizy wrażliwości. Wszystkie wartości wykorzystywane w innych formułach (tj. założenia) powinny być zaciągnięte z komórek (np. na zakładce „założenia”), w których są odpowiednio opisane.

  1. Aktualizacja formularza wniosku o dofinansowanie

  Informujemy, iż zaktualizowano formularz wniosku o dofinansowanie. W ramach aktualizacji wprowadzono możliwość dodawania usług bez względu na wybrany typ projektu. W przypadku rozpoczęcia prac nad wypełnianiem formularza wniosku o dofinansowanie przed powyższą aktualizacją poniżej załączamy instrukcję przeniesienia danych do nowego formularza. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Panem Łukaszem Baską 22 315 23 47.
  W celu aktualizacji pól w pkt 30 wniosku o dofinansowanie należy dodatkowo zaktualizować formularz w pkt. 27 w polach budżetu, jeżeli w którymkolwiek z wymiennych pól dla danej pozycji budżetu: „Cena jednostkowa”, „Wydatki ogółem”, „Wydatki kwalifikowane” lub „Dofinansowanie” przekraczają kwotę
  1 000 000,00. Można tego dokonać np. poprzez wycięcie wartości oraz jej ponowne wklejenie w danym polu.
  Instrukcja zmiany wzoru formularza

  1. Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu i Instrukcji wypełniania wniosku  o dofinansowanie w celu złożenia wniosku w wersji papierowej należy:
  • wypełnić formularz z zastosowaniem elektronicznego formularza na platformie ePUAP,
  • zapisać na nośniku danych np. CD, DVD,
  • a następnie wydrukować (wersja papierowa i elektroniczna wniosku powinny być tożsame)
  • złożyć wersję papierową wraz z zapisaną na nośniku danych tożsamą wersją elektroniczną.

  Formularz wniosku o dofinansowanie zamieszczony na platformie ePUAP zawiera, niedostępne w wersji Word, m.in. walidacje oraz na stałe zaszyte mechanizmy wymuszające odniesienie się do wymaganych zagadnień. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie w wersji Word (z pliku zamieszczonego w dokumentacji konkursowej) jest niezgodne z instrukcją i  może spowodować braki w podstawowych, wymaganych  informacjach.

  1. Przesyłanie plików za pośrednictwem platformy e-PUAP

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w przypadku składania dokumentacji aplikacyjnej poprzez platformę e-PUAP, pliki o zawartości przewyższającej 3,5 MB należy przesyłać za pośrednictwem funkcjonalności „Duże pliki”, dostępnej z poziomu: „Moje konto”/”Moje dokumenty”/ „Duże pliki” (w lewym panelu menu).
  Ogólne zasady działania funkcjonalności „Duże pliki” zostały opisane w „Instrukcji użytkownika – Moje dokumenty wersja 8.1” umieszczonej na stronie www.epuap.gov.pl (rozdział 7, strony 72-79)

  UWAGA!
  Po kliknięciu pola „załącz ze składu” tabela pozwalająca na wybranie pliku ze składu wyświetla się na samej górze formularza.

  1. Koszty pośrednie

  W pkt 27 w zadaniu „Koszty pośrednie” proszę o wprowadzanie jedynie zbiorczej kwoty dla całej kategorii (w takim przypadku w polu „ilość sztuk” prosimy o wskazywanie wartości „1”) lub wskazanie uśrednionych kosztów jednostkowych przypadających na jeden etat i wskazanie w polu „ilość sztuk” zakładanych etatomiesięcy pracy. Dokładną strukturę zespołów osobowych, których wynagrodzenie zakwalifikowano jako koszty pośrednie (np. nazwy stanowisk, zakres obowiązków itp.) proszę opisać w punkcie 23 wniosku o dofinansowanie bądź w studium wykonalności.
  Pola „Nazwa kosztu w ramach danej kategorii/podkategorii” w przypadku „Kosztów pośrednich” w pkt 27 proszę nie wypełniać.

  DOKUMENTY DO POBRANIA

  Kontakt
   

  Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15: Lista członków KOP

  Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15: Lista wszystkich ocenionych na stronę www

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w VII konkursie dla działania 2.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-007/17 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej. Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”;
 • Urząd Morski w Szczecinie „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.”;
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny „Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego”;
 • Główny Urząd Miar „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar”;
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”;
 • Główny Urząd Statystyczny „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym Państwa”;
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe „Modernizacja zintegrowanego systemu informacji archiwalnej ZOSIA”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 105 103 771,37 

xlsx15.36 KB20/09/2018, 09:41

xls36.00 KB20/09/2018, 09:42


Warszawa, 1 września 2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca

dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznychMaksymalny poziom dofinansowania:Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Budżet i poziom dofinansowania: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 470 000 000,00 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (397 761 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (72 239 000,00 PLN). Maksymalna kwota dofinansowania: Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html )[1] Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy. Typ Beneficjenta:

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych. Typy projektów:

 • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
 • Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1 będzie trwał

od 2 października 2017 roku do 10 stycznia 2018 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 10 stycznia 2018 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej IOK: https://popc0201.cppc.gov.pl/ .

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępniło Formularz do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który ma na celu usprawnienie prawidłowego przygotowania Studium wykonalności, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z przygotowaniem Formularza do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach działania 2.1 POPC, dostępnego pod linkiem: Formularz do Studium wykonalności dla działania 2.1 IOK zaleca i rekomenduje, sporządzenie Studium wykonalności projektu w ramach działania 2.1 POPC poprzez udostępniony formularz.

Wersja elektroniczna Studium wykonalności dołączona do wniosku o dofinansowanie powinna zostać przedłożona (również) w formacie umożliwiającym swobodne przeszukiwanie treści np.: pdf lub doc/docx.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl .

UWAGA

W związku ze zmianą dokumentu: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w nawiązaniu do zapisów sekcji 6.5.2 pkt 14) Wytycznych: „W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu”, CPPC informuje, iż:

 • W przypadku zawieszenia działalności bazy konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. a), potwierdzonego komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – Beneficjent zobowiązany jest do zamieszczania zapytań na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej, na zasadach określonych w komunikatach Instytucji Pośredniczącej.
 • Warunkiem uznania za kwalifikowalne wydatków objętych zasadą konkurencyjności poniesionych przed podpisaniem porozumienia o dofinansowanie, a po dniu ogłoszenia naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-007/17 jest upublicznienie zapytania ofertowego na stronie Instytucji Pośredniczącej w przypadku zamówień wszczętych.

DOKUMENTY DO POBRANIA


Kontakt: Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. [1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość ->Kursy ->Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS) ->Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A). ->Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Panelowe spotkanie szkoleniowe dla Ekspertów znajdujących się na Wykazie Kandydatów na Ekspertów dla działania 2.1 i 2.2 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentację z panelowego spotkania szkoleniowego dla Ekspertów znajdujących się na Wykazie Kandydatów na Ekspertów dla działania 2.1 i 2.2 POPC, które odbyło się 7 grudnia 2017 r. w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Panel dotyczył m.in. sposobu dokonywania oceny oraz interpretacji kryteriów merytorycznych II stopnia.

 1. Prezentacja

3-5 lipca 2017 r. – Szkolenie dla wnioskodawców działania 2.1 POPC w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentacje ze szkoleń przeprowadzonych w dniach 3-5 lipca 2017 r. na szkoleniu dla wnioskodawców w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakres prezentacji dotyczy przygotowania dokumentacji konkursowej, w tym m.in.: prawidłowego wypełnienia i złożenia formularza wniosku o dofinansowanie, omówienia wymagań konkursowych i kryteriów wyboru projektów oraz zastosowania metodyk Agile w zamówieniach publicznych, zagadnienia pomocy publicznej i wdrażania WCAG 2.0 w projektach informatycznych oraz oprogramowania open source w administracji publicznej.

 1. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dn. 3.07.2017 r.
 2. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dn. 4.07.2017 r.:
 3. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dn. 5.07.2017 r.:

E-administracja i otwarty rząd – II oś priorytetowa POPC

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, za które przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

W ramach II osi priorytetowej POPC E-administracja i otwarty rząd realizowane będą projekty, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

Cel szczegółowy 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Celem wsparcia będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez:

– elektronizację nowych usług,

– poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług.

Istotne znaczenie będą miały też działania niewprowadzające wprost nowych usług A2C lub A2B, ale tworzące dla nich warunki, m.in. dzięki modernizacji i zapewnieniu interoperacyjności rejestrów publicznych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Wspierana będzie optymalizacja inwestycji w infrastrukturę dzięki wykorzystaniu technologii chmury obliczeniowej. Premiowany będzie dodatkowy efekt w postaci profesjonalnego przygotowania danych z rejestrów do ponownego wykorzystania.

Cel szczegółowy 3: Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

Celem wsparcia jest usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej poprzez tworzenie, rozwój i upowszechnienie standardów i dobrych praktyk w zakresach kluczowych z tego punktu widzenia, takich jak np.: polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych, dobre praktyki zamówień na systemy IT, jak również elementy systemowe: nowoczesne, otwarte systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, sprawdzone w praktyce systemy klasy ERP, interfejsy usług oraz danych między systemami w ramach instytucji oraz pomiędzy instytucjami, wspólne platformy elektronicznych usług, podnoszenie kwalifikacji kadr IT i urzędników.

Cel szczegółowy 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Celem udzielenia wsparcia będzie udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, a także digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Wsparcie polegać będzie także na dostarczeniu podmiotom spoza administracji publicznej finansowej zachęty do tworzenia usług, treści i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i ISP. Usługi takie będą mogły być oferowane przez różne podmioty, w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych.

Podstawowym warunkiem wsparcia będzie wpisywanie się projektów w zakres priorytetu inwestycyjnego 2c. Tworzone usługi i treści będą musiały zatem przyczyniać się do wzmocnienia zastosowań TIK dla e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury lub e-zdrowia.

Kwota alokacji dla II osi POPC wynosi 949 604 018 EUR.

 POPC

Jeśli potrzebujesz pomocy w aplikowaniu o dofinansowanie, skorzystaj z bezpłatnego wsparcia ,,POPC WSPARCIE”, więcej na: www.popcwsparcie.gov.pl

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury po przeprowadzonej procedurze odwoławczej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach wyżej wymienionego naboru podpisano umowę o dofinansowanie:

POPC.02.03.02-00-0009/18-00 z Beneficjentem – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 9 247 929,94 PLN.

xlsx

 


 

Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach naboru o numerze POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury podpisano umowy o dofinansowanie:

POPC.02.03.02-00-0010/18-00 z Beneficjentem – Telewizja Polska S.A. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 42 247 363,7 PLN;

POPC.02.03.02-00-0015/18-00 z Beneficjentem – Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 14 073 418,90 PLN;

POPC.02.03.02-00-0016/18-00 z Beneficjentem – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 8 404 487,90 PLN;

POPC.02.03.02-00-0017/18-00 z Beneficjentem – Narodowy Instytut Dziedzictwa. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 31 536 547,82 PLN;

Lista podpisanych umów

 


 

Warszawa,  28 marca 2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) 

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach
Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”
 

Wnioski należy składać w terminie: od 30 kwietnia 2018 r. do 17 października 2018 r.

 

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

 • wyżej wymienione podmioty,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 113 000 000 zł (słownie: sto trzynaście milionów złotych i 00/100).

Maksymalny poziom dofinansowania: Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.3 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html)[1]

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 nie może być niższa niż 4 mln PLN.

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ (z zastrzeżeniem ust. 5 Regulaminu konkursu) oraz instrukcji  wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.

Wnioski  o  dofinansowanie  projektu  przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/

Przed złożeniem dokumentacji konkursowej Wnioskodawca musi uzyskać opinię wydaną przez KRMC.

Zgodnie z § 15a Zarządzenia nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu informatycznego w rozumieniu § 8 ust. 1 wyżej wymienionego Zarządzenia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl .

DOKUMENTY DO POBRANIA

Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

 • Czy w ramach Poddziałania 2.3.1  można ograniczyć udostepniane informacje jedynie grupie docelowej ostatecznych odbiorców typu „jednostki naukowe”? Z oczywistych względów wrażliwości takich informacji odbiorcami nie mogą być przedsiębiorstwa.

Odpowiedź:

zgodnie z informacjami zawartymi w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 odnośnie celu szczegółowego Poddziałania 2.3.1 wskazano, iż:

„…Priorytetowo będzie traktowane udostępnianie ISP w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich ponownego wykorzystania, oraz przy zapewnieniu interoperacyjności z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi, będącymi repozytoriami danych publicznych. Istotne będzie także zagadnienie uregulowania kwestii dotyczących praw autorskich i patentowych..”

Jednocześnie, w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze Źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) odnośnie kryterium Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem wskazano, iż wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że „..dla zasobów nauki objętych projektem uregulowane zostały kwestie dotyczące praw autorskich i patentowych. Zasoby nauki udostępniane do ponownego wykorzystania, będące przedmiotem praw autorskich, muszą być udostępniane na zasadzie wolnych licencji (takich jak np. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa). Należy zadeklarować, jakie licencje będą zastosowane oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane. Należy też zadeklarować, że stan prawny zasobów nauki nie będących przedmiotem praw autorskich zostanie oznaczony z pomocą zestandaryzowanych narzędzi (takich jak np. Znak Domeny Publicznej Creative Commons). Dodatkowo, odnośnie kryterium Systemy teleinformatyczne wdrożone i/lub wykorzystywane w ramach projektu zapewnią bezpieczeństwo przetwarzania danych wskazano, iż:

„.. Wnioskodawca wykaże, że wdrożone i/lub wykorzystywane systemy teleinformatyczne zapewnią bezpieczeństwo zgodnie z zasadami przetwarzania informacji wskazanymi w obowiązujących przepisach. W dokumentacji należy, m.in.:

– przedstawić klasyfikację przetwarzanych danych według stopnia wrażliwości: informacja publiczna, zwykłe dane osobowe, wrażliwe dane osobowe[1], informacje niejawne (zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne).

– przedstawić opis mechanizmów służących: zapewnieniu bezpieczeństwa danych na każdym etapie cyklu życia usługi udostępniania zasobów nauki; zapewnieniu ochrony danych osobowych, w tym danych podlegających szczególnej ochronie; zachowaniu tajemnic prawnie chronionych..”

Z powyższego należy wnosić, iż projekty dofinansowywane w ramach poddziałania 2.3.1 POPC (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) mają na celu udostepnienie ISP w jak najbardziej otwarty sposób, ograniczeniem powyższego są kwestie praw autorskich i patentowych oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Jednocześnie, należy zweryfikować czy szpitale kliniczne, które mają zostać objęte projektem są jednostkami naukowymi w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Uprzejmie informuję, iż to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, analizy w powyższym zakresie, a ostateczna ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej i merytorycznej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej.

 • Interesuje mnie kwestia umowy partnerstwa. Czy taka umowa jest wymagana w przypadku składania wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum uczelni (wszystkie podmioty są jednostkami sektora finansów publicznych)? Jeżeli tak, czy istnieje wzór takiej umowy, który zawiera niezbędne zapisy jakich Państwo oczekują od Beneficjentów? Jeżeli tak, czy umowa partnerstwa jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie czy też do umowy o dofinansowanie?

Odpowiedź:

Art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 wskazuje: W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Z powyższego należy wnosić, iż w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie, porozumienie/umowa o partnerstwie jest dokumentem obowiązkowym (niezależnie od statusu prawnego partnerów) i w związku z powyższym stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

W przypadku uzyskania dofinansowania, wniosek (wraz z załącznikami, czyli m.in. porozumieniem/umową o partnerstwie) stanie się załącznikiem do porozumienia/umowy o dofinansowanie projektu.

Jednocześnie informuję, iż w definicji kryterium formalnego dla działania 2.3 POPC pt. Prawidłowość wyboru partnerów w projekcie (jeśli dotyczy) wskazano wymagania odnośnie porozumienia/umowy o partnerstwie:

Do wniosku należy dołączyć podpisane porozumienie lub umowę o partnerstwie, w której określono co najmniej:

– przedmiot porozumienia/umowy,

– prawa i obowiązki stron,

– zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym podział obowiązków związanych z utrzymaniem projektu co najmniej w okresie trwałości,

– partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,

– sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

– sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy.

 

 • Rozważamy możliwość uczestnictwa w ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursie w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”. Mamy jednak wątpliwość związaną z  tym, czy partnerem w projekcie może być przedsiębiorstwo z innego niż Polska kraju UE? Jeśli tak, to na jakiej podstawie przedsiębiorstwo może przystąpić do partnerstwa?

Odpowiedź:

Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 wskazuje zasady tworzenia partnerstw:

 1. W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
 2. Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.8)), dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do:

1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;

2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;

3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera. (..)

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915.

Z powyższego wynika, że nie występuje ograniczenie co do kraju pochodzenia przedsiębiorstwa. Należy jednak mieć na uwadze także zapisy instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie:

W polu „Projekt partnerski” należy wybrać właściwą wartość z poniższej listy:

 • Tak,
 • Nie,

W celu dodawania kolejnych partnerów należy użyć ikony (+)

 

W przypadku występowania partnerów w zakresie realizacji projektu, należy ich wszystkich wymienić podając aktualne dane. W przypadku występowania więcej niż jednego takiego podmiotu należy powielić tabelę odpowiednio do ich liczby.

Partner może ponosić wydatki kwalifikowane w projekcie pod warunkiem, iż jest to zgodne z zawartą umową lub porozumieniu o partnerstwie.

Partnerstwo zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej jest dopuszczalne w sytuacjach, gdy udział partnera/partnerów przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania dopuszczalności partnerstwa w polu „Opis sposobu wyboru partnera oraz uzasadnienie dla jego wyboru”.

Niedowiedzenie dopuszczalności realizacji projektu w formule partnerstwa zamiast zamówienia publicznego będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

 

4) Uczelnia Wyższa planuje wziąć udział w konkursie PO PC działanie 2.3.1 w partnerstwie z Uniwersytetem. Uniwersytet ten jest uczelnią, a więc zgodnie z regulaminem konkursu, szczegółowym opisem osi priorytetowych POPC jest podmiotem kwalifikującym się do bycia beneficjentem w projekcie (lub partnerem), natomiast jest podmiotem spoza sektora finansów publicznych. Czy w związku z tym konieczne jest włączenie Uniwersytetu do Partnerstwa w drodze otwartego naboru zgodnie z art. 33. ust. 2. Ustawy wdrożeniowej (z dnia 11 lipca 2014 r.)?

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż:

zgodnie z Art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jednostki sektora finansów publicznych (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) mają obowiązek dokonania wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów opisanej w tym ustępie, niezależnie od faktu wymienienia ich w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POPC jako uprawnionych partnerów w ramach danego działania/poddziałania.

5) Uprzejmie proszę o udzielenie informacji dotyczącej zapisu regulaminu „Wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez KRMC.”

Proszę o przedstawienie procedury otrzymania takiej opinii.

Odpowiedź:

w odpowiedzi przesyłam link do Uchwały KRMC w sprawie określenia wzoru opisu założeń projektu informatycznego, który należy złożyć do KRMC do zaopiniowania zgodnie z Zarządzeniem NR 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (poniżej przesyłam również link do ww. Zarządzenia):

http://krmc.mc.gov.pl/krm/informacje-o-krmc/uchwaly-krmc/3151,Uchwala-KRMC-w-sprawie-okreslenia-wzoru-opisu-zalozen-projektu-informatycznego.html

http://krmc.mc.gov.pl/krm/informacje-o-krmc/dokumenty-prawne/3085,Zarzadzenie-nr-48-Prezesa-Rady-Ministrow-w-sprawie-Komitetu-Rady-Ministrow-do-sp.html

 

[1] wrażliwe dane osobowe – dane, o których mowa w art. 27. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

6) Proszę  o wyjaśnienie poniższego:

Zgodnie z regulaminem „6. Wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez KRMC”. Jednakże, karta kryteriów formalnych zawiera zapis „Do wniosku o dofinansowanie załączony został dokument potwierdzający akceptację realizacji projektu, zawierający podpis właściwego członka kierownictwa ministerstwa (w przypadku projektów realizowanych przez ministerstwa lub jednostki im podległe), podpis kierownika jednostki oraz właściwego członka kierownictwa właściwego ministerstwa (w przypadku projektów realizowanych przez jednostki nadzorowane przez ministerstwa) lub podpis kierownika jednostki (w przypadku projektów realizowanych przez jednostki nie nadzorowane przez ministerstwa). Forma złożenia podpisu zależeć będzie od formy składania wniosku określonej regulaminem konkursu.” – Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta (kryterium nie dotyczy zasobów nauki i kultury, odnosi się tylko do projektów dotyczących udostępnienia ISP ze źródeł administracyjnych).

W związku z powyższym proszę o informację czy jesteśmy zobowiązani do przedstawienia opinii Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, jeżeli wpisujemy się w II typ projektów – nie objęty obowiązkiem przedstawienia opinii, jak wynika z karty kryteriów formalnych.

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż odnośnie kryterium formalnego dla działania 2.3 POPC pt. Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta (kryterium nie dotyczy zasobów nauki i kultury, odnosi się tylko do projektów dotyczących udostępnienia ISP ze źródeł administracyjnych) to, jak wskazano w nazwie kryterium, nie dotyczy ono wniosków
o dofinansowanie składanych w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), a więc dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach tego naboru załącznik do wniosku
o dofinansowanie w postaci Dokumentu stanowiącego akceptację realizacji projektu przez właściwego decydenta nie jest wymagany.

W § 4 ust. 6 Regulaminu konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 wskazano, iż: Wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez KRMC. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż wnioskodawca ma obowiązek posiadać ww. pozytywną ocenę projektu wydaną przez KRMC w momencie aplikowania o środki w ramach konkursu.

7) W związku z obecnym naborem konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) proszę o przesłanie linka lub dokumentupn.”Metodologia szacowania wysokości dofinansowania
w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 oraz 2.3  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”, o którym jest mowa w poz. Zgodność z zasadami pomocy publicznej (lub pomocy de minimis) w załączniku „Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż „Metodologia szacowania dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.3 POPC działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” nie jest obowiązująca dla trwającego konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16.

Jako podstawę prawną dotyczącą udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis należy traktować „Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnianie informacji sektora ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnianie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, które zostało zamieszczone w dokumentacji konkursowej.

8) Proszę o informację dot. dokumentacji konkursowej:

 1. Realizacja projektu mieści się w okresie od 01.01.2014 r do 31.12.2023 r.
 2. Data rzeczowego zakończenia projektu (…) przypada nie później niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu.

Wnioskuję, że jeśli zamieścimy w projekcie wydatki związane z realizowanym projektem poniesione w czerwcu 2014 r., a umowę o dofinansowanie podpiszemy w czerwcu 2017 r. to projekt musimy zakończyć najpóźniej w czerwcu 2020 r.? Przy założeniu, że umowa oczywiście obejmie okres kwalifikowania wydatków od czerwca 2014 do czerwca 2020.

 

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, że zgodnie z kryterium formalnym dla działania 2.3 nr 8 pt. Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków w POPC, wydatki ponoszone od 1 stycznia 2014 r. są potencjalnie kwalifikowalne w ramach realizacji projektu, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach II. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a więc wydatek poniesiony w czerwcu 2014 r. spełnia powyższy wymóg.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie jako planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie należy przyjąć czerwiec 2017 r., a koniec okresu realizacji projektu co do zasady nie powinien być późniejszy niż ostatni dzień czerwca 2020 r. Jednocześnie, odnośnie okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie, to należy przez to rozumieć okres od poniesienia pierwszego wydatku w ramach projektu do daty poniesienia ostatniego wydatku, lecz okres ten nie może być późniejszy niż 90 dni od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

W opisanym przypadku, okres realizacji projektu rozpoczynałby się w czerwcu 2017 r. a kończył w czerwcu 2020 r., a okres kwalifikowalności wydatków w projekcie rozpoczynałby się w kwietniu 2014 r. a kończył w czerwcu 2020 r. (choć mógłby nawet kończyć się we wrześniu 2020 r.)

Należy mieć jednak na uwadze, czy w projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. W przypadku jej występowania należy przeanalizować zapisy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) – przede wszystkim § 10 oraz § 15.

9) Czy w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) jest ograniczenie co do ilości złożonych wniosków? Czy można złożyć w ramach przedmiotowego konkursu więcej niż jeden wniosek? Czy można złożyć jeden wniosek samodzielnie, a drugi w Partnerstwie?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż w ramach przedmiotowego naboru nie występują takie ograniczenia. Uprawnione podmioty mogą złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie, w tym mogą to być wnioski o dofinansowanie dotyczące projektów realizowanych indywidualnie przez uprawniony podmiot lub wnioski o dofinansowanie dotyczące projektów realizowanych w partnerstwie.

10) Czy w koncepcję projektów w ramach konkursu 2.3.1 wpisuje się projekt, w ramach którego niepubliczna szkoła wyższa proponuje: udostępnianie publiczne e-serwisów (serwisów elektronicznych zawierających materiały dydaktyczne) – digitalizacja i udostępnienie materiałów dydaktycznych, udostępnianie publiczne publikacji, do których nabyto prawa autorskie, udostępnianie publiczne publikacji, do których nie nabyto praw autorskich, zbiory biblioteczne znajdujące się obecnie w formie analogowej?

Odpowiedź:

na stronie internetowej CPPC prezentującej informacje o przedmiotowym naborze (https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/) zamieszczono definicję zasobów nauki na potrzeby konkursu (w sekcji Ważne komunikaty):

„Zasoby nauki na potrzeby konkursu należy interpretować jako obiekty związane tematycznie z nauką lub popularyzacją nauki. Zasoby nauki mogą obejmować m.in.: publikacje naukowe, prace dyplomowe, bazy danych, repozytoria cyfrowe, portale i strony internetowe, oprogramowanie, dane badawcze i wyniki badań naukowych, statystyki, mapy i obiekty o wartości naukowej, a także wytworzone w wyniku działalności Wnioskodawcy lub Partnerów projektu książki, czasopisma oraz materiały dydaktyczne i promujące naukę.”

Jednocześnie, zgodnie z informacjami zawartymi w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 odnośnie celu szczegółowego Poddziałania 2.3.1 wskazano, iż:

„…Priorytetowo będzie traktowane udostępnianie ISP w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich ponownego wykorzystania, oraz przy zapewnieniu interoperacyjności z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi, będącymi repozytoriami danych publicznych. Istotne będzie także zagadnienie uregulowania kwestii dotyczących praw autorskich i patentowych..”

Dodatkowo, w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze Źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) odnośnie kryterium Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem wskazano, iż wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że „..dla zasobów nauki objętych projektem uregulowane zostały kwestie dotyczące praw autorskich i patentowych. Zasoby nauki udostępniane do ponownego wykorzystania, będące przedmiotem praw autorskich, muszą być udostępniane na zasadzie wolnych licencji (takich jak np. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa). Należy zadeklarować, jakie licencje będą zastosowane oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane. Należy też zadeklarować, że stan prawny zasobów nauki nie będących przedmiotem praw autorskich zostanie oznaczony z pomocą zestandaryzowanych narzędzi (takich jak np. Znak Domeny Publicznej Creative Commons). Dodatkowo, odnośnie kryterium Systemy teleinformatyczne wdrożone i/lub wykorzystywane w ramach projektu zapewnią bezpieczeństwo przetwarzania danych wskazano, iż:

„.. Wnioskodawca wykaże, że wdrożone i/lub wykorzystywane systemy teleinformatyczne zapewnią bezpieczeństwo zgodnie z zasadami przetwarzania informacji wskazanymi w obowiązujących przepisach. W dokumentacji należy, m.in.:

– przedstawić klasyfikację przetwarzanych danych według stopnia wrażliwości: informacja publiczna, zwykłe dane osobowe, wrażliwe dane osobowe[1], informacje niejawne (zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne).

– przedstawić opis mechanizmów służących: zapewnieniu bezpieczeństwa danych na każdym etapie cyklu życia usługi udostępniania zasobów nauki; zapewnieniu ochrony danych osobowych, w tym danych podlegających szczególnej ochronie; zachowaniu tajemnic prawnie chronionych..”

Z powyższego należy wnosić, iż projekty dofinansowywane w ramach poddziałania 2.3.1 POPC (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) mają na celu udostepnienie ISP w jak najbardziej otwarty sposób, ograniczeniem powyższego są kwestie praw autorskich i patentowych oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych. Uprzejmie informuję, iż przedstawiona analiza ma charakter ogólny z racji ogólnego charakteru zapytania, natomiast to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie odpowiedniej analizy, a ostateczna ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej i merytorycznej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej.

11) Proszę o informację czy w ramach konkursu  nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16, kwalifikowany jest Projekt, w którym zaplanowano udział innych podmiotów, nie będących Partnerami. Wnioskodawca Projektu sprawuje nadzór nad podmiotami. W ramach projektu w siedzibach podmiotów, nad którymi sprawuje nadzór, zostałby zainstalowany sprzęt stanowiący własność Wnioskodawcy  niezbędny do zbierania danych. Po wdrożeniu Projektu Wnioskodawca pozyskiwałby od pomiotów dane do tworzenia zintegrowanych zasobów danych naukowych. Podmioty nie byłyby partnerami w Projekcie.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż w bieżącym naborze jedyną dopuszczalną formułą realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot jest realizacja projektu w partnerstwie.

Informacje odnośnie definicji partnera oraz konieczności uzasadnienia realizacji Projektu w partnerstwie zamieszczono w punkcie nr 5 instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie:

„Partnerem jest podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, który jest wymieniony we wniosku o dofinansowanie projektu, realizujący wspólnie z beneficjentem (i ewentualnie innymi partnerami) projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. (…) Partner może ponosić wydatki kwalifikowane w projekcie pod warunkiem, iż jest to zgodne z zawartą umową lub porozumieniu o partnerstwie.

Partnerstwo zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej jest dopuszczalne w sytuacjach, gdy udział partnera/partnerów przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania dopuszczalności partnerstwa w polu „Opis sposobu wyboru partnera oraz uzasadnienie dla jego wyboru”.

Niedowiedzenie dopuszczalności realizacji projektu w formule partnerstwa zamiast zamówienia publicznego będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.”

(…) Opis sposobu wyboru partnera oraz uzasadnienie dla jego wyboru – należy opisać sposób wyboru partnera oraz uzasadnienie jego wyboru w kontekście konieczności realizowania Projektu w partnerstwie. W przypadku partnerów spoza sektora finansów publicznych, ze szczególnym odniesieniem do wymagań zawartych w art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Ponadto w punkcie tym należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu w partnerstwie (jeśli dotyczy) oraz wskazać podział zadań w partnerstwie.”

Jednocześnie, należy zwrócić uwagę czy projekt w przedstawionym poniżej formacie spełni wymogi Kryterium merytorycznego „Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem”. W Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów wskazano, iż:

„W ramach kryterium należy przedstawić opis przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów nauki, które mają zostać objęte projektem, wskazując co najmniej: rodzaj i ilość poszczególnych zasobów, ich stopień unikalności, aktualny i planowany w ramach projektu zakres ich cyfrowego udostępnienia, planowany w ramach projektu model prawny cyfrowego udostępnienia zasobów oraz prawne możliwości i ograniczenia dla ich ponownego wykorzystania.

Instrukcja:

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że:

– przeprowadził inwentaryzację i dokonał skatalogowania zasobów objętych projektem,

– przedstawił opis zakresu i modelu prawnego ich cyfrowego udostępnienia, z uwzględnieniem prawnych możliwości i ograniczeń dla ich ponownego wykorzystania,

– dla zasobów nauki objętych projektem uregulowane zostały kwestie dotyczące praw autorskich i patentowych. Zasoby nauki udostępniane do ponownego wykorzystania, będące przedmiotem praw autorskich, muszą być udostępniane na zasadzie wolnych licencji (takich jak np. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa). Należy zadeklarować, jakie licencje będą zastosowane oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane. Należy też zadeklarować, że stan prawny zasobów nauki nie będących przedmiotem praw autorskich zostanie oznaczony z pomocą zestandaryzowanych narzędzi (takich jak np. Znak Domeny Publicznej Creative Commons).

Wnioskodawca powinien również szacunkowo wskazać, jaką część całości posiadanych przez wnioskodawcę zasobów nauki danego rodzaju będą stanowić zasoby cyfrowo udostępniane w ramach projektu.”

Uprzejmie informuję, iż przedstawiona analiza ma charakter ogólny z racji ogólnego charakteru zapytania, natomiast to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie odpowiedniej analizy, a ostateczna ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej i merytorycznej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej.

 12) Zwracam się z prośbą o informację w jaki sposób rozumiana będzie trwałość projektu w przypadku projektów w ramach działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).  Proszę o bliższe wyjaśnienie kryterium „Efekty realizacji projektu mają zapewnioną trwałość organizacyjną, techniczną i finansową”. Czy np. przez okres 5 lat powinniśmy z własnych środków utrzymywać serwis techniczny (serwery itp.) niezbędny do udostępniania ISP? Czy w okresie trwałości informacje powinny być aktualizowane itp. ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania  2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 odnośnie kryterium „Efekty realizacji projektu mają zapewnioną trwałość organizacyjną, techniczną i finansową” przedstawiono następujący opis:

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji projektu pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym.

Instrukcja:

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji projektu w tym:

– przedstawić prognozowane koszty utrzymania i rozwoju cyfrowo udostępnianych zasobów (a także infrastruktury – jeśli jest elementem projektu) objętych projektem,

– wskazać zagwarantowane źródła i mechanizmy finansowania ww. zadań,

– przedstawić opis zdolności finansowo-organizacyjnej, w szczególności w zakresie potencjału technicznego, kadrowego i finansowego niezbędnego do utrzymania efektów realizacji projektu w okresie trwałości, tak aby było możliwe zapewnienie w tym okresie cyfrowego udostępniania zasobów nauki na poziomie dostępności, jakości i otwartości danych nie niższym niż zrealizowany w projekcie,

– wskazać podmiot odpowiedzialny za utrzymanie trwałości w okresie co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu oraz rolę, jaką pełni w organizacji.

W ramach kryterium zbadana zostanie również gotowość wszystkich tych partnerów uczestniczących w projekcie, którzy w myśl zapisów porozumienia lub umowy o partnerstwie (zał. do wniosku aplikacyjnego) mają być współodpowiedzialni za utrzymanie efektów realizacji projektu.

Z powyższego wynika, iż wnioskodawca ma obowiązek zapewnić możliwość rozwoju cyfrowego udostępniania zasobów (m.in. poprzez aktualizację informacji) oraz zapewnić utrzymanie trwałości w okresie co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, w tym m.in. serwis techniczny niezbędny do udostępniania ISP.

Jednocześnie informuję, iż pomocnym dokumentem będzie również dokument pt. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności (stanowiący element dokumentacji konkursowej).

 

 14) Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie:

czy dodatek przyznany do wynagrodzenia za pracę w projekcie dla pracownika j. naukowej zgodnie z zapisami par. 6.16.1. – stosunek pracy pkt 8 (str. 72) wytycznych horyzontalnych z dnia 10 kwietnia 2015, może być kwalifikowany do wys. 80% wynagrodzenia podstawowego w związku z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 7 września 2015 zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w j. naukowej?

 

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż zgodnie z punktem 6.2 3) b) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający m.in. następujący warunek: jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego.

Jednocześnie, należy mieć również na uwadze zapisy punktu 6.16.1 8) Wytycznych tj. Dodatki, o których mowa w pkt 6 i 7, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 3, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.

Z powyższego należy wnosić, iż wydatki ponoszone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego są potencjalnie kwalifikowalne na zasadach opisanych powyżej oraz o ile spełniają inne wymogi zasad kwalifikowalności obowiązujących dla projektów dofinansowywanych w ramach poddziałania 2.3.1 POPC (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Uprzejmie informuję, iż to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, analizy w powyższym zakresie, a ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej i merytorycznej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej oraz, po uzyskaniu dofinansowania przez projekt, na podstawie dokumentów przedłożonych w celu rozliczenia poniesionego wydatku.

15) Uprzejmie proszę o jak należy rozumieć zapis dokumentacji konkursowej:

– model prawny cyfrowego udostępnienia zasobów oraz

– prawne możliwości i ograniczenia dla ich ponownego wykorzystania

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila informuję, iż opis kryterium merytorycznego pt. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem zawarto w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do dokumentacji konkursowej.

16) Czy Wnioskodawca, będący beneficjentem projektu w ramach PO PC 2.3.1 typ II (1 konkurs), może ubiegać się o dofinansowanie na kolejny projekt w ramach obecnego naboru PO PC 2.3.1 nauka (https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/)? Czy są jakieś ograniczenia lub wytyczne, a jeśli tak to jakie, odnośnie zakresu kolejnego projektu, składu ewentualnego partnerstwa lub występowania jako lider/partner w razie składania wniosku?

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż w ramach przedmiotowego naboru nie występują takie ograniczenia. Uprawnione podmioty, które otrzymały już dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.1 POPC, mogą złożyć kolejne wnioski o dofinansowanie projektów, w tym mogą to być wnioski o dofinansowanie dotyczące projektów realizowanych indywidualnie przez uprawniony podmiot lub wnioski o dofinansowanie dotyczące projektów realizowanych w partnerstwie

[1] wrażliwe dane osobowe – dane, o których mowa w art. 27. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

17) W regulaminie konkursu zapisane jest, że: „Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie  wynosi 65 000 000 PLN”. Jak zatem należy rozumieć zapisy w SZOOP POPC 2014-2020 pkt. 15 /str. 38,39/ dot. Kategorii regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR)? Proszę o wyjaśnienie czy ww. pula 65 mln PLN przewidziana w konkursie jest dzielona według kopert
z SZOOP?

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż zgodnie z zapisami „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” (dostępnego np. pod linkiem SZOOP), wszystkie projekty realizowane w ramach osi II dotyczą całego kraju, a nie poszczególnych regionów i dlatego też oś ta ma charakter „pro rata”. W powyższym dokumencie wskazano, iż (str. 45):

Na każdej osi priorytetowej POPC funkcjonują dwie koperty finansowe – jedna dla 15 regionów, a druga dla Mazowsza z poziomami stopy dofinansowania wynoszącymi odpowiednio 85% i 80%. Zgodnie z zasadami przyjętymi w UP w programie występują dwa rodzaje osi priorytetowych – „osie pro rata” i „osie standardowe”.

-„Osie pro rata” to oś II E-administracja i otwarty rząd, oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa oraz oś IV Pomoc techniczna. Osie te mają charakter ogólnopolski – wszystkie realizowane w nich projekty dotyczą całego kraju, a nie poszczególnych kategorii regionów. Ustalona dla nich relacja pomiędzy kopertami regionów słabiej rozwiniętych i Mazowsza wynosi 93% (15 regionów słabiej rozwiniętych) -7% (Mazowsze), co odpowiada relacji środków funduszy strukturalnych w Polsce przypadających na regiony słabiej rozwinięte i na Mazowsze. Projekty realizowane w tych osiach konsumować będą alokacje z obydwu kopert w ustalonej wyżej proporcji (…)

W związku z powyższym, kwota środków przeznaczona na nabór nie jest dzielona według kopert finansowych oraz nie występuje podział środków finansowych wg lokalizacji Beneficjenta.

18) Czy regulamin konkursu określa zakres wolnej licencji, w ramach której będą digitalizowane zasoby naukowe?

Odpowiedź:

zgodnie z informacjami zawartymi w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 odnośnie celu szczegółowego Poddziałania 2.3.1 wskazano, iż:

„…Priorytetowo będzie traktowane udostępnianie ISP w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich ponownego wykorzystania, oraz przy zapewnieniu interoperacyjności z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi, będącymi repozytoriami danych publicznych. Istotne będzie także zagadnienie uregulowania kwestii dotyczących praw autorskich i patentowych..”

Jednocześnie, w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze Źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) odnośnie kryterium Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem wskazano, iż wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że „..dla zasobów nauki objętych projektem uregulowane zostały kwestie dotyczące praw autorskich i patentowych. Zasoby nauki udostępniane do ponownego wykorzystania, będące przedmiotem praw autorskich, muszą być udostępniane na zasadzie wolnych licencji (takich jak np. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa). Należy zadeklarować, jakie licencje będą zastosowane oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane. Należy też zadeklarować, że stan prawny zasobów nauki nie będących przedmiotem praw autorskich zostanie oznaczony z pomocą zestandaryzowanych narzędzi (takich jak np. Znak Domeny Publicznej Creative Commons). Dodatkowo, odnośnie kryterium Systemy teleinformatyczne wdrożone i/lub wykorzystywane w ramach projektu zapewnią bezpieczeństwo przetwarzania danych wskazano, iż:

„.. Wnioskodawca wykaże, że wdrożone i/lub wykorzystywane systemy teleinformatyczne zapewnią bezpieczeństwo zgodnie z zasadami przetwarzania informacji wskazanymi w obowiązujących przepisach. W dokumentacji należy, m.in.:

– przedstawić klasyfikację przetwarzanych danych według stopnia wrażliwości: informacja publiczna, zwykłe dane osobowe, wrażliwe dane osobowe[1], informacje niejawne (zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne).

– przedstawić opis mechanizmów służących: zapewnieniu bezpieczeństwa danych na każdym etapie cyklu życia usługi udostępniania zasobów nauki; zapewnieniu ochrony danych osobowych, w tym danych podlegających szczególnej ochronie; zachowaniu tajemnic prawnie chronionych..”

Z powyższego należy wnosić, iż projekty dofinansowywane w ramach poddziałania 2.3.1 POPC (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) mają na celu udostepnienie ISP w jak najbardziej otwarty sposób, ograniczeniem powyższego są kwestie praw autorskich i patentowych oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych. Innych ograniczeń dokumentacja konkursowa nie przewiduje.

Uprzejmie informuję, iż to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, analizy w powyższym zakresie, a ostateczna ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej i merytorycznej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej.

19) Jakiego rodzaju wydatki należałoby traktować jako infrastrukturę teleinformatyczną? Jakie koszty będą brane pod uwagę przy ustaleniu limitu 2%, o którym mowa w pkt 12 przewodnika?

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, że w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów odnośnie kryterium merytorycznego nr 12 Wykorzystanie dostępnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji projektu wskazano iż: W ramach kryterium punkty będą przyznawane tym projektom, dla których nie będzie konieczne tworzenie nowej infrastruktury teleinformatycznej (także ze środków własnych wnioskodawcy), służącej cyfrowemu udostepnieniu zasobów nauki objętych projektem, przy założeniu udowodnienia przez wnioskodawcę, że zostaną zapewnione zasoby infrastrukturalne wystarczające do wdrożenia projektu i utrzymania go w okresie trwałości (…)

Punktacja:

Wnioskodawca otrzyma 8 punktów jeżeli projekt będzie w pełni opierał się na już istniejącej infrastrukturze teleinformatycznej. Warunkiem uzyskania punktów jest wartość wydatków związanych z zakupem infrastruktury teleinformatycznej nie przekraczająca 2 % całości wydatków kwalifikowalnych.

Jako infrastrukturę teleinformatyczną rozumiane są urządzenia służące do przechowywania i udostępniania danych, w tym składające się na serwerownie. Zarówno sprzęt do digitalizacji jak i sprzęt dla personelu projektu (z zastrzeżeniem zapisów Wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności sekcja 6.16, pkt 12) nie są wliczane do limitu 2% na sprzęt teleinformatyczny, o ile nie służą pokryciu kosztów serwerowni.

20) Proszę o informację jakiego rodzaju koszty możemy ująć w podkategoriach sprzęt informatyczny/ sprzęt do digitalizacji linia utrzymanie sprzętu w okresie realizacji projektu. Czy w ramach tej linii można rozliczać wydatki związane np. z wykorzystaniem energii?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej PO PC na lata 2014-2020, koszty jakie należy ująć w poniższych kategoriach to:

W ramach sprzętu informatycznego:

 • wydatki na zakup i dostawę sprzętu informatycznego,
 • wydatki na urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu,
 • wydatki na modernizację sprzętu informatycznego w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji projektu,
 • utrzymanie sprzętu w okresie realizacji projektu,
 • wydatki na leasing sprzętu informatycznego,
 • wydatki na najem sprzętu informatycznego,
 • wydatki na dzierżawę sprzętu informatycznego,
 • amortyzacja sprzętu informatycznego z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących amortyzacji danego rodzaju środków trwałych w zakresie i w czasie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu,
 • wydatki na zakup narzędzi warstwy sprzętowej niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji oraz identyfikacji (np. elektronicznego poświadczania tożsamości).
 • W ramach sprzętu do digitalizacji:
 • wydatki związane z zakupem infrastruktury do pozyskiwania udostępnianych w ramach projektu danych oraz do digitalizacji (skanery, kamery cyfrowe, oświetlenie, zestawy komputerowe, podzespoły komputerowe, kalibratory i spektrofotometry, akcesoria itp.)
 • wydatki na modernizację sprzętu do digitalizacji w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji projektu, pod warunkiem, że sprzęt ten nie został zakupiony przy współfinansowaniu ze środków funduszy unijnych,
 • utrzymanie sprzętu w okresie realizacji projektu,
 • wydatki na opiekę serwisową posprzedażową (maintenance) sprzętu do digitalizacji,
 • wydatki na leasing sprzętu do digitalizacji,
 • wydatki na najem sprzętu do digitalizacji,
 • wydatki na dzierżawę sprzętu do digitalizacji,
 • amortyzacja sprzętu do digitalizacji, z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących amortyzacji danego rodzaju środków trwałych w zakresie i w czasie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu,
 • wydatki związane z digitalizacją obiektów (tworzenie, obróbka materiałów cyfrowych i weryfikacja jakości),
 • zadania w zakresie selekcji i przygotowania obiektów i materiałów do digitalizacji, w tym np. wybór, przygotowanie, zabezpieczenie konserwatorskie obiektów i materiałów, wykonanie odwzorowań, transport obiektów do pracowni digitalizacyjnej, wydatki poniesione na pokrycie kosztów wyjazdów terenowych, opracowanie merytoryczne materiałów, itp.
 • wydatki związane z tworzeniem, wprowadzeniem do baz danych informacji o zasobach (opracowanie metadanych obiektów), strukturyzacja języka opisu, tłumaczenia słowników oraz weryfikacja jakości,
 • digitalizacja rejestrów i poprawa jakości danych, w tym czyszczenie danych oraz digitalizacja danych dostępnych w innych formach niż forma cyfrowa.

Szczegółowość wydatków zależna jest od specyfiki projektu, należy pamiętać, że muszą być to koszty poniesione i niezbędne do realizacji projektu oraz związane bezpośrednio z realizacją projektu. Jednocześnie zgodne z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Ponadto uprzejmie informuję, iż koszty na energię nie są kosztami kwalifikowalnymi w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC.
21) Czy zakup licencji i oprogramowania w ramach projektu wchodzi w limit 2% na zakup infrastruktury teleinformatycznej?
Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów odnośnie kryterium merytorycznego nr 12 Wykorzystanie dostępnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji projektu wskazano iż: W ramach kryterium punkty będą przyznawane tym projektom, dla których nie będzie konieczne tworzenie nowej infrastruktury teleinformatycznej (także ze środków własnych wnioskodawcy), służącej cyfrowemu udostepnieniu zasobów nauki objętych projektem, przy założeniu udowodnienia przez wnioskodawcę, że zostaną zapewnione zasoby infrastrukturalne wystarczające do wdrożenia projektu i utrzymania go w okresie trwałości (…)

Punktacja:

Wnioskodawca otrzyma 8 punktów jeżeli projekt będzie w pełni opierał się na już istniejącej infrastrukturze teleinformatycznej. Warunkiem uzyskania punktów jest wartość wydatków związanych z zakupem infrastruktury teleinformatycznej nie przekraczająca 2 % całości wydatków kwalifikowalnych.

Jako infrastrukturę teleinformatyczną rozumiane są urządzenia służące do przechowywania i udostępniania danych, w tym składające się na serwerownie. Zarówno sprzęt do digitalizacji jak i sprzęt dla personelu projektu (z zastrzeżeniem zapisów Wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności sekcja 6.16, pkt 12) nie są wliczane do limitu 2% na sprzęt teleinformatyczny, o ile nie służą pokryciu kosztów serwerowni.

Z powyższego opisu wynika, iż zakupu licencji i oprogramowania nie należy traktować jako elementów infrastruktury teleinformatycznej służącej cyfrowemu udostępnieniu zasobów nauki objętych projektem, a więc ich wartość nie byłaby brana pod uwagę przy oszacowaniu, czy wartość wydatków związanych z zakupem infrastruktury teleinformatycznej nie przekracza 2 % całości wydatków kwalifikowalnych. Jednakże przedstawiona analiza ma charakter ogólny z racji ogólnego charakteru zapytania, natomiast to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie odpowiedniej analizy, a ostateczna ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej i merytorycznej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej.

22) Co w przypadku, gdy zasoby, jakie chcemy udostępnić znajdują się już w internecie, są dostępne na naszej stronie www. Czy tzw. ponowne udostępnianie dopuszcza taką sytuację i wydatki związane z udostępnieniem tych zasobów na nowo tworzonej w ramach projektu platformie będą traktowane jako kwalifikowalne?

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, że w opisie kryterium merytorycznego nr 22 pt. Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnym wskazano iż W ramach kryterium będzie sprawdzana zasadność realizacji projektu w świetle zależności pomiędzy projektem a innymi przedsięwzięciami, w szczególności – czy produkty projektu nie dublują tych, które są eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych lub zrealizowanych przez wnioskodawcę lub inne podmioty. Głównym celem kryterium jest uniknięcie sytuacji, w której wspierany projekt zakłada digitalizację i udostepnienie zasobów już obecnie dostępnych w wersji cyfrowej lub planowanych do cyfrowego udostepnienia w ramach innych przedsięwzięć.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż jest to kryterium dostępowe, a więc niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.

23) Zwracam się z uprzejmą prośba o ustosunkowanie się do kwestii kwalifikowalności wydatków
w projekcie na przygotowanie i udostępnienie na projektowanej platformie cyfrowej, materiałów, które znajdują się co prawda na stronach internetowych Beneficjenta i Partnerów ale w nieopisanej postaci pdf lub w formacie djvu – w tym przypadku są to całe numery czasopisma i wymagają obróbki cyfrowej celem dostosowania zawartości do wyszukiwania pełnotekstowego wewnątrz plików dla pojedynczych artykułów.
Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) zasoby nauki na potrzeby konkursu należy interpretować jako obiekty związane tematycznie z nauką lub popularyzacją nauki. Zasoby nauki mogą obejmować m.in.: publikacje naukowe, prace dyplomowe, bazy danych, repozytoria cyfrowe, portale i strony internetowe, oprogramowanie, dane badawcze i wyniki badań naukowych, statystyki, mapy i obiekty o wartości naukowej, a także wytworzone w wyniku działalności Wnioskodawcy lub Partnerów projektu książki, czasopisma oraz materiały dydaktyczne i promujące naukę. Dane badawcze: informacja, w szczególności zebrane fakty, liczby, które mogą posłużyć badaniom i być traktowane jako podstawa do dalszego wnioskowania, dyskusji lub obliczeń. Przykładowe dane obejmują: statystyki, wyniki eksperymentów, pomiarów, obserwacji wynikających z badań terenowych, ankiety, nagrania wywiadów i zdjęcia.

Wnioskodawca chcąc ulepszyć jakość/ funkcjonalność już istniejących w wersji elektronicznej zasobów, lecz nie do końca spełniających jeszcze założenia projektu może wykorzystać te zasoby w celu ponownego ich udostępnienia (tak, żeby spełniły założenia projektu). Oczywiście jeśli spełni kryterium merytoryczne, czyli dokona analizy stopnia dotychczasowego dostępu i zakresu korzystania przez grupy docelowe z zasobów nauki, które mają zostać udostępniane cyfrowo w obszarze objętym projektem, oraz kluczowych czynników wpływających na stopień wykorzystania,

Mimo powyższego, należy pamiętać, że to Wnioskodawca określa charakter projektu oraz to jakie zasoby nauki digitalizuje i jakiej grupie je udostępnia.

Zasadność wyboru konkretnych zasobów do udostępnienia oraz analiza zapotrzebowania wśród odbiorców stanowią przedmiot oceny merytorycznej, na podstawie całej złożonej dokumentacji aplikacyjnej.

Proszę o zapoznanie się z dokumentacją konkursową umieszczoną na stronie: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/, w szczególności z Przewodnikiem po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

24) Czy w ramach konkursu POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 wnioskodawca musi załączyć dokument dot. akceptacji projektu przez KRMC, czy może wystąpić o taką akceptację po uzyskaniu dofinansowania?

Odpowiedź:

w odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, iż Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC), jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, który proceduje według własnych odrębnych przepisów. Informacje dotyczące KRMC są dostępne pod linkiem: http://krmc.mc.gov.pl/.

Zgodnie z §8 ust. 2 Zarządzenia NR 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji „Wniosek o zaopiniowanie projektu informatycznego przez Komitet kieruje się:

 1. w przypadku projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych – przed złożeniem do odpowiednich instytucji wniosku o dofinansowanie;
 2. w przypadku innych projektów – przed wystąpieniem o zapewnienie finansowania projektu w planie budżetu jednostki”.

Pozytywna opinia KRMC jest zatem wymagana na etapie aplikowania o współfinansowanie ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych m.in. w konkursach w ramach działania 2.3 PO PC ogłoszonych przez CPPC. Pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji opis założeń projektu informatycznego jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, a więc jego dostarczenie będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej odnośnie spełniania kryterium pt. Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania.

Informuję, iż na stronach naborów pojawił się komunikat (w sekcji: Ważne komunikaty) dotyczący opiniowania projektów informatycznych przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji:

Strona naboru dla działania 2.3.1 POPC – administracja

Strona naboru dla działania 2.3.1 POPC – nauka

Zgodnie z opublikowanym Uchwałą nr 5 Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji z dnia 17 października 2016 r. wzorem opisu założeń projektu informatycznego, do dokumentacji składanej do KRMC należy załączyć Protokół z przeprowadzenia Publicznej Prezentacji. Należy zatem zaplanować publiczną prezentację w terminie określonym w Instrukcji stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, który umożliwi złożenie wniosku do KRMC o zaopiniowanie projektu informatycznego i uzyskanie opinii jeszcze przed zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 PO PC (http://krmc.mc.gov.pl/krm/informacje-o-krmc/uchwaly-krmc/3151,Uchwala-KRMC-w-sprawie-okreslenia-wzoru-opisu-zalozen-projektu-informatycznego.html).

25) Do kogo Beneficjent powinien bezpośrednio skierować wypełniony „opis założeń projektu informatycznego”?
Jakie obowiązują nas tutaj terminy. Czy dzień 15 grudnia jest ostatnim terminem, w którym możemy przesłać wypełniony „opis założeń”, czy też musimy zrobić to wcześniej?
Który minister – członek Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji jest ministrem właściwym w przypadku projektów planowanych do realizacji przez uczelnię wyższą w ramach ww. poddziałania PO PC?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, iż Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC), jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, który proceduje według własnych odrębnych przepisów. Właściwy minister kieruje wniosek o zaopiniowanie projektu do Sekretarza Komitetu.

Jednocześnie informuję, iż w komunikacie umieszczonym na stronie https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/ wyraźnie wskazane jest, iż w wnioski należy składać w terminie do dnia 15 grudnia (czyli włącznie z dniem 15 grudnia). Jeśli będą Państwo mieli przygotowany wniosek o zaopiniowanie projektu do KRMC przed 15 grudnia, to mogą go Państwo złożyć wcześniej.

W przypadku uczelni wyższych, właściwym ministrem powinien być Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednakże, iż pytanie ma charakter ogólny nie pozwala na udzielenie jednoznacznej wiążącej odpowiedzi

26) Proszę o wskazanie danych kontaktowych do osoby,  z którą możemy ustalić szczegóły oraz podanie adresu na jaki mamy wysłać informację o prezentacji. Czy wersję papierową  informacji też musimy do Państwa wysłać?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż w zamieszczonej na stronie CPPC dokumentacji, w Instrukcji stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” w pkt 1. wskazane są szczegóły dotyczące publikacji informacji o publicznej prezentacji założeń projektu.

Proszę o przesłanie powyższej informacji na adres wskazany w Regulaminie Konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej link do wspomnianej dokumentacji konkursowej:

Nabór wniosków 2.3.1 – nauka

Uprzejmie informację, iż wystarczy informacja e-mailowa przesłana do CPPC.

27) Czy Wnioskodawca i wszyscy Partnerzy zobowiązani są posiadać adres ePUAP?

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, że zgodnie z Regulaminem konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16:

§ 6 Ogólne zasady składania wniosków o dofinansowanie

(…)

9. Wnioskodawca musi posiadać aktywną skrzynkę podawczą na ePUAP oraz adresy e-mail wskazane we wniosku o dofinansowanie, które stanowią podstawowy kanał komunikacji między Wnioskodawcą a IOK.

§ 7 Usuwanie braków formalnych lub oczywistych omyłek

(…)

14. Obowiązkiem wnioskodawcy jest zapewnienie działających kanałów szybkiej komunikacji, w tym adresu skrzynki ePUAP.

15. Odpowiedzialność za brak skutecznych kanałów szybkiej komunikacji, o których mowa powyżej, leży po stronie wnioskodawcy. Nieprawidłowe działanie skrzynki podawczej po stronie wnioskodawcy nie stanowi przesłanki do uznania, iż doręczenie jest nieskuteczne.

W związku z powyższym, obowiązek posiadania prawidłowo działającej skrzynki ePUAP spoczywa na wnioskodawcy, a brak posiadania skrzynek ePUAP przez pozostałych partnerów nie stanowi powodu do odrzucenia wniosku o dofinansowanie.

28) Czy działania na rzecz poprawy dostępności formacji i zasobów serwisu internetowego  dla osób niepełnosprawnych i seniorów ze szczególnym uwzględnienia standardów WCAG 2.0, możliwe są do zrealizowania jako działania dodatkowe w projekcie dotyczącym udostępnienia zasobów nauki w ramach POPC 2.3.1?

Odpowiedź:

Celem poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze Źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) jest dostosowanie ww. zasobów nauki do ich postaci cyfrowej poprzez ich utrwalenie w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi a także udostępnienie w Internecie, w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.

Na potrzeby konkursu jako zasoby nauki należy interpretować obiekty związane tematycznie z nauką lub popularyzacją nauki. Zasoby nauki mogą obejmować m.in.: publikacje naukowe, prace dyplomowe, bazy danych, repozytoria cyfrowe, portale i strony internetowe, oprogramowanie, dane badawcze i wyniki badań naukowych, statystyki, mapy i obiekty o wartości naukowej, a także wytworzone w wyniku działalności Wnioskodawcy lub Partnerów projektu książki, czasopisma oraz materiały dydaktyczne i promujące naukę.

Dane badawcze: informacja, w szczególności zebrane fakty, liczby, które mogą posłużyć badaniom i być traktowane jako podstawa do dalszego wnioskowania, dyskusji lub obliczeń. Przykładowe dane obejmują: statystyki, wyniki eksperymentów, pomiarów, obserwacji wynikających z badań terenowych, ankiety, nagrania wywiadów i zdjęcia.

Zgodnie z kryterium merytorycznym nr 8 „Projekt w stopniu wyższym niż minimalny zapewnia podniesienie poziomu otwartości i dostępności cyfrowych zasobów nauki” . W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, w jaki sposób systemy informatyczne wdrożone w projekcie wykraczają poza wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych wskazane w WCAG 2.0 na poziomie AA oraz w jaki sposób zadeklarowany poziom dostępności zostanie sprawdzony. Punkty może uzyskać projekt w ramach którego wprowadzone zostaną dodatkowe rozwiązania wykraczające poza wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA, na przykład tłumaczenia na język migowy, interfejsy i treści zaprojektowane dla osób o obniżonej normie intelektualnej, itp.”

Należy pamiętać, że to Wnioskodawca określa charakter projektu oraz to jakie zasoby nauki digitalizuje i jakiej grupie je udostępnia. Zasadność wyboru konkretnych zasobów do udostępnienia oraz analiza zapotrzebowania wśród odbiorców stanowią przedmiot oceny merytorycznej. Powyższe stwierdzenie oraz fakt, iż pytanie ma charakter bardzo ogólny nie pozwala na udzielenie jednoznacznej wiążącej odpowiedzi.

29) W związku z wątpliwościami dot. zapisów w kryterium formalnym nr 14  „Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta” proszę o potwierdzenie, iż Wnioskodawca składając wniosek w ramach poddziałania 2.3.1  (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) nie jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem dokumentu potwierdzającego akceptację realizacji projektu.

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż w kryterium formalnym nr 14 „Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta” jest również napisane, iż „kryterium nie dotyczy zasobów nauki i kultury, odnosi się tylko do projektów dotyczących udostępnienia ISP ze źródeł administracyjnych).

Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentacją konkursową znajdującą się na stronie:

Nabór wniosków 2.3.1 – nauka

30) Czy zasoby mające podlegać udostępnieniu w ramach projektu muszą w chwili obecnej istnieć w jakiejś konkretnie sprecyzowanej formie?

Odpowiedź:

Informuję, iż na stronie naboru opublikowano definicję zasobu nauki na potrzeby konkursu:

Zasoby nauki na potrzeby konkursu należy interpretować jako obiekty związane tematycznie z nauką lub popularyzacją nauki. Zasoby nauki mogą obejmować m.in.: publikacje naukowe, prace dyplomowe, bazy danych, repozytoria cyfrowe, portale i strony internetowe, oprogramowanie, dane badawcze i wyniki badań naukowych, statystyki, mapy i obiekty o wartości naukowej, a także wytworzone w wyniku działalności Wnioskodawcy lub Partnerów projektu książki, czasopisma oraz materiały dydaktyczne i promujące naukę.

Dane badawcze: informacja, w szczególności zebrane fakty, liczby, które mogą posłużyć badaniom i być traktowane jako podstawa do dalszego wnioskowania, dyskusji lub obliczeń. Przykładowe dane obejmują: statystyki, wyniki eksperymentów, pomiarów, obserwacji wynikających z badań terenowych, ankiety, nagrania wywiadów i zdjęcia.

Głównym celem poddziałania 2.3.1 jest dostosowanie ww. zasobów nauki do ich postaci cyfrowej poprzez ich utrwalenie w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi a także udostępnienie w Internecie, w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.

Dodatkowo, w dokumencie pt. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nie wskazano wydatków na nagranie jako wydatków kwalifikowalnych w projekcie realizowanym w ramach działania 2.3 POPC.

Należy mieć także na uwadze wymogi jakie projekt musi spełnić odnośnie kryterium merytorycznego pt. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. W „Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1..” opis ww. kryterium wskazuje, iż: W ramach kryterium należy przedstawić opis przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów nauki, które mają zostać objęte projektem, wskazując co najmniej: rodzaj i ilość poszczególnych zasobów, ich stopień unikalności, aktualny i planowany w ramach projektu zakres ich cyfrowego udostępnienia, planowany w ramach projektu model prawny cyfrowego udostępnienia zasobów oraz prawne możliwości i ograniczenia dla ich ponownego wykorzystania.

Instrukcja:

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że:

 • przeprowadził inwentaryzację i dokonał skatalogowania zasobów objętych projektem,
 • przedstawił opis zakresu i modelu prawnego ich cyfrowego udostępnienia, z uwzględnieniem prawnych możliwości i ograniczeń dla ich ponownego wykorzystania,
 • dla zasobów nauki objętych projektem uregulowane zostały kwestie dotyczące praw autorskich i patentowych. Zasoby nauki udostępniane do ponownego wykorzystania, będące przedmiotem praw autorskich, muszą być udostępniane na zasadzie wolnych licencji (takich jak np. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa). Należy zadeklarować, jakie licencje będą zastosowane oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane. Należy też zadeklarować, że stan prawny zasobów nauki nie będących przedmiotem praw autorskich zostanie oznaczony z pomocą zestandaryzowanych narzędzi (takich jak np. Znak Domeny Publicznej Creative Commons).

Wnioskodawca powinien również szacunkowo wskazać, jaką część całości posiadanych przez wnioskodawcę zasobów nauki danego rodzaju będą stanowić zasoby cyfrowo udostępniane w ramach projektu.

W związku z powyższym, celem przedmiotowego konkursu jest wsparcie projektów polegających na dostosowaniu istniejących (zinwentaryzowanych i skatalogowanych) zasobów nauki do ich postaci cyfrowej.

31) Uprzejmie proszę o informację dotyczącą sposobu kwalifikowania w projekcie kosztów pośrednich:
 • czy obowiązuje stawka ryczałtowa, czy zasada faktycznie poniesionych wydatków
 • jaki jest próg procentowy oraz od jakich kosztów się go nalicza.

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie „Beneficjent ma możliwość zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku kosztów pośrednich, stosując stawkę ryczałtową. Wnioskodawca z chwilą składania wniosku podejmuje decyzję o sposobie rozliczania kosztów pośrednich, tj. na podstawie faktycznie poniesionych wydatków albo według stawki ryczałtowej w wysokości 15 % bezpośrednich kwalifikowanych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu. Aby wyliczyć wysokość przysługującego ryczałtu, należy w pierwszej kolejności oszacować wysokość bezpośrednich kwalifikowanych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu (uwzględniając zarówno personel merytoryczny projektu, jak i związany z jego zarządzaniem), którą następnie należy pomnożyć przez wysokość stawki ryczałtowej, tj. 15%. Otrzymaną wartość należy wskazać w podziale na wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne i kwotę dofinansowania. Należy przy tym pamiętać, że koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.”

Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentacją konkursową znajdującą się na stronie:

Nabór wniosków 2.3.1 – nauka

32) Czy oddział terenowy może samodzielnie być wnioskodawcą w konkursie czy wnioskodawcą może być cała jednostka wszystkich 3 oddziałów?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż w ramach Działania 2.3, Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych), zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Wnioskodawcą/parterem mogą być:

 • centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nienadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej (dla których wnioskodawcą musi być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej) oraz partnerstwa urzędów wojewódzkich,
 • jednostki naukowe oraz uczelnie,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 • partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

Jednocześnie informuję, iż jeżeli Oddział terenowy kwalifikowałby się do wsparcia w ramach ww. poddziałania 2.3.1 jako Wnioskodawca, powinien również moc wypełnić pola we wniosku o dofinansowanie dotyczące Informacji ogólnych o Beneficjencie (m.in. posiadać osobowość prawną).  Jednocześnie informuję, iż przedstawiona odpowiedź ma charakter ogólny z racji ogólnego charakteru zapytania i braku dokumentacji. Ostateczna ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej. Należy pamiętać, iż to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie odpowiedniej analizy.

33) Czy jeżeli konsorcjum tworzą wyłącznie uczelnie (wszystkie są jednostkami sektora finansów publicznych) obowiązuje wymóg konkursowego wyboru partnerów? Mamy podpisaną umowę tworzącą konsorcjum – w pojęciu szerszym niż samo wystąpienie o środki w ramach konkursu. Nie ma tam jednak np. zapisów o dokładnym podziale środków między partnerami. Czy jeżeli dodamy aneks z wszystkimi potrzebnymi zapisami spełnimy wymóg posiadania umowy partnerstwa? Czy też musi to być osobny dokument? Czy brak umowy partnerstwa/ (lub aneksu do umowy konsorcjum – o ile jest dopuszczalny) jest błędem formalnym, który można uzupełnić na etapie oceny formalnej?

Odpowiedź:

Art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 wskazuje zasady wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, a więc wymogi wskazane w ww. ustępie nie dotyczą partnerów, którzy są jednostkami sektora finansów publicznych. Należy mieć jednak na uwadze zapisy ust. 6 tj. Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu pt. Usuwanie braków formalnych lub oczywistych omyłek, weryfikacja kompletności wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie odbywa się przed przystąpieniem do oceny formalnej wniosku o dofinansowanie przez członków Komisji Oceny Projektów. Generator wniosków o dofinansowanie daje możliwość podania tylko jednej daty zawarcia umowy o partnerstwie, należy podać datę zawarcia pierwotnej umowy o partnerstwie. Aneksowanie wcześniej zawartej umowy o partnerstwie o brakujący zakres (wymagany w bieżącym naborze) jest dopuszczalne ale implikuje ryzyko iż w przypadku niezałączenia aneksu do dokumentacji, na etapie weryfikacji braków formalnych weryfikujący uznają iż załącznik (czyli pierwotna umowa o partnerstwie) został załączony, a na etapie oceny formalnej wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony ze względu na brak spełnienia przez pierwotną umowę o partnerstwie wymogów określonych w dokumentacji konkursowej. W związku z powyższym, zalecane jest zawieranie odrębnej umowy o partnerstwie zawierającej pełen zakres informacji odnośnie projektu planowanego do złożenia w danym naborze.

34) Czy istnieją przeszkody uniemożliwiające udostępniania danych środowiskowych w ramach poddziałania 2.3.1  „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) zasoby nauki na potrzeby konkursu należy interpretować jako obiekty związane tematycznie z nauką lub popularyzacją nauki. Zasoby nauki mogą obejmować m.in.: publikacje naukowe, prace dyplomowe, bazy danych, repozytoria cyfrowe, portale i strony internetowe, oprogramowanie, dane badawcze i wyniki badań naukowych, statystyki, mapy i obiekty o wartości naukowej, a także wytworzone w wyniku działalności Wnioskodawcy lub Partnerów projektu książki, czasopisma oraz materiały dydaktyczne i promujące naukę. Dane badawcze: informacja, w szczególności zebrane fakty, liczby, które mogą posłużyć badaniom i być traktowane jako podstawa do dalszego wnioskowania, dyskusji lub obliczeń. Przykładowe dane obejmują: statystyki, wyniki eksperymentów, pomiarów, obserwacji wynikających z badań terenowych, ankiety, nagrania wywiadów i zdjęcia.

35) Zwracamy się z prośbą o pomoc w ustaleniu, jaką kategorię kosztową należy przyporządkować do umów o dzieło z pracownikami, którzy będą wykonywać pracę:
 1. w siedzibie beneficjenta
 2. poza siedzibą beneficjenta tj,: Usługi zewnętrzne” czy też „wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu”?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż powołując się na poniższy przytoczony zapis z „Zasad kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej POPC” „ 6) Usługi niezlecane na zewnątrz, ale wykonywane przez pracowników beneficjenta lub partnera są finansowane w ramach kategorii dotyczącej wynagrodzenia pracowników lub kosztów pośrednich” wynagrodzenie pracowników beneficjenta zatrudnionych na umowę o dzieło może być finansowane jak zapis wskazuje w ramach wynagrodzeń pracowników lub kosztów pośrednich. W tym przypadku w dokumentacji aplikacyjnej należy uzasadnić jakie zadania będzie wykonywał dany pracownik i przyporządkować go odpowiednio do kategorii wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu albo do kategorii koszty pośrednie.

W ramach usług zewnętrznych zgodnie z ww. Zasadami finansowane jest: przygotowanie projektu, usługi informatyczne, usługi wspomagające realizację projektu.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 6.16.1 Stosunek pracy podpunkt 3)

„W przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła, o której mowa w sekcji 6.16.2 pkt 4. „Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło są kwalifikowalne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło,

b) wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu,

c) rozliczenie personelu następuje na podstawie protokołu wskazującego wynik rzeczowy wykonanego dzieła oraz dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie wydatku.”

36) W ramach ogłoszonego konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) partnerem Wnioskodawcy mogą być przedsiębiorstwa. Proszę o wskazanie podstawy prawnej/definicji przedsiębiorcy, który może być Partnerem w Projekcie.

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż pomocna będzie definicja przedsiębiorstwa wskazana w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., tj.: Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.

Uprzejmie informuję, że to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie odpowiedniej analizy, a ostateczna ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej.
Jednocześnie informuję, iż w ramach przedmiotowego naboru uprawnione podmioty mogą złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie, w tym mogą to być wnioski o dofinansowanie dotyczące projektów realizowanych indywidualnie przez uprawniony podmiot lub wnioski o dofinansowanie dotyczące projektów realizowanych w partnerstwie (w tym w jednym projekcie dany podmiot może być wnioskodawcą, a w innym partnerem).

37) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 wskazują, że dodatki specjalne są kwalifikowane do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami wynagrodzenia (określonymi w pkt 6.16 pkt 3) z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej dopuszcza wysokość dodatków specjalnych na poziomie do 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. Czy wobec powyższego, w budżecie projektu w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” możemy ująć dodatki specjalne dla pracowników w wysokości do 80% wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych tych osób?
Dodatkowo zgodnie z 6.16.1 pkt 8 „Dodatki, o których mowa w pkt 6 i 7, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 3, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.”  Czy możemy przyjąć, że powyższy zapis można zastosować w przypadku wynagrodzenia z art. 151 w formie godzinowej?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z tym co Pani wskazała poniżej, powołując się na Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 tj. „Dodatki, o których mowa w pkt 6 i 7, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 3, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.”

Mając na względzie powyższe zastrzeżenie i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej dopuszcza wysokość dodatków specjalnych na poziomie do 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika, możliwe jest więc ujęcie dodatku specjalnego dla pracowników w wysokości do 80% wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych tych osób.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż kwalifikowalność wydatków sprawdzana jest zawsze przy rozliczeniu wniosku o płatność.

Proponowane przez Panią poniżej rozliczenie godzinowe jest możliwe, jednakże należy zwrócić uwagę na zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 tj. „6) W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8, przy czym dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu rozliczanego w ramach projektu.

7) Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

a) możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,

b) dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,

c) dodatek został wprowadzony w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,

d) dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,

e) dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,

f) wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków83, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.”

38) Czy jeżeli pracownik jest zatrudniony w projekcie do działań merytorycznych, to czy można go zatrudnić dodatkowo, na umowę o dzieło? Czy jakaś metodyka zarządzania projektem jest zalecana przy projekcie digilizacyjnym?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 6.16.1 Stosunek pracy podpunkt 3)

„W przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła, o której mowa w sekcji 6.16.2 pkt 4.

„Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło są kwalifikowalne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło,

b) wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu,

c) rozliczenie personelu następuje na podstawie protokołu wskazującego wynik

rzeczowy wykonanego dzieła oraz dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie wydatku.”

Przy projekcie digitalizacyjnym nie ma zalecanej metodyki zarządzania projektem. Zgodnie z kryterium merytorycznym „W ramach kryterium będzie oceniane, czy wnioskodawca: wykazał zgodność sposobu realizacji projektu z dobrymi praktykami zarządczymi, w tym właściwie zdefiniował odpowiedzialność za projekt oraz zidentyfikował podmioty, których udział w projekcie jako partnerów jest niezbędny; wskazał metodykę, która zostanie wykorzystana do zarządzania realizacją projektu oraz wykazał, że jest ona zgodna z dobrymi praktykami w tym zakresie i uwzględnia wszystkie konieczne aspekty zarządzania projektem; wykazał, że w ramach wybranej metodyki prowadzony jest regularny monitoring ryzyk, zmian oraz postępu w realizacji projektu; przedstawił dokument opisujący plan działań antykorupcyjnych dla projektu.”

39) Interesuje nas kwestia kosztów pośrednich związanych z zarządzaniem projektem. A mianowicie czy Uczelnia jako lider odpowiedzialny za zarządzanie projektem jest wyłącznie uprawniony do takich kosztów – oczywiście finansowanych z kosztów pośrednich?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej PO PC na lata 2014-2020, wydatkami kwalifikowalnymi w zakresie kosztów pośrednich mogą być:

 1. wydatki związane z zaangażowaniem osób wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu, z zastrzeżeniem zapisów podrozdziału 6.16 Wytycznych horyzontalnych. Można do nich zaliczyć wydatki poniesione na pokrycie:
  • kosztów wynagrodzeń personelu zarządzającego jednostki,
  • kosztów wynagrodzeń innych osób zaliczających się do personelu wsparcia, czyli osób zaangażowanych w obsługę techniczną projektu, w tym obsługę kadrową, administracyjną, sekretariat i kancelarię, księgowość, obsługę w zakresie promocji, zamówień publicznych, prawnym i realizujące także inne działania niezwiązane z wdrażaniem konkretnych zadań wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu,
 2. wydatki na pokrycie kosztów usług wspomagających realizację i zarządzanie projektem, niezwiązanych bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu, w zakresie usług prawnych, zarządczych, tłumaczeń, usług księgowych, drukarskich i kopiowania dokumentów lub zakupu ogłoszeń prasowych niedotyczących promocji projektu.

Należy pamiętać, iż powyższe wydatki są kwalifikowalne w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Mając na uwadze powyższe, jeśli personel Partnera będzie zaliczał się do personelu zarządzającego lub do personelu wsparcia w opisanym wyżej zakresie to wynagrodzenie tych osób będzie mogło być zaliczone do kosztów kwalifikowalnych.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż kwalifikowalność wydatków sprawdzana jest zawsze przy rozliczeniu wniosku o płatność.

[1], informacje niejawne (zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne). [1] wrażliwe dane osobowe – dane, o których mowa w art. 27. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)
po przeprowadzonej procedurze odwoławczej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach wyżej wymienionego naboru podpisano umowę o dofinansowanie:

POPC.02.03.01-00-0033/17-00 z Beneficjentem – Politechnika Gdańska. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 26 728 876,09 PLN.

Lista podpisanych umów210.54 KB17/01/2019, 09:43


Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach naboru o numerze POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) podpisano umowy o dofinansowanie:

POPC.02.03.01-00-0029/17-00 z Beneficjentem – Instytut Matematyczny PAN. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 34 684 818,25 PLN;
POPC.02.03.01-00-0030/17-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Jagielloński. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 7 507 580,50 PLN;
POPC.02.03.01-00-0042/18-00 z Beneficjentem – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 7 374 959,91 PLN;
POPC.02.03.01-00-0038/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 7 442 980,00 PLN;
POPC.02.03.01-00-0053/18-00 z Beneficjentem – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 18 867 895,65 PLN;
POPC.02.03.01-00-0032/17-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Warszawski. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 5 164 777,78 PLN;
POPC.02.03.01-00-0043/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 10 358 253,45 PLN;
POPC.02.03.01-00-0039/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 599 042,05 PLN;
POPC.02.03.01-00-0036/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Warszawski. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 998 889,00 PLN;

Lista podpisanych umów219.39 KB15/10/2018, 13:45Warszawa, 31 lipca 2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Wnioski należy składać w terminie: od 31 sierpnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.

Typ projektu:

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
 • jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
 • jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
 • uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

 • podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,
 • urzędy wojewódzkie,
 • jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 120 000 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (101 556 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (18 444 000,00 PLN).

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może być niższa niż 4 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Konwersji walutowej PLN/EUR należy dokonać posługując się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: Link do strony kursów NBP)1

Sposób przygotowania i składania wniosków: 

Wnioski  o  dofinansowanie  projektu  przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków
o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/

Dokumenty do pobrania

Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
 1. W nawiązaniu do konkursu POPC poddziałanie 2.3.1. typ I i II chciałabym dopytać o kryterium dostępu „Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta (kryterium nie  dotyczy zasobów nauki i kultury, odnosi się tylko do projektów dotyczących udostępnienia  ISP ze źródeł administracyjnych)” dla projektów dotyczących udostępniania ISP.
Uczelnie Wyższe, które posiadają środki nie tylko statutowe otrzymywane z ministerstwa ale również przychody własne. Czy słusznym jest zrozumienie tego kryterium jako dotyczącym jednostek finansowanych tylko ze środków ministerstwa? Czy jednak to obligatoryjny załącznik dla każdego wnioskodawcy?
 1. Dodatkowo proszę o informację czy w przypadku uczelni wyższych również obowiązkowe jest wystąpienie do KRMC i uzyskanie pozytywnej opinii.

 Odpowiedź:

 1. odnośnie kryterium formalnego dla działania 2.3 POPC pt. Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta (kryterium nie dotyczy zasobów nauki i kultury, odnosi się tylko do projektów dotyczących udostępnienia ISP ze źródeł administracyjnych) to, jak wskazano w nazwie kryterium, nie dotyczy ono wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), a więc dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach tego naboru załącznik do wniosku o dofinansowanie w postaci Dokumentu stanowiącego akceptację realizacji projektu przez właściwego decydenta nie jest wymagany.

W definicji ww. kryterium wskazano, iż: Do wniosku o dofinansowanie załączony został dokument potwierdzający akceptację realizacji projektu, zawierający podpis właściwego członka kierownictwa ministerstwa (w przypadku projektów realizowanych przez ministerstwa lub jednostki im podległe), podpis kierownika jednostki oraz właściwego członka kierownictwa właściwego ministerstwa (w przypadku projektów realizowanych przez jednostki nadzorowane przez ministerstwa) lub podpis kierownika jednostki (w przypadku projektów realizowanych przez jednostki nie nadzorowane przez ministerstwa). W związku z powyższym, dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) załącznik do wniosku o dofinansowanie w postaci Dokumentu stanowiącego akceptację realizacji projektu przez właściwego decydenta jest obligatoryjny i dotyczy wszystkich wnioskodawców. W przypadku projektów realizowanych przez jednostki nie nadzorowane przez ministerstwa, które równocześnie nie są ministerstwami ani jednostkami im podległymi, dokument o akceptacji jest podpisywany przez kierownika jednostki.

 1. Jednocześnie, informuję iż zgodnie z Regulaminem konkursu (zarówno w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16, jak i POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16) każdy wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez KRMC.
3) Czy w konkursie POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 wnioskodawca musi załączyć dokument dot. akceptacji projektu przez KRMC, czy może wystąpić o taką akceptację po uzyskaniu dofinansowania?

Odpowiedź:
w odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, iż Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC), jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, który proceduje według własnych odrębnych przepisów. Informacje dotyczące KRMC są dostępne pod linkiem: http://krmc.mc.gov.pl/.

Zgodnie z §8 ust. 2 Zarządzenia NR 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji „Wniosek o zaopiniowanie projektu informatycznego przez Komitet kieruje się:

1) w przypadku projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych – przed złożeniem do odpowiednich instytucji wniosku o dofinansowanie;

2) w przypadku innych projektów – przed wystąpieniem o zapewnienie finansowania projektu w planie budżetu jednostki”.

Pozytywna opinia KRMC jest zatem wymagana na etapie aplikowania o współfinansowanie ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych m.in. w konkursach w ramach działania 2.3 PO PC ogłoszonych przez CPPC. Pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji opis założeń projektu informatycznego jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, a więc jego dostarczenie będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej odnośnie spełniania kryterium pt. Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania.

Informuję, iż na stronach naborów pojawił się komunikat (w sekcji: Ważne komunikaty) dotyczący opiniowania projektów informatycznych przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji:

Nabór wniosków 2.3.1 – administracja

Nabór wniosków 2.3.1 – nauka

Zgodnie z opublikowanym Uchwałą nr 5 Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji z dnia 17 października 2016 r. wzorem opisu założeń projektu informatycznego, do dokumentacji składanej do KRMC należy załączyć Protokół z przeprowadzenia Publicznej Prezentacji. Należy zatem zaplanować publiczną prezentację w terminie określonym w Instrukcji stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, który umożliwi złożenie wniosku do KRMC o zaopiniowanie projektu informatycznego i uzyskanie opinii jeszcze przed zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 PO PC .

4) Planujemy zgłosić do projekt rozbudowy naszego serwisu o pewne nowe funkcjonalności. Czy w momencie ewentualnego otrzymania dofinansowania i rozpoczęcia realizacji projektu POPC, we własnym serwisie będzie można dokonywać tylko tych prac, które zostały przewidziane w projekcie POPC a wszelkie inne prace zostaną potraktowane jako naruszenie zasad finansowania projektu POPC? Czy możemy pracować nad serwisem równolegle realizując założenia projektu POPC i wykorzystując swoje zasoby do wprowadzenia funkcjonalności niewchodzących do projektu POPC?

Odpowiedź:
Uprzejmie informuję, iż dokumentacja aplikacyjna nie zakłada ograniczeń dotyczących korzystania z własnej infrastruktury wnioskodawcy. Niemniej pragnę zaznaczyć, iż realizując projekt w ramach 2.3.1 POPC pamiętać należy, iż ewentualna modyfikacja/ rozbudowa serwisu nie może wpłynąć negatywnie na realizację pierwotnie określonych celów projektu finansowanego w ramach dofinansowania z POPC.

Modyfikacja/rozbudowa nie może prowadzić do nieosiągnięcia zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników. Jednocześnie podkreślam, iż Projekt musi spełniać wszystkie kryteria wyboru, które podlegały ocenie w trakcie weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej, zarówno na początku realizacji projektu, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu, tj. w okresie trwałości. Zgodnie z art. 71 rozporządzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR wprowadzona do Projektu modyfikacja nie może prowadzić do naruszenia trwałości Projektu, w innym przypadku może grozić to nawet zwrotem dofinansowania.

Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)

Wnioski należy składać w terminie: od 30 września 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.

Typ projektu:

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ I: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych. W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby informacyjne będące w posiadaniu administracji publicznej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

• centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
• jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
• jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
• uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
• urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

• podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,
• urzędy wojewódzkie,
• jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,
• przedsiębiorstwa,
• organizacje pozarządowe.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 61 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (51 624 300,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (9 375 700,00 PLN).

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może być niższa niż 4 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Konwersji walutowej PLN/EUR należy dokonać posługując się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: Link do strony kursów NBP)1

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków
o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/

Dokumenty do pobrania

Archiwum – Działanie 2.2 POPC

 Podpisanie Umowy i Porozumienia o dofinansowanie w ramach III rundy naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach III rundy naboru o numerze POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej podpisano:

 • Umowę o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0026/19-00 z Beneficjentem – Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 16 843 877,96 PLN.
 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0028/19-00 z Beneficjentem – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 3 341 592,99 PLN.

Lista podpisanych umów/porozumień


Podpisanie Porozumienia o dofinansowanie w ramach II rundy naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach II rundy naboru o numerze POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej podpisano następujące Porozumienie o dofinansowanie:

 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0022/18-00 z Beneficjentem – Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 8 357 000,00 PLN.

pdf


Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w III rundzie w VII naborze dla działania 2.2 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach III rundy konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)”,
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 20 185 470,95 zł

Jednocześnie IOK informuje, iż zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach III rundy z 18 000 000,00 PLN do 21 000 000,00 PLN. Zwiększenie alokacji w III rundzie nastąpiło poprzez przesunięcie środków z II rundy ww. naboru.

pdf

pdf


 Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w II rundzie w VII naborze dla działania 2.2 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Do dofinansowania został wybrany projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pn. „Export Intelligence”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 8 357 000,00 zł

pdf

pdf


Podpisanie Porozumień o dofinansowanie w ramach I rundy naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach I rundy naboru o numerze POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej podpisano następujące Porozumienia o dofinansowanie:

 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0017/18-00 z Beneficjentem – Ministerstwo Finansów. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 11 349 406,25 PLN;
 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0018/18-00 z Beneficjentem – Główny Urząd Statystyczny. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 17 421 250,00 PLN.

pdf


Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w I rundzie w VII naborze dla działania 2.2 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Ministerstwo Finansów „System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA”,
 • Główny Urząd Statystyczny „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 28 770 656,25

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów


 

Warszawa, 27 kwietnia 2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w 
administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)

Ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” 
Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”

 

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w trzech rundach. Wnioski należy składać w następujących terminach:

 • Pierwsza runda – od 30 maja 2018 r. do 31 października 2018 r.
 • Druga runda – od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 • Trzecia runda – od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

W ramach Działania 2.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej.

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 107 000 000,00 PLN (słownie: sto siedem milionów PLN 00/100) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (90 554 100,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (16 445 900,00 PLN).

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące:

 • Runda pierwsza – kwota 29 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (24 542 700,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (4 457 300,00 PLN);
 • Runda druga – kwota 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (50 778 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (9 222 000,00 PLN).
 • Runda trzecia – kwota 18 000 000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (15 233 400,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (2 766 600,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html)[1]

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Typ Beneficjenta

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

W przypadku jednostek rządowej administracji zespolonej wnioskodawcą aplikującym
o wsparcie jest wojewoda natomiast w przypadku jednostek rządowej administracji niezespolonej wnioskodawcą jest pełniący nad nią zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej.

Typy projektów

 • Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
 • Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0202.cppc.gov.pl/

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu
udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla Wnioskodawców

Panelowe spotkanie szkoleniowe dla Ekspertów znajdujących się na Wykazie Kandydatów na Ekspertów dla działania 2.1 i 2.2 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentację z panelowego spotkania szkoleniowego dla Ekspertów znajdujących się na Wykazie Kandydatów na Ekspertów dla działania 2.1 i 2.2 POPC, które odbyło się 7 grudnia 2017 r. w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Panel dotyczył m.in. sposobu dokonywania oceny oraz interpretacji kryteriów merytorycznych II stopnia.

 1. pdf581.73 KB10/09/2018, 14:57

3-5 lipca 2017 r. – Szkolenie dla wnioskodawców działania 2.1 POPC w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentacje ze szkoleń przeprowadzonych w dniach 3-5 lipca 2017 r. na szkoleniu dla wnioskodawców w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakres prezentacji dotyczy przygotowania dokumentacji konkursowej, w tym m.in.: prawidłowego wypełnienia i złożenia formularza wniosku o dofinansowanie, omówienia wymagań konkursowych i kryteriów wyboru projektów oraz zastosowania metodyk Agile w zamówieniach publicznych, zagadnienia pomocy publicznej i wdrażania WCAG 2.0 w projektach informatycznych oraz oprogramowania open source w administracji publicznej.

 1. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dn. 3.07.2017 r.
 2. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dn. 4.07.2017 r.:
 3. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dn. 5.07.2017 r.:

Typy beneficjentów:

 • jednostki naukowe oraz uczelnie,
 • organizacje pozarządowe,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Możliwa jest zarówno indywidualna realizacja przedsięwzięcia przez danego beneficjenta, jak również wdrażanie projektów partnerskich, złożonych z wyżej wymienionych typów beneficjentów, np. jednostka naukowa z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

Typy projektów: Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub  rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych Utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.

Typ wyboru projektów: konkursowy

Minimalna wartość projektu: nie wyznaczono

Maksymalna wartość projektu: 700 000  PLN

Poziom dofinansowania: 80% wydatków kwalifikowanych Koperta Mazowiecka, 85% wydatków kwalifikowanych Koperta 15 województw.

Alokacja-środki UE: 10 000 000 Euro

Szczegółowe informacje: „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

Typy beneficjentów:

 • centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej (dla których wnioskodawcą może być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej) oraz partnerstwa urzędów wojewódzkich,
 • jednostki naukowe [w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615)]
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,

partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

Typy projektów: Dzięki projektom realizowanym w ramach poddziałania 2.3.1 zostaną zdigitalizowane zasoby nauki i zasoby będące w posiadaniu administracji publicznej, celem ich powszechnego udostępnienia i ponownego wykorzystania.

Przykłady projektów wpisujących się w działanie:

 • Budowa repozytorium naukowego przez uniwersytet celem upowszechniania dorobku naukowego jego pracowników;
 • Digitalizacja i udostępnianie danych statystycznych gromadzonych przez administrację.

Typ wyboru projektów: konkursowy, zostanie przeprowadzony oddzielny konkurs dla digitalizacji zasobów nauki i dla digitalizacji zasobów będących w posiadaniu administracji publicznej.

Minimalna wartość projektu4 mln PLN

Maksymalna wartość projektu: 50 mln Euro

Poziom dofinansowania: 100% wydatków kwalifikowanych

Alokacja-środki UE: 93 368 019 Euro

Szczegółowe informacje: „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.


Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Typy beneficjentów:

 • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego;
 • partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

Typy projektów: Dzięki projektom realizowanym w ramach poddziałania 2.3.2 zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, celem ich powszechnego udostępnienia i ponownego wykorzystania.

Przykłady projektów wpisujących się w działanie:

 • Digitalizacja materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania;
 • Digitalizacja zasobów bibliotecznych.

Typ wyboru projektów: konkursowy

Minimalna wartość projektu4 mln PLN

Maksymalna wartość projektu: 50 mln Euro

Poziom dofinansowania: 80% wydatków kwalifikowanych Koperta Mazowiecka, 85% wydatków kwalifikowanych Koperta 15 województw

Alokacja-środki UE: 101 431 981 Euro

Szczegółowe informacje: „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

PYTANIE 1

Czy na etapie oceny Opisu Projektu Informatycznego wymagany jest Protokół z publicznej prezentacji?

ODPOWIEDŹ 1

Zgodnie z § 1 Uchwały nr 5 Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji z dnia 17 października 2016 r. w sprawie określenia wzoru opisu założeń projektu informatycznego: „Określa się wzór opisu założeń projektu informatycznego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.” Ww. wzór w punkcie 14-Załączniki wskazuje na załącznik 1 do Wzoru Opisu Założeń Projektu Informatycznego  – Protokół z prezentacji założeń projektu. Dokument dostępny jest na stronie Komitetu: http://krmc.mc.gov.pl.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z brzmieniem kryterium nr 14 Prezentacja założeń projektu Kryteriów wyboru projektów dla działania 2.1 POPC, przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC dn. 25 października 2016, prezentacja założeń projektu powinna być zgodna ze standardem określonym w regulaminie konkursu. Załącznik nr 10 Regulaminu konkursu do naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 pn. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” precyzuje obowiązki wnioskodawcy dotyczące publikacji informacji o prezentacji założeń projektu, sposobu jej przeprowadzenia i dokumentowania.

 

PYTANIE 2

Pojawił się nowy Generator Wniosków o Dofinansowanie do działania 2.1. Czy da się wczytać wniosek.xml wygenerowany przez poprzednią wersję GWD?

ODPOWIEDŹ 2

Generator Wniosków o dofinansowanie do V naboru wniosków dla działania 2.1 POPC został zmodyfikowany i nie jest możliwe wczytanie wniosku z poprzedniej wersji generatora.

 

PYTANIE 3

W poprzednim naborze 2.1 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Chcemy ten wniosek złożyć ponownie. Czy może mieć taką samą nazwę jak poprzednio?

ODPOWIEDŹ 3

Składany w konkursie wniosek może mieć taką samą nazwę jak wniosek złożony już we wcześniejszych naborach.

PYTANIE 4

Czy wg Państwa wyłonienie Partnerów spoza sektora finansów publicznych (przedsiębiorców w tym szpitale publiczne, ngo) powinno odbyć się na zasadzie zapytania/wyłonienia w drodze konkursu?

ODPOWIEDŹ 4

Dopuszczalną formułą realizacji projektu w ramach działania 2.1 POPC jest realizacja projektu w partnerstwie uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy charakter Projektu wskazuje na możliwość występowania w nim pomocy publicznej w wyniku prowadzenia przez wnioskodawcę lub partnerów działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  unijnym,  występuje konieczność  zastosowania „Metodologii szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” (załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu, dostępny pod adresem: images/uploads/Metodologia-szacowania-warto%C5%9Bci-dofinansowania.pdf ).

W  celu  uprawdopodobnienia  prawidłowości zastosowania mechanizmów określenia kwoty wsparcia, wnioskodawca zobligowany jest przedłożyć stosowne dokumenty (np. dokumenty finansowe m.in. bilans, rachunek zysków i strat, strukturę majątku itp.) potwierdzające poprawność wyliczeń.

Sposób wyliczenia dofinansowania oraz analizę zastosowania „Metodologii szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” należy przeprowadzić zarówno dla wnioskodawcy, jak i partnerów projektu.

Przekazuję, iż informacje odnośnie definicji partnera oraz konieczności uzasadnienia przez wnioskodawcę realizacji Projektu w partnerstwie zamieszczono w punkcie nr 5 „Partnerzy” „Instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach POPC dla działania 2.1” (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu) dostępnej pod adresem: images/uploads/Instrukcja-do-WOD-V-nab%C3%B3r-do-publ..pdf ):

„Partnerem jest podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, który jest wymieniony we wniosku o dofinansowanie projektu, realizujący wspólnie z beneficjentem (i ewentualnie innymi partnerami) projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. (…) Partner może ponosić wydatki kwalifikowane w projekcie pod warunkiem, iż jest to zgodne z zawartą umową lub porozumieniu o partnerstwie.

Partnerstwo zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej jest dopuszczalne w sytuacjach, gdy udział partnera/partnerów przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.” Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania zastosowania formuły partnerstwa w polu „Opis sposobu wyboru partnera oraz uzasadnienie dla jego wyboru”. Należy opisać sposób wyboru partnera oraz uzasadnienie jego wyboru w kontekście konieczności realizowania Projektu w partnerstwie, w przypadku partnerów spoza sektora finansów publicznych, ze szczególnym odniesieniem do wymagań zawartych w art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Nie dowiedzenie dopuszczalności realizacji projektu w formule partnerstwa zamiast zamówienia publicznego będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Jednocześnie należy pamiętać, że partner wnosi do projektu wartość dodaną, tj. przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie Wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

W przypadku projektu partnerskiego do wniosku o dofinansowanie należy również załączyć umowę/porozumienie o partnerstwie wraz z dokumentacją związaną z wyborem partnerów (załącznik nr 3 do wniosku).

 

PYTANIE 5

Jak długo ważny jest protokół publicznej prezentacji założeń projektu oraz sama prezentacja publiczna założeń projektu?

ODPOWIEDŹ 5

Zgodnie z brzmieniem kryterium nr 14 Prezentacja założeń projektu Kryteriów wyboru projektów dla działania 2.1 POPC, przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC dn. 25 października 2016, prezentacja założeń projektu powinna być zgodna ze standardem określonym w regulaminie konkursu.

Załącznik nr 10 Regulaminu konkursu do naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 pn. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” precyzuje obowiązki wnioskodawcy dotyczące publikacji informacji o prezentacji założeń projektu, sposobu jej przeprowadzenia i dokumentowania.

WW. dokument nie precyzuje „terminu ważności” protokołu prezentacji ani samej prezentacji. Wskazano jedynie w pkt. 2 Instrukcji „Prezentacja publiczna powinna odbyć się w terminie, który umożliwi uwzględnienie ewentualnych wniosków z przeprowadzonej prezentacji we wniosku o dofinansowanie”.

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w III rundzie X konkursu dla działania 2.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach III rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Dofinansowanie projektu otrzymał Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 20 920 583,10 PLN.

pdf

pdf


Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach III rundy X naboru 2.1 POPC.

Informujemy, iż termin na składanie wniosku o dofinansowanie projektów w ramach III rundy X konkursu dla działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” zostaje wydłużony do dnia 15 lutego 2019 roku.


Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w II rundzie X konkursu dla działania 2.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Dofinansowanie dla swoich projektów otrzymało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Prokuratura Krajowa oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 206 581 692,16 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów


Dotyczy terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18

Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 upływa 30 września br. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy X konkursu dla działania 2.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy  konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Do dofinansowania wybrano Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Monitoring pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MPPC)”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 23 942 868,54 zł

Lista projektów wybranych do dofinansowania


Warszawa, 27 kwietnia 2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa
jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług
publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” 
Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w terminach:

 • Pierwsza runda – od 30 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.
 • Druga runda – od 16 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.
 • Trzecia runda – od 1 października 2018 r. do 15 lutego 2019 r.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. 

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. 

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 282 000 000,00  PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony PLN  00/000 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (238 656 600,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (43 343 400,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html)[1] 

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy. 

Typ Beneficjenta

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Typy projektów

 • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

Sposób przygotowania i składania wniosków 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/ 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu. 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pomoc dla Wnioskodawców

Typy beneficjentów:

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane,
 • partnerstwa zawiązywane na podstawie art. 33 ustawy

W przypadku jednostek rządowej administracji zespolonej wnioskodawcą aplikującym o wsparcie jest wojewoda natomiast w przypadku jednostek rządowej administracji niezespolonej wnioskodawcą jest pełniący nad nią zwierzchnictwo odpowiedni minister lub  centralny organ administracji rządowej.

Typy projektów:

Dzięki projektom realizowanym w ramach działania instytucje publiczne uzyskają dofinansowanie na cyfryzację procesów niezbędnych do ich prawidłowego i sprawnego funkcjonowania.

 1. Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
 2. Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Przykłady projektów wpisujących się w działanie:

 • Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
 • wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT), np. wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji.

Typ wyboru projektów: konkursowy i pozakonkursowy

Minimalna kwota wsparcia publicznego dla projektu: większa niż 100 tys. EUR

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50 mln Euro

Poziom dofinansowania: 100% wydatków kwalifikowanych

Alokacja-środki UE: 55 000 000 Euro

Szczegółowe informacje: „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

Typy beneficjentów:

 • jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Typy projektów:

 • tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
 • tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla świadczenia usług publicznych (A2B, A2C).

Celem działania jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatel i przedsiębiorca będą mogli załatwić droga internetową. Dzięki projektom instytucje publiczne będą mogły zelektronizować świadczone przez siebie usługi publiczne. Będzie się to odbywać poprzez elektronizację nowych usług publicznych oraz poprawę funkcjonalności i e-dojrzałości usług istniejących, a pośrednio – poprzez usprawnianie usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla świadczenia usług publicznych.

Projekt musi odpowiadać na potrzeby potencjalnej grupy docelowej oraz wpisywać się w strategię zdefiniowaną dla danej polityki publicznej.

Przykłady projektów wpisujących się w działanie:

 • Umożliwienie powszechnego dostępu i stosowania informacji przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usługami;
 • Umożliwienie składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Typ wyboru projektów: konkursowy i pozakonkursowy

Minimalna kwota wsparcia publicznego dla projektu: większa niż 100 tys. EUR

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50 mln Euro

Poziom dofinansowania: 100% wydatków kwalifikowanych

Alokacja na działanie – środki UE: 689 804 018 Euro

Szczegółowe informacje: „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”

Formularz do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Formularz jest programem pomocniczym dla Wnioskodawców, na etapie przygotowania Studium wykonalności projektu, w ramach II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” działania 2.1 i 2.2 POPC. Zastosowanie udostępnionego Formularza nie jest obowiązkowe. Formularz stanowi dodatkowe narzędzie wspierające proces przygotowywania Studium wykonalności, które stanowi jeden z załączników do wniosku o dofinansowanie.

Narzędzie skierowane jest szczególnie dla wnioskodawców II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd”, działania 2.1 i 2.2 POPC, dla których obowiązkowe jest przygotowanie Opisu projektu informatycznego zgodnego ze wzorem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) – tzw. fiszki projektowej.

W Formularzu, w miejscach, gdzie było to możliwe, dodana została także informacja pomocnicza, która część fiszki projektowej zagadnieniem nawiązuje do aspektu wskazanego w Studium. Pozwoli to Wnioskodawcy zwiększyć prawdopodobieństwo zachowania spójności pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie a fiszką projektową.

Seria pytań i instrukcji przeprowadzi Państwa przez proces tworzenia Studium po czym pozwoli zapisać dokument w formacie umożliwiającym ostateczną redakcję.

Formularze do Studium wykonalności dostępne są w ramach działań:

2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”,
2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Linki do Formularza Studium wykonalności:

– Formularz do Studium wykonalności dla działania 2.1
– Formularz do Studium wykonalności dla działania 2.2

Formularz do Studium wykonalności można potraktować:

– jako zalecane przez IOK narzędzie przy pomocy którego można stworzyć Studium wykonalności projektu (Formularz umożliwia napisanie gotowego Studium wykonalności dla projektu w ramach działania 2.1 POPC i działania 2.2 POPC),
– jako dokument pomocniczy wskazujący, jakie obligatoryjne aspekty powinny znaleźć się w przygotowywanym przez Wnioskodawcę Studium wykonalności.

Używając Formularza do przygotowania Studium, inne obligatoryjne dokumenty Wnioskodawca powinien złożyć jako załączniki do wniosku o dofinansowanie pod poszczególnymi numerami, gdyż Formularz Studium nie daje możliwości załączenia do niego załączników.
Wszelkie niezbędne, dodatkowe informacje lub załączniki, Wnioskodawca może załączyć do wniosku o dofinansowanie w formie załącznika „Inne”.

Aby prawidłowo przygotować Studium wykonalności projektu w ramach działania 2.1 i 2.2 POPC, należy szczegółowo zapoznać się z wytycznymi konkursowymi oraz odpowiednio Kryteriami wyboru projektów.

E-administracja i otwarty rząd – II oś priorytetowa POPC

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, za które przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

W ramach II osi priorytetowej POPC E-administracja i otwarty rząd realizowane będą projekty, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

Cel szczegółowy 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Celem wsparcia będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez:

– elektronizację nowych usług,

– poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług.

Istotne znaczenie będą miały też działania niewprowadzające wprost nowych usług A2C lub A2B, ale tworzące dla nich warunki, m.in. dzięki modernizacji i zapewnieniu interoperacyjności rejestrów publicznych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Wspierana będzie optymalizacja inwestycji w infrastrukturę dzięki wykorzystaniu technologii chmury obliczeniowej. Premiowany będzie dodatkowy efekt w postaci profesjonalnego przygotowania danych z rejestrów do ponownego wykorzystania.

Cel szczegółowy 3: Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

Celem wsparcia jest usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej poprzez tworzenie, rozwój i upowszechnienie standardów i dobrych praktyk w zakresach kluczowych z tego punktu widzenia, takich jak np.: polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych, dobre praktyki zamówień na systemy IT, jak również elementy systemowe: nowoczesne, otwarte systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, sprawdzone w praktyce systemy klasy ERP, interfejsy usług oraz danych między systemami w ramach instytucji oraz pomiędzy instytucjami, wspólne platformy elektronicznych usług, podnoszenie kwalifikacji kadr IT i urzędników.

Cel szczegółowy 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Celem udzielenia wsparcia będzie udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, a także digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Wsparcie polegać będzie także na dostarczeniu podmiotom spoza administracji publicznej finansowej zachęty do tworzenia usług, treści i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i ISP. Usługi takie będą mogły być oferowane przez różne podmioty, w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych.

Podstawowym warunkiem wsparcia będzie wpisywanie się projektów w zakres priorytetu inwestycyjnego 2c. Tworzone usługi i treści będą musiały zatem przyczyniać się do wzmocnienia zastosowań TIK dla e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury lub e-zdrowia.

Kwota alokacji dla II osi POPC wynosi 949 604 018 EUR.

POPC

Jeśli potrzebujesz pomocy w aplikowaniu o dofinansowanie, skorzystaj z bezpłatnego wsparcia ,,POPC WSPARCIE”, więcej na: www.popcwsparcie.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Lp.

Nazwa dokumentu

Wersja 
z dnia

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

27.04.2018

30.10.2018

31.12.2018

1.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

27.04.2018

2.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

27.04.2018

3.

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów

12.03.2018

4.

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów – wersja nieaktualna

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów

27.04.2018

06.06.2018

5.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19.07.2017

6.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

23.01.2018

7.

Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym

26.04.2018

8.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

27.04.2018

26.09.2018

9.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

27.04.2018

26.09.2018

10.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie

27.04.2018

11.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

12.03.2018

12.

Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (KRCU)

27.04.2018

13.

Szablon studium wykonalności – wersja nieaktualna

Szablon studium wykonalności

27.04.2018

06.06.2018

Informacja o zmianach z 06.06.2018356.5 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach z 26.09.2018379.11 KB07/01/2019, 14:34

Informacja o zmianach z 30.10.2018363.33 KB07/01/2019, 14:35

Informacja o zmianach z 31.12.2018338.9 KB07/01/2019, 14:37

 

Dokumenty do pobrania:

docx784.12 KB20/09/2018, 13:28

Dokumenty do pobrania:
Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

2016-11-29

2017-01-26

2017-02-10

2017-05-05

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja nieaktualna

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2016.11.29  

2016.12.29

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 2016-11-29
  zał. 7 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 2016-11-29
  zał. 8 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 2016-11-29
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-11-29

2017-01-26

4. Wzór porozumienia o dofinansowanie: 2016-11-29
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu 2016-11-29
  zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym – nie dotyczy działania 2.2  
  zał.6 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 2016-11-29
  zał.7 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 2016-11-29
  Zał. 8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 2016-11-29
  zał.9 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 2016-11-29
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 2016-11-29
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 2016-11-29
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 2016-11-29
  zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 2016-11-29
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 2016-11-29
  zał.15- Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2016-11-29
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 2016-11-29
  Zał. 19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 2016-11-29
  Zał. 20 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 2016-11-29
5. Wzór umowy o dofinansowanie: 2016-11-29
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-11-29
  zał.5 – Plan finansowania projektu 2016-11-29
  zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym – nie dotyczy działania 2.2  
  zał.7 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 2016-11-29
  zał.8 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 2016-11-29
  zał.9 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 2016-11-29
  zał. 10 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 2016-11-29
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 2016-11-29
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 2016-11-29
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 2016-11-29
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 2016-11-29
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 2016-11-29
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2016-11-29
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 2016-11-29
  zał. 20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 2016-11-29
  zał. 21 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 2016-11-29
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-10-25
7. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” 2016-11-29
8. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 2016-11-29
9. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2016-09-19
10. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-11-29
11. Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu 2016-11-29
12. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 2017-01-26
13.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów – wersja z 9 czerwca 2017 r.

2017-03-29
Wykaz zmian z dna 09.06.2017 r.351.87 KB
Wykaz zmian z dna 05.05.2017 r.145.52 KB
Wykaz zmian z dnia 26.01.2017 r.15.47 KB

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

01.09.2017

22.11.2017

01.12.2017

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.07.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 01.09.2017
  zał. 7 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 01.09.2017
  zał. 8 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 01.09.2017
  zał. 14 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  zał. 15 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

01.09.2017

14.11.2017

01.12.2017

4. Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (KRCU) 01.09.2017
5. Wzór porozumienia o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie:

01.09.2017

22.03.2018

  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Projektu 01.09.2017
  zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*  – wersja nieaktualna

zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*

01.09.2017

04.09.2017

  zał.6 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 01.09.2017
  zał.7 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 01.09.2017
  zał.8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.09.2017
  Zał.9 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.09.2017
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.09.2017
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 01.09.2017
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.09.2017
  zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.09.2017
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 01.09.2017
  zał.15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.09.2017
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.09.2017
  zał.19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja nieaktualna

zał.19 – Obowiązki informacyjne beneficjenta

01.09.2017

22.03.208

  zał. 20 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 01.09.2017
  zał. 21 – Lista podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków nieposiadający statusu partnera 01.09.2017
  zał. 22 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  zał. 23 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  zał. 24 – Wzór formularza sprawozdania z wykorzystania infrastruktury/produktu wytworzonych w projekcie 22.03.2018
6. Wzór umowy o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie:

01.09.2017

22.03.2018

  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowany realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 01.09.2017
  zał.5 – Plan finansowania Projektu 01.09.2017
  zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym* – wersja nieaktualna

zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*

01.09.2017

04.09.2017

  zał.7 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 01.09.2017
  zał.8 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 01.09.2017
  zał.9 –Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.09.2017
  zał.10 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.09.2017
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.09.2017
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 01.09.2017
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.09.2017
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.09.2017
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 01.09.2017
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.09.2017
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.09.2017
  zał.20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja nieaktualna

zał.20 – Obowiązki informacyjne beneficjenta

01.09.2017

22.03.2018

  zał. 21 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 01.09.2017
  zał. 22 – Lista podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków nieposiadający statusu partnera 01.09.2017
  zał. 23 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  zał. 24 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  zał. 25 – Wzór formularza sprawozdania z wykorzystania infrastruktury/produktu wytworzonych w projekcie 22.03.2018
7. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.06.2017
8. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 01.09.2017
9. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” 01.09.2017
10. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 01.09.2017
11. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
12. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 24.05.2017
13. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym* – wersja nieaktualna

Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*

01.09.2017

04.09.2017

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów – wersja nieaktualna

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

01.09.2017

27.02.2018

01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
27.02.2018
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
27.02.2018
01.09.2017
01.09.2017

* Dokument jest tożsamy z dokumentem wskazanym w kryteriach oceny projektów dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod nazwą „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”. ** Zgodnie ze wskazaniami dokumentu: „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”.


Informacja o zmianach z 04.09.2017

Informacja o zmianach z 14.11.2017

Informacja o zmianach z 22.11.2017

Informacja o zmianach z 01.12.2017

Informacja o zmianach z 27.02.2018

Informacja o zmianach z 22.03.2018

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu – nieaktualna

Regulamin konkursu  – nieaktualna

Regulamin konkursu

01.06.2017

25.07.2017

05.12.2017

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – nieaktualna 24.05.2017
  Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.07.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 01.06.2017
  zał. 5 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 01.06.2017
  zał. 6 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 01.06.2017
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 01.06.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie: 01.06.2017
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu 01.06.2017
  zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25.08.2016
  zał.6 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC. 01.06.2017
  zał.7 – Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 01.06.2017
  zał.8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.06.2017
  zał.9 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.06.2017
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.06.2017
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 01.06.2017
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.06.2017
  zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.06.2017
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 01.06.2017
  zał.15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.06.2017
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.06.2017
  zał.19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 01.06.2017
  zał.20 – Lista obligatoryjnych postanowień Umowy Wykonawczej 01.06.2017
5. Wzór umowy o dofinansowanie: 01.06.2017
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo finansowany realizacji projektu 01.06.2017
  zał.5 – Plan finansowania projektu 01.06.2017
  zał.6 -Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25.08.2016
  zał.7 –Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC 01.06.2017
  zał.8 –Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 01.06.2017
  zał.9 –Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.06.2017
  zał.10 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.06.2017
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.06.2017
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 01.06.2017
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.06.2017
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.06.2017
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 01.06.2017
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.06.2017
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.06.2017
  zał.20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 01.06.2017
  zał.21 Lista obligatoryjnych postanowień Umowy Wykonawczej 01.06.2017
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 25.10.2016
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.09.2016
8. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 24.05.2017
9. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 01.06.2017
10. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu”. 01.06.2017
11. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 01.06.2017
12. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym. 25.08.2016
13. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów.
zał. 1a Wzór oświadczenia pracownika IP POPC o bezstronności
zał. 1b Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności
zał. 1c Wzór oświadczenia o poufności/deklaracji poufności
zał. 2a Wzór karty oceny kryteriów formalnych
zał. 2b Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych I stopnia (dla pracownika IOK)
zał. 2c Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych I stopnia (dla eksperta)
zał. 2d Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych II stopnia
zał. 3 Wzór protokołu z oceny
zał. 4 Regulamin wyboru osób do oceny 2.1
10.07.2017

pdf163.07 KB10/09/2018, 14:57

pdf66.87 KB10/09/2018, 14:57

 

Dokumenty do pobrania:
Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

29.11.2016

26.01.2017

07.02.2017

05.05.2017

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja nieaktualna

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

29.11.2016

29.12.2016

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 29.11.2016
  zał. 5 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 29.11.2016
  zał. 6 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 29.11.2016
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

29.11.2016

26.01.2017

4. Wzór porozumienia o dofinansowanie: 29.11.2016
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu 29.11.2016
  zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25-08-2016
  zał.6 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC 29.11.2016
  zał.7 – Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 29.11.2016
  zał.8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 29.11.2016
  zał.9 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 29.11.2016
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 29.11.2016
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 29.11.2016
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 29.11.2016
  zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 29.11.2016
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 29.11.2016
  zał.15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 29.11.2016
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 29.11.2016
  zał.19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 29.11.2016
  Zał.20 Lista postanowień umowy wykonawczej 29.11.2016
5. Wzór umowy o dofinansowanie: 29.11.2016
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo finansowany realizacji projektu 29.11.2016
  zał.5 – Plan finansowania projektu 29.11.2016
  zał.6 -Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25-08-2016
  zał.7 –Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC 29.11.2016
  zał.8 –Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 29.11.2016
  zał.9 –Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 29.11.2016
  zał.10 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 29.11.2016
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 29.11.2016
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 29.11.2016
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 29.11.2016
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 29.11.2016
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 29.11.2016
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 29.11.2016
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 29.11.2016
  zał.20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 29.11.2016
  Zał. 21 Lista postanowień umowy wykonawczej 29.11.2016
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 25.10.2016
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.09.2016
8. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.11.2016
9. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/ umowy o dofinansowanie 29.11.2016
10. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” 29.11.2016
11. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 26.01.2017
12.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów – wersja z 9 czerwca 2017 r.

29.03.2017

Informacja o zmianach z 09.06.2017pdf352.71 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach z 05.05.2017.pdf146 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach z 26.01.2017.pdf15.85 KB20/09/2018, 08:29

Dokumenty do pobrania:

 1. Informacja o zmianach
 2. Informacja o zmianach (18.03.2015 r.)
 3. Informacja o zmianach (20.03.2015 r.)
 4. Informacja o zmianach (28.04.2015 r.)
 5. Informacja o zmianach (06.05.2015 r.)
 6. Informacja o zmianach (21.05.2015 r.)
 7. Informacja o zmianach (03.07.2015 r.)
 8. Informacja o zmianach (08.09.2015 r.)
 9. Informacja o zmianach (16.10.2015 r.)
 10. Regulamin konkursu po zmianach (20.01.2015 r.)
 11. Regulamin konkursu po zmianach (20.03.2015 r.)
 12. Regulamin konkursu po zmianach (21.05.2015 r.)
 13. Regulamin konkursu (03.07.2015 r.)
 14. Regulamin konkursu po zmianach (08.09.2015 r.)
 15. Regulamin konkursu
 16. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 17. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
 18. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu(28.04.2015r.)
 19. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 20. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (20.03.2015 r.)
 21. Wzór porozumienia o dofinansowanie
 22. Wzór porozumienia o dofinansowanie (20.03.2015 r.)
 23. Wzór porozumienia o dofinansowanie (06.05.2015 r.)
 24. Wzór porozumienia o dofinansowanie (16.10.2015 r.)
 25. Wzór umowy o dofinansowanie
 26. Wzór umowy o dofinansowanie (20.03.2015 r.)
 27. Wzór umowy o dofinansowanie (06.05.2015 r.)
 28. Wzór umowy o dofinansowanie (16.10.2015 r.)
 29. Formalne kryteria wyboru projektów
 30. Merytoryczne kryteria wyboru projektów
 31. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 32. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”
 33. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym
 34. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym (28.04.2015 – wersja jednolita)
 35. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym (28.04.2015 – wersja w trybie rejestruj zmiany)
 36. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów
 37. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (20.02.2015 r.)
 38. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (21.05.2015 r.)
 39. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (08.09.2015 r.)
 40. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia umowy o dofinansowanie
 41. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia umowy o dofinansowanie (20.03.2015 r.)
 42. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (projekt)
 43. Wytyczne do kwalifikowalności wydatków w ramach POPC (20.01.2015 r.)
 44. Wytyczne do kwalifikowalności wydatków w ramach POPC (18.03.2015 r.)
 45. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska (projekt).
 

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu – wersja nieaktualna Regulamin konkursu 01.09.2017 01.12.2017
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.07.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 01.09.2017
  zał. 5 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 01.09.2017
  zał. 6 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 01.09.2017
  Zał.13 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  Zał.14 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu**. 01.09.2017
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie– wersja nieaktualna  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 01.09.2017 14.11.2017 01.12.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie:– wersja nieaktualna Wzór porozumienia o dofinansowanie: 01.09.2017 23.03.2018
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Projektu 01.09.2017
 

zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*– wersja nieaktualna

zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*

01.09.2017

04.09.2017

  zał.6 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 01.09.2017
  zał.7 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 01.09.2017
  zał.8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.09.2017
  zał.9 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.09.2017
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.09.2017
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 01.09.2017
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.09.2017
  zał.13  Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.09.2017
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 01.09.2017
  zał.15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.09.2017
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.09.2017
  zał.19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja nieaktualna zał. 19 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 01.09.2017 23.03.2018
  zał. 20 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 01.09.2017
  zał. 21 – Lista podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków nieposiadający statusu Partnera. 01.09.2017
  Zał. 22 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  zał. 23 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu**. zał. 24 – Wzór formularza sprawozdania z wykorzystania infrastruktury/produktu wytworzonych w projekcie 01.09.2017 23.03.2018
5. Wzór umowy o dofinansowanie: – wersja nieaktualna Wzór umowy o dofinansowanie 01.09.2017 23.03.2018
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo finansowany realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 01.09.2017
  zał.5 – Plan finansowania Projektu 01.09.2017
  zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*– wersja nieaktualna zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym* 01.09.2017   04.09.2017
  zał.7 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 01.09.2017
  zał.8 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 01.09.2017
  zał.9 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.09.2017
  zał.10 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.09.2017
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.09.2017
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 01.09.2017
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.09.2017
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.09.2017
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 01.09.2017
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.09.2017
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.09.2017
  zał.20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja nieaktualna zał.20 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 01.09.2017 23.03.2018
  zał.21 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 01.09.2017
  zał.22 – Lista podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków nieposiadający statusu Partnera. 01.09.2017
  Zał.23 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  zał. 24 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu**. zał. 25 – Wzór formularza sprawozdania z wykorzystania infrastruktury/produktu wytworzonych w projekcie 01.09.2017 23.03.2018
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.06.2017
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
8. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 24.05.2017
9. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/ umowy o dofinansowanie 01.09.2017
10. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu”. 01.09.2017
11. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 01.09.2017
12. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*  – wersja nieaktualna Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym* 01.09.2017 04.09.2017
Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów – wersja nieaktualna Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów 01.09.2017 27.02.2018 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 27.02.2018 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 27.02.2018 01.09.2017 01.09.2017

* Dokument jest tożsamy z dokumentem wskazanym w kryteriach oceny projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod nazwą „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”. ** Zgodnie ze wskazaniami dokumentu: „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”


pdf340.75 KB10/09/2018, 14:57

Dokumenty do pobrania: 

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

27.04.2018

28.09.2018

24.01.2019

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 27.04.2018
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 27.04.2018
3. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 12.03.2018
4.

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów – wersja nieaktualna

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów

27.04.2018

05.06.2018

5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
6. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 23.01.2018
7. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 27.04.2018
8.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

27.04.2018

24.01.2019

9.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

27.04.2018

24.01.2019

10. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 27.04.2018
11. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 12.03.2018
12.

Szablon Studium wykonalności – wersja nieaktualna

Szablon Studium wykonalności

27.04.2018

05.06.2018

Informacja o zamianach z 05.06.2018 r.

Informacja o zmianach z 28.09.2018 r.

Informacja o zmianach z 24.01.2019

 

Warszawa, 16 kwietnia 2019 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług
publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Nabór wniosków jest prowadzony w czterech rundach. Wnioski należy składać w terminach:

 

 • Runda pierwsza – od 17 maja do 31 maja 2019 r.
 • Runda druga – od 1 czerwca do 28 czerwca 2019 r.
 • Runda trzecia – od 29 czerwca do 31 lipca 2019 r.
 • Runda czwarta – od 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 450 000 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( 380 835 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ( 69 165 000,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html)[1]

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Typ Beneficjenta

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Typy projektów

 • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla Wnioskodawców

[1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość à Kursy à Archiwum kursów średnich - tabela A (CSV, XLS)à Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A) à Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.


Lp.

Nazwa dokumentu

Wersja
z dnia

Regulamin konkursu

15.04.2019

1.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

16.04.2019

2.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

16.04.2019

3.

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów

12.03.2018

4.

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów

16.04.2019

5.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19.07.2017

6.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych

w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

25.05.2018

7.

Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym

26.04.2018

8.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

16.04.2019

9.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

16.04.2019

10.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy
o dofinansowanie

16.04.2019

11.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

12.03.2019

12.

Szablon Studium wykonalności

30.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja
z dnia
Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

11.09.2018

12.10.2018

1 Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

11.09.2018

12.10.2018

2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

11.09.2018

12.10.2018

3 Formalne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
4 Merytoryczne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
5 Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 11.09.2018
6 Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 11.09.2018
7 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
8 Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 25.05.2018
9 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 08.08.2018
10 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 11.09.2018
11 Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami 11.09.2018
12 Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami 11.09.2018
13 Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 11.09.2018

Informacja o zmianach 12.10.2018

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja
z dnia
1 Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

28.03.2018

14.09.2018

2 Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 28.03.2018
3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 28.03.2018
4 Formalne kryteria wyboru projektów 28.03.2018
5 Merytoryczne kryteria wyboru projektów 28.03.2018
6 Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   – wersja nieaktualna

Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

28.03.2018

 

28.06.2018

7 Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 05.2015
8 Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” 28.03.2018
9 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 26.08.2015
10 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 12.03.2018
11 Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 23.01.2018
12 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
13 Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 05.12.2017
14 Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

28.03.2018

10.09.2018

15 Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

28.03.2018

10.09.2018

16 Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 28.03.2018

Informacja o zmianach z 28.06.2018273.68 KB

Informacja o zmianach z 19.09.2018273.68 KB

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-001/15 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-001/15 (obowiązujący od 30.11.2015 r.)

 1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wzorami załączników (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 4. Wzór porozumienia o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór porozumienia o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 5. Wzór umowy o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór umowy o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 6. Formalne kryteria wyboru projektów
 7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów
 8. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)
 9. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”
 10. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (wraz z załącznikami) (dokument nieaktualny)
 11. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie
 12. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 13. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. .w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237)
 15. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności
FAQ

[1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość àKursy à Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS)à Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A). àMiesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Informacja o zmianach oraz wersje dokumentów w trybie „rejestruj zmiany”

Informacja o zmianach (30.11.2015 r.)

Lista członków Komitetu Oceny Projektów
Lista ocenionych projektów

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 27.10.2016 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący od 28.10.2016 r. do 20.12.2016 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący od 21.12.2016 r. do 22.03.2017 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący od 23.03.2017 r. do 23.05.2017 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 (dokument obowiązujący od 24.05.2017 r. do 8.06.2017 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 (dokument obowiązujący od 9.06.2017 r.)

1 Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość/ Kursy/Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS)/Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A)./ Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.


Informacja o zmianach oraz wersje dokumentów w trybie „rejestruj zmiany”

Informacja o zmianach 1 (28.10.2016 r.)

Informacja o zmianach 2 (28.10.2016 r.)

Informacja o zmianach 3 (14.11.2016 r.)

Informacja o zmianach 4 (29.11.2016 r.)

Informacja o zmianach 5 (21.12.2016 r.)

Informacja o zmianach 6 (24.03.2017 r.)

Informacja o zmianach 7 (24.05.2017 r.)

Informacja o zmianach 8 (9.06.2017 r.)


Zakończenie oceny projektów

 1. Lista członków KOP
 2. Lista ocenionych projektów
 3. Lista ocenionych projektów – aktualizacja

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
  Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

31.08.2017

13.10.2017

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych na lata 2014-2020 31.08.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 31.08.2017
  zał. 5 oświadczenie VAT 31.08.2017
  zał. 7 lista kryteriów wyboru 31.08.2017
  zał. 16 oświadczenie o zapewnieniu środków na realizację 31.08.2017
3. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie 31.08.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie 31.08.2017
  zał. 4 Wzór wniosku beneficjenta o płatność 31.08.2017
  zał. 5 Harmonogram R-F projektu 31.08.2017
  zał. 6 Kamienie milowe 31.08.2017
  zał. 7 Harmonogram płatności 31.08.2017
  zał. 8 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 31.08.2017
  zał. 9 Oświadczenie dot. wykorzystania przedmiotu projektu 31.08.2017
  zał. 10 Minimalny zakres danych 31.08.2017
  zał. 11 Procedura zgłaszania osób 31.08.2017
  zał. 12 Formularze wniosków dostępu 31.08.2017
  zał. 13 Zakres danych osobowych 31.08.2017
  zał. 14 Wzór upoważnienia 31.08.2017
  zał. 15 Wzór odwołania upoważnienia 31.08.2017
  zał. 16 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 31.08.2017
  zał. 17 Procedura postępowania w przypadku awarii 31.08.2017
5. Wzór umowy o dofinansowanie 31.08.2017
  zał. 4 Wzór wniosku beneficjenta o płatność 31.08.2017
  zał. 5 Harmonogram R-F projektu 31.08.2017
  zał. 6 Kamienie milowe 31.08.2017
  zał. 7 Plan finansowania Projektu 31.08.2017
  zał. 8 Harmonogram płatności 31.08.2017
  zał. 9 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 31.08.2017
  zał. 10 Oświadczenie dot. wykorzystania przedmiotu projektu 31.08.2017
  zał. 11 Minimalny zakres danych 31.08.2017
  zał. 12 Procedura zgłaszania osób 31.08.2017
  zał. 13 Formularze wniosków dostępu 31.08.2017
  zał. 14 Zakres danych osobowych 31.08.2017
  zał. 15 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych 31.08.2017
  zał. 16 Wzór odwołania upoważnienia 31.08.2017
  zał. 17 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 31.08.2017
  zał. 18 Procedura postępowania w przypadku awarii 31.08.2017
6. Formalne kryteria wyboru projektów 31.08.2017
7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów 31.08.2017
8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 31.08.2017
9. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 31.08.2017
10. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów 31.08.2017
11. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 31.08.2017
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 31.08.2017
13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 31.08.2017
14. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” 31.08.2017

Informacja o zmianach 13.10.2017247.38 KB

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-002/15 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-002/15(dokument nieaktualny, obowiązujący do 26.02.2015 r.)
Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-002/15(obowiązujący od 26.02.2016 r.)

 

 1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wzorami załączników (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 4. Wzór porozumienia o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór porozumienia o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 5. Wzór umowy o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór umowy o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 6. Formalne kryteria wyboru projektów
 7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów
 8. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)
 9. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”
 10. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów wraz z załącznikami (dokument nieaktualny)
 11. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie
 12. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 13. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020(dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. .w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237)
 15. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

FAQ

Informacja o zmianach oraz wersje dokumentów w trybie „rejestruj zmiany”

Informacja o zmianach (30.11.2015 r.)

Informacja o zmianach (26.02.2016 r.)

Zakończenie oceny projektów

 1. lista członków KOP
 2.  lista ocenionych projektów

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 27.10.2016 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący od 28.10.2016 r. do 20.12.2016 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący od 21.12.2016 r. do 22.03.2017 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący od 23.03.2017 r. do 23.05.2017 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 (dokument obowiązujący od 24.05.2017 r. do 8.06.2017 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący od 9.06.2017 r. do 12.07.2017 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 (dokument obowiązujący od 13.07.2017 r.)

Informacja o zmianach oraz wersje dokumentów w trybie „rejestruj zmiany”

Informacja o zmianach 1 (28.10.2016 r.)

Informacja o zmianach 2 (28.10.2016 r.)

Informacja o zmianach 3 (14.11.2016 r.)

Informacja o zmianach 4 (29.11.2016 r.)

Informacja o zmianach 5 (21.12.2016 r.)

Informacja o zmianach 6 (24.03.2017 r.)

Informacja o zmianach 7 (24.05.2017 r.)

Informacja o zmianach 8 (9.06.2017 r.)

Informacja o zmianach 9 (13.07.2017 r.)


Zakończenie oceny projektów

 1. Lista członków KOP
 2. Lista ocenionych projektów
Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
  Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

31.07.2017

13.10.2017

28.11.2017

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych na lata 2014-2020 31.07.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 31.07.2017
  zał. 5 oświadczenie VAT 31.07.2017
  zał. 7 lista kryteriów wyboru 31.07.2017
  zał. 16 oświadczenie o zapewnieniu środków na realizację 31.07.2017
3. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie 31.07.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie  – wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 4 Wzór wniosku beneficjenta o płatność 31.07.2017
  zał. 5 Harmonogram R-F projektu 31.07.2017
  zał. 6 Kamienie milowe 31.07.2017
  zał. 7 Harmonogram płatności 31.07.2017
  zał. 8 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 31.07.2017
  zał. 9 Oświadczenie dot. wykorzystania przedmiotu projektu 31.07.2017
  zał. 10 Minimalny zakres danych 31.07.2017
  zał. 11 Procedura zgłaszania osób 31.07.2017
  zał. 12 Formularze wniosków dostępu 31.07.2017
  zał. 13 Zakres danych osobowych 31.07.2017
  zał. 14 Wzór upoważnienia  – wersja nieaktualna

zał. 14 Wzór upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 15 Wzór odwołania upoważnienia  – wersja nieaktualna

zał. 15 Wzór odwołania upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 16 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014  – wersja nieaktualna

zał. 16 Obowiązki informacyjne Beneficjenta

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 17 Procedura postępowania w przypadku awarii 31.07.2017
  zał. 19 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.07.2018
  zał. 20 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 30.07.2018
5. Wzór umowy o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 4 Wzór wniosku beneficjenta o płatność 31.07.2017
  zał. 5 Harmonogram R-F projektu 31.07.2017
  zał. 6 Kamienie milowe 31.07.2017
  zał. 7 Plan finansowania Projektu 31.07.2017
  zał. 8 Harmonogram płatności 31.07.2017
  zał. 9 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 31.07.2017
  zał. 10 Oświadczenie dot. wykorzystania przedmiotu projektu 31.07.2017
  zał. 11 Minimalny zakres danych 31.07.2017
  zał. 12 Procedura zgłaszania osób 31.07.2017
  zał. 13 Formularze wniosków dostępu 31.07.2017
  zał. 14 Zakres danych osobowych 31.07.2017
  zał. 15 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych – wersja nieaktualna

zał. 15 Wzór upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 16 Wzór odwołania upoważnienia – wersja nieaktualna

zał. 16 Wzór odwołania upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 17 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – wersja nieaktualna

zał. 17  Obowiązki informacyjne Beneficjenta

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 18 Procedura postępowania w przypadku awarii 31.07.2017
  zał. 20 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.07.2018
  zał. 21 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 30.07.2018
6. Formalne kryteria wyboru projektów 31.07.2017
7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów 31.07.2017
8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 31.07.2017
9. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 31.07.2017
10. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów 31.07.2017
11. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 31.07.2017
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 31.07.2017
13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 31.07.2017
14. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” 31.07.2017

Informacja o zmianach 13.10.2017247.3 KB

Informacja o zmianach 28.11.2017247.3 KB

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 26.02.2016 r.)
Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15 (obowiązujący od 26.02.2016 r.)

 1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wzorami załączników (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 4. Wzór porozumienia o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór porozumienia o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 5. Wzór umowy o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór umowy o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 6. Formalne kryteria wyboru projektów
 7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów
 8. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 merytoryczne
 9. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”
 10. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów wraz z załącznikami  (dokument nieaktualny)
 11. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie
 12. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 13. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. .w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237)