PO PC III oś

Informacja dla wnioskodawców w naborze POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca konkurs informuje, że deklaracje udziału w projekcie przekładane przez wnioskodawców w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18 powinny być przygotowane na nowym wzorze, dedykowanym dla obecnego konkursu.

Wzór deklaracji udziału w projekcie (zał. nr 9 do Regulaminu konkursu) został znacząco zmieniony w porównaniu do wcześniejszej wersji.

W aktualnej deklaracji zawarte są informacje o udziale w projekcie nauczycieli publicznej edukacji posiadających uprawnienia do nauczania w klasach 1-3 szkół podstawowych jak również zaktualizowano zapisy w zakresie pouczenia o przetwarzaniu danych osobowych (z uwagi na nowe regulacje w tym zakresie).

Dodatkowo, w wyniku reformy edukacji nastąpiły liczne zmiany w strukturze szkół (likwidacja, połączenie placówek) a tym samym w liczbie nauczycieli i uczniów w poszczególnych placówkach.

Dane związane z liczbą nauczycieli objętych wsparciem w projekcie mają wpływ na wynik oceny wniosku, a stopień osiągnięcia deklarowanych wskaźników jest kluczowy dla rozliczenia projektu.

W celu ograniczenia ryzyka, że dane pozyskane przez wnioskodawców w latach 2016-2017 są już nieaktualne, CPPC stoi na stanowisku, że wnioskodawcy powinni potwierdzić ich aktualność poprzez ponowne podpisanie deklaracji przez osobę upoważnioną do reprezentowania szkoły.

W związku z powyższym, jako załącznik do wniosku o dofinansowanie należy stosować wzór z dnia 27.11.2018 r., dostępny na stronie internetowej CPPC.

Jednocześnie przypominamy, że szkoły powinny przesyłać wypełnione i podpisane  Deklaracje udziału w projekcie wyłącznie do wnioskodawców, którzy planują aplikować w konkursie. Nie należy wysyłać deklaracji na adresy e-mail Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju czy Ministerstwa Cyfryzacji.

Tylko deklaracje załączone do wniosków o dofinansowanie mogą być rozpatrywane w konkursie.

 

Warszawa 27.11.2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.)
ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Nr naboru: POPC.03.02.00-IP.01-00-004/18

Wnioski należy składać w dniach: od 28.12.2018 r. do 05.04.2019 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielone zostanie projektowi, który w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu
w tym e-usług publicznych
 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
w szczególności poprzez:

 • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy

Typy projektów

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

 1. Grupa docelowa

Nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych. Fakultatywnie: pracownicy miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni powołani przez organ prowadzący właściwy miejscowo ośrodek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek publicznych, pracownicy publicznych domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną), inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy oraz zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą.

 

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami
 1. Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 300 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

 • 1 700 000,00 PLN – dla wniosków złożonych na obszar NUTS-3: Ostrołęcki, Radomski, Słupski, Płocki;
 • 2 275 000,00 PLN – dla wniosków złożonych na obszar NUTS-3: Miasto Łódź, Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Kraków, Katowicki, Miasto Poznań, Miasto Szczecin, Miasto Wrocław, Trójmiejski.
 1. Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579 ze zm.), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie jest dostępny pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ .

 1. Kontakt

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Warszawa 30.08.2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)
ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Skalowanie dobrych praktyk

Nabór prowadzony jest w 3 rundach konkursowych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w następujących terminach:

 • Pierwsza runda – od 30 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 • Druga runda – od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.
 • Trzecia runda – od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielone jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
 1. Typy projektów

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

 1. Grupa docelowa

Osoby fizyczne (które ukończyły 18 rok życia) nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
 • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami
 1. Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w niniejszym konkursie wynosi 35 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,63%) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15,37%).

Kwota alokacji zostaje podzielona na 3 grupy projektów w następujący sposób:

 1. kwota w wysokości 10 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie jednego województwa lub mniejszym;
 2. kwota w wysokości 10 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie więcej niż jednego województwa do sześciu województw;
 3. kwota w wysokości 15 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie powyżej sześciu województw, w tym projektów o zasięgu ogólnopolskim.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

 1. Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, dostępnego pod adresem: https://generator.cppc.gov.pl/

 1. Kontakt

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Warszawa 19.07.2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)
ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wnioski należy składać w dniach: od 20.08.2018 r. do 26.10.2018 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielone zostanie projektowi, który w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Do dofinansowania w ramach konkursu zostanie wybrany wyłącznie jeden projekt biorący udział w konkursie, spełniający formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowanych spośród wszystkich wnioskodawców wnioskujących o dofinansowanie na realizację projektu.

 1. Typy projektów

Celem projektów jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie kształcenia. Wpierane będą działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.). W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy.

 1. Grupa docelowa

Osoby fizyczne nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

Szkolenia w projekcie będą dedykowane nauczycielom ze szkół każdego typu (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), którzy chcą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe i osiągać dodatkowe efekty kształcenia dzięki stosowaniu i tworzeniu wartościowych e-materiałów.

 

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
 • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

 

 1. Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w niniejszym konkursie wynosi 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,63%) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15,37%).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu wynosi 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 000,00 PLN* (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

*dopuszcza się możliwość zwiększenia maksymalnej kwoty dofinansowania w celu wzmocnienia efektów projektu

 1. Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, dostępnego pod adresem: https://generator.cppc.gov.pl/

 1. Kontakt

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 29.05.2017 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach wszystkich obszarów NUTS.

Lista wszystkich rozstrzygniętych obszarów NUTS ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i ilością otrzymanych punktów a także zestawienie obszarów, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy znajduje się poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (stan na dzień 29.05.2017)

Lista podpisanych Umów o dofinansowanie

Mapa obrazująca wyniki konkursu 3.2 POPC

Rejestr szkół publicznych objętych wsparciem w ramach konkursu 3.2

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) w ramach I naboru wniosków dla działania 3.2 POPC

„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”


Kwalifikowalność wnioskodawcy i obszar realizacji projektu


01.09.2016 r.

Czy konkurs skierowany jest tylko do gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, co oznacza że gminy miejskie nie mogą aplikować w tym konkursie?

Zgodnie z regulaminem konkursu objęci wsparciem mogą być nauczyciele oraz uczniowie ze szkół położonych wyłącznie w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Tym samym, gminy miejskie oraz miasta na prawach powiatu są wyłączone z aplikowania w konkursie.

Co oznacza pkt 8 Miejsce realizacji projektu –  Nazwa szkoły publicznej?  Czy to oznacza że w danej szkole zorganizowane będą zajęcia dla nauczycieli z pobliskich szkół czy tylko z tej jednej szkoły i ich uczniów?

Wnioskodawca wskazuje w pkt. 8 wniosku wszystkie szkoły, z których co najmniej jeden nauczyciel oraz jedna grupa uczniów będzie uczestniczyć w projekcie. Zgodnie z wyjaśnieniem do kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 3 zajęcia dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej (15×2 godziny lekcyjne) będące jednocześnie formą praktycznego szkolenia dla nauczyciela odbywać się będą w pomieszczeniach publicznej  szkoły  podstawowej,  w  której  uczą  się  uczniowie  objęci  projektem lub  w  odpowiednio  przystosowanych  pomieszczeniach  innego  podmiotu  wskazanego  wewniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca wskazuje na terenie  objętym projektem co  najmniej  jedną publiczną szkołę  podstawową  lub  inną lokalizację,  w  której  prowadzone  będą szkolenia w   zakresie   nauki programowania nauczyciela  i uczniów oraz  która  jest  do  prowadzenia takich  działań  odpowiednio przy stosowana pod  względem lokalowym i infrastrukturalnym.

W przypadku stacjonarnego szkolenia nauczycieli wnioskodawca powinien wskazać we wniosku gdzie na  terenie objętym projektem będą przeprowadzane stacjonarne, indywidualne albo grupowe szkolenia nauczycieli szkół publicznych poprzedzające szkolenie w ramach zajęć  pozalekcyjnych oraz  wykazać  przystosowanie  ww.  lokalizacji  do prowadzenia szkoleń w przewidzianym przez siebie zakresie.

Czy planowane w ramach projektu szkolenia powinny odbywać się fizycznie na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich czy projekt dopuszcza zrekrutowanie uczestników z obszarów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, natomiast przeprowadzenie szkoleń na obszarze gminy miejskiej?

Zgodnie z regulaminem konkursu Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący zasięgiem wyłącznie obszar gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w danym obszarze NUTS-3 objętym wnioskiem.

Jednocześnie w kryterium merytorycznym obligatoryjnym nr 5 wskazano, iż weryfikacji podlega, czy wnioskodawca wskazał gdzie na terenie objętym projektem będą przeprowadzane stacjonarne, indywidualne albo grupowe szkolenia nauczycieli poprzedzające szkolenie w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz wykazał przystosowanie ww. lokalizacji do prowadzenia szkoleń w przewidzianym przez siebie zakresie oraz czy wnioskodawca wskazał na terenie objętym projektem co najmniej jedną szkołę podstawową lub inną lokalizację, w której prowadzone będą szkolenia w zakresie nauki programowania nauczyciela i uczniów oraz która jest do prowadzenia takich działań odpowiednio przystosowana pod względem lokalowym i infrastrukturalnym (np. sprzęt komputerowy – o ile nie będzie wykorzystywany sprzęt zakupiony w projekcie). Dodatkowo, należy zauważyć, że praktyczne szkolenie dla nauczycieli czyli zajęcia dla klas 1-3 szkoły podstawowej odbywać się będą w pomieszczeniach publicznej szkoły podstawowej, w której uczą się uczniowie objęci projektem lub w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach innego podmiotu wskazanego we wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu nie jest również kwalifikowalny koszt wynajmu sal na szkolenia dla uczniów.
W świetle tych zapisów wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania we wniosku o dofinansowanie miejsca realizacji projektu – tzn. szkół na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Dopuszczalne jest wskazanie innej lokalizacji niż szkoła, ale nadal projekt powinien być realizowany na obszarze gmin wskazanych we wniosku.

Czy gmina, z której szkół nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach, musi mieć status partnera, a w związku z tym, czy musi być z nią zawarta umowa partnerstwa?

Obowiązek podpisania umowy partnerskiej dotyczy tylko gminy, która będzie występować w projekcie jako partner projektu w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020. Jednocześnie nie ma obowiązku udziału gminy w projekcie w charakterze partnera.

Maksymalnie ilu partnerów można dodać w pkt 5b generatora wniosków?

IOK nie określiła maksymalnej liczby partnerów. Decyzja w tym zakresie należy do wnioskodawcy. Należy jednak mieć na uwadze, iż partnerstwo jest dopuszczalne w  sytuacjach, gdy udział partnera/partnerów przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie Wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt. Jednocześnie decyzja o liczbie współpracujących podmiotów powinna uwzględniać konieczność właściwej koordynacji działań oraz rozliczenia projektu.

28.09.2016 r.

Czy JST może być wnioskodawcą?

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Instytucję Zarządzającą POPC zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych jak również zatwierdzone kryteria wyboru projektów nie nakładają wprost ograniczeń dotyczących możliwości występowania JST jako partnera wiodącego (tzn. lidera w projekcie), lecz zawsze JST musi występować w partnerstwie z organizacją pozarządową.

Czy JST może występować w partnerstwie tylko z organizacją pozarządową czy również z pozostałymi instytucjami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie?

JST może występować w partnerstwie z pozostałymi instytucjami uprawnionymi do aplikowania aczkolwiek z tym zastrzeżeniem, że uczestnicząc w projekcie musi zawsze robić to razem z organizacją pozarządową. Partnerstwa organizacji pozarządowych z JST traktowane są jako jeden odrębny typ podmiotu (mimo, że faktycznie może się składać z wielu podmiotów, jednak łącznie tworzą jeden odrębny typ beneficjenta).

Przykładowo, szkoła wyższa może wejść do partnerstwa, ale nie z samym JST, musi tu wystąpić organizacja pozarządowa (jako podmiot występujący w partnerstwie z JST). Aczkolwiek partnerstwa szkół (jako instytucji publicznych z obszaru edukacji) ze szkołą wyższą są dozwolone bez udziału organizacji pozarządowej.

Wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie wymienione są m.in. szkoły wyższe. Czy uczelnia wyższa niepubliczna rozumiana jest jako szkoła wyższa? I czy w związku z tym uczelnia wyższa niepubliczna może być Wnioskodawcą?

 W niniejszym konkursie uczelnia wyższa jest rozumiana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 ze zm.), zgodnie z którą ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

W art. 2 ww. ustawy wskazano, że uczelnia to szkoła prowadzącą studia wyższe, utworzona w sposób określony w ustawie, i jednocześnie uczelnia niepubliczna to  uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

Dopuszczalne jest zatem składanie wniosków przez uczelnie niepubliczne.

Czy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli może wejść w partnerstwo ze szkołą?

Zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych pozwalają na składanie wniosków o dofinansowanie m.in. przez instytucje publiczne z obszaru edukacji oraz szkoły wyższe, a ponadto na zawiązywanie partnerstw pomiędzy powyższymi podmiotami. Należy nadmienić, że przez instytucję publiczną z obszaru edukacji należy rozumieć taką jednostkę zajmującą się upowszechnianiem wiedzy, kształceniem i wychowaniem, która została założona przez podmiot publiczny np. ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, instytut badawczy i in. Podmioty spełniające ww. definicję mogą wystąpić w roli wnioskodawcy lub partnera projektu.

Czy publiczna szkoła podstawowa samodzielnie lub w partnerstwie z innymi szkołami może złożyć wniosek w konkursie.

Zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych pozwalają na składanie wniosków o dofinansowanie przez instytucje publiczne z obszaru edukacji.

Publiczna szkoła podstawowa (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty), której założycielem jest podmiot publiczny, mieści się w pojęciu instytucji publicznej z obszaru edukacji.

Niemiej jednak zaciąganie zobowiązań przez jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, wymaga uzyskania odpowiedniego upoważnienia.

Możliwe jest także składanie wniosków w partnerstwie pomiędzy instytucjami publicznymi z obszaru edukacji.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że każdy podmiot, aby uzyskać dofinansowanie powinien spełniać kryteria dotyczące odpowiednego doświadczenia oraz potencjału wnioskodawcy (kryteria merytoryczne obligatoryjne nr 1 i 2).

Zgodnie z kryterium nr 1 wnioskodawca powinien potwierdzić, że dysponuje doświadczeniem w przedmiocie konkursu, co oznacza, że realizował projektu lub projekty dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych obejmujące co najmniej naukę programowania  skierowaną do   nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół  podstawowych,  w  którym  przeszkolił co najmniej 50 osób.

Natomiast w kryterium nr 2 weryfikacji podlega, czy wnioskodawca dysponuje potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym prawidłową realizację projektu w odniesieniu do  zaplanowanych  działań.

W szczególności weryfikacji podlega doświadczenie i kompetencje kadry trenerskiej, którą dysponuje wnioskodawca.

Wnioskodawca jest także zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 5% wartości projektu.

Dodatkowo, w ramach kryterium merytorycznego punktowanego nr 1 wnioskodawca uzyskuje 1 pkt. za każdego nauczyciela objętego wsparciem w projekcie. Skierowanie działań do tylko jednej szkoły może skutkować otrzymaniem stosunkowo niewielkiej liczby punktów w tym kryterium i tym samym nieuzyskaniem najwyższej liczby punktów w danym NUTS-3. Natomiast Regulamin konkursu wskazuje, że na obszarze danego NUTS-3 może być realizowany tylko jeden projekt – ten, który spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne i uzyskał najwyższą liczbę punktów za kryteria punktowane.

Założenia konkursu umożliwiają także udział nauczycieli i uczniów szkół publicznych oraz innych osób dorosłych w projekcie także bez konieczności występowania szkoły jako wnioskodawcy bądź partnera. Zgodnie z dokumentacją konkursową szkoła może nawiązać współpracę z innym podmiotem i złożyć deklarację udziału w projekcie.  W takim przypadku szkoła wskazuje liczbę nauczycieli oraz uczniów, którzy będą objęci wsparciem w ramach projektu, natomiast wnioskodawca opracowuje scenariusze zajęć oraz odpowiada za realizację działań szkoleniowych i koordynację całego projektu. Natomiast nazwa szkoły jest wskazana we wniosku o dofinansowanie pkt. 8 Miejsce realizacji projektu.

Tak sformułowane kryteria konkursu mają na celu motywować zainteresowane podmioty do nawiązania współpracy, która pozwoli na przygotowanie wniosków obejmujących swoim zakresem jak największą liczbę nauczycieli i uczniów z każdego obszaru NUTS-3.

Czy Fundacja zarejestrowana w KRS (rejestrze stowarzyszeń oraz rejestr przedsiębiorców) możne być Wnioskodawcą w Konkursie POPC 3.2?

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wskazuje, uprawniony typ beneficjenta w działaniu 3.2 POPC tj.

 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Zgodnie z otrzymanym przez IOK stanowiskiem za organizację pozarządową należy rozpatrywać w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z którym organizacjami pozarządowymi są

 • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 • niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

W związku z powyższym, jeśli fundacja, której dotyczy pytanie, spełnia te wymagania może aplikować w ogłoszonym konkursie.

Jakie należy spełnić wymagania, żeby móc złożyć wniosek w kilku obszarach NUTS-3. Czy fundacja z siedzibą w Warszawie może złożyć kilka wniosków, które będą realizowane każdy na innym obszarze NUTS-3?

W §4 ust. 6 Regulaminu konkursu wskazano, że Wnioskodawca może złożyć w konkursie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie pod warunkiem, że każdy z nich zostanie złożony na inny obszar NUTS-3.

Czy zapis: „Projekt jest realizowany na terenie gmin wiejskich i miejsko wiejskich w danym NUTS” jest równoznaczny z tym, iż wnioskodawca musi mieć siedzibę na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej? Czy Wnioskodawcą może być szkoła publiczna działająca na obszarze miejskim, która jednak zaoferuje realizację projektu- skierowanie wsparcia do szkół z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich?

W dokumentacji konkursowej nie zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące siedziby wnioskodawcy. Kryteria oceny odnoszą się do miejsca realizacji projektu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący zasięgiem wyłącznie obszar gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w danym obszarze NUTS-3 objętym wnioskiem, czyli wsparciem mogą być objęci nauczyciele i uczniowie ze szkół z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Jakie warunki finansowe powinien spełnić Beneficjent ubiegając się o dofinansowanie w niniejszym konkursie? Czy Beneficjent musi wykazać, jaki miał obrót finansowy i za jaki czas? Zazwyczaj takie zapisy są przy kryteriach dostępu lub w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.  Badana jest tutaj zdolność finansowa beneficjenta do podołania zaplanowanemu budżetowi projektu. W tym przypadku takich zapisów nie znajduję. W związku z tym, czy w tym przypadku nie jest to brane pod uwagę?

Zdolność finansowa wnioskodawcy (w tym obrót finansowy z lat ubiegłych) nie jest przedmiotem kryteriów w ramach działania 3.2 POPC w związku z czym nie podlega ocenie.

20.10.2016 r.

Czy zarówno lider jak i partnerzy muszą spełniać kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 1 w zakresie okresu prowadzenia działalności?

W przypadku projektów partnerskich – wnioskodawca i partnerzy są oceniani łącznie, czyli nie jest wymagane, aby wszyscy partnerzy spełniali kryterium, lecz ważne jest, aby partnerstwo jako całość spełniało wymagania.

Jeśli projekt jest realizowany wyłącznie przez jeden podmiot (bez partnerów) – musi on spełnić je w całości samodzielnie.


Deklaracja udziału w projekcie


28.09.2016 r.

Czy szkoła podstawowa, z której nauczyciele chcą wziąć udział w projekcie, musi złożyć Deklarację udziału w projekcie?

Tak, jest to konieczne, aby objąć wsparciem nauczycieli i uczniów z tej szkoły.

Kto podpisuje deklarację udziału w projekcie?

Deklarację podpisuje osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu szkoły. Może to być dyrektor szkoły działający na podstawie pełnomocnictwa lub wójt/burmistrz jako osoba reprezentująca organ prowadzący szkołę podstawową.

Czy Deklaracja udziału w projekcie jest wymagana jako załącznik do projektu, podpisany przez wszystkie szkoły chcące wziąć udział w projekcie? Na jego podstawie mamy wyliczyć liczbę nauczycieli w projekcie? Czy raczej jest to wzór deklaracji już na okres realizacji projektu i w momencie składania projektu nie jest niezbędne zbieranie tych deklaracji?

Deklaracja udziału w projekcie jest jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie i powinna zostać podpisany przez wszystkie szkoły, które zostaną zaangażowane do projektu, w celu zagwarantowania określonej przez wnioskodawcę liczby nauczycieli w projekcie.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia podpisanych deklaracji na etapie składania wniosku o dofinansowanie, czyli wszystkie deklaracje powinny zostać podpisane na etapie przygotowania projektu, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Czy jedna szkoła podstawowa może podpisać deklarację w imieniu innych szkół zainteresowanych udziałem w projekcie?

Takie rozwiązanie nie jest przez nas akceptowane. Szkoła powinna zadeklarować udział w projekcie samodzielnie deklaracją podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania szkoły, ewentualnie podpisaną przez organ prowadzący szkołę (np. Gminę). W tym drugim przypadku możliwa jest sytuacja w której organ prowadzący szkołę złoży deklarację w imieniu kilku szkół, które nadzoruje.

20.10.2016

Czy szkoła podstawowa może złożyć kilka Deklaracji udziału w projekcie, aby zwiększyć swoje szanse na skorzystanie ze wsparcia w projekcie?

 Tak, szkoły mogą złożyć deklaracje do więcej niż jednego projektu.  Ze względu na fakt, że w danym NUTS3 będzie realizowany tylko jeden projekt (ten, który spełnił wszystkie kryteria i uzyskał najwięcej punktów), złożenie deklaracji w kilku projektach zwiększa szanse szkoły na objecie wsparciem jej nauczycieli oraz uczniów.

Szkoły, które nie zgłosiły deklaracji dla zwycięskiego projektu, nie będą mogły brać w nim udziału.

Czy w Deklaracji udziału w projekcie należy wskazać nazwiska konkretnych nauczycieli, którzy będą objęci wsparciem.

Nie, w deklaracji szkoła wskazuje wyłącznie liczbę nauczycieli, którzy wezmą udział projekcie. Dopiero, gdy dany projekt uzyska dofinansowanie powinny być tworzone listy nauczycieli i wtedy właśnie konieczne jest już wskazanie konkretnych osób z danej szkoły.

Czy w przypadku objęcia szkoleniem dodatkowych osób dorosłych również wymagana jest jakaś deklaracja?

Nie, liczbę pozostałych osób dorosłych wskazujecie Państwo we wniosku o dofinansowanie oraz Koncepcji realizacji projektu.

14.12.2016

W związku z opublikowaną w dniu 17.11.2016r. zmianą wzoru Deklaracji udziału w projekcie, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje konieczność zamiany deklaracji podpisanych przez szkoły przed dniem 17.11.2016r. na obowiązujący obecnie wzór?

Deklaracje udziału w projekcie podpisane przed dniem 17.11.2016 mogą zostać załączone do wniosku o dofinansowanie, gdyż zostały podpisane na obowiązującym na dany dzień wzorze. Nie ma zatem konieczności ich zamiany/aktualizacji. Natomiast deklaracje podpisywane po 17.11.2016 r. powinny być przygotowane na nowym wzorze.


Doświadczenie wnioskodawcy


01.09.2016

W jaki sposób będzie weryfikowane doświadczenie wnioskodawcy?
Czy tylko na podstawie treści wniosku w pkt. 6, czy też konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających np. referencji?

Zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie należy przedstawić doświadczenie i umiejętności w realizacji i zarządzaniu projektami z dziedziny objętej naborem (tj. m.in. udział w projektach dotyczących zagadnień objętych przedmiotem konkursu). Wnioskodawca powinien w pkt. 6 wniosku o dofinansowanie wskazać projekt lub projekty, które obejmowały naukę programowania skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół podstawowych, w którym przeszkolił co najmniej 50 osób.

W celu potwierdzenia tych informacji zasadne jest wskazanie tytułu projektu, jego przedmiotu, grupy docelowej, nazwy programu, z którego był finansowany i innych informacji, które w opinii wnioskodawcy stanowią wymagane doświadczenie.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami §10 ust. 11 Regulaminu konkursu w przypadku stwierdzenia w trakcie oceny merytorycznej rozbieżności lub nieścisłości w treści wniosku o dofinansowanie lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do treści wniosku o dofinansowanie KOP może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych informacji i wyjaśnień.
Jednocześnie wnioskodawca (oraz ewentualni partnerzy) załącza do wniosku statut oraz wyciąg z KRS, który potwierdza okres prowadzenia przez niego działalności.

Regulamin konkursu nie wymaga załączania referencji.

28.09.2016

Co rozumiemy pod pojęciem projekt? Czy musi to być projekt współfinansowany ze środków UE? Czy mogą to być szkolenia, studia podyplomowe, kursy?

W ogłoszonym konkursie przez projekt należy rozumieć każdą aktywność (warsztaty, kursy, szkolenia, studia podyplomowe), której celem było przeszkolenie co najmniej 50 osób (nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół  podstawowych) w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych obejmujących co  najmniej naukę programowania. Nie ma natomiast wymogu finansowanie ze środków UE.

Warunkiem jest, aby aktywności tego typu  były skierowane (konkretnie i wyłącznie) na kształcenie nauczycieli lub uczniów szkół podstawowych. Nie będą to zwykłe, otwarte dla wszystkich, studia podyplomowe/szkolenia lecz działanie dedykowane wyłącznie nauczycielom bądź uczniom.

Czy kryterium to będzie spełnione jeśli wnioskodawca wykaże, że np. przeszkolił 500 os. z zakresu programowania (ale nie będą to nauczyciele i uczniowie)?

Działania skierowane do innych osób niż nauczyciele i uczniowie (jako wyłączna grupa docelowa) nie pozwalają na uznanie, że kryterium zostało spełnione, gdyż w opisie kryterium wprost wskazano, że doświadczenie powinno wskazywać na realizację projektów obejmujących co najmniej naukę programowania skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół podstawowych.

W poprzednim roku szkolnym organizowaliśmy warsztaty, na których uczyliśmy programowania młodzież szkół licealnych, a nie podstawowych. Czy to może nas kwalifikować do złożenia wniosku, czy jest tu konkretne w swym zakresie wymaganie posiadania doświadczenia w uczeniu uczniów szkół podstawowych?

Zgodnie z opisem tego kryterium doświadczenie w zakresie programowania musi dotyczyć nauczycieli lub uczniów szkół podstawowych.

Udział uczniów szkół licealnych jak również gimnazjów nie będzie spełnieniem tego wymogu.

Czy liczba 50 osób dotyczy łącznie wszystkich realizowanych projektów (czy też studiów podyplomowych, szkoleń, kursów)?

Wnioskodawca może zsumować projekty i osoby w projektach tak, aby osiągnąć niezbędne minimum czyli łącznie 50 przeszkolonych osób z grupy nauczycieli lub uczniów ze szkół podstawowych.

Jakiego rodzaju należy mieć doświadczenie w organizacji szkoleń/warsztatów edukacyjnych i jak należy się z niego wylegitymować, żeby być uprawnionym do złożenia wniosku i ubiegania się o dofinansowanie projektu w tym działaniu?

Wnioskodawca powinien wskazać na doświadczenie polegające na realizacji projektu lub projektów dotyczących kompetencji cyfrowych obejmujących co najmniej naukę programowania skierowaną do nauczycieli lub uczniów szkół podstawowych, w którym przeszkolił co najmniej 50 osób.

W związku z tym we wniosku aplikacyjnym, w punkcie dotyczącym doświadczenia wnioskodawcy (pkt. 6, pole Doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów w zakresie realizacji projektów związanych z interwencją działania) konieczne będzie opisanie, w jaki sposób wnioskodawca realizował naukę programowania, kto był grupą docelową, jak liczna była grupa docelowa, ile godzin zajęć zostało zrealizowanych. Na tej podstawie ekspert będzie mógł ocenić czy doświadczenie wnioskodawcy jest wystarczająco do uznania, że kryterium jest w całości spełnione.


Grupa docelowa


01.09.2016

Czy grupę docelową stanowią nauczyciele oraz uczniowie klas 1-3, tzn. należy przygotować koncepcje dla szkoleń dla dorosłych (nauczyciele i np. pracownicy biblioteki) i uczniów klas 1-3?

Tak, w ramach kryteriów merytorycznych weryfikowane jest czy wnioskodawca przygotował scenariusze zajęć dla nauczycieli i uczniów (kryterium obligatoryjne nr 9) oraz pozostałych osób dorosłych (kryterium punktowane nr 2). W związku z czym, wnioskodawca, aby uzyskać pozytywną ocenę spełniania tych kryteriów powinien w Koncepcji realizacji projektu, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie, opisać sposób realizacji działań dla poszczególnych grup, w szczególności przedstawić sposób zastosowania w projekcie Standardu wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu.

W punkcie Typy Projektów wskazano, że mają to być projekty dla nauczycieli. Z kolei w punkcie Grupa Docelowa są także wymienieni uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych oraz pracownicy innych instytucji. Czy projekt powinien obejmować wszystkie w/w grupy? Czy mogą to być np. tylko nauczyciele bez uczniów? Albo np. tylko pracownicy publicznych bibliotek i domów kultury? Czy ideą konkursu jest to aby kształcić nauczycieli i dzieci od razu w ramach projektu, czy skupić się tylko na pedagogach?

Wsparcie powinno być skierowane zarówno do nauczycieli (i ewentualnie innych osób dorosłych) jak i uczniów z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.
Celem konkursu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu programowania wśród uczniów szkół podstawowych.

Szkolenie nauczyciela obejmuje dwa etapy.

Pierwszy etap to stacjonarne grupowe lub indywidualne szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Są to zajęcia skierowane do nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej, realizowane w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie drugiego etapu.

Drugi etap szkolenia nauczycieli to zajęcia praktyczne prowadzone przez nauczyciela wspólnie z trenerem dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

Czyli zajęcia praktyczne dla nauczycieli są jednocześnie zajęciami szkoleniowymi dla uczniów. Wymagany jest osobisty udział trenera w co najmniej 5 z 15 zajęciach praktycznych. Pozwoli to na uruchomienie zajęć już na etapie szkolenia nauczycieli, a jednocześnie pozwoli na szkolenie nauczyciela w rzeczywistych warunkach prowadzenia lekcji.
Dodatkowo, wnioskodawca może zaplanować objęcie wsparciem w ograniczonym zakresie (bez zajęć praktycznych) minimum 10 (ale nie więcej niż 50)* osób (łącznie) spośród: pracowników miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli lub pracowników bibliotek publicznych lub pracowników publicznych: domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną) .

Udział nauczycieli i uczniów w projekcie jest obowiązkowy.

Natomiast objecie wsparciem pozostałych osób dorosłych ma charakter fakultatywny

*  25.10.2016 Aktualizacja odpowiedzi – Kryteria wyboru projektów dla działania 3.2 POPC nie nakładają wprost ograniczenia w postaci objęcia wsparciem maksymalnie 50 pozostałych osób dorosłych. Niemniej jednak w ramach kryterium merytorycznego punktowanego nr 2 możliwe jest uzyskanie maksymalnie 50 pkt. (5 pkt. za każde 10 osób). Udział dodatkowych osób (powyżej 50) nie jest punktowany.

Czy na etapie składania wniosku należy mieć już zrekrutowaną grupę docelową?

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca powinien wskazać wyłącznie liczbę nauczycieli i uczniów oraz ewentualnie innych osób dorosłych, które będą objęte wsparciem w projekcie.
W dokumentacji projektowej jako uczestników dodatkowych zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych, medialnych i programowania wymienia się m.in. pracowników „miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli”. Może się zdarzyć, że w NUTS3 objętym projektem, takiej placówki nie będzie, czy oznacza to, że wówczas w zajęciach mogą wziąć udział pracownicy miejscowo właściwej placówki, którzy także zamieszkują poza danym NUTS3?
Taka sytuacja jest możliwa, jeśli zakres terytorialny działania danej placówki obejmuje też gminy z obszaru NUTS-3 objętego projektem.

Warunkiem jest udział takiej osoby tylko w jednym projekcie. Jeśli dany PDN obejmuje swoją właściwością miejscową obszar dwóch NUTS3 to pracownik PDN może zgłosić się do dowolnej liczby projektów wyłącznie w jednym z tych NUTS3. Sam musi wybrać, w którym z tych dwu NUTS3 będzie kandydować do projektów – powinien przy tym zadeklarować, przystępując do projektu, że nie bierze udziału w żadnym projekcie w innym NUTS3.

Jeśli osoba spełnia warunki udziału w projekcie w więcej niż jednym NUTS3 (np. pracownik/bibliotekarz/nauczyciel po pół etatu w dwu NUTS3) to ma prawo wyboru, w którym NUTS3 weźmie udział w projekcie. Dlatego osoba taka powinna zostać poinformowana przez wnioskodawcę, że ma prawo udziału wyłącznie w projekcie w jednym NUTS3, mimo że spełnia warunki udziału w więcej niż jednym NUTS3. Osoba jednak może deklarować swój udział w projektach różnych wnioskodawców w ramach jednego NUTS3, ponieważ konkurs wygra jeden z tych wnioskodawców i nie zajdzie zagrożenie podwójnego finansowania, a z drugiej strony w ten sposób zwiększa swoje szanse na udział w zwycięskim projekcie.

Takie rozwiązanie ma na celu unikniecie sytuacji, gdy pracownik PDN zgłosi się do udziału w dwóch projektach, które wygrają – każdy na swoim obszarze NUTS3. Wówczas pracownik ten nie może brać udziału w dwóch szkoleniach (co do zasady w funduszach nie można podwójnie finansować wsparcia dla jednej i tej samej osoby), a z drugiej strony nie może zostać nieuwzględniony w projekcie, gdyż na etapie oceny wniosku jego obecność wpływała na wynik tej oceny.

28.09.2016

 Czy nauczyciele szkół prywatnych i społecznych również mogą brać udział w projekcie tj. czy mogą zostać przeszkoleni i otrzymać sprzęt (tablet/komputer), który będzie wykorzystywany do prowadzenia szkoleń w szkołach prywatnych/społecznych?

W projektach w niniejszym konkursie 3.2 mogą uczestniczyć wyłącznie nauczyciele i uczniowie ze szkół publicznych. Tym samym, nie jest możliwe objecie wsparciem innych typów szkół, w tym szkół prywatnych i społecznych.

Czy w projekcie może uczestniczyć nauczycie-bibliotekarz, zatrudniony w szkole podstawowej objętej projektem, a nie w bibliotece publicznej? Jeżeli tak, to czy ww. nauczyciel-bibliotekarz będzie zaliczał się do grupy nauczycieli, czy grupy bibliotekarzy?

Zgodnie z treścią kryteriów wyboru projektów w projekcie może uczestniczyć pracownik biblioteki publicznej. W związku z tym pracownik biblioteki szkolnej nie może zostać objętym działaniami projektu.

Czy aby zaliczać się do grupy nauczycieli ww. nauczyciel-bibliotekarz  musi przed przystąpieniem do projektu prowadzić zajęcia z uczniami klas I-III?

 Działania w projekcie muszą skierowane do nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej (I etap). Oznacza to, że działaniami powinni zostać objęci czynni nauczyciele, prowadzący zajęcia z uczniami klas I-III.

Czy w projekcie mogą brać udział nauczyciele zatrudnieni w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie? (jako nauczyciele a nie „inne osoby dorosłe”)?

W sytuacji, gdy dana szkoła ma wskazany w Systemie Informacji Oświatowej status szkoły publicznej, nauczyciele i uczniowie z tej szkoły mogą zostać zakwalifikowani do projektu niezależnie od tego, jaki podmiot jest organem prowadzącym.

Czy w projekcie może uczestniczyć nauczyciel klas 4-6 np. informatyk? Czy w projekcie może uczestniczyć  nauczyciel uczący informatyki w klasach II-VI szkoły podstawowej?

Zgodnie z opisem kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 3 Zakres planowanych w projekcie działań  projekt obejmuje stacjonarną indywidualną  lub  grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych  i medialnych, programowania i nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej (I etap) oraz jej kontynuację (II etap) w formule  zajęć praktycznych prowadzonych  przez  nauczyciela  wspólnie  z  trenerem (zajęć dla uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-3).

W związku z powyższym, wsparciem mogą zostać objęte osoby, które w danej szkole są zatrudnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w charakterze nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Jeśli warunkiem dostępowym dla udziału w projekcie jest posiadanie kompetencji podstawowych (A) określonych w katalogu, to oznacza to, iż zakładamy udział jedynie osób o takich lub wyższych kompetencjach?

Tak, badanie początkowego poziomu kompetencji nauczycieli lub innych osób dorosłych włączonych do projektu, o którym mowa w kryterium obligatoryjnym merytorycznym nr 7, powinno wykazać posiadanie kompetencji co najmniej na poziomie podstawowym (A).

Jak należy rozumieć kryterium punktowane nr 1: Weryfikacji podlega skala efektów realizacji zaplanowanych działań. Liczba przyznanych punktów w kryterium zależeć będzie od liczby nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej planowanych do objęcia pełnym wsparciem w zakresie nauczania programowania i nauki programowania, zgodnym z minimalnym zakresem określonym w standardach wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu i uwzględniającą dwie fazy szkolenia nauczyciela, gdzie fazę drugą stanową prowadzone przy udziale trenera zajęcia dla grup uczniów klas 1-3 publicznej szkoły podstawowej o wskazanej wyżej liczebności i w wymiarze 15 x 2 godziny lekcyjne?
Czy jeśli we wniosku będzie np. 200 nauczycieli to wniosek otrzyma 200 punktów z kryterium nr 1?

W związku z zapisami kryterium merytorycznego punktowanego nr 1 za każdego nauczyciela przyznawany jest jeden punkt. Liczba punktów w tym kryterium, którą może otrzymać wnioskodawca, jest uzależniona od liczby nauczycieli objętych wsparciem.


Działania szkoleniowe w projekcie


01.09.2016

Czy szkolenie dla nauczycieli musi trwać nieprzerwanie 4 tygodnie, czy może się odbyć w okresie np. 3 miesięcy? Jak należy przeliczyć czas trwania szkolenia z 4 tygodni na godziny szkoleniowe?

W dokumentacji projektowej zaznaczone zostało, że szkolenie nauczycieli w zakresie nauki programowania będzie prowadzone będą w okresie 4 tygodni poprzedzających zajęcia dla uczniów szkół publicznych. Nie określono minimalnej ilości godzin szkolenia dla nauczycieli, ponadto czy określnie w okresie 4 tygodni poprzedzających szkolenia dla uczniów oznacza, że w tym czasie mają się zamknąć szkolenia dla nauczycieli bez względu na zaplanowaną liczbę godzin?
Szkolenie stacjonarne indywidualne lub grupowe nauczyciela odbywa się w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie poprzedzające zajęcia szkoleniowe dla uczniów. Liczba godzin zajęć oraz ich częstotliwość są ustalane przez wnioskodawcę (np. z uwagi na różne początkowe kompetencje nauczycieli).
Czy Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu musi zostać zastosowany w pełnym zakresie w odniesieniu do wszystkich uczestników szkolenia, bez względu na ich poziom zaawansowania na wstępie?
Rozpoczynając realizację projektu, beneficjent powinien przeprowadzić sformalizowane i udokumentowane badanie początkowego poziomu kompetencji nauczycieli oraz uczniów.

Warunkiem dostępowym dla udziału w projekcie dla nauczyciela lub innej osoby dorosłej  jest posiadanie kompetencji podstawowych  określonych w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu. Natomiast nie określono ściśle minimalnego poziomu kompetencji, które powinien posiąść nauczyciel na tym etapie,  pozostawiając wnioskodawcy dowolność co do ilości i częstotliwości zajęć, w ramach których ma to nastąpić (np. z uwagi na różne początkowe kompetencje nauczycieli). Niemniej jednak zakres szkolenia prowadzonego na tym etapie powinien prowadzić do osiągania przez nauczyciela kompetencji określonych w Standardzie i wstępnego przygotowania nauczyciela do prowadzenia zajęć z uczniami w sposób pozwalający na nabycie przez uczniów kompetencji określonych w Standardzie.

Czy sprzęt komputerowy możemy też przekazywać osobom dodatkowo przeszkolonym (pracownicy bibliotek, ośrodków kultury itp.)?

Komputery lub tablety są przekazywane wyłącznie nauczycielom, którzy w II etapie szkoleń prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z wykorzystaniem przekazanego sprzętu.
Zgodnie z udzieloną przez Państwa odpowiedzią, osobom dodatkowo przeszkolonym (pracownicy bibliotek, ośrodków kultury itp.) nie przysługuje sprzęt komputerowy. Wychodzimy z założenia, że szkoląc pracowników ww. instytucji z nauki programowania i mając na względzie trwałość projektu, niezbędne jest przekazanie beneficjentom  podstawowych narzędzi dydaktycznych, dzięki którym będą oni mogli przekazać nabytą wiedzę. Czy w związku z powyższy za koszt kwalifikowalny uznawane będą klocki, które służą jako pomoc dydaktyczna w nauce programowania dzieci?
W opisie kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 3 wskazano, iż opis planowanych działań „zapewnia pozostawienie sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia (w szczególności komputerów, tabletów, robotów) oraz materiałów i pomocy dydaktycznych jako wyposażenia szkoły publicznej biorącej udział w projekcie lub w innej szkole publicznej zlokalizowanej na obszarze realizacji projektu oraz wskazuje sposób wyboru szkół/ szkoły, w których po zakończeniu projektu pozostanie sprzęt zapewniający jego przekazanie w pierwszej kolejności do placówek, które nie otrzymały sprzętu komputerowego w ramach innych projektów dofinansowanych ze środków UE.”.

W świetle tego zapisu materiały i pomoce dydaktyczne są kwalifikowalne lecz powinny po zakończeniu projektu pozostać w szkole publicznej.

Jakie wymagania formalne powinien spełniać trener? Czy może to być osoba spoza ośrodka doskonalenia nauczycieli zatrudniona np. w szkole, z którą ośrodek współpracuje realizując szkolenia dla nauczycieli? Czy do dokumentacji konkursowej należy dołączyć CV trenerów, deklarację współpracy?

Instytucja Organizująca Konkurs nie ustaliła wymagań formalnych co do trenerów prowadzących zajęcia. Decyzja o tym czy powierzy zadania swoim pracownikom czy zatrudni osoby spoza jednostki leży w gestii wnioskodawcy. Kluczowe jest, aby trenerzy posiadali odpowiednie umiejętności, które pozwolą na przeprowadzenie zajęć. Zakres szkolenia prowadzonego na tym etapie powinien prowadzić do osiągania przez nauczyciela kompetencji określonych w „Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu” i wstępnego przygotowania nauczyciela do prowadzenia zajęć z uczniami w sposób pozwalający na nabycie przez uczniów kompetencji określonych w „Standardzie…”.

Wnioskodawca nie przedkłada wraz wnioskiem o dofinansowanie dokumentów potwierdzających kompetencje trenerów. Informacja na temat potencjału kadrowego wnioskodawcy, który będzie zaangażowany w realizację projektu, rozumianego jako zespół ludzi i ich zakres czynności wykonywanych w ramach realizacji projektu oraz doświadczenie, jest umieszczana w pkt. 6 wniosku o dofinansowanie projektu.

28.09.2016

Czy w związku z celem krótkookresowym interwencji, jakim jest: rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej umożliwiających prowadzenie tzw. zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-3 zajęcia praktyczne, prowadzone w ramach projektu przez nauczyciela dla uczniów kl.1-3 wspólnie z trenerem również muszą się odbywać poza zajęciami lekcyjnymi (np. zajęciami komputerowymi)? Pracując nad wstępną koncepcją prowadzenia zajęć zakładaliśmy, że zajęcia te prowadzone będą w trakcie zajęć lekcyjnych, oczywiście z uwzględnieniem podstawy programowej danej klasy.

Zgodnie z brzmieniem zapisów standardu i kryteriów wyboru projektów dla działania 3.2 POPC zajęcia dla uczniów klas 1-3 prowadzone są w trybie pozalekcyjnym, jako nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 4 to „Wsparcie nauczycieli po zakończeniu kursu”, natomiast w treści opis u tego kryterium wskazuje się, że „Wsparcie musi odbywać się w okresie co najmniej 6m-cy po zakończeniu projektu”. Jak należy rozumieć tę rozbieżność? Czy oznacza to np., że jeśli harmonogram projektu przewiduje jego realizację w okresie 30 maksymalnie dopuszczalnych miesięcy, to czy należy przewidzieć dodatkowe 6 miesięcy wsparcia. Jak wówczas rozliczyć projekt (jeśli trener ma np. prowadzić dodatkowe kursy czy webinaria  po zakończeniu projektu, jak po okresie realizacji projektu rozliczyć jego wynagrodzenie?) 

Opis kryterium brzmi: „Wsparcie nauczycieli po zakończeniu kursu”, a zatem podstawowym zdarzeniem w sytuacji nauczyciela jest ukończenie przez niego kursu. Jest to punkt w czasie, od którego jeszcze przez 6 miesięcy powinien on korzystać z mentoringu. Może się zdarzyć, że projekt przewidziany na 30 miesięcy obejmie kursy dla nauczycieli, które kończyć się będą np. w 28 miesiącu projektu. Oznacza to, że opieka mentorska wykroczy 4 miesiące poza okres realizacji projektu. Jeśli kurs zakończy się w 30 miesiącu realizacji projektu to opieka mentorska powinna trwać tak jak dla wszystkich innych 6 miesięcy. W tym wypadku będzie to 6 miesięcy po zakończeniu projektu. W przypadku, gdy wydatki ponoszone po zakończeniu okresu kwalifikowalności dla danego projektu nie są wydatkami kwalifikowanymi i powinny być sfinansowane ze środków własnych beneficjenta.

20.10.2016

Czy otwarty dostęp należy również zagwarantować dla stworzonych przez trenerów scenariuszy zajęć dla nauczycieli?

 Tak, otwarty dostęp powinien dotyczyć wszystkich materiałów dydaktycznych wytworzonych w trakcie realizacji projektu.

Czy w ramach projektu szkolenia dla nauczycieli mogą być prowadzone w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli? I jeśli tak, to czy w związku z tym placówka ta może się w ramach projektu doposażyć w pracownię komputerową / tabletową?

Szkolenia dla nauczycieli mogą być prowadzone w siedzibie publicznej placówki doskonalenia nauczycieli zlokalizowanej na obszarze objętym wsparciem. Wnioskodawca może kwalifikować sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli i dzieci, ale cały zakupiony w projekcie sprzęt (z wyjątkiem tabletów/laptopów przekazanych nauczycielom) wykorzystywany do prowadzenia zajęć musi być po zakończeniu realizacji projektu przekazany do szkół z obszaru realizacji projektu (kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 3). W związku z czym ten sprzęt nie będzie mógł pozostać w placówce doskonalenia nauczycieli.

Czy szkolenie stacjonarne należy rozumieć jako szkolenie na miejscu (a nie poprzez np. e-learning), czy jako zajęcia w ciągu tygodnia?

Szkolenie stacjonarne jest rozumiane jako szkolenie na miejscu, z osobistym udziałem trenera prowadzącego zajęcia.

Czy  w okresie 4 tygodni przewidzianym w warunkach konkursu jako czas szkolenia stacjonarnego nauczycieli można zastosować metodę blended learning i obok zajęć stacjonarnych realizować także elementy szkolenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej?

Nie, w treści kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 3 wskazano, że zakres planowanych działań w projekcie obejmuje stacjonarną indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych, medialnych, programowania i nauczania programowania, w związku z czym, w ramach projektu kwalifikowalne są wyłącznie koszty szkoleń stacjonarnych.

Obecnie opracowaliśmy scenariusze zajęć na zajęcia dla uczniów 15 spotkań x 2h. Scenariusze można realizować na zajęciach z uczniami kl. I, II i III, niemniej trzeba modyfikować zadania poprzez dostosowanie poziomu łatwości/trudności np. układanie puzzli (puzzle proste dla ucznia I klasy i zdecydowanie trudniejsze dla ucznia III) klasy, niemniej samo polecenie zadania jest takie samo w dla wszystkich uczniów. Czy nauczyciele mogą modyfikować scenariusze zajęć, dostosowując je do poziomu swoich uczniów, zachowując logikę zajęć? Czy dostosowanie scenariuszy zajęć jest możliwe w ramach czasu udziału w zajęciach kursowych z nauki programowania, w którym uczestniczą nauczyciele w ramach projektu?

Co do zasady każdy projekt który uzyska dofinansowanie musi być zrealizowany zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie projektu, zaś zmiany w zakresie jego realizacji będą odbywały się w trybie opisanym w § 19 „Zmiany w projekcie” w umowie o dofinansowanie (wzór umowy dostępny jest na stronie ogłoszenia o konkursie), na wniosek beneficjenta i po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą.

Wnioskodawca, identyfikując pewne ryzyka (np. z realizacją podstawy programowej określonej w scenariuszu) powinien uwzględnić je w koncepcji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie tak, aby nie było konieczności dokonywania zmian w projekcie zaraz po jego starcie. Wnioskodawca powinien w szczególności opracować scenariusze odpowiednio dostosowane do grupy docelowej.

Ponadto należy odróżnić zmianę założeń samego scenariusza, kiedy mamy do czynienia z faktyczną modyfikacją założeń scenariusza i projektu od zmiany polegającej na doraźnym dostosowaniu toku zajęć połączonej z umiejętnością reagowania nauczyciela na problemy uczniów związane np. ze zrozumieniem przedstawianych zagadnień przez niektórych uczniów podczas zajęć. W tym pierwszym przypadku zmiana będzie musiała zostać zaakceptowana przez Instytucję Pośredniczącą. Druga będzie działaniem ad hoc ze strony nauczyciela aby stworzyć jednakowe szanse przyswojenia zagadnień wszystkim uczniom.

Mając powyższe na uwadze, decyzja dotycząca tego czy i w jakim zakresie możliwe będzie modyfikowanie scenariusza, każdorazowo będzie uzależniona od zapisów wniosku o dofinansowanie, skali problemu i szczegółów proponowanych zmian.

Czy przeprowadzenie jednych, związanych tematycznie z celem projektu zajęć dla uczniów poza głównym miejscem ich prowadzenia, musi się odbyć koniecznie na terenie gminy wiejskiej, bądź miejsko-wiejskiej?

Dokumentacja konkursowa nie nakłada ograniczenia w tym zakresie w odniesieniu do realizacji zajęć, które odbywają się poza głównym miejscem realizacji projektu.

Czy wskazane jest wcześniejsze pozyskanie zgody rodziców na udział w zajęciach pozalekcyjnych?

Tak, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów, natomiast dokument ten nie jest załączany do wniosku o dofinansowanie, lecz powinien pozostawać w dokumentacji gromadzonej przez beneficjenta.

Na str. 4 „Standardu wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu”, w akapicie drugim wskazana jest min. i max. wielkość grupy uczniów, następnie wspomniane jest, że „grupy mniejsze niż 16 osób mogą być tworzone tylko w wyjątkowych przypadkach”. Czy należy rozumieć ten zapis, jako konieczność tworzenia grup liczących dokładnie 16 osób?

 W związku z cytowanymi zapisami Standardu… Wnioskodawca co do zasady powinien tworzyć grupy liczące dokładnie 16 osób, a wszelkie odstępstwa w postaci mniejszych lub większych grup mogą wystąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

27.10.2016

Czy jest możliwe podzlecenie realizacji szkoleń innemu podmiotowi (wtedy Beneficjent zająłby się koordynowaniem szkoleń w różnych obszarach NUTS3)?

Co do zasady zlecanie zadań podmiotom zewnętrznym jest możliwe, jeśli jest uzasadnione z punktu widzenia realizacji projektu, natomiast nie może ono dotyczyć zatrudnienia trenerów do prowadzenia szkoleń.

Zgodnie z kryterium merytorycznym obligatoryjnym nr 2 (Potencjał Wnioskodawcy) „weryfikacji podlega, czy wnioskodawca dysponuje potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym prawidłową realizację projektu w odniesieniu do zaplanowanych działań. W szczególności weryfikacji podlega doświadczenie i kompetencje kadry trenerskiej, którą dysponuje wnioskodawca”.

Ponadto, trenerzy w ramach konkursu 3.2 są zaliczani do personelu projektu i są wykazani w kategorii Szkolenia – Personel, natomiast pozostałe koszty związane z realizacją szkoleń wykazywane są w kategorii Organizacja szkoleń. Zapisy dokumentu Zasady kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 POPC jednoznacznie wskazują, że „personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych horyzontalnych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Tym samym trenerzy mogą być zatrudnieni w projekcie przez beneficjenta jedynie w ww. formach.


Kwalifikowalność wydatków


01.09.2016
Gdzie znajduje się załącznik wskazujący maksymalne stawki za sprzęt / usługę w projekcie?

Instytucja Organizująca Konkurs nie ustaliła maksymalnych stawek za zakup sprzętu oraz usług w projekcie, z wyjątkiem kosztu zakupu tabletu lub komputera dla nauczyciela. Maksymalna wartość w/w sprzętu możliwa do rozliczenia w projekcie wynosi 1500 zł/ szt.

W przypadku zakupu sprzętu ustalony został także limit dla wartości całego sprzętu w projekcie, który wynosi nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Należy również zauważyć, że wszystkie wydatki ponoszone w projekcie powinny być niezbędne do jego realizacji, poniesione w sposób efektywny i racjonalny z zachowaniem odpowiednich procedur wyboru wykonawców/dostawców.

Czy wnioskodawca może dla realizacji części swoich działań zlecić je podwykonawcy?

Takie działanie jest dopuszczalne jeśli jest uzasadnione z punktu widzenia realizacji projektu.

Jakie wydatki mogą być kwalifikowane w tym projekcie (mam tutaj na myśli m.in. oprogramowanie, laptopy, tablety, specjalistyczne szafy tabletowe zamykane, instalacja i urządzenia Wi-Fi, doprowadzenie łącza światłowodowego do budynku, szkolenia nauczycieli)?

W ramach realizacji projektu kwalifikowalne są m.in.:

koszty wynagrodzenia trenerów prowadzących szkolenia jak również zakup niezbędnego sprzętu teleinformatycznego obejmującego komputer stacjonarny lub  przenośny,  tablet,  oraz  zakup  lub  najem  sprzętu  obejmującego  terminal,  projektor multimedialny,  robot,  drukarkę  3D  lub  inne  niezbędne  narzędzia  służące  jako  pomoce dydaktyczne, z wyłączeniem tablic multimedialnych, innych drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, telefonów, czytników e-booków (i innych formatów), w tym dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wysokości nieprzekraczającej łącznie 25% wydatków kwalifikowalnych projektu.

W konkursie nie są kwalifikowalne wydatki związane z doprowadzeniem łącza światłowodowego czy zakupem i instalacją urządzeń WiFi.

Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych wskazano w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Czy kosztem kwalifikowalnym będzie koszt przygotowania scenariuszy szkoleń, które muszą być przygotowane przed rozpoczęciem realizacji projektu?

Tak, koszty przygotowania scenariuszy mogą być kwalifikowalne w projekcie, pod warunkiem ich poniesienia w okresie kwalifikowalności wydatków w projekcie. Zgodnie z opublikowanym wzorem umowy o dofinansowanie projektu okres kwalifikowalności wydatków może rozpocząć się najwcześniej w dniu 23.06.2016 r.
Czy ze stwierdzenia zawartego w Zasadach kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata2014-2020: „Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi są kwalifikowalne w ramach działania 3.2 POPC do wysokości 1% wydatków ” wynika, że mowa jest o wydatkach w całym projekcie (dofinansowanie + wkład własny) czy też wydatkach dofinansowanych?
W Zasadach kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wskazano, że koszty poniesione na działania informacyjno-promocyjne mogą być rozliczone w wysokości nieprzekraczającej łącznie 1% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Oznacza to, iż limit jest liczony w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych projektu, czyli z uwzględnieniem wkładu własnego.

Proszę o szczegółowe wyjaśnienie kwestii cross-financingu w tym konkursie.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych  dla POPC w działaniu 3.2 nie jest przewidziany cross-financing.

28.09.2016

Czy w ramach realizacji projektu możliwy jest zakup komputera lub tabletu dla uczniów objętych projektem?

Komputery lub tablety są przekazywane wyłącznie nauczycielom, którzy w II etapie szkoleń prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z wykorzystaniem przekazanego sprzętu.

Czy można zakupić sprzęt do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, który będzie elementem dalszych szkoleń?

Nie ma takiej możliwości, a wynika to z kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 3 (tiret 5), na podstawie którego weryfikacji podlega czy wnioskodawca „zapewnia pozostawienie sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia (w szczególności komputerów, tabletów, robotów) oraz materiałów i pomocy dydaktycznych jako wyposażenia szkoły publicznej biorącej udział w projekcie lub w innej szkole publicznej zlokalizowanej na obszarze realizacji projektu oraz wskazuje sposób wyboru szkół/ szkoły, w których po zakończeniu projektu pozostanie sprzęt zapewniający jego przekazanie w pierwszej kolejności do placówek, które nie otrzymały sprzętu komputerowego w ramach innych projektów dofinansowanych ze środków UE. Sprzętu nie wolno rozdzielać pomiędzy szkoły w ilości mniejszej niż niezbędna do prowadzenia zajęć grupy uczniów (i nauczyciela) w standardzie analogicznym jak w toku realizacji projektu.”

Czy w ramach konkursu dofinansowane mogą zostać pracownie informatyczne w szkołach podstawowych, w których to odbywały by się szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie o jakim mowa poddziałaniu 3.2.?

Zasadach kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020wskazano, że w ramach realizacji projektu kwalifikowalne są koszty zakupu niezbędnego sprzętu teleinformatycznego obejmującego komputer stacjonarny lub  przenośny,  tablet,  oraz  zakup  lub  najem  sprzętu  obejmującego  terminal,  projektor multimedialny,  robot,  drukarkę  3D  lub  inne  niezbędne  narzędzia  służące  jako  pomoce dydaktyczne, z wyłączeniem tablic multimedialnych, innych drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, telefonów, czytników e-booków (i innych formatów), w tym dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wysokości nieprzekraczającej łącznie 25% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Jednocześnie kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 3 Zakres planowanych działań określa warunki pozostawienia sprzętu w szkołach po zakończeniu projektu.

Czy laptop/tablet, który ma otrzymać nauczyciel, może być przekazany szkole w formie darowizny z przeznaczeniem do wykorzystania przez konkretnego nauczyciela?

 Przekazanie w formie darowizny może stanowi zagrożenie dla dopełnienia obowiązków związanymi z zachowaniem trwałości. W przypadku dokonania darowizny beneficjent traci jakiekolwiek prawo do dysponowania sprzętem i przekazuje taki sprzęt sfinansowany ze środków publicznych osobie fizycznej. Taki laptop/tablet przechodzi w całości na własność nauczyciela, a beneficjent nie ma możliwości kontroli sposobu jego wykorzystania. Założeniem tego konkursu jest wyposażenie nauczyciela w umiejętności oraz niezbędny sprzęt do kontynuowania nauczania programowanie także po zakończeniu wsparcia z projektu.

Tym samym, zasadne jest przekazanie sprzętu w formie umowy użyczenia, która nie wiąże się z przeniesieniem prawa własności na nauczyciela, lecz pozwala mu na użytkowanie sprzętu na warunkach określonych w umowie użyczenia.

Nauczyciele powinni zobowiązać się do wykorzystywania sprzętu do dalszego podnoszenia kompetencji w zakresie programowania oraz do prowadzenia zajęć z uczniami, w której uczą.

Kogo zaliczamy do personelu projektu, którego wynagrodzenie możemy zaliczyć do zarządzania projektem (10% – wydatków kwalifikowanych)?

Do personelu projektu, który powinien zostać przypisany do kategorii „Zarządzanie projektem – personel” należy zaliczyć osoby mające w swoim zakresie obowiązków zadania związane z koordynowaniem lub zarządzaniem projektem i jego rozliczenie, o ile ich zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu.

Z jakich kosztów: pośrednich czy bezpośrednich można finansować koordynatora projektu?

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wskazują, że koszty pośrednie to koszty niezbędne do  realizacji   projektu, ale  nie  dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu.

Ponadto, zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Koszty pośrednie mogą obejmować wydatki w szczególności związane z:

wynagrodzeniem  osób  zaliczających  się  do  personelu  wsparcia,  czyli  osób zaangażowanych w obsługę techniczną projektu, w tym obsługę kadrową, prawną, administracyjną, sekretariat i kancelarię, księgowość i realizujące także inne działania

niezwiązane z merytorycznym wdrażaniem projektu.

W związku z tym, nie jest możliwe rozliczanie wynagrodzenia koordynatora projektu w kosztach pośrednich, gdyż jego zadania są bezpośrednio związane z realizacją celu projektu. Nie jest on także osobą, którą można zakwalifikować jako personel wsparcia.

Od jakich kosztów  liczymy 5% kosztów pośrednich?

Koszty pośrednie rozliczane  według  stawki  ryczałtowej  stanowią 5%  bezpośrednich kwalifikowalnych  kosztów  związanych z  zaangażowaniem  personelu  projektu.

Wypełniając wniosek w generatorze wniosków aplikacyjnych, formularz wyliczy wysokość przysługującego ryczałtu, w oparciu o bezpośrednie kwalifikowane koszty związane z zaangażowaniem personelu projektu, które zostaną zaplanowane przez wnioskodawcę w kategoriach: „Zarządzanie projektem – Personel”, „Szkolenia – Personel” oraz „Inne usługi – Personel”.

Natomiast w przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, wartość 5% powinna zostać wyliczona przez wnioskodawcę od bezpośrednich kwalifikowalnych  kosztów projektu.

Czy 5% wkład własny może być również wniesiony w formie rzeczowej?

Wkład własny może być wniesiony w formie rzeczowej (niepieniężnej). Mówią o tym Zasady kwalifikowania wydatków dla działania 3.2 POPC (zał. 7 do Regulaminu konkursu), zgodnie z którym za kwalifikowalny uważa się „wkład niepieniężny, wyłącznie jako pokrycie wkładu własnego beneficjenta, na zasadach określonych w niniejszych Zasadach pod warunkiem wskazania informacji dotyczących poszczególnych pozycji wkładu niepieniężnego we wniosku o dofinansowanie oraz umowie o dofinansowanie”.

Czy gmina – partner – która będzie wnosiła wkład własny, musi być upoważniona do dokonywania wydatków w projekcie?

Tak. Jest to niezbędne do przedstawienia wydatków Partnera projektu w formularzu wniosku o dofinansowanie.*

*04.01.2017 r. Aktualizacja odpowiedzi – Nie, zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wskazują, że „wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy”. Wytyczne umożliwiają zatem, aby majątek, z którego wnoszony jest wkład własny należał do „innego podmiotu” niż beneficjent, przy czym nie określono, że podmiot ten musi być partnerem lub podmiotem upoważnionym do dokonywania wydatków, o których mowa w definicji beneficjenta Wytycznych.

Czy w ramach projektu jest możliwość wykazania jako wkładu własnego Wnioskodawcy  sprzętu, treści, usług itp. pozyskanych przez Wnioskodawcę od firm?

Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, przy czym wkład własny wnoszony z majątku innych podmiotów dotyczy partnerów projektu.*

*04.01.2017 r. Aktualizacja odpowiedzi – zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej istnieje możliwość wnoszenia przez beneficjentów wkładu niepieniężnego pochodzącego ze składników majątkowych podmiotów niewskazanych we wniosku o dofinansowanie jako partnerzy lub podmioty upoważnione do dokonywania wydatków w projekcie.

20.10.2016

W jakiej kategorii wydatków powinien zostać wskazany specjalista ds. informacji i promocji, odpowiedzialny za prowadzenie działań promocyjnych projektu?

Taką osobę należy rozliczać w kategorii Zarządzanie projektem – personel.

Czy wkład niepieniężny może być wniesiony w formie kosztów eksploatacji/utrzymania  sal szkół, w których realizowane będą szkolenia uczniów?

Fakt uwzględnienia w katalogu wydatków niekwalifikowalnych kosztów wynajmu sal na szkolenia uczniów  oznacza, że finansowanie wynajmu sal w formie kosztów eksploatacji /utrzymania sal jako wkład niepieniężny nie może być również uznane za kwalifikowalne w projekcie.

Czy obsługa administracyjna szkoleń przez pracownika partnera lub lidera (pracownik niebędący kadrą zarządzającą, ani merytoryczną), może być uznana za koszt kwalifikowalny?

W ramach konkursu możliwe jest zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za kwestie związane z administracyjną obsługą szkoleń. Zasadność zaangażowania oraz wysokość wynagrodzenia takiej osoby podlega ocenie przez Komisję Oceny Projektów.

Czy 5% wkład własny może być wniesiony w postaci wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią na rzecz uczestników danego projektu, np. wkład wnoszony przez szkołę w przypadku kursów dla nauczycieli w formie wynagrodzenia nauczyciela skierowanego na kurs (zgodnie z podrozdziałem 8.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020)?

Nie, takie rozwiązanie nie jest dopuszczalne w tym konkursie, mając na uwadze, że Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wskazują, iż koszt wynagrodzeń nauczycieli jest niekwalifikowalny.

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że zapisy całego rozdziału 8 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020dotyczą wyłącznie projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koszty dojazdu trenera na zajęcia rozliczane w ramach delegacji planujemy rozliczać wg zasad obowiązujących w naszej publicznej instytucji wg przelicznika 0,8358 na kilometr. Czy taka forma będzie kwalifikowalna?

 W przypadku gdy wydatki związane z dojazdami zostaną poniesione zgodnie m.in. z wnioskiem o dofinansowanie, wiążącymi strony umowami, obowiązującymi przepisami prawa i Zasadami kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 to wydatek poniesiony w ten sposób może być uznany za kwalifikowalny w ramach projektu.

Szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów planujemy organizować w miejscu pracy lub jak najbliżej tego miejsca. Może jednak zaistnieć konieczność pewnych dojazdów. Jaką formę rozliczenia, która będzie kwalifikowalna, można wówczas przyjąć?

Przyjęta przez Wnioskodawcę forma rozliczeń dojazdów musi być zgodna z Zasadami kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz powinna uwzględniać specyfikę i liczebność poszczególnych grup, lokalizacje szkoleń, miejsce zamieszkania uczestników itp. Tym samym do Wnioskodawcy należy wybór określonej form rozliczenia dojazdu i jej uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie, który następnie podlega ocenie przez zewnętrznego eksperta.

Czy kwalifikowalnym wydatkiem będą dodatkowe godziny pracy trenera przeznaczone na omówienie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela z uczniami?

Zgodnie z obowiązującymi kryteriami w ramach konkursu 3.2 Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dwóch etapów szkoleń oraz zapewnienia nauczycielom wsparcia trenera oraz forum wymiany informacji i doświadczeń na etapie prowadzenia zajęć. W związku z tym, wsparcie dla nauczycieli (np. w zakresie omawiania zajęć z uczniami) powinno być ujęte w umowie z trenerem i opisane w jego zakresie obowiązków.

Mając na uwadze konieczność świadczenia usług wsparcia dla beneficjentów po zakończeniu realizacji projektu, czy istnieje możliwość, aby umowa dotycząca dostarczenia portalu i usługi hostingu zakupionego do realizacji projektu obejmowała również okres świadczenia wsparcia i związane z nim koszty jako koszty kwalifikowane?

Wydatki na działania przewidziane i realizowane po zakończeniu projektu są niekwalifikowalne i Beneficjent powinien ponieść je z własnych środków.

Czy gwarancja lub usługa suportu na okres trwałości projektu związana ze sprzętem i oprogramowaniem przekazywanym beneficjentom będzie kosztem kwalifikowanym? Wnioskodawca chciałby przyjąć taki model, aby przy zakupie sprzętu dla beneficjentów dostawca środków trwałych zapewnił gwarancje i wsparcie dla sprzętu i oprogramowania na cały okres projektu i jego trwałości tak, aby beneficjenci mieli jak najbardziej korzystne wsparcie w zakresie sprzętu i oprogramowania.

 Okres obowiązywania gwarancji nie powinien odbiegać od standardowo przyjętych okresów dla danego rodzaju sprzętu. Zakup wydłużonej gwarancji wykraczającej znacząco poza okres realizacji projektu może być uznany za wydatek ekonomicznie nieuzasadniony i tym samym niekwalifikowalny w ramach projektu. Jednocześnie wsparcia techniczne sprzętu jest kwalifikowalne jedynie w okresie realizacji projektu i w zakresie zrealizowanego w tym czasie wsparcia. W przypadku oprogramowania używanego w projekcie, zakup licencji w wyjątkowych przypadkach jest możliwy na okres dłuższy niż graniczny termin realizacji projektu, gdy wynika to z przyjętego w umowie licencyjnej standardowego okresu obowiązywania danej licencje, którą zakupiono w okresie realizacji. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że nieuprawnione jest planowanie oraz finansowanie z budżetu projektu wydatków dotyczących okresu trwałości, ponieważ do obowiązków Beneficjenta należy utrzymanie okresu trwałości projektu i zapewnienie środków  na ten cel.

Czy w ramach realizacji projektu dopuszczone będą inne formy zatrudnienia trenerów niż umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna zawarta bezpośrednio z trenerem? Np. czy w ramach realizacji projektu Wnioskodawca będzie mógł zawrzeć umowę z firmą zatrudniającą trenerów do prowadzenia szkoleń na zasadzie udzielenia zasobów tej firmy (trenerzy zatrudnieni w firmie, ale świadczący szkolenie na rzecz beneficjentów projektu – rozliczenie pracy trenerów przez fakturę z firmy zewnętrznej przy uwzględnieniu stawki godzinowej pracy trenera)?

Trenerzy w ramach konkursu 3.2 POPC są zaliczani do personelu projektu. Zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 „personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Tym samym trenerzy mogą być zatrudnieni w projekcie jedynie w ww. formach.

Czy zarządzanie projektem może zostać zlecone jednostce zewnętrznej? Tj. czy Wnioskodawca będzie mógł w ramach 10% wydatków kwalifikowanych zakupić usługę zarządzania projektem, czy będzie musiał zarządzanie projektem realizować samodzielnie zatrudniając do tego dedykowane osoby (na umowę o prace lub umowę cywilnoprawną)?

Informujemy, że nie jest możliwe zlecenie jednostce zewnętrznej zadania polegającego na zarządzaniu projektem, ponieważ za realizację projektu odpowiada Wnioskodawca (Lider), który składając wniosek o dofinansowanie wskazuje zgodnie z Instrukcja wypełniania wniosku o płatność str. 22 „potencjał kadrowy Wnioskodawcy i partnerów, który będzie zaangażowany w realizację projektu (tj. zespół ludzi i ich zakres czynności wykonywanych w ramach realizacji projektu oraz doświadczenie)”.

Czy w zakresie możliwości rozliczania jako kosztu amortyzacji posiadanego przez Wnioskodawcę sprzętu Wnioskodawca poprawnie rozumie zapis, że przez okres realizacji projektu Wnioskodawca może rozliczyć koszt amortyzacji sprzętu używanego do realizacji projektu adekwatnie do czasu trwania projektu i stawki amortyzacyjnej za dany sprzęt (oprogramowanie) nawet, jeżeli księgowy okres amortyzacji danego sprzętu już się zakończył?

W sytuacji, gdy księgowy okres amortyzacji danego sprzętu już się zakończył i jego wartość została umorzona i tym samym w księgach rachunkowych nie wykazują już Państwo amortyzacji danego środka, to nie ma możliwości rozliczania w ramach projektu amortyzacji takiego sprzętu na zasadach określonych w podrozdziale 6.12 ww. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020


Wniosek o dofinansowanie


01.09.2016

Proszę o wyjaśnienie zapisu „w siedzibie IOK” w art. 6 ust 4. pkt b regulaminu – czy to oznacza, że podpisanie wniosku podpisem elektronicznym ma się odbyć w siedzibie CPPC?

Wyrażenie „w siedzibie IOK” odnosi się do miejsca złożenia podpisanego uprzednio podpisem elektronicznym wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy powinien zostać nagrany na nośnik elektroniczny a następnie dostarczony osobiście lub wysłany do siedziby IOK.

28.09.2016

Jakie dokumenty powinna załączyć do wniosku gmina posiadająca status partnera?

Wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający kwalifikowalność podmiotu do występowania w projekcie w roli partnera ( w przypadku Gminy np. Statut Gminy).

Czy partnerzy powinni upoważnić Wnioskodawcę do złożenia wniosku i odpowiednie upoważnienia należy do niego załączyć?

Nie ma takiego obowiązku.

Czy istnieje jakieś ograniczenie co do wielkości przesyłanych załączników do wniosku? Jeśli tak, to ile ono wynosi?

Łączna wielkość wszystkich załączników wysyłanych za pośrednictwem platformy ePUAP nie może przekroczyć 500 MB

(przesyłanych za pomocą ePUAP w przypadku awarii aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0302.cppc.gov.pl).*

Składając wniosek o dofinansowanie za pomocą aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0302.cppc.gov.pl, łączna wielkość wszystkich załączników wysyłanych za pośrednictwem aplikacji nie może sumarycznie przekroczyć 400 MB.*

* 04.01.2017 r. Aktualizacja odpowiedzi – w nawiązaniu do zmiany Regulaminu konkursu z dnia 30.12.2016 r.

Proszę o wyjaśnienie art. 6 pkt 4 regulaminu, dotyczącego form składania wniosku:
czy ustęp „a” oznacza, że wniosek należy złożyć przez ePUAP (zalogować się i wybrać odpowiednią usługę)?

Tak. Ustęp a) oznacza, że wniosek można złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC na ePUAP (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab32popc).

Zgodnie z aktualizacją Regulaminu konkursu z dnia 30.12.2016 r. zmianie uległ ustęp a) wniosek można złożyć za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0302.cppc.gov.pl, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 5 i 9 regulaminu.*

czy ustęp „b” oznacza, że należy skorzystać z generatora wniosków, a następnie wniosek wraz z załącznikami zgrać na nośnik elektroniczny i podpisać bezpiecznym certyfikatem?

Ustęp b) oznacza że drugą formą w jakiej można złożyć wniosek o dofinansowanie jest forma elektroniczna (ale wysłana przesyłką rejestrowaną np. pocztą tradycyjną) zgrana na nośnik elektroniczny np. CD, DVD i podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym (plik z podpisem elektronicznym np. XAdES wówczas również nagrywamy na nośniku).

Zgodnie z aktualizacją Regulaminu konkursu z dnia 30.12.2016 r. zmianie uległ ustęp b) wniosek można złożyć w wersji papierowej (1 wersja papierowa oraz tożsama z nią 1 wersja na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD zablokowanej do edycji) w siedzibie IOK, o której mowa w § 3 ust. 1.*

Należy także nadmienić, że niezależnie od sposobu wysyłki, wnioskodawca musi zawsze korzystać z generatora wniosków o dofinansowanie, w celu przygotowania wniosku.

* 04.01.2017 r. Aktualizacja odpowiedzi – w nawiązaniu do zmiany Regulaminu konkursu z dnia 30.12.2016 r.

20.10.2016

W jaki sposób możliwe jest dodanie załączników do wniosku w generatorze?

Załączniki nie są dołączane bezpośrednio w generatorze wniosków. W formularzu wniosku o dofinansowanie można jedynie zawrzeć opis przekazywanych załączników do wniosku. W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany za pośrednictwem platformy ePUAP załączniki należy dołączyć na platformie ePUAP jako załączniki do pisma przewodniego. Dokładny opis możliwych form i sposobów składania wniosku o dofinansowanie został opisany w aktualnie obowiązującej instrukcji wypełniania wniosku (zał. 3) dostępnej na stronie internetowej CPPC pod adresem: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-2/ .

Łączna wielkość wszystkich załączników wysyłanych za pośrednictwem platformy ePUAP nie może przekroczyć 500 MB.

Czy istnieją ograniczenia ilości znaków stosunku do Koncepcji realizacji projektu?

 Nie, nie przewidziano limitu znaków w Koncepcji realizacji projektu. Ograniczenie co do objętości dotyczy tylko punktu Uzasadnienie wykonalności projektu.

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 2 str. A4 tekstu i nie odnosi się do części opisu ww. kryterium dot. weryfikacji harmonogramu realizacji projektu.


Trwałość projektu


Z jakich zapisów wynika wymóg zachowania trwałości w ramach projektów w działaniu 3.2 POPC?

 Okres trwałości wynika z art. 71 Rozporządzenia ogólnego ( rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i  Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.) oraz wzoru umowy o dofinansowanie dla działania 3.2 POPC i wynosi 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz 5 lat w przypadku pozostałych podmiotów. Należy pamiętać, że w przypadku działania 3.2 POPC 3 i 5-letni okres trwałości będzie miał zastosowanie jedynie w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych.

19.12.2016

Komunikat w sprawie możliwości wnoszenia wkładu niepieniężnego z majątku innych podmiotów w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej odnośnie zapisów punktu 2 podrozdziału 6.10 Wkład niepieniężny Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne) które wskazują, że „wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy”. Tym samym Wytyczne umożliwiają, aby majątek, z którego wnoszony jest wkład własny należał do „innego podmiotu” niż beneficjent, przy czym nie określono, że podmiot ten musi być partnerem lub podmiotem upoważnionym do dokonywania wydatków.

W związku z tym potencjalni wnioskodawcy w ramach konkursu 3.2 POPC mają możliwość wnoszenia wkładu niepieniężnego pochodzącego ze składników majątkowych podmiotów niewskazanych we wniosku o dofinansowanie jako partnerzy lub podmioty upoważnione do dokonywania wydatków w projekcie.


15.12.2016

Komunikat w sprawie składania przez publiczne szkoły podstawowe Deklaracji udziału w projekcie

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że Deklaracje udziału w projekcie dotyczące konkursu w działaniu 3.2 POPC Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej stanowią obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Deklaracje szkół nie są składane bezpośrednio do Instytucji Organizującej Konkurs lecz powinny być przedkładane tym podmiotom, które planują złożenie wniosku o dofinansowanie przewidującego objęcie wsparciem nauczycieli i uczniów z danej publicznej szkoły podstawowej.

W przypadku nawiązania współpracy z potencjalnym wnioskodawcą lub w sytuacji aplikowania szkoły jako wnioskodawcy stosowna deklaracja jest załączana do wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie przypominamy, że w deklaracji należy bezwzględnie wskazać liczbę nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z danej szkoły, którzy będą uczestniczyć w projekcie. Deklaracje niezawierające tej informacji, nie będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków.


18.11.2016

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony termin naboru w ramach konkursu w działaniu 3.2 POPC „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 15 stycznia 2017 r


09.11.2016

Komunikat w sprawie możliwości wzięcia udziału w projektach w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie dla działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 uploads/DOC006.pdf


02.11.2016

Komunikat w sprawie możliwości wzięcia udziału w projektach w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie dla działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 Pismo-Dyrektora-CPPC.pdf

  Komunikat-Dyrektora-CPPC.pdf


28.10.2016

Komunikat w sprawie publicznych szkół podstawowych w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W związku ze zgłaszanymi przez wnioskodawców wątpliwościami Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wyłącznie publiczne szkoły podstawowe mogą być objęte wsparciem w ramach projektów w konkursie w działaniu 3.2 POPC.

Jednocześnie informujemy, że nie jest dopuszczalne skierowanie wsparcia do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej.

Powyższe stanowisko wynika z zapisów Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz kryteriów formalnych i merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący dla naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16 i zostało potwierdzone przez Instytucję Zarządzającą POPC.

 MR_ws-szkol-niepublicznych.pdf

W celu zweryfikowania statusu szkoły podstawowej rekomendujemy skorzystanie z danych w bazie System Informacji Oświatowej prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostępnej pod adresem https://sio.men.gov.pl/index.php/rspo .

Jeżeli dana szkoła ma wskazany w Systemie Informacji Oświatowej status „szkoła publiczna” (pole Status publiczno-prawny), nauczyciele i uczniowie z tej szkoły mogą zostać zakwalifikowani do projektu, niezależnie od tego, jaki podmiot jest organem prowadzącym.

 Przykład-1.jpg

 Przykład-2.jpg

Szkoła, która ma wskazany w Systemie Informacji Oświatowe inny status, tj. status „szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej”, „szkoła niepubliczna”„szkoła niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej” nie może uczestniczyć w konkursie w działaniu 3.2 POPC.

 Przykład-3.jpg

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 12.04.2018 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach wszystkich obszarów NUTS-3, w których prowadzony był nabór.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania wyłonionych zostało 25 projektów, w których szkoleniami zostanie objętych 55 628 osób, w tym 3 966 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej50 882 uczniów oraz 780 innych osób dorosłych.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania dla projektów wynosi 33 544 096,84 PLN.

W wyniku rozstrzygnięcia dwóch naborów w działaniu 3.2 POPC do dofinansowania wybrano 60 projektów. Wsparciem zostaną objęte łącznie 136 274 osoby, w tym 9 456 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 124 894 uczniów oraz 1 924 inne osoby dorosłe.

Lista wszystkich obszarów NUTS-3 ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru, wysokością kwoty dofinansowania i liczbą otrzymanych punktów a także zestawienie obszarów, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy znajduje się poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (stan na dzień 31.01.2019 r.)

Lista podpisanych umów o dofinansowanie (stan na dzień 31.01.2019 r.)

Komunikat w sprawie deklaracji udziału w projekcie w II konkursie w działaniu 3.2 POPC.

W związku z ogłoszeniem II naboru w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązanie na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że Deklaracje udziału w projekcie (zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie) podpisane przez szkoły w ramach I naboru mogą zostać złożone przez wnioskodawcę  jako element dokumentacji aplikacyjnej w obecnym naborze, bez konieczności pozyskiwania nowych deklaracji od tych samych szkół.

Tym samym, pomimo że w treści takiej deklaracji wskazano, że jako Beneficjenta należy rozumieć podmiot, którego projekt w wyniku rozstrzygnięcia naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16 został rekomendowany do dofinansowania na terenie danego obszaru NUTS-3, za Beneficjenta uważany będzie także podmiot, który został rekomendowany do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17.

Jednocześnie, CPPC rekomenduje wnioskodawcom poinformowanie szkół, które złożyły deklaracje, że będą one wykorzystane ponownie w celu aplikowania w naborze  POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17.

Natomiast  deklaracje podpisywane po ogłoszeniu II naboru powinny zostać przygotowane wg wzoru z dnia 30.05.2017 r.

Kryteria wyboru projektów

Czy udział i doświadczenie Partnerów zaangażowanych w ramach partnerstwa będzie wypełniało jednocześnie kryterium merytoryczne nr 3 „Współpraca ze środowiskiem naukowym”. Czy może niezależnie od udziału w partnerów w projekcie konieczne jest nawiązanie współpracy z kolejnymi podmiotami aby wypełnić wymagania kryterium nr 3?

Nie jest wymagane nawiązanie współpracy z kolejnymi podmiotami w celu wypełnienia kryterium merytorycznego nr 3 „Współpraca ze środowiskiem naukowym” w przypadku gdy warunki postawione w opisie kryterium spełniają partnerzy zaangażowani do realizacji projektu.

Czy w ramach kryterium merytorycznego nr 3 „Współpraca ze środowiskiem naukowym” zespoły uczestniczące w ostatnich 5-ciu latach w finałach Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu zespołowym, należy interpretować jako: 1) zespoły uczestniczące w każdym roku w ciągu ostatnich pięciu lat 2) zespoły uczestniczące co najmniej raz w ciągu ostatnich pięciu lat?

W przypadku kryterium merytorycznego nr 3 „Współpraca ze środowiskiem naukowym” chodzi o zespoły uczestniczące w finałach Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu zespołowym co najmniej raz w ciągu ostatnich 5 lat.

Kwalifikowalność wydatków

Czy sprzęt dla niepełnosprawnych może być sfinansowany w projekcie w ramach kosztów kwalifikowalnych, inaczej czy CPPC zapewnia możliwość finansowania i kwalifikowania wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień? Jeżeli tak to jaką wartość możemy przyjąć na osobę, jaki limit środków? Na chwilę obecną nie jest możliwe miarodajne oszacowanie ilości osób niepełnosprawnych jakie mogą wystąpić w projekcie.

Wnioskodawca w projektach ogólnodostępnych (a z takim mamy do czynienia w konkursie 3.2 CMI) nie powinien zabezpieczać w ramach budżetu projektu środków na ewentualną konieczność sfinansowania racjonalnych usprawnień, ponieważ nie ma pewności, że w projekcie wystąpi udział osób z niepełnosprawnością (w tym z określonym rodzajem niepełnosprawności). W przypadku projektów ogólnodostępnych mechanizm ten jest uruchamiany dopiero w momencie pojawienia się w projekcie osoby z niepełnosprawnością. Limit przewidziany na sfinansowanie ww. mechanizmu wynosi wówczas 12 tys. zł/osobę. Możliwość sfinansowania kosztów racjonalnych usprawnień nieprzewidzianych we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie osoby z niepełnosprawnością dają Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W przypadku projektów, które w swych założeniach nie były w całości dedykowane osobom niepełnosprawnym, ale w trakcie ich realizacji wystąpi konieczność uruchomienia mechanizmu racjonalnych usprawnień w związku z pojawieniem się w projekcie osoby z niepełnosprawnością, dopuszcza się dwie możliwości wprowadzenia ww. mechanizmu:

 • Poprzez tzw. elastyczność budżetu, a mianowicie możliwe będzie przesunięcie środków w ramach budżetu projektu na ten cel w momencie pojawienia się w projekcie specjalnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością;
 • W przypadku braku możliwości pokrycia wydatków związanych z mechanizmem racjonalnych usprawnień poprzez elastyczność budżetu, możliwe będzie wnioskowanie o zwiększenie wartości dofinansowania projektu (tu należy pamiętać dodatkowo, iż w ramach działania określona została maksymalna kwota dofinansowania projektu – zgodnie z SZOOP).

Czy koszt dojazdu na wyjazdy szkoleniowe uczniów będzie kosztem kwalifikowalnym? Jakie formy działań należy rozumieć przez wyjazdy szkoleniowe uczniów? np. obozy? Organizuje je Beneficjent?

Za organizację tego typu wyjazdów odpowiada Beneficjent. Wyjazdy szkoleniowe uczniów to np. seminaria lub obozy szkoleniowe. Jeżeli taki wyjazd będzie zaplanowany wówczas kwalifikowalne będą koszty cateringu i noclegów podczas wyjazdów (w ramach kosztów bezpośrednich) oraz koszty transportu (w ramach kosztów pośrednich – w projekcie  koszty pośrednie rozliczane będą według stawki ryczałtowej w wysokości 15 % bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu).

Koncepcja realizacji projektu

Czy przez grant należy rozumieć tylko wynagrodzenie osób prowadzących kółka lub zajęcia pozalekcyjne? Czy kwota 800 zł miesięcznie to wynagrodzenie brutto osoby prowadzącej koło z jedną grupą uczniów?

Grant na zrealizowanie kół dla uczniów przeznaczony jest na pokrycie wszelkich kosztów poniesionych przez osobę (np. nauczyciela) prowadzącą koła w związku z prowadzonymi zajęciami. Kwota 800 zł to maksymalna wysokość pojedynczego grantu udzielonego za prowadzenie jednego koła w miesiącu.

Jeśli grant jest na rzecz osób to Beneficjent zawiera w ramach projekty umowy z osobami? Oprócz tego typu umów Beneficjent zawiera także dodatkowe umowy z instytucjami, wykonawcami dotyczące wynajmu sal na prowadzenie szkoleń, cateringu itp.?

Osoby prowadzące koła są grantobiorcami wyłonionymi w konkursach grantowych, z którymi Beneficjent jest zobowiązany zawrzeć Umowy o powierzenie grantu (zakres takiej umowy opisany został w Wytycznych do przygotowania schematu dotacyjnego stanowiących załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu). Oprócz tego do zadań Beneficjenta należy m.in. zapewnienie miejsc prowadzenia międzyszkolnych kółek algorytmiki i programowania oraz miejsc organizacji szkoleń dla osób prowadzących koła, z czym będzie wiązała się konieczność wyłonienia wykonawców/dostawców usług i zawarcie stosownych umów.

Czy osoba prowadząca koło (jako osoba fizyczna) może być grantobiorcą, tj. stroną Umowy o powierzenie grantów? Czy wskazane jest aby grantobiorcami były jednostki publiczne np. placówki oświatowe, które dopiero zapewnią uczestnictwo osoby prowadzącej koło informatyczne?

Grant na zrealizowanie kół dla uczniów jest przeznaczony wyłącznie dla osoby fizycznej (np. nauczyciela), która poprowadzi koła dla uczniów.

Czy jakakolwiek część grantu może być powierzona osobie prowadzącej koło, jako rekompensata/wynagrodzenie jej czasu. W wytycznych jest mowa o niekwalifikowalności kosztu wynagrodzenia osób prowadzących kola.

Grant jest przeznaczony na pokrycie wszelkich kosztów poniesionych przez osobę (np. nauczyciela) prowadząca koła w związku z organizowanymi zajęciami (nie tylko materiałów dydaktycznych jeżeli osoba takowe przewidziała lub chciałaby wykorzystać, ale również czasu poświęconego w ramach zajęć). Nie jest natomiast kwalifikowalne wynagrodzenie prowadzących koła w rozumieniu Karty Nauczyciela czy Kodeksu pracy.

Czy jedno koło może mieć kilka osób prowadzących ?

Nie. Koło może mieć jedną osobę prowadzącą.

W jaki sposób miałoby nastąpić rozliczenie grantu? Na podstawie comiesięcznego rachunku wystawianego Beneficjentowi?  Beneficjent oczywiście przygotuje stosowną Umowę o powierzeniu grantu regulując w niej wymagany ustawą wdrożeniową zakres merytoryczny, natomiast nie jest dla nas jasne, w którym kierunku należałoby pójść formułując postanowienia w tym zakresie.

Ustawa wdrożeniowa nakłada na operatora obowiązek rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców, jednak nie narzuca formy rozliczania tych wydatków. Istotną wskazówką jest to co zostało zapisane w Rozdziale II.5 Wytycznych do przygotowania schematu grantowego, a mianowicie, że procedury operatora muszą jasno stanowić, że będzie on rozliczał przekazany grant/transzę przekazanego grantu w wyniku weryfikacji i potwierdzenia realizacji zadań przewidzianych we wniosku i umowie oraz na podstawie uzyskanych w ramach tych zadań rezultatów, a dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych w ramach grantu wydatków nie będą sprawdzane przez operatora na tym etapie.

W jaki sposób osoba prowadząca koło informatyczne miałaby rozliczyć „swój czas” poświęcony na realizację zajęć dla uczniów? Czy musiałaby prowadzić ewidencję czasu pracy lub inną formę raportowania Beneficjentowi?

Dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych wydatków w ramach grantu nie będą sprawdzane przez operatora (nie ma takiego wymogu), w związku z tym np. protokół odbioru rezultatu zajęć/kół dla uczniów może być jednym z dokumentów potwierdzających, że nauczyciel poświęcił czas na realizację zadań. Taki protokół odbioru rezultatu zajęć/kół dla uczniów powinien być podpisany przez obydwie strony umowy o powierzenie grantu, zawierać kopie list obecności podpisanych przez uczestników wraz z datami zajęć/kół, imionami i nazwiskami prowadzących oraz tematami zajęć/kół. Oczywiście operator może rozszerzyć go o dodatkowe elementy.

Czy osoba prowadząca koło musi założyć odrębny rachunek bankowy służący wyłącznie rozliczeniu grantu?

Grant musi być przekazywany na wyodrębniony rachunek wskazany przez grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu (to jest również wymóg Wytycznych do przygotowania schematu dotacyjnego, str. 4, Rozdział 4 lit. c).

Czy osoba prowadząca koło powinna przewidzieć częściowe wydatkowanie grantu również na wynajem sali w szkole, użyczenie sprzętu (komputery, dostęp do sieci itp.)? Czy po stronie Beneficjenta byłoby zawarcie współpracy również z placówkami oświaty, w zakresie udostępnienia przez nie sal dydaktycznych, sprzętu teleinformatycznego?

Zgodnie z koncepcją realizacji projektu działania (str. 4) jednym z zadań beneficjenta/operatora jest zapewnienie miejsc prowadzenia międzyszkolnych kółek algorytmiki i programowania oraz miejsc prowadzenia szkoleń dla osób prowadzących koła.

Czy możliwe jest, aby prowadzącego koło wspierały przeszkolone osoby, które odpowiedzialne byłyby za odpowiednie zajęcia tematyczne dla uczniów, np. z zakresu nauki języków obcych – angielski. Jest niezwykle ważne aby uzupełnić wiedzę informatyczną uczniów o aspekt językowy, a nie zawsze nauczyciel będzie łączył w sobie kilka kompetencji. Jeżeli tak, to czy z zaangażowaniem takiej osoby wiąże się dyspozycja środków z grantu przyznanego osobie prowadzącej koło?

W działaniu 3.2 CMI wzięto pod uwagę sytuację, kiedy niezbędne będzie wyposażenie osoby prowadzącej koło/zajęcia w dodatkowe kompetencje. W tym celu wnioskodawca może zaplanować w projekcie wydatki na zatrudnienie ekspertów prowadzących szkolenia lub udzielających wsparcia eksperckiego osobom prowadzącym koło/zajęcia. Katalog wydatków kwalifikowalnych mówi o szkoleniach i wsparciu „przede wszystkim z zakresu algorytmiki i programowania” niemniej jednak kiedy z tą tematyką jest ściśle związany problem znajomości terminologii anglojęzycznej, możliwe przeszkolenie osób również w takim zakresie, aby nabyta wiedzę osoby prowadzące koła/zajęcia mogły potem przekazać i wykorzystać w tracie zajęć.

Oczywiście w ramach kwoty przyznanego grantu, osoba prowadząca koło może sfinansować we własnym zakresie udział wsparcia językowego.

Wniosek o dofinansowanie

Czy istnieje możliwość aby w generatorze wniosków redaktorem wniosku  były jednocześnie dwie osoby? Np. partner i lider ? Czy tylko jedna osoba może wypełniać generator ?

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić przy użyciu plików .doc i .xls, które zostały zamieszczone na stronie internetowej konkursu: https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-2-trzeci-konkurs/. W tym konkursie nie korzystamy z aplikacji Generatora wniosków.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” zakończyło drugi konkurs na dofinasowanie projektów aktywizacji w obszarze kompetencji cyfrowych osób w wieku 65+.

Efektem realizowanych projektów ma być rozwój, w szczególności u seniorów, umiejętności wykorzystania komputera i internetu np. w celu utrzymywania relacji z bliskimi, rezerwacji wizyty lekarskiej, obsługi konta bankowego czy zakupu biletów kolejowych lub autobusowych. Priorytetem konkursu było skoncentrowanie wsparcia na obszarach gmin wiejskich.

W ramach przeprowadzonego konkursu wyłoniono do dofinansowania 13 projektów z 16 obszarów. Łączna wartość dofinansowania z funduszy europejskich zwycięskich projektów wynosi ponad 90 mln zł. W szkoleniach wezmą udział 32 423 osoby, z czego 32 037 to osoby powyżej 65 roku życia. Projekty będą realizowane w 1221 gminach, w tym 834 gminy to gminy wiejskie.

Lista wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i liczbą otrzymanych punktów, a także zestawienie obszarów, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy znajduje się poniżej.

pdf308.14 KB10/09/2018, 14:57(stan na dzień 27.11.2017)

pdf292.74 KB10/09/2018, 14:57

Lp. Beneficjent (Operator) Numer Projektu Obszar / Kwota przeznaczona na granty dla gmin Termin rozpoczęcia naboru Grantobiorców (gmin)
1

Fundacja E-Prosperity

http://wsiecibezbarier.pl/

POPC.03.01.00-00-0051/17
 • Lubelskie
 • Podkarpackie

7 881 673,95 PLN

Nabór wniosków w dniach od 17.04.2019r. do 31.05.2019r.
2

Instytut Pracy i Edukacji

http://obywatel-it.com/

POPC.03.01.00-00-0052/17
 • Opolskie
 • Śląskie

5 600 000,00 PLN

Nabór wniosków zakończony. Alokacja wyczerpana.
3

Fundacja Legalna Kultura

http://jawinternecie.edu.pl/

POPC.03.01.00-00-0053/17
 • Pomorskie
 • Warmińsko-Mazurskie
 • Podlaskie

8 204 000,00 PLN

Nabór wniosków zakończony. Alokacja wyczerpana.
4

Województwo Lubelskie

http://kompetencje.lubelskie.pl/

POPC.03.01.00-00-0057/17
 • Lubelskie
 • Podkarpackie

3 472 000,00 PLN

Nabór wniosków zakończony. Alokacja wyczerpana.
5

Ośrodek promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

http://erakomputera.opiwpr.eu/

POPC.03.01.00-00-0066/17
 • Małopolskie
 • Świętokrzyskie

2 997 120,00 PLN

Nabór wniosków zakończony. Alokacja wyczerpana.
6

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

http://e-xtra.com.pl/

POPC.03.01.00-00-0068/17
 • Małopolskie
 • Świętokrzyskie

4 500 000, 00 PLN

Nabór wniosków zakończony. Alokacja wyczerpana.
7

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Płużnica

http://www.e-aktywni.online/

POPC.03.01.00-00-0073/18
 • Kujawsko-Pomorskie
 • Łódzkie

8 584 800, 00 PLN

Nabór wniosków zakończony. Alokacja wyczerpana
8

Fundacja Promocji Gmin Polskich

http://fpgp.eu/

POPC.03.01.00-00-0080/18
 • Mazowieckie

7 921 600,00 PLN

Nabór wniosków zakończony. Alokacja wyczerpana
9

Fundacja Promocji Gmin Polskich

http://fpgp.eu/

POPC.03.01.00-00-0081/18
 • Kujawsko-Pomorskie
 • Łódzkie

7 921 600, 00 PLN

Projekt realizowany od 1 czerwca 2018 r. Nabór projektów od 02.07.2018 do wyczerpania alokacji.
10

Fundacja Promocji Gmin Polskich

http://fpgp.eu/

POPC.03.01.00-00-0086/18
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie

7 921 600,00 PLN

Projekt realizowany od 1 czerwca 2018 r. Nabór projektów od 02.07.2018 do wyczerpania alokacji.
11

COLLEGIUM PROGRESSUS

https://polskacyfrowa.fundacja-cp.pl/

POPC.03.01.00-00-0076/18
 • Małopolskie
 • Świętokrzyskie

2 072 000,00 PLN

Nabór wniosków zakończony.
12

Fundacja Legalna Kultura

http://jawinternecie.edu.pl/

POPC.03.01.00-00-0089/18
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie

8 204 000,00 PLN

Nabór wniosków zakończony. Alokacja wyczerpana
13

Fundacja Legalna Kultura

http://jawinternecie.edu.pl/

POPC.03.01.00-00-0088/18
 • Mazowieckie

8 204 000,00 PLN

Nabór wniosków zakończony. Alokacja wyczerpana
14

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Płużnica

http://www.e-aktywni.online/

POPC.03.01.00-00-0097/18
 • Świętokrzyskie
 • Opolskie

728 000, 00 PLN

Nabór Grantobiorców w okresie do 20.05.2019 r. (do godz. 24:00)
15

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

http://e-misja.com.pl/

POPC.03.01.00-00-0106/18
 • Lubelskie
 • Podkarpackie

4 500 000, 00 PLN

Nabór Grantobiorców od 15.04.2019 r. do 27.05.2019 r. (go godz.16:00)
16

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Płużnica

http://www.e-aktywni.online/

POPC.03.01.00-00-0108/18
 • Dolnośląskie
 • Lubuskie
Nabór Grantobiorców w okresie od 7.05.2019 r. do 27.05.2019 r. do godz. 24:00 lub do końca dnia wypłynięcia do operatora 100-nego w kolejności wniosku o udzielenie grantu.
17

INSPIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

http://cyfrowyobywatel.inspires.pl/

POPC.03.01.00-00-0100/18
 • Mazowieckie

8 870 400,00

Nabór zakończony. Trwa ocena wniosków.
18

FUNDACJA "EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ - COUNTERPART FUND"

http://gminanaczasie.pl/
POPC.03.01.00-00-0099/18
 • Kujawsko-Pomorskie
 • Łódzkie

2 184 000,00

Trzeci nabór Grantobiorców od 15.04.2019 r. do 31.05.2019 r.

Czwarty nabór Grantobiorców od 3.06.2019 do 28.06.2019 r.

19

PODLASKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

http://podlaskafederacja.pl/o-projekcie/kompetencje-cyfrowe-droga do sukcesu/

 

POPC.03.01.00-00-0093/18
 • Pomorskie
 • Warmińsko-Mazurskie
 • Podlaskie

3 111 360,00

Nabór zakończony.
20 MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT OUTSCOURCINGU POPC.03.01.00-00-0095/18
 • Pomorskie
 • Warmińsko-Mazurskie
 • Podlaskie

9 072 000,00

Nabór Grantobiorców od 24.04.2019 r. do wyczerpania alokacji.
21 MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT OUTSCOURCINGU POPC.03.01.00-00-0096/18
 • Wielkopolskie
 • Zachodniopomorskie

9 072 000,00

Nabór Grantobiorców od 24.04.2019 r. do wyczerpania alokacji.
22

FUNDACJA EURO NATION

http://www.fen.synopticon.eu/

POPC.03.01.00-00-0090/18
 • Śląskie
 • Opolskie

10 500 000,00

Nabór Grantobiorców do dnia 30 maja 2019 r.

Obszary konkursowe

 1. Czy w każdej z rund mogą aplikować organizacje z wszystkich województw? Czy może każda runda dotyczy innego obszaru?

W każdej rundzie można aplikować na wszystkie obszary konkursowe.

 1. Chcielibyśmy realizować projekt tylko w obrębie województwa warmińsko-mazurskiego. Czy można złożyć projekt tylko na jedno województwo z danego obszaru (w obszarze nr 3 są trzy województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie)?

Opisana przez Państwa propozycja koncepcji wdrażania projektu nie będzie możliwa do realizacji, gdyż beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do przeprowadzenia otwartego naboru grantobiorców, czyli musi zapewnić możliwość wzięcia udziału potencjalnym grantobiorcom z całego obszaru konkursowego, a więc ze wszystkich trzech województw. Ponadto, we wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca wskazuje cały obszar jako miejsce realizacji projektu – nie jest technicznie możliwe wybranie tylko jednego województwa.

 1. Czy projekt może być składany w jednym województwie, czy musi być ich więcej?

Projekt jest składany na cały obszar konkursowy, który obejmuje od jednego do kilku województw. Lista obszarów stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.

 1. Czy projekt może być realizowany przez jedną JST (np. województwo śląskie), a wsparcie musi być świadczone obligatoryjnie na terenie dwóch województw, zgodnie ze wskazanym obszarem?

Operator jest zobowiązany zapewnić równe warunki uczestnictwa oraz otwarty i przejrzysty nabór grantobiorców. Kryteria naboru grantobiorców nie powinny być dyskryminujące i muszą umożliwić udział w naborze gminom z obu województw.

 1. Czy aplikując do konkursu na wskazany obszar jego realizacji tj. województwa:  śląskie i opolskie (zgodnie z zał. nr 10 do Regulaminu konkursu), należy zawrzeć formalne partnerstwo pomiędzy dwoma jednostkami samorządu terytorialnego: województwa oraz czy obszar objęty wsparciem musi zostać wskazany jako teren wszystkich gmin z danego obszaru (z dwóch województw)?

Nie ma obowiązku zawierania takiego partnerstwa. Formalnie dopuszczalna jest sytuacja, gdy oddzielny wniosek złoży urząd marszałkowski z województwa śląskiego a oddzielny urząd marszałkowski z województwa opolskiego. Jako obszar realizacji wskazujecie Państwo tylko nazwę obszaru konkursowego, natomiast w naborze grantobiorców mogą startować gminy z obu województw. Operator jest zobowiązany zapewnić równe warunki uczestnictwa oraz otwarty i przejrzysty nabór grantobiorców.  Oznacza, to, ze gminy z obu województw mają szanse uzyskać grant. Na etapie aplikowania nie wskazujecie Państwo konkretnych gmin.

 1. Czy w przypadku realizacji projektu grantowego na obszarze dwóch województw (obszar 2 – zgodnie z zał. nr 10 do Regulaminu), Operator musi zaplanować ogłoszenie co najmniej dwóch osobnych konkursów na wybór Grantobiorców (w dwóch różnych województwach)?

Nie, operator organizuje nabór, w którym mogą brać udział gminy z obu województw. Nie ma konieczności dzielenia naborów na województwa.

 1. W regulaminie konkursu wskazano, że Wnioskodawca może złożyć 1 projekt na jeden obszar określony w regulaminie. Czy może złożyć, np. 3 projekty na jeden, ten sam obszar w trzech osobnych rundach naboru?

Taka sytuacja możliwa jest tylko w ściśle określonych w Regulaminie konkursu sytuacjach.

Zgodnie z Regulaminem konkursu w  przypadku pozostawienia  bez  rozpatrzenia, negatywnej  oceny  lub  wycofania  wniosku  o dofinansowanie złożonego na dany obszar konkursowy, wnioskodawca może złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie na ten sam obszar, o ile nie upłynął jeszcze termin, o którym mowa w § 6 ust. 3 lit f).

 1. Czy w konkursie ustalona jest minimalna i maksymalna wartość projektu, a także minimalna liczba gmin, na terenie których należy realizować projekt w danym obszarze (i jednocześnie minimalna liczba umów partnerskich z tymi gminami)?

Dla każdego z 8 obszarów konkursowych ustalona została minimalna wartość projektu oraz maksymalna kwota dofinansowania projektu. Dane w tym zakresie zawarte są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, stanowiącym zał. nr 1 do Regulaminu konkursu.

Nie została ustalona minimalna i maksymalna liczba gmin na terenie których należy realizować projekt. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że wartość pojedynczego grantu może wynosi od 15 do 150 tysięcy złotych, a jednocześnie co najmniej 90% wydatków kwalifikowalnych projektu muszą stanowić granty udzielane przez operatora projektu grantowego (beneficjenta);

 1. Czy ograniczenie w realizacji 3 projektów dotyczy wszystkich obszarów i wszystkich rund czy też jeden podmiot może realizować więcej niż 3 projekty w różnych obszarach, wybrane w różnych rundach?

Ograniczenie polegające na realizacji maksymalnie 3 projektów dotyczy całego konkursu.

Kwalifikowalność i doświadczenie wnioskodawcy

 1. W regulaminie jest zapis, ze operatorem może być m.in. województwo/powiat. Co w przypadku miasta na prawach powiatu?

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. Tym samym, należy przyjąć, że miasto na prawach powiatu może być grantobiorcą (jako gmina miejska ) lecz nie może być operatorem (wnioskodawcą w konkursie). Dzięki temu mieszkańcy takiego miasta będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, jeśli miasto uzyska grant od operatora.

Należy także zwrócić uwagę, że operator nie może być jednocześnie grantobiorcą. Z tego powodu miasto na prawach powiatu powinno być traktowane jako gmina czyli potencjalny grantobiorca.

 1. Uprawnionym beneficjentem jest m.in. Uniwersytet III wieku – czy ma być to NGO czy może być to uniwersytet działający w strukturze Miejskiego Domu Kultury – kto w takim przypadku jest beneficjentem – MDK? Czy jeżeli operatorem będzie Gmina Miasto to MDK jej jednostka prowadząca Uniwersytet III wieku może być grantobiorcą?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wnioskodawcami w konkursie mogą być instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku. Może to być każda jednostka, która ma swojej strukturze organizacyjnej wyodrębniony taki uniwersytet.
Jednostki prowadzące uniwersytety trzeciego wieku nie występują co do zasady jako grantobiorcy. Grantobiorca może być każda gmina (niezależnie od tego czy prowadzi UTW). Oczywiście, nadal obowiązuje zasada, że grantobiorca nie może być jednocześnie operatorem.

 1. W związku z ogłoszonym konkursem na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zwracamy się z pytaniem o możliwość aplikowania do ww. konkursu przez uczelnię niepubliczną, która współpracuje z Uniwersytetami III Wieku w zakresie prowadzenia zajęć dla seniorów z informatyki tzn. posiada podpisaną umowę o współpracy a nie jest założycielem czy też podmiotem prowadzącym Uniwersytet III Wieku?

W takim przypadku uczelnia nie może aplikować, gdyż nie jest podmiotem prowadzącym uniwersytet trzeciego wieku.

 1. W SZOOP jaki potencjalnego wnioskodawcę wskazano JST (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia. Czy oznacza to, że beneficjentem może być Urząd Marszałkowski lub Starostwo Powiatowe?

Aplikować może województwo lub powiat i we wniosku w nazwie wnioskodawcy – proszę wpisać „Województwo….” lub „Powiat ….” I podać dane takie jak NIP i REGON dla powiatu czy województwa.

 1. Zamierzamy złożyć wniosek, w którym Wnioskodawcą będzie organizacja pozarządowa (stowarzyszenie), a partnerem inna organizacja pozarządowa. Czy kwalifikowalne jest takie partnerstwo w tym konkursie (dwa podmioty NGO)?

Tak, takie partnerstwo jest dopuszczalne.

 1. Czy obowiązkowe są partnerstwa i jak wysoko są punktowane?

Nie ma obowiązku realizacji projektu w partnerstwie i nie jest ono dodatkowo punktowane. Realizacja projektu partnerskiego musi być uzasadniona czyli gdy udział partnera/partnerów

przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie Wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

 1. Czy stowarzyszenie gmin może aplikować w konkursie?

Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
 • JST (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Stowarzyszenie gmin nie wpisuje się w ww. katalog, gdyż JST oraz ich związki i stowarzyszenia mogą występować wyłącznie na poziomie powiatów i województw.

Ponadto, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego nie mogą występować w roli Wnioskodawcy/Partnerów, ponieważ podmioty te nie zaliczają się do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 1. Załóżmy, że dwóch partnerów (wnioskodawca i partner) spełnia warunki art. 3 ustawy o ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817). W związku z tym, czy obie organizacje powinny mieć możliwość realizacji zadań ze sfery zadań publicznych (określonych w art. 4 ww. ustawy) czy wystarczy, że jeden z nich będzie spełniał ten warunek?

Wnioskodawcą/partnerem może być organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ustawy o ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817). Kwestia czy dana organizacja pozarządowa jest także organizacją pożytku publicznego nie jest badana w kontekście kwalifikowalności wnioskodawcy/partnera

 1. Wnioskodawcą jest fundacja, która jest zarejestrowana w KRS od 5 lat, jednakże zgodnie z jej działalnością nie prowadzi ona działalności gospodarczej tylko realizuje zadania wynikające z celów statutowych, realizuje szkolenia itp. Czy oceniający uznają to jako spełnienie kryterium?

Odniesienie do prowadzenia działalności zawarte w kryterium nie dotyczy okresu prowadzenia działalności gospodarczej, lecz okresu funkcjonowania danego podmiotu(prowadzenia działalności zgodnej ze statutem). Na etapie oceny tego kryterium badane jest czy wnioskodawca został utworzony co najmniej 3 lata kalendarzowe przed ogłoszeniem konkursu.

 1. Kryterium merytoryczne obligatoryjne: co oznacza wymóg, że Wnioskodawca zrealizował co najmniej 3 projekty szkoleniowe. Co to są projekty szkoleniowe? Bardzo proszę o doprecyzowanie pojęcia projekt – definicja, ile miał trwać, kiedy, z jakich środków.Czy projektem szkoleniowym będzie szkolenie realizowane z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy)?

Jako projekty szkoleniowe można uwzględnić wszelkie projekty, które polegały na przeszkoleniu (przekazaniu przez trenera wiedzy) odbiorców ostatecznych (osoby fizyczne) w dowolnej dziedzinie np. szkolenia językowe czy zawodowe.
Kryteria nie wprowadzają szczegółowych wymagań co długości, źródła finansowania. Projekty powinny być zrealizowane przez wnioskodawcę/partnera prowadzącego działalność przez co najmniej 3 lata.  Wymóg zrealizowania tych szkoleń powinien być spełniony na dzień ogłoszenia konkursu.
W cel potwierdzenia spełnienia kryterium, proszę o wpisanie we wniosku o dofinansowanie informacji o projektach – nazwa, zakres szkoleń w projekcie, kwota projektów, źródło finansowania – tak, aby ekspert oceniający dysponował pełna wiedzą, pozwalającą na prawidłową ocenę kryterium.

 1. Kryterium wskazuje, że Wnioskodawca na dzień ogłoszenie konkursu zrealizował co najmniej 3 projekty szkoleniowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 15% wnioskowanej kwoty dofinansowanie projektu. Jak należy definiować „doświadczenie szkoleniowe”? Czy można tu wykazać doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów aktywizacyjnych, w których były prowadzone szkolenia zawodowe, językowe, komputerowe?

Tak, można uwzględnić wszelkie projekty, które polegały na przeszkoleniu odbiorców ostatecznych (osoby fizyczne) w dowolnej dziedzinie np. szkolenia językowe czy zawodowe.

 1. Czy ww. zakres doświadczeń Wnioskodawcy lub partnera obejmuje wyłącznie projekty zakończone? Czy można również wykazać projekty aktualnie realizowane (np. od 2016 roku), ale jeszcze nie zakończone (przy czym pomoc szkoleniowa była udzielana UP od 2016)?

Kryterium brzmi „Wnioskodawca na dzień ogłoszenie konkursu zrealizował co najmniej 3 projekty szkoleniowe…”, więc do doświadczenia będą wliczane projekty zrealizowane czyli zakończone.

 1. Jak należy rozumieć „program szkoleniowy”? Czy należy tu wykazać wyłącznie projekty dot. szkoleń, kursów komputerowych certyfikowanych, czy można wykazać projekty, w którym UP wykorzystywali narzędzia IT do szkoleń zawodowych, kompetencyjnych (np. językowych)? Czy można tu wykazać wyłącznie projekty dofinansowane z UE, środków krajowych czy też inne inicjatywy Wnioskodawcy na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych?

W ramach doświadczenia w realizacji projektów z zakresu kompetencji cyfrowych należy wykazać te projekty, w których nabycie kompetencji cyfrowych (rozumianych jako: zespół  kompetencji  informacyjnych  obejmujących  umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych) było celem szkoleń.

Nie będzie wystarczające wskazanie takich projektów, które były skierowane do osób bezrobotnych, ich celem była aktywizacja zawodowa i obejmowały przykładowo zadania związane z opracowaniem CV, a program komputerowy był wykorzystany wyłącznie jako narzędzie do napisania dokumentu.

 1. Czy Wnioskodawca, który na dzień ogłoszenie konkursu podsiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych wyłącznie jako partner w tych projektach (a nie Lider), spełnia kryterium merytoryczne 2 (obligatoryjne)?

Co do zasady dokumentacja konkursowa nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie, w związku z czym jest dopuszczalne wykazanie doświadczenia w charakterze partnera. Niemniej jednak zasadne jest opisanie roli i zadań, jakie wykonywał dany podmiot jako partner w projekcie, aby osoba oceniająca wniosek mogła poznać jego faktyczne doświadczenie w realizacji projektów, a tym  samym ocenić jego zdolność do realizacji projektu w działaniu 3.1 POPC.

 1. Czy program dotacyjny (na otworzenie działalności gospodarczej, w którym Wnioskodawca był operatorem przyznawania dotacji, ale także wsparcia merytorycznego, prawnego uczestników projektu) można uznać i wykazać jako program grantowy? . Czy program aktywizacji zawodowej, w którym Wnioskodawca był udzielał wsparcia uczestnikom projektu (UP otrzymali stypendia stażowe oraz inne formy wsparcia – doradztwo psychologiczne, zawodowe, szkolenia) można uznać i wykazać jako program grantowy?

Zgodnie z kryterium merytorycznym punktowanym nr 1 a) ocenie podlega czy wnioskodawca na dzień ogłoszenia konkursu wykazał, że w ciągu 5 lat zrealizował co najmniej jeden program grantowy. W tym przypadku oczekujemy, że wnioskodawca wykaże, iż był operatorem merytorycznym w projekcie grantowym czyli był zaangażowany w realizację tego przedsięwzięcia i jego poszczególnych zadań a jego rola nie ograniczała się wyłącznie albo prawie wyłącznie do przekazywania środków finansowych do grantobiorców.

Proszę  we wniosku o dofinansowanie opisać – jaki był to projekt, z jakich źródeł finansowany, jakie była zadania i rola operatora. Na podstawie tych informacji ekspert oceniający wniosek będzie decydował czy dany projekt czy spełnia on wymogi niezbędne do uzyskania punktów w tym zakresie.

Jeżeli podmiot, o którym Pani pisze, spełnia te wymagania i opisze te informacje we wniosku o dofinansowanie, wymóg może zostać uznany za spełniony.

 1. Czy w ramach konkursu 3.1 projekty grantowe należy wykazać obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy?

Nie, podanie tych danych nie jest wymagane.

 1. Czy spełnienie tego kryterium merytorycznego punktowanego nr 1 jest obligatoryjne? Czy otrzymanie 0 punktów w obu kategoriach przy kryterium nr 1 skutkuje odrzuceniem wniosku?

Spełnienie kryterium nie jest obligatoryjne. 0 pkt  nie oznacza automatycznego odrzucenia wniosku. W ramach kryteriów punktowanych można uzyskać łącznie maksymalnie 34 punkty, a do uzyskania pozytywnej oceny projektu wymagane jest otrzymanie 17 punktów, niezależnie od tego, ile pkt zostało przyznane w poszczególnych kryteriach.

 1. Kryterium merytoryczne punktowane wskazuje:Wnioskodawca na dzień ogłoszenie konkursu wykazał, że w ciągu 5 lat:

         a) zrealizował co najmniej jeden program grantowy
         b) zrealizował co najmniej jeden projekt szkoleniowy z zakresu kompetencji cyfrowych

         Za co są przydzielane punkty w ramach ww. 2 kategorii – liczba zrealizowanych  programów, ich zasięg, liczba UP?

Wnioskodawca może uzyskać 0 lub 4 punkty za pytanie b). Aby uzyskać 4 punkty musi wskazać, że zrealizował co najmniej jeden projekt szkoleniowy z zakresu kompetencji cyfrowych. W celu uwiarygodnienia informacji należy wskazać nazwę projektu, jego zakres, okres realizacji, grupę docelową itp.

 1. Jak liczyć 5-letnie doświadczenie? (lata kalendarzowe, np. 2013-2017; czy też np. 10.2012-09.2017)?

Mamy na myśli 5 lat od momentu ogłoszenia konkursu czyli od 04.08.2017 r., a nie lata kalendarzowe.

Grupa docelowa

 1. Grupą docelową w ramach naboru do Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych są osoby fizyczne (które ukończyły 25. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. 
  U nas na terenie miasta funkcjonuje dużo organizacji pozarządowych, których członkowie często borykają się z problemem obsługi komputera.

  W związku z powyższym proszę o informację czy w związku z powyższym grupą docelową mogłyby być członkowie działających stowarzyszeń oraz wolontariusze. Zakupione zostałyby komputery przenośne, które po zakończeniu szkolenia z obsługi komputera przekazane zostałyby organizacjom. Wnioskodawcą byłby samorząd.

Założenia konkursu są tak skonstruowane, że umożliwiają udział mikroprojektach także osobom, które nie posiadają kompetencji cyfrowych.

Zgodnie z dokumentacją konkursową każdy moduł ma za zadanie wykształcić kompetencje podstawowe. Obligatoryjnym  zadaniem  każdego szkolenia  jest  wykształcenie  w  uczestnikach podstawowych kompetencji cyfrowych. Dlatego też, każdy scenariusz szkolenia opracowany przez operatora musi uwzględnić ich  nabycie.

Niemniej jednak, osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach powinny zgłaszać się do projektów jako osoby indywidulanie, które chcą nabywać/podnosić swoje kompetencje cyfrowe. Nie będą zatem występować w projekcie jako członkowie stowarzyszenia, lecz jako mieszkańcy gmin, zainteresowani rozwijaniem swoich umiejętności.

Dokumentacja konkursowa wskazuje, że sprzęt komputerowy zakupiony przez grantobiorców może być przekazany wyłącznie do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli. Nie jest dopuszczalne przekazywanie sprzętu do organizacji pozarządowych

Scenariusze zajęć

 1. W części IV, punkt p. w Koncepcji (s. 7) jest zapis:Operator przedstawia 2 scenariusze zajęć do oceny na etapie składania wniosku. 
  Rozumiem, że każdy scenariusz dotyczy 1 obszaru tematycznego, czyli 1 scenariusz do 1 modułu szkolenia.

Tak, 1 scenariusz dotyczy 1 modułu szkolenia np. „Moje finanse i transakcje w sieci” .

 1. Jeżeli zakładamy szkolenia w poszczególnych podgrupach wiekowych (np. 4 grupy docelowe) i programy tych szkoleń będą się różnić (np. tematycznie, godzinowo), to czy musimy dla każdej grupy docelowej opracować osobny scenariusz? (przykładowo: 1 moduł szkoleniowy dla 4 podgrup uczestników z grupy docelowej = 4 scenariusze)

Decyzja w tym zakresie zależy od Państwa – jeżeli uznajecie Państwo, że są elementy wspólne, które można przedstawić w jednym scenariuszy dla wszystkich grup, a jedynie część ćwiczeń/tematów będzie inna/ dostosowania do potrzeb danej grupy  – może to być wspólny scenariusz. Natomiast jeśli zakres szkolenia, który planujecie Państwo dla różnych grup wiekowych będzie znacząco się różnił i nie będzie możliwe prowadzenie zajęć we wszystkich grupach w oparciu o ten sam scenariusz- zasadnym będzie przygotowanie innych scenariuszy dla każdej z grup.

Niezależnie od przyjętego rozwiązania – zalecamy przedstawienie krótkiego uzasadnienia, aby ekspert oceniający miał pełną wiedzę na temat założeń przyjętych przez wnioskodawcę.

 1. Scenariusze szkoleń należy przygotować dla całego modułu, czy na poszczególne szkolenia w ramach modułu?

Zgodnie ze standardem kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w projekcie: „W tabelach towarzyszących modułom ujęte są zagadnienia obejmujące zakres tematyczny danego modułu. Co najmniej 70% z nich powinno być uwzględnione w przygotowanym scenariuszu, a scenariusz tworzyć spójną metodycznie i merytorycznie całość realizującą cel. Sposób ujęcia wymienionych zagadnień oraz rozłożenie akcentów zależy od operatora, który zobowiązany jest przygotować scenariusze według swojej najlepszej wiedzy i praktyki.  wyjątek  dotyczący  zagadnień  jakie  powinien  uwzględnić  operator  stanowi  kategoria

„Umiejętność korzystania z usług publicznych”, w której wpisano sugerowane usługi e-administracji, związane z tematyką modułu. Nie jest to lista zamknięta -operator może wybrać usługi najbardziej odpowiadające potrzebom uczestników.”

W związku z tym, nie ma wymogu opracowania scenariuszy dla całego modułu.

 1. Czy można modyfikować moduł tematyczny – np. moje finanse dodając podstawy informatyki? Chcemy przeszkolić osoby starsze, które niejednokrotnie mają problemy z jakimkolwiek poruszaniem się w internecie, obsługą komputera itd. czy jest to możliwe w ramach tego konkursu?

Zgodnie ze Standarem kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu każdy moduł ma za zadanie wykształcić kompetencje podstawowe.

Obligatoryjnym zadaniem każdego szkolenia jest wykształcenie w uczestnikach podstawowych kompetencji cyfrowych. Dlatego też, każdy scenariusz szkolenia opracowany przez operatora musi uwzględnić ich nabycie. Wybrana kompetencja podstawowa powinna być naturalnym elementem scenariusza, pasować do kontekstu tematyki. Przykładowo: korzystanie z poczty elektronicznej naturalnie wspiera zadanie rejestracji w serwisie społecznościowym.

W związku z tym, operator powinien zapewnić nabycie kompetencji podstawowych w ramach realizowanych szkoleń, jeśli będzie to niezbędne.

Obowiązki operatora i grantobiorcy

 1. Kto może zostać operatorem?

Operatorem czyli wnioskodawcą w konkursie mogą być:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
 • JST (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
 1. W dokumencie „Wzorcowy schemat grantowy” pkt. II; c „sprawdzenie, czy grantobiorca należy do katalogu podmiotów kwalifikujących się do wsparcia, zgodnie z definicją II.2 i wskazanie, na jakiej podstawie zostanie to zweryfikowane (np. na podstawie kopii dokumentów),”. O jakich grantobiorców chodzi?

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami Szczegółowego opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 grantobiorcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego (JST) na poziomie gmin – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Więc dokumentami weryfikującymi w przypadku gmin będzie statut, a dla organizacji pozarządowych – statut, KRS.

 1. Jakie są zasady ubiegania się o granty dla gmin? Skąd gminy mają wiedzieć kto jest operatorem i do kogo wnioskować o grant?

Nabór grantów jest prowadzony przez operatorów, którzy uzyskali dofinansowanie. Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie będzie dostępna na stronie internetowej CPPC oraz na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl .  Operatorzy ustalają kryteria oraz organizują nabór grantobiorców i są zobowiązani do przeprowadzenia akacji informacyjno-promocyjnej na obszarze, w którym otrzymali dofinansowanie. .

 1. Czy wnioski może też składać sama gmina?

Gmina nie może być operatorem. Może występować jako grantobiorca. Nie można być jednocześnie operatorem i grantobiorcą.

 1. Jaka jest maksymalna wysokość grantu, o który może starać się gmina?

Maksymalna wysokość grantu wynosi 150 000 PLN.

 1. W części IV punkt m. w Koncepcji (s. 7) jest zapis: 80% grantów musi być udzielonych przez operatorów w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy.
  Zaś w Schemacie grantowym część II punkt 2.d. jest zapis: Operator w procesie planowania naborów powinien uwzględnić, że 80 % grantów udzieli do czterech miesięcy od podpisania umowy z IP. Czy ww. przytoczonych zapisach chodzi o umowę o dofinansowanie projektu między Wnioskodawcą (operatorem grantów) a CPPC? Czy też chodzi o umowę o powierzenie grantu zawartą między operatorem grantu a grantobiorcą (gminą)?

Przytoczone zapisy dotyczą umowy o dofinansowanie pomiędzy CPPC a operatorem. Operator w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie musi udzielić 80% grantów grantobiorcom.

 1. Czy za przygotowanie i przeprowadzenie testów umiejętności cyfrowych uczestników szkoleń i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej jest odpowiedzialny Operator lub Grantobiorca w jakimś zakresie?

Za przeprowadzenie testów odpowiedzialny będzie grantobiorca – tzn. powinien zapewnić, że każdy odbiorca ostateczny (uczestnik szkoleń) weźmie udział w takim wstępnym teście. Za opracowanie testu odpowiedzialne będzie Ministerstwo Cyfryzacji. W momencie realizacji projektów – zostaną Państwu przekazane niezbędne dane do systemu elektronicznego, za pośrednictwem którego prowadzony będzie test.

 1. Czy Partner w projekcie może udzielać grantów na szkolenia?

Tak, jeśli w umowie partnerskiej zostanie przewidziany taki podział obowiązków pomiędzy liderem a partnerem.

 1. Czy gminy które będą brały udział w projektach z Działania 3.1 w ramach dwóch pierwszych naborów konkursowych mogą uczestniczyć także w projektach z trzeciego naboru?

Tak, każda gmina w Polsce może brać udział w konkursie (być grantobiorcą), niezależnie od faktu uzyskania wsparcia w poprzednich konkursach.

 1. Zgodnie z Koncepcją realizacji projektu 80% grantów musi być udzielonych przez operatora w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy. Jest to bardzo ambitne założenie, biorąc pod uwagę minimalną nawet wartość projektu. Co stanie się w przypadku gdy beneficjentowi projektu (Grantodawcy) nie uda się rozdysponować tej kwoty w wymaganym terminie?

Każdy taki przypadek, jeśli wystąpi, będzie analizowany indywidualnie, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności wpływających na zaistnienie tego faktu.

Wymóg przekazania 80% grantów w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy został określony także we wzorze umowy o dofinansowanie. Realizacja projektu niezgodnie z postanowieniami umowy może w skrajnym przypadku prowadzić do rozwiązania umowy o dofinansowanie.

 1. W jaki sposób należy interpretować zapisy/wymogi, określone w 4 kryterium merytorycznym obligatoryjnym: Weryfikacji podlegają kompetencje i liczebność kadry trenerskiej zaplanowanej do zaangażowania w projekcie, skoro Operator ogłaszając konkurs/konkursy na Grantobiorców (w ramach realizacji projektu), na etapie wnioskowania nie może określić potrzeb w zakresie wystarczającej kadry trenerskiej ze względu na brak wiedzy dotyczącej ilości osób, które zostaną objęte wsparciem?

W zakresie kadry trenerskiej należy się odnieść do liczby zatrudnionych trenerów czyli osób, które będą szkoliły instruktorów. Trenerów zatrudnia operator i jego rolą jest opisanie ile trenerów planuje zatrudnić, mając na uwadze wielkość projektu i liczbę planowanych do udzielenia grantów (wydatki na granty muszą stanowić co najmniej 90% wydatków kwalifikowalnych projektu).

Kwalifikowalnośc wydatków

 1. Czy zakupiony w ramach projektu grantowego sprzęt, po zakończeniu szkoleń, może zostać przekazany do szkół które uczestniczą w projekcie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Beneficjentem jest Gmina – szkoły jedynie uczestnikami projektu?

Zgodnie z dokumentacją konkursową „Sprzęt nie może zostać przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020.”. Jeśli zatem szkoły, o których Pan pisze, w ramach innych projektów zostały doposażone w sprzęt komputerowy, nie mogą otrzymać sprzętu sfinansowanego w konkursie z działania 3.1 POPC.

 1. Czy po zakończeniu projektu gmina będzie mogła przekazać komputery na rzecz swojej jednostki organizacyjnej jaką jest Warsztat Terapii Zajęciowej czyli placówka zajmująca się rehabilitacją społeczna i zawodową osób niepełnosprawnych?

Sprzęt komputerowy zakupiony przez grantobiorców musi zostać przekazany do wybranych przez grantobiorcę szkól lub placówek doskonalenia nauczycieli. Inne placówki niż wskazane nie są uprawnione do otrzymania sprzętu.

 1. Czy w ramach 40% limitu wydatków na sprzęt można zakupić system operacyjny, oprogramowanie biurowe oraz antywirusowe?

Tak, jest to dopuszczalne.

 1. Czy przy zakupie laptopów konieczny jest zakup szaf do ich przechowywania?

Zgodnie z Wytycznymi zakupu sprzętu w projekcie dla zachowania komfortu pracy trenerów oraz instruktorów i sprawnego wykorzystania urządzeń mobilnych  zalecane  jest  połączenie  zakupu  laptopów  z  rozwiązaniem  ułatwiającym  ich przechowywanie, transport oraz ładowanie. W trakcie planowania zakupu należy przewidzieć kompatybilność z posiadanym lub planowanym do zakupu  sprzętem  komputerowym  w  celu  zapewnienia  sprawnego  ładowania  oraz  miejsca  na składowanie wielu sztuk jednocześnie.
W związku z tym, zakup szaf nie jest obligatoryjny jeśli wnioskodawca jest w stanie w inny sposób zapewnić odpowiednie przechowywanie oraz transport sprzętu.

 1. Czy wkład własny może być w formie rzeczowej – wynajem  sal?

Tak, jest to dopuszczalne, przy czym wkład własny zapewnia operator. Nie wnoszą go grantobiorcy.

 1. Proszę o uszczegółowienie i wyjaśnienie  5 kryterium merytorycznego obligatoryjnego tj. : Weryfikacji podlega czy w koncepcji realizacji projektu, Wnioskodawca: przewidział uwarunkowanie kwalifikowania nabycia sprzętu teleinformatycznego wyłącznie od uprzedniego przygotowania inwentaryzacji oraz analizy potrzeb w tym zakresie. (niezrozumiałe kryterium).

Grantobiorca ma możliwość zakupienia w ramach projektu sprzętu komputerowego w wysokości nie większej niż 40% grantu, o parametrach określonych w Wytycznych zakupu sprzętu w projekcie. Jednocześnie zakup sprzętu może być kwalifikowalny wyłącznie w sytuacji, gdy jest niezbędny do realizacji mikroprojektu. Aby potwierdzić, że grantobiorca nie dysponuje sprzętem w zakresie koniecznym do realizacji projektu konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji. Wnioskodawca powinien opisać w koncepcji realizacji projektu zasady przeprowadzenia takiej inwentaryzacji przez grantobiorców. Jednocześnie, schemat grantowy wskazuje, że  efekt inwentaryzacji powinien zostać załączony do wniosku o grant.

 1. W którym dokumencie i miejscu znajdę jakie są wskaźniki do uzyskania np: liczba przyznanych grantów, liczba osób, które nabędą kwalifikacje z zakresu nabycia kompetencji cyfrowych.

Uprzejmie informuję, że dokumentem, w którym zawarte są nazwy wskaźników wraz z definicjami, jest Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Informuję także, iż dla działania 3.1 POPC nie został zdefiniowany wskaźnik „liczba przyznanych grantów”.

Pomoc publiczna

 1. Proszę wyjaśnić, w jakich sytuacjach w projekcie (na poziomie wnioskodawcy-operatora grantów, jak i grantobiorcy) może zachodzić pomoc publiczna/de minimis?

O wystąpieniu pomocy publicznej możemy mówić w sytuacji, gdy zachodzą poniższe przesłanki:

 • wsparcie jest przyznawane przedsiębiorstwu w rozumieniu unijnego prawa konkurencji przez państwo lub pochodzi ze środków publicznych,
 • udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
 • ma charakter selektywny, czyli uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa, bądź produkcję określonych towarów,
 • zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.
 1. Czy udział kadry trenerskiej (pracowników Lidera lub personelu zewnętrznego, np. przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność szkoleniową w zakresie kompetencji cyfrowych dorosłych) w warsztatach dla trenerów na poziomie centralnym w Warszawie (s. 9 w Koncepcji), w tym koszty transportu, noclegu, diety, będzie formą pomocy publicznej?

Nie, organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji warsztaty są obligatoryjne w projektach i nie będą stanowiły pomocy publicznej.

Wniosek o dofinansowanie

 1. Czy wniosek składa gmina czy operator?

Wniosek o dofinansowanie składa operator.

 1. Czy można złożyć tylko wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami §6 ust. 6 Regulaminu konkursu wnioski  o  dofinansowanie  projektu  przyjmowane  będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  o  którym  mowa  w  ustawie z  5  września  2016  r.  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl .

Oznacza to, że wersja elektroniczna jest jedyną dopuszczalną formą, w której należy składać wnioski o dofinansowanie w konkursie.

 1. Czy do wniosku w formie załączników należy dostarczyć m.in. osobno Koncepcję realizacji projektu i schemat grantowy, które to dokumenty muszą być opracowane zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do regulaminu konkursu?

Oba te dokumenty muszą zostać załączone do wniosku o dofinansowanie. Od Państwa zależy czy będą to dwa osobne pliki czy też schemat będzie integralną częścią Koncepcji i będzie zawarty w tym samym pliku, po opisaniu wszystkich innych obligatoryjnych elementów.

 1. Czy wniosek można podpisać profilem zaufanym? Nie mamy w organizacji płatnego podpisu.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Regulaminem konkursu możliwe jest tylko podpisanie wniosku o dofinansowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579).

Wnioski o dofinansowanie są składane do CPPC za pośrednictwem aplikacji internetowej, która wymaga złożenia podpisu elektronicznego.

Nabór i ocena wniosków

 1. Czy niespełnienie w ocenie jednego z kryteriów formalnych lub merytorycznych obligatoryjnych dyskwalifikuje wniosek?

Tak, niespełnienie któregokolwiek z kryteriów obligatoryjnych (formalnych lub merytorycznych) jest równoznaczne z negatywną oceną wniosku o dofinansowanie

 1. Czy i jakie znaczenie ma termin złożenia wniosku na konkurs w ramach zaplanowanych rund tj. czy podział na 6 rund konkursowych ma wpływ na ewentualne wyniki dofinansowanych projektów, których wnioski zostaną złożone wcześniej lub później np. w październiku 2017 lub lutym 2018?

Przypisanie wniosku o dofinansowanie do danej rundy następuje zgodnie z terminem złożenia wniosku o dofinansowanie i ma znaczenie dla oceny wniosku. Wszystkie wnioski z danej rundy są umieszczane na tej samej liście rankingowej dla danego obszaru. Dofinansowanie jest przyznawane do momentu wyczerpania środków. Tym, samym wnioski złożone wcześniej (we wcześniejszych rundach) mają większe szanse na otrzymanie dofinansowania.

 1. Czy w naborze wniosków o dofinansowanie decyduje kolejność zgłoszeń (np. jeżeli wnioski z 1 i 2 rundy naboru wyczerpią alokację, to 3-6 runda będzie anulowana)?
  Czy też de facto nabór wniosków trwa nieprzerwanie od 4 września 2017 roku do 28 lutego 2018 r.?

W tym konkursie kolejność zgłoszeń ma znaczenie dla przyporządkowania wniosku do danej rundy oceny. Listy rankingowe będą publikowane kolejno dla każdej rundy, a dofinansowanie będzie przyznawane do czasu wyczerpania środków na dany obszar konkursowy. Niemniej jednak przeprowadzone zostaną wszystkie rundy konkursowe, gdyż w zapisach Regulaminu zawarty jest zapis, który wskazuje, że jeden wnioskodawca może realizować maksymalnie 3 projekty, co oznacza, że w sytuacji, gdy otrzyma dofinansowanie na realizację większej liczby – wybiera do realizacji tylko 3. Tym samym, uwalniają się środki, które można wykorzystać w kolejnych rundach.

Możliwe jest zatem składanie wniosków przez cały okres naboru, lecz większe szanse na uzyskanie dofinansowania mają projekty złożone wcześniej.

Zakończenie oceny projektów zgłoszonych w ramach konkursu dla Działania 3.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła całościową ocenę projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Spośród 16 złożonych wniosków o dofinansowanie wyłoniono do dofinansowania 4 projekty, których łączna wartość pozwoli na rozdysponowanie 39 269 312,74 PLN.

pdf191.27 KB10/09/2018, 14:57

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów działania 3.1 POPC!

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na szkolenie dotyczące m.in. prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie na platformie ePUAP.

Agenda spotkania znajduje się doc786.00 KB21/09/2018, 07:10.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23 w Warszawie, sala 36, w dniach 3 grudnia 2015 r. (pierwsza grupa) oraz 4 grudnia 2015 r. (druga grupa), w godzinach 9.00.00–16.00. Liczba miejsc w każdej grupie: 35 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W mailu prosimy o podanie: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz terminu, na który się Państwo zgłaszają.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Przyjmujemy zgłoszenie jednej osoby z każdej instytucji.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) w ramach I naboru wniosków dla działania 3.1 POPC „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnerów

Czy gmina (Urząd Gminy) może być wnioskodawcą bez udziału organizacji pozarządowych?

Nie, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POPC 2014-2020 (zał. 1 do Regulaminu konkursu) wnioskodawcą może być wyłącznie organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Czy wnioskodawcą może być konsorcjum złożone z kilku organizacji pozarządowych czy wyłącznie jedna organizacja pozarządowa?

W ramach działania 3.1 POPC wnioskodawcą może być jedna organizacja pozarządowa, a nie konsorcjum złożone z kilku podmiotów. Wnioskodawca ma natomiast możliwość zaangażowania w realizację projektu inne organizacje pozarządowe w roli partnerów projektu.

Czy w projekcie mogą startować cztery fundacje oraz jedno stowarzyszenie?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POPC 2014-2020 (zał. 1 do Regulaminu konkursu) wnioskodawca (organizacja pozarządowa) może realizować projekt w partnerstwie z innymi organizacjami pozarządowymi. Nie ma przeciwwskazań do tego, aby cztery fundacje i stowarzyszenie, będące organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizowały wspólnie jeden projekt partnerski. Ważne, aby przedstawić model współpracy, a także klarowny opis podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności lidera i zaangażowanych w realizację projektu partnerów.

Czy wnioskodawcą może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), która nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców?

Nie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) nie spełnia definicji organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Czy Ośrodek Doradztwa Rolniczego może być wnioskodawcą projektu?

Nie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego nie spełniają definicji organizacji pozarządowej określonej w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w związku z czym nie mogą być wnioskodawcami projektu.

Czy partnerem projektu może być partner społeczny?

Tak, partner społeczny może wystąpić w projekcie w roli partnera, o ile jest organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jednostką samorządu terytorialnego (z wyłączeniem jst na poziomie gmin), związkiem lub stowarzyszenia jst, lub instytucją prowadzącą działalność w zakresie uniwersytetu trzeciego wieku.

Czy przedsiębiorca może pełnić rolę partnera w projekcie?

Nie, przedsiębiorca nie może pełnić roli partnera w projekcie. Niemniej jednak możliwa będzie współpraca wnioskodawcy z przedsiębiorcą w odniesieniu do realizacji poszczególnych zadań w projekcie, jednakże przy zapewnieniu, iż nie będzie on beneficjentem, w tym partnerem w projekcie. Rekomendowane zasady współpracy z przedsiębiorcami reguluje zał. 15 do Regulaminu konkursu.

Czy partnerem w projekcie może być uczelnia wyższa lub firma szkoleniowa odpowiedzialna w projekcie za program szkoleniowy i realizację szkoleń?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POPC 2014-2020 (zał. 1 do Regulaminu konkursu) partnerem projektu mogą być instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów III wieku, np. uniwersytety III wieku działające przy wyższych uczelniach (co musi potwierdzać właściwy dokument rejestrowy). Uczelnia wyższa, samodzielnie, nie może zostać partnerem projektu.

Firma szkoleniowa również nie będzie mogła wystąpić w roli partnera z uwagi na zapisy dokumentów programowych, które nie przewidują formalnego udziału przedsiębiorców w realizowanych projektach.

Czy można być partnerem w dwóch projektach?

Wnioskodawca nie może występować w roli partnera projektu w innym złożonym do dofinansowania lub realizowanym projekcie w ramach działania 3.1 PO PC. Obostrzenie nie ma jednak zastosowania wobec podmiotów innych niż wnioskodawca, którzy mogą być partnerami w np. dwóch projektach.

Czy organizacja pozarządowa musi posiadać status organizacji pożytku publicznego?

Nie ma obowiązku, aby organizacja pozarządowa posiadała status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POPC 2014-2020 (zał. 1 do Regulaminu konkursu) wnioskodawcą może być jedynie organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w związku z czym będzie to podstawowe kryterium weryfikujące kwalifikowalność wnioskodawcy.

Czy wnioskodawcą może być Związek Gmin lub Stowarzyszenie Gmin?

Związek Gmin lub Stowarzyszenie Gmin nie mogą wystąpić w roli samodzielnych wnioskodawców, ponieważ obydwa podmioty nie zaliczają się do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Doświadczenie wnioskodawcy

Czy wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa, której założyciele realizowali projekty dotyczące działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (finansowanych ze środków zewnętrznych) o łącznej wartości min. 2 mln PLN co najmniej od trzech lat kalendarzowych?  Sama organizacja pozarządowa została zarejestrowana w 2015 roku.

Kryterium doświadczenia (w tym warunek prowadzenia działalności od co najmniej trzech lat kalendarzowych oraz zrealizowania projektów o łącznej wartości min. 2 mln zł) odnosi się do podmiotu, który wystąpi w roli wnioskodawcy, a więc do organizacji pozarządowej, nie zaś w odniesieniu do jej założycieli. Wynika to z postanowień Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POPC 2014-2020 (zał. 1 do Regulaminu konkursu), który jasno wskazuje wnioskodawcę, w ramach działania 3.1 POPC. Jeżeli sama organizacja została zarejestrowana w 2015 r. oznacza to, że wnioskodawca nie spełnia obligatoryjnego kryterium w zakresie doświadczenia.

Czy wymóg dotyczący doświadczenia w projektach ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych na poziomie min. 2 mln złotych dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy czy także Partnerów projektu, tj. czy wymóg ten musi zostać spełniony samodzielnie przez jeden podmiot, czy może ulec zsumowaniu np. dwóch partnerów?

Wymóg dotyczący doświadczenia w projektach ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych na poziomie min. 2 mln złotych dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy i musi zostać przez niego samodzielnie spełniony.

Czy jeśli Wnioskodawca prowadzi działalność dłużej niż 3 lata, to może do spełnienia kryterium uwzględnić projekty realizowane w okresie wcześniejszym niż ostatnie 3 lata kalendarzowe?

Tak, chodzi o projekty, jakie Wnioskodawca zrealizował w okresie swojej działalności – a nie jedynie w okresie ostatnich trzech lat. Tak więc, jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność dłużej niż 3 ostatnie lata, to może uwzględnić projekty realizowane w okresie wcześniejszym.

Czy i dlaczego ograniczono możliwość startowania w tym programie organizacjom, które działają krócej, niż 3 lata? Prosiłbym bardzo o wskazanie podstawy prawnej takiego ograniczenia.

Mając  na uwadze ogólnokrajowy charakter POPC, co determinuje zarówno skalę realizowanych projektów, jak i wysokość ich dofinansowania należy podkreślić, że przyjęte założenia zakładają udział jedynie tych wnioskodawców, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych. Postawiony wymóg prowadzenia działalności co najmniej od trzech lat kalendarzowych jest jednym z wymogów obligatoryjnych, przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC jako rezultat wielomiesięcznej dyskusji nad koncepcją realizacji projektów prowadzonej przy aktywnym udziale członków Grupy Roboczej do spraw realizacji III Osi Priorytetowej POPC skupiającej szerokie grono partnerów społeczno-gospodarczych, w tym przedstawicieli: organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, niezależnych ekspertów, podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również przedstawicieli jst oraz administracji rządowej.

W ramach kryterium doświadczenia, jak należy interpretować warunek: „realizował projekt lub projekty dotyczące działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Czy projekty musiały mieć na celu tylko i wyłącznie rozwój kompetencji cyfrowych, czy też rozwój kompetencji cyfrowych były jednym z elementów projektów który przewijał się podczas różnorakich działań (szkoleń, wykładów, warsztatów, publikacji)?

Projekty o wartości min. 2 mln zł, o których mowa w treści kryterium muszą dotyczyć wyłącznie (i w całości) rozwoju kompetencji cyfrowych, a nie tylko stanowić element zrealizowanego projektu.

W ramach pierwszego kryterium obligatoryjnego jest wymóg realizacji projektów na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych o wartości min. 2 mln zł. Czy w to wliczają się tylko projekty, których tematyka dotyczyła zagadnień związanych z cyfryzacją czy również projekty, realizowane w formule cyfrowej – np. szkolenia e-learningowe, ale o tematyce np. ekologicznej czy społecznej?

Zgodnie z przewodnikiem po kryteriach merytorycznych chodzi o projekty z zakresu działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W tym miejscu warto odnieść się do Ramowego Katalogu Kompetencji Cyfrowych (zał. 13 do Regulaminu konkursu), w którym definiuje się pojęcie kompetencji cyfrowych, rozumianych jako: „zespół kompetencji informacyjnych obejmujących umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych. Na bardziej ogólnym poziomie można zatem powiedzieć, że na kompetencje informatyczne składają się umiejętności związane z prawidłowym użytkowaniem sprzętu, oprogramowania i korzystania z internetu”. Stąd wspomniane w pytaniu szkolenia e-learningowe, mimo cyfrowej formuły nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ tematycznie nie wpisują się w pojęcie kompetencji cyfrowych (przekazywana wiedza i umiejętności dotyczyły w tym wypadku spraw ekologicznych, czy społecznych, nie zaś rozwoju kompetencji cyfrowych).

W kryterium merytorycznym „Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów dotyczących działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” wymagane jest, aby wnioskodawca prowadził działalność co najmniej od trzech lat kalendarzowych (decyduje data rejestracji). Czy do spełnienia wyżej wskazanego wymagania wystarczający jest rok rejestracji (np. 2013)?

W dniu złożenia wniosku o dofinansowanie musi upłynąć minimum trzyletni okres prowadzenia działalności przed wnioskodawcę, co zweryfikowane zostanie na podstawie daty dziennej wykazanej we właściwym dokumencie rejestrowym.

W ramach kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 1, w jaki sposób należy rozumieć sformułowanie „finansowane ze środków zewnętrznych” odnoszące się do projektów dotyczących działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych o wartości min. 2 mln zł? Czy na konto doświadczenia można zaliczyć projekty, w ramach których wnioskodawca pełnił rolę Partnera projektu?

W ramach kryterium doświadczenia należy uwzględnić projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych, w których wnioskodawca pełnił funkcję lidera projektu – był wnioskodawcą, zaś przez projekty finansowane ze środków zewnętrznych rozumiemy te projekty, które zostały zrealizowane przy udziale finansowym takich instytucji i instrumentów jak na przykład środki Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności), granty amerykańskie czy inne fundusze europejskie takie jak np. Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy, SPPW, itd.

Partnerstwa

Czy w przypadku gdy składamy wniosek samodzielnie czyli bez partnera projektowego koniecznym jest dołączanie do wniosku min. 40 porozumień podpisanych z gminami wraz z ich diagnozami (zał. 2 do wniosku)? Czy też porozumienie dotyczy sytuacji, gdy projekt realizowany jest w formalnym partnerstwie projektowym, gdzie min. dwa podmioty razem występują o realizację wniosku?

Przedstawienie min. 40 porozumień z gminami jest warunkiem/kryterium obligatoryjnym na etapie składania wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy projekt będzie realizowany przy udziale partnerów czy też nie.

Czy organizacje pozarządowe mogą występować samodzielnie w konkursie 3.1, czy też tylko w ramach partnerstw z JST?

Czy porozumienia podpisywane z gminami muszą być zgodne ze wzorem stanowiącym zał. 12 do Regulaminu konkursu?

Tak. Zał. 12 zawierający minimalny zakres uprawnień i zobowiązań niezbędnych do uregulowania przez podmioty przystępujące do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 3.1 POPC, należy stosować zarówno do porozumień zawieranych z gminami, jak również w odniesieniu do umów o partnerstwie zawieranych z partnerami projektu.

Czy został opracowany wzór porozumienia jakie powinno zostać zawarte z samorządami województw? Jeżeli tak proszę o przesłanie wzoru, jeżeli nie proszę o określenie minimalnego zakresu porozumienia

W przypadku porozumień zawieranych z partnerami – samorządami województw należy stosować minimalny zakres porozumienia/umowy o partnerstwie, czyli zał. 12 do Regulamin konkursu. Załącznik należy stosować w stopniu, w jakim dyktuje to charakter współpracy z danym podmiotem. Jeżeli udział samorządu województwa nie będzie wiązał się z przypisaniem mu konkretnych zadań projektowych, ostatecznie w porozumieniu one nie wystąpią. Przykładowo, jeżeli nie wystąpi transfer środków pomiędzy partnerami wówczas w porozumieniu/umowie nie będzie uregulowana kwestia np. formy i sposobu przekazywania dofinansowania. Niemniej jednak nawet „patronacki” charakter współpracy wiąże się z pewnymi zobowiązaniami, które winny zostać opisane i uregulowane. Może się bowiem zdarzyć tak, że obopólna współpraca będzie wiązała się z obowiązkiem przestrzegania np. zasad dot. promocji, archiwizacji, bądź powodowała zobowiązania w zakresie przyszłych kontroli, czy ewaluacji jakim może zostać poddany projekt/wnioskodawca/partnerzy/podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków, wówczas zał. 12 do Regulaminu konkursu pozostaje nadal aktualny i zawarte porozumienie powinno zawierać odpowiednie regulacje.

W dokumentacji wskazano iż w umowie partnerstwa z gminami obowiązkowo ma się znaleźć lokalna diagnoza zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych dla gminy. Czy ta diagnoza ma mieć jakieś obowiązkowe narzucone przez wymagania konkursowe zagadnienia, czy też jest dowolność zagadnień jakie ona będzie zawierać?

Dokładny opis tego, co powinna zawierać diagnoza został przedstawiony w jednym z podstawowych załączników do Regulaminu konkursu – zał. 10 Zakres lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych na terenie jst (poziom gminy) – działanie 3.1 POPC.

Jaki jest okres trwałości po zakończeniu projektu?

Zgodne z art. 71 Rozporządzenia ogólnego okres trwałości wynosi 5 lat w przypadku operacji obejmujących inwestycje w infrastrukturę. W przypadku działania 3.1 POPC 5-letni okres trwałości będzie miał zastosowanie jedynie w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych.

Czy w ramach działania 3.1 POPC przewiduje się możliwość rozliczania wydatków ryczałtem?

Tak, wnioskodawca z chwilą składania wniosku o dofinansowanie podejmuje decyzję o sposobie rozliczania kosztów pośrednich, tj. na podstawie faktycznie poniesionych wydatków albo według stawki ryczałtowej w wysokości do 15 % bezpośrednich kwalifikowanych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu.

Zgodnie z rozdziałem 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zał. 8 do Regulaminu konkursu) „W przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność”. Czy w związku z powyższym w przypadku wniesienia do projektu sali szkoleniowej (jako wkład niepieniężny) wymóg posiadania operatu szacunkowego jest obowiązujący?

Cytowany przepis dotyczy nieruchomości wnoszonej do projektu w np. w postaci całego budynku. Zgodnie z przypisem nr 55 Wytycznych horyzontalnych (str. 52) wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość; mogą być to np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu (stawkę może określać np. taryfikator danej instytucji). Tym samym z Wytycznych jednoznacznie wynika, iż wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci sal szkoleniowych winna zostać skalkulowana jedynie w oparciu o koszt ich utrzymania (bez uwzględnienia zysku z tytułu ich użyczenia), w związku z tym wymóg posiadania operatu nie będzie w tym wypadku obowiązkowy.

W jaki sposób należy udokumentować wkład niepieniężny wniesiony do projektu w postaci sali szkoleniowej?

Należy przedstawić dokument, który potwierdzi wysokość stawek z tytułu wynajmu takich pomieszczeń – zarządzenie gminy o stawkach wynajmu sal może być dokumentem potwierdzającym obowiązujące stawki wynajmu sal. Jednakże należy pamiętać, że na etapie wniosku o dofinansowanie wnioskodawca jest zobowiązany do wiarygodnego oszacowania wartości wkładu niepieniężnego. Rozliczenie wkładu niepieniężnego nastąpi dopiero na etapie składania wniosków o płatność – dopiero wtedy wnioskodawca/beneficjent będzie zobligowany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego dokument potwierdzający wysokość wkładu niepieniężnego (np. wyżej wymienione zarządzenie gminy; karta wkładu niepieniężnego).

W jaki sposób upoważnia się JST do ponoszenia wydatków ?

Podmioty upoważnione do dokonywania wydatków w projekcie należy wymienić w załączniku nr 10 Wykaz podmiotów upoważnionych do dokonywania wydatków w projekcie oraz zaznaczyć właściwą opcję w pkt 6. formularza wniosku o dofinansowanie.

Czy wnioskodawca może wnosić jako wkład własny sale szkoleniowe wraz z wyposażeniem komputerowym udostępnione przez gminy nieodpłatnie na potrzeby projektu w przypadku gdy remont sali oraz jej wyposażenie zostało sfinansowane z budżetu gminy/JST w kontekście zapisu Podrozdziału 6.7, pkt 2) lit h) Wytycznych do kwalifikowalności, które stwierdzają: „Sytuacja, w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub dotacji z krajowych środków publicznych stanowi podwójne finansowanie i jest niedozwolona”?

Wytyczne mówią o wkładzie niepieniężnym, który został współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych. Dotacja ze środków UE  lub krajowych, o ile nie dotyczyła wyposażenia bądź samego budynku (także w zakresie remontu) tzn. źródła finansowania wprost tego powiązania nie potwierdzają, nie będzie powodowała wystąpienia podwójnego finansowania. W innym przypadku należy zweryfikować wpływ wsparcia zewnętrznego na wnoszony wkład niepieniężny i dokonać jego pomniejszenia – w takim zakresie w jakim ten wpływ miał miejsce.

Czy można wykazywać budżet lidera i partnera jako wspólny potencjał finansowy? Czy przy ocenie budżetu będzie brany pod uwagę jedynie budżet lidera?

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, wnioskodawca jest zobligowany wykazać nie tylko swoje wydatki, ale również wydatki i budżety partnerów projektu. Wyjątek stanowią gminy, z którymi wnioskodawca będzie zawierał porozumienia (chodzi o gminy, o których mowa w kryterium merytorycznym obligatoryjnym nr 2), co oznacza, że w przypadku gdy dana gmina wniesie do projektu wkład finansowy lub wkład niepieniężny (np. wkład rzeczowy w postaci sal szkoleniowych) należy go uwzględnić w budżecie po stronie wydatków wnioskodawcy.

Budżet i finansowanie

Czy mamy planować koszty zgodnie z dokumentem pt. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (zał. 9 do Regulaminu konkursu), czy mamy w jakiś sposób brać pod uwagę Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS 2014-2020 (zał. 8 do Regulaminu konkursu)?

Wytyczne do kwalifikowalności (zał. 8 do Regulaminu konkursu) oraz Zasady kwalifikowania (zał. 9) należy czytać łącznie, tak więc przy planowaniu kosztów należy brać pod uwagę obydwa dokumenty. Zasady kwalifikowania (zał. 9) mają charakter uzupełniający wobec Wytycznych do kwalifikowalności (zał. 8), które są dokumentem horyzontalnym. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku działania 3.1 POPC obowiązują zasady dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Czy w ramach porozumienia z Podmiotami upoważnionym do dokonywania wydatków w projekcie, obligatoryjny jest transfer środków pomiędzy Liderem projektu a Podmiotem? Czy ewentualnie możliwe jest zawarcie porozumienia z Urzędem Gminy, pełniącym rolę wspierającą bez konieczności ponoszenia przez Urząd kosztów?

Transfer środków nie jest obligatoryjny. Gmina nie musi planować środków w budżecie projektu, ani partycypować w jego kosztach. Niemniej jednak należy pamiętać, że w przypadku gdy gmina będzie wnosiła wkład niepieniężny (np. wkład rzeczowy) powinien on zostać ujęty w budżecie projektu.

Czy w projekcie można zakupić środki trwałe, w tym komputery lub tablety na potrzeby realizacji szkoleń?

W ramach działania 3.1 POPC możliwy jest zakup, najem lub leasing sprzętu teleinformatycznego, związanego z prowadzeniem działań szkoleniowych dla odbiorców ostatecznych, obejmującego komputer (w tym komputer przenośny lub inne urządzenie mobilne umożliwiające dostęp do internetu oraz korzystanie z e-usług) lub terminal oraz urządzenia peryferyjne (np. monitor, drukarka, rzutnik, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, tablica multimedialna), w tym dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wysokości nieprzekraczającej łącznie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. Katalog wydatków kwalifikowalnych znajduje się w zał. 9 do Regulaminu konkursu. Należy jednak pamiętać, że ww. zakup jest możliwy, gdy jest uzasadniony i wynika wprost z lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb.

Czy transport np. osób niepełnosprawnych na szkolenia, publikacja informacji w lokalnej prasie, stworzenie platformy internetowej może być wkładem własnym w realizację projektu? Jeżeli tak jak wyliczyć koszty takiego wkładu?

Wszystkie ww. rodzaje wydatków, o ile wpisują się w katalog wydatków kwalifikowalnych dla działania 3.1 (zał. 9 do Regulaminu konkursu, str. 32) mogą stanowić wkład własny w formie pieniężnej (stanowiący środki pieniężne, którymi wnioskodawca będzie finansował wydatki związane z realizacją projektu). Istotne jest, aby taki wydatek został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu. Wówczas zostanie on wpisany do budżetu projektu a następnie może być sfinansowany przez wnioskodawcę. Wniesienie takiego wkładu podlega ewidencji w księgach rachunkowych, przy czym ewidencja ta następuje w wyniku bieżących księgowań operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu. Warto zaznaczyć, iż dokumentami potwierdzającymi wniesienie przez wnioskodawcę wkładu własnego w formie finansowej (pieniężnej) są faktury, np. dokumentujące zakup towarów lub usług niezbędnych do realizacji projektu i dowód zapłaty za te towary lub usługi, np. wyciąg bankowy, a także inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami zapłaty lub z innymi dokumentami potwierdzającymi rozchód z kasy.

Czy można planować zakup sprzętu w oparciu o cross-financing?

W ramach III osi priorytetowej POPC nie przewiduje się stosowania mechanizmu cross-financingu.

Czy można zaplanować np. adaptację pomieszczeń dla niepełnosprawnych – wymiana np. drzwi, pomalowanie pomieszczeń, zmiana elektryki ?

W ramach działania 3.1 POPC kwalifikowalne są koszty pośrednie w wysokości nieprzekraczającej 5% kosztów bezpośrednich projektu, w tym m.in. związane z: robotami budowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 7 oraz 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) mającymi na celu adaptację pomieszczeń do celów realizacji projektu (maksymalnie do wysokości 10% łącznych kosztów wynajmu lub utrzymania budynków). Ponadto należy mieć na uwadze, że zaplanowane wydatki powinny świadczyć o kompleksowym, racjonalnym i efektywnym podejściu do zidentyfikowanych potrzeb, a jednocześnie nie wykraczać poza zakres niezbędny do właściwej realizacji projektu. Jest to jeden z elementów, jaki będzie podlegał ocenie na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Informuję, że pełen katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach działania 3.1 POPC znajduje się w zał. 9 do Regulaminu konkursu.

W instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie na str. 25 zostały wskazane kategorie kosztów oraz maksymalne limity dla tych kosztów. Proszę o bardzo dokładne opisanie jakie koszty są możliwe do sfinansowania w ramach każdej kategorii lub wskazanie dokumentu w którym te kategorie są rozpisane?

Dokładny wykaz kosztów możliwych do sfinansowania znajduje się w zał. 9 do Regulaminu konkursu w rozdziale 4.1.2 Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wymagany wkład własny w projekcie wynosi 7%, czy w całości może on być rzeczowy (np. darmowe sale szkoleniowe udostępnione w każdej gminie) czy też jakaś jego część ma być wkładem finansowym?

Na podstawie Rozdziału 6.10, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zał. 8 do Regulaminu konkursu), wkład własny może być wniesiony w części lub w całości w postaci wkładu niepieniężnego, w tym np. wkładu rzeczowego.

Jaki przewidziany jest koszt przypadający na jednego uczestnika projektu? Bądź ile osób ma zostać objętych wsparciem (odbiorców bezpośrednich) w ramach konkursu?

Koszt przypadający na jednego uczestnika projektu szacuje każdy wnioskodawca we własnym zakresie. Zaplanowane wydatki powinny świadczyć o kompleksowym, racjonalnym i efektywnym podejściu do zidentyfikowanych potrzeb, a jednocześnie nie wykraczać poza zakres niezbędny do właściwej realizacji projektu. Jest to jeden z elementów, jaki będzie podlegał ocenie na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Czy posiadacie Państwo cennik szkoleń, terminarz gdzie będą sie odbywać, czy posiadamy swobodę w doborze takich szkoleń?

Zaprojektowanie działań szkoleniowych leży w gestii wnioskodawcy, który powinien przedstawić adekwatne formy rozwoju kompetencji cyfrowych w oparciu o lokalne diagnozy zasobów i potrzeb oraz katalog funkcjonalnych kompetencji cyfrowych, stanowiący zał. 13 do Regulaminu konkursu. W tym celu należy przedstawić informacje wymagane w zał. 11 do Regulaminu konkursu.

Czy istnieją jakiekolwiek wymagania dotyczące minimalnych przychodów osiągniętych przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym składanie wniosku?

Wysokość przychodów osiągniętych przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym składanie wniosku nie ma wpływu na możliwość aplikowania w konkursie. Wymóg taki nie wynika z przyjętych i obowiązujących kryteriów formalnych i merytorycznych (załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu).

W dokumentacji konkursowej nie zostało wyjaśnione czy projekt będzie rozliczany zaliczkowo i po rozliczeniu wnioskiem o płatność zaliczki otrzyma kolejną transzę? Czy też projekt będzie rozliczany refundacyjnie i wnioskodawca będzie zobligowany zapewnić własne środki finansowe na jego realizację?

Odpowiedź znajduje się we wzorze umowy o dofinansowanie (zał. 4 do Regulaminu konkursu), w którym precyzyjnie opisano system rozliczania wydatków w projekcie. Zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy, dofinansowanie może zostać udzielone Beneficjentowi w formie: zaliczki przekazywanej jako pierwsza transza lub płatności pośrednie (kolejne transze); refundacji przekazywanych jako płatności pośrednie; refundacji przekazywanej jako płatność końcowa.

Czy zakres kosztów bezpośrednich obejmuje opisane w rozdz. 4.1.2 kategorie 1-15 (str. 32-34)?

Tak, mówiąc o kosztach bezpośrednich mamy na myśli koszty wymienione w pkt. 1-15 (str. 32-34) w rozdziale 4.1.2. Zasad kwalifikowania, a więc wszystkie te koszty, które widnieją w katalogu kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem kosztów pośrednich.

Czy kategorie wydatków w odniesieniu do których obowiązują limity procentowe obliczane są w stosunku do wartości projektu, czy wartości dofinansowania projektu?

Limit wydatków w ramach kategorii wydatków, w której taki limit został ustanowiony obliczany jest w odniesieniu do całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wyjątek stanowi limit nałożony na koszty pośrednie, który obliczany jest w stosunku do kosztów bezpośrednich projektu.

Czy kwalifikowalne są koszty opiekunów osób niepełnosprawnych? W której kategorii należy umieścić koszty opiekunów osób niepełnosprawnych?

Koszty opiekunów osób z niepełnosprawnościami, jako koszty racjonalnych usprawnień są kwalifikowalne i należy je umieścić w kategorii wydatków pn. Szkolenia dla odbiorców ostatecznych – wynagrodzenia.

Merytoryczne kryteria wyboru projektów

Co wchodzi w zakres stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym?

Stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym jest jednym z celów działania 3.1. Cel ten stanowi odzwierciedlanie potrzeby takiego zaprojektowania wsparcia, które zapewni efektywność wydatkowania środków UE oraz utrzymanie efektów realizacji projektu również po jego zakończeniu. Kwestia ta w dużej mierze zależy od inicjatywy wnioskodawcy i z tego względu oceniania będzie w ramach kryterium merytorycznego punktowego nr 3, lit. k) Planowane działania na rzecz wzmocnienia efektów prowadzonych szkoleń.

Kto jest grupą docelową w konkursie?

Grupą docelową działania 3.1 POPC są osoby fizyczne (które ukończyły 18 rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

Zapis w brzmieniu „planowanie działania na rzecz wzmocnienia efektów prowadzonych szkoleń” – o jakie działania chodzi, proszę o podanie przykładów?

Zgodnie z przewodnikiem po kryteriach merytorycznych (zał. 6 do Regulaminu konkursu) w ramach niniejszego kryterium najwyższa punktacja zostanie przyznana wnioskodawcom, którzy zaprojektowali zróżnicowane formy aktywności na rzecz wzmacniania efektów prowadzonych działań w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (jako zasadnicza część projektu lub jako oferta opcjonalna) polegające na dostarczaniu uczestnikom pozytywnych i zachęcających bodźców do dalszego rozwoju nabytych umiejętności. Działania powinny charakteryzować się innowacyjną formą nauczania lub/i wysoką skutecznością oraz umożliwiać pełne zaangażowanie i integrowanie uczestników, również przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi cyfrowych, itp. Z uwagi na nieodzowność zachowania zasady równego traktowania wnioskodawców, zestaw konkretnych przykładów działań nie może być podany.

Czy w Projekcie mogą wziąć udział uczestnicy spoza gmin, z którymi wnioskodawca podpisał porozumienia i dla których przeprowadzone zostaną lokalne diagnozy zasobów i potrzeb?

Przygotowując wniosek o dofinansowanie wnioskodawca jest zobowiązany wskazać obszar realizacji projektu, którego należy przestrzegać na etapie wdrażania projektu. Lokalne diagnozy zasobów i potrzeb z założenia mają uzasadniać potrzebę podjęcia interwencji na danym obszarze, a dodatkowo określać grupy docelowe interwencji oraz określać zakres i typ szkoleń oferowanych na terenie gminy dla jej mieszkańców. W związku z tym nie ma takiej możliwości, aby w projekcie uczestniczyły osoby, spoza gmin, które zostały wpisane w ramy projektu.

Czy dopuszczalne jest zlecenie usługi merytorycznej, dotyczącej działań szkoleniowych (dla odbiorców ostatecznych lub, w szczególności, trenerów), firmie zewnętrznej (np. przedsiębiorcy)?

Taka możliwość istnieje, jednakże w tym miejscu należy jednocześnie mieć na uwadze kryteria merytoryczne, które w pierwszej kolejności preferują udział lokalnych trenerów w szczególności na poziomie podstawowym (jest to kryterium punktowane). Nie wyklucza się przy tym, sytuacji, kiedy trenerów lokalnych zastąpią trenerzy zewnętrzni (np. na poziomie średniozaawansowanym). Wynika to z treści kryterium merytorycznego punktowanego 3 h), w którym stwierdza się rzecz następującą: „(…) wymagana będzie rekrutacja trenerów wśród społeczności lokalnej szczególnie w odniesieniu do najbardziej podstawowego poziomu szkoleń i w stosunku do grup, do których najtrudniej dotrzeć z regularną ofertą szkoleń.”. Jedynie brak takiej możliwości pozwoli sięgnąć po alternatywną opcję.

Koncepcja działania 3.1 POPC mocno akcentuje wykorzystanie potencjału lokalnych trenerów lub organizacji, o czym świadczą również inne kryteria punktowane, jak na przykład kryterium nr 3 g), które bada sposób wykorzystania  w  realizacji działań szkoleniowych potencjału działających na danym obszarze organizacji lub trenerów, jak również kryterium 3 k), które dotyczy trwałości działania, a wpływ na zachowanie takiej trwałości może mieć również fakt obecności trenera na miejscu w gminie.

Czy gmina może podpisać porozumienie na rzecz realizacji projektu z kilkoma wnioskodawcami?

Zgodnie z Regulaminem konkursu każda jednostka samorządu terytorialnego na poziomie gminy przystępująca do udziału w projekcie może zawrzeć porozumienie wyłącznie z jednym wnioskodawcą.
Dodatkowo Przewodnik po kryteriach merytorycznych (zał. 6 do Regulaminu konkursu) stwierdza, iż „w przypadku przedstawienia przez więcej niż jednego wnioskodawcę porozumienia z tą samą gminą, honorowane będzie tylko jedno porozumienie, zawarte z wcześniejszą datą”. Co do zasady oznacza to, że kolejne porozumienia zawierane przez gminy nie będą honorowane.

Wskaźniki projektu

Wskaźniki realizacji projektu: Liczba wspartych PIAP – czy to dotyczy istniejących PIAP czy tych, które mają powstać w projekcie?

Wsparcie PIAP należy rozumieć, jako doposażenie istniejących punktów dostępu do Internetu w celu umożliwienia dostępu do sprzętu komputerowego podczas szkoleń. Wsparcie PIAP może polegać m.in. na kupnie sprzętu komputerowego np. kupno rzutnika, monitora, skanera, tablicy edukacyjnej, jednostek komputerowych. Proszę pamiętać, że wsparty PIAP oznacza powszechnie dostępną wielofunkcyjną placówkę teleinformatyczną wyposażoną między innymi w stanowiska komputerowe z łączem internetowym, zlokalizowaną np. w gminnych domach kultury, szkołach, czy innych miejscach skupiających społeczności lokalne społeczności lokalne. W placówkach tych będą mogły być realizowane działania szkoleniowe w zakresie kompetencji cyfrowych.

Punktami dostępu do Internetu nie są kioski internetowe, infomaty, infokioski, które z reguły stanowią stacjonarne urządzenia umieszczane w miejscach publicznych, pozwalające na korzystanie z wybranych usług, takich jak dostęp do usług e-administracji lub Internetu. W kategorii PIAP nie mieszczą się również hotspoty, za pomocą, których świadczone są wyłącznie usługi dostępu do łącza internetowego na określonych przez administratora warunkach. Dokładne definicje tego i innych wskaźników projektu znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącym zał. 3 do Regulaminu konkursu.

Wskaźniki projektu: Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – bardzo proszę o wyjaśnienie o jakie projekty chodzi i o jakie usprawnienia?

Chodzi o projekt złożony w ramach działania 3.1 POPC. Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Wskaźnik będzie mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami. Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille’a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia.

Co jest sposobem dokumentowania udziału osób niepełnosprawnych w projekcie? Jakie dokumenty będą wymagane do dostarczenia przez osoby niepełnosprawne uczestniczące w projekcie?

Odpowiedź na pytanie znajduje się w przewodniku po kryteriach merytorycznych (zał. 6 do Regulaminu konkursu), zgodnie z którym udział osób niepełnosprawnych na etapie wniosku o dofinansowanie ma formę deklaratywną, tj. informacja na temat odsetka osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia w ramach projektu musi jasno wynikać z Koncepcji realizacji projektu. Podaną liczbę należy następnie odzwierciedlić we wskaźnikach projektu. Jednocześnie wskaźnik ten jako oceniany (punktowany) na etapie weryfikacji WOD będzie poddany szczególnej weryfikacji na etapie wdrażania, a przede wszystkim zamykania projektu (ew. korekta przy jego nieosiągnięciu bądź nawet rozwiązanie umowy – jako wynik weryfikacji uzyskanej punktacji przy dofinansowaniu). Wskaźnik dot. osób niepełnosprawnych będzie mierzył osoby, które zadeklarowały, że są osobami niepełnosprawnymi i okazały odpowiedni dokument (tj. orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia). Beneficjent zbiera również zgody osób niepełnosprawnych na przetwarzanie danych osobowych (zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego) zgodnie z załącznikiem 15 do umowy o dofinansowanie. W przypadku wskaźnika dot. osób niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami Beneficjent powinien zbierać dla celów kontrolnych zaświadczenia/oświadczenia od uczestników dotyczące specjalnych potrzeb.

Czy osoba, która weźmie udział w kilku szkoleniach w ramach projektu, np. szkoleniu z zakresu korzystania z Internetu, a następnie w dwóch szkoleniach z zakresu e-usług publicznych może być policzona we wskaźniku produktu/rezultatu kilkakrotnie w zależności od liczby ukończonych szkoleń?

Zgodnie z definicją kluczowego wskaźnika produktu „Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu w tym z e-usług”, umieszczoną w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zał. 3 do Regulaminu konkursu) wskaźnik agreguje wszystkie osoby objęte szkoleniami i doradztwem w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w POPC (osoby, które rozpoczęły swój udział w projekcie). Jednakże co ważne – w celu uniknięcia liczenia tych samych osób biorących udział w kilku szkoleniach, należy identyfikować osoby po numerze PESEL. Oznacza to, że wielokrotne wykazywanie tych samych osób uczestniczących w kilku szkoleniach nie jest możliwe.

Czy osoba, która weźmie udział w kilku szkoleniach w ramach projektu, np. szkoleniu z zakresu korzystania z Internetu, a następnie w dwóch szkoleniach z zakresu e-usług publicznych może być uwzględniania zarówno w kluczowym wskaźniku produktu „Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług)” oraz we wskaźniku rezultatu specyficznym dla programu „Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia”?

Wskaźnik rezultatu specyficzny dla programu pn. „Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia” obejmuje osoby, które ukończyły szkolenie w ramach działania 3.1 i uzyskały dokument potwierdzający ww. zakończenie np. dyplom, zaświadczenie, certyfikat itp. Oznacza to, że liczba tych osób nie może być wyższa, a będzie niższa od wskaźnika produktu znajdującego się w programie: „Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług)”.

W jaki sposób dokonać podziału wartości docelowej wskaźnika projektu w podziale na partnerów projektu (dot. działań szkoleniowych i liczby osób przeszkolonych), w sytuacji gdy w organizację szkolenia jest zaangażowanych kilku partnerów, np. jeden odpowiada za trenerów, a drugi za logistykę, catering i wynajem pomieszczeń?

Co do zasady jest to kwestia należąca do wewnętrznych uregulowań pomiędzy partnerami projektu. Sugeruje się przypisanie odpowiedzialności za realizację wskaźnika tylko jednemu partnerowi i odpowiednie opisanie tego obowiązku w umowie partnerstwa.

Czy wartości docelowe wskaźników specyficznych dla programu uwzględniających podział na grupy wiekowe uczestników, np. „Liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia – osoby w wieku 18-34 lata” będzie można aktualizować w trakcie trwania projektu?

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany jednokrotnie w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (do końca realizacji projektu niezmienny), dlatego przygotowując projekt zaleca się możliwe precyzyjne oszacowanie liczby uczestników w poszczególnych grupach wiekowych, aby uniknąć ewentualnych zmian w przyszłości.

Zmiany w Projekcie polegające na modyfikacjach wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego zdefiniowanych we wniosku o dofinansowanie są możliwe. Odpowiednie zapisy znajdują się w § 19 ust. 5 pkt 2 wzoru umowy o dofinansowanie. Należy przy tym zaznaczyć, że zmiany w tym zakresie muszą być odpowiednio uzasadniane i będą wymagały akceptacji Instytucji Pośredniczącej oraz aneksu do umowy o dofinansowanie. Wartości docelowe wskaźników stanowią zobowiązanie beneficjenta, a więc ich zmiana nie może być automatyczna. Ewentualne zmiany będą podlegać powtórnej ocenie, ponieważ na etapie oceny merytorycznej są przyznawane dodatkowe punkty za objęcie w koncepcji działań różnych grup wiekowych. Zgodnie z ust. 8 § 19 wzoru umowy o dofinansowanie nie jest dopuszczalna zmiana, w rezultacie, której projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by projekt mógł otrzymać dofinansowanie. W przypadku braku akceptacji zmiany, Instytucja Pośrednicząca ma prawo do nałożenia korekty finansowej z tytułu niezrealizowania wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego.

Dokumentacja konkursowa

W regulaminie konkursu PO PC 3.1 w paragrafie 3 pojawia się punkt 5: „Dokumentacja konkursowa przedłożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie musi być aktualna od dnia 19 czerwca 2015 r.” Co oznacza ten zapis?

Zapis ten oznacza, że dokumentacja projektu nie może być wykonana przed datą 19 czerwca 2015 r. (data stanowi dzień opublikowania kryteriów wyboru projektów dla działania 3.1 POPC), przykładowo nie będą akceptowane porozumienia/umowy o partnerstwie zawierane z gminami, bądź innymi partnerami projektu, lub diagnozy zasobów i potrzeb wykonane przed wskazaną datą.

Czy wniosek o dofinansowanie mają podpisać Lider i Partnerzy czy też wystarczy że podpisze sam Lider?

Wniosek o dofinansowanie podpisuje wyłącznie Wnioskodawca.

We wzorze lokalnej diagnozy, która ma stanowić załącznik do porozumienia z gminą wskazano w pkt. 2, że należy określić „zakres i typ szkoleń oferowanych na terenie gminy dla jej mieszkańców”. Czy punkt ten ma na celu wskazanie jakie aktualnie zasoby edukacyjne, usługi, szkolenia są oferowane dla mieszkańców gminy w ramach prowadzonej przez nią działalności? Czy też punkt ten ma dotyczyć określenia jakie potrzeby edukacyjne, identyfikuje gmina, tzn. jakie widzi za potrzebne, niezbędne w przyszłości do zaoferowania dla jej mieszkańców np. w projekcie w ramach działania 3.1 POPC?

W pkt. 3 „Określenie zakresu i typu szkoleń oferowanych na terenie gminy dla jej mieszkańców” należy określić jakie potrzeby w zakresie szkoleń identyfikuje gmina, tj. jakiego typu szkolenia i w jakim zakresie należy zaoferować mieszkańcom w wyniku przeprowadzonej diagnozy w zakresie kompetencji cyfrowych.

Obowiązki dotyczące identyfikacji dotychczasowych działań (o których pisze pytający) zostały określone w pkt 1. tiret 3 i 4 tzn.:

Niezbędne elementy diagnozy:

– poziom wykluczenia cyfrowego w gminie – określenie specyfiki i charakterystyka lokalnej społeczności w zakresie umiejętności cyfrowych na podstawie dostępnych lub pozyskanych danych (np. przewaga w grupie osób starszych, bezrobotnych, o niskim poziomie wykształcenia);

– dostępna infrastruktura cyfrowa na terenie gminy (działające PIAP – instytucje oferujące dostęp do sprzętu komputerowego, dostępny sprzęt komputerowy i oprogramowanie, w tym dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych); jakość dostępnej infrastruktury:   informacja o pokryciu infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi umożliwiającymi szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz o poziomie nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu;

– oferowane usługi i inicjatywy cyfrowe na terenie gminy (np. szkolenia lub inny rodzaj aktywności cyfrowej – Biblioteki publiczne, Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe,
e-Centra, Wioski Internetowe, Gminne Centra Informacji);

– gminne inicjatywy na rzecz włączenia cyfrowego (aktualne, minione, planowane, efekty realizacji), obecność ogólnopolskich/regionalnych programów realizowanych przez ngo na rzecz włączania cyfrowego (duże inicjatywy ogólnokrajowe, mniejsze inicjatywy, ale o wymiarze ponadgminnym);

Czy dobór oferty szkoleniowej, tematyki szkoleń oferowanych dla poszczególnych grup odbiorców w projekcie opisywany w koncepcji projektu, a także we wniosku o dofinansowanie, może wynikać z badań ankietowych mieszkańców gmin oraz z niezależnych źródeł raportów, analiz, publikacji dotyczących potrzeb kompetencyjnych mieszkańców gmin? Czy też ma wynikać literalnie z lokalnych diagnoz?

Raporty, analizy, publikacje w zakresie potrzeb kompetencyjnych mogą stanowić jedno z narzędzi, którymi można posłużyć się przy opracowywaniu lokalnych diagnoz zasobów i potrzeb. W praktyce, wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych analiz powinny zostać skonsumowane w diagnozie, w związku z tym takie elementy jak: dobór oferty szkoleniowej, tematyka szkoleń w rezultacie powinny wynikać z lokalnych diagnoz. Należy zauważyć, że zał. 10 , tj. zakres lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych na terenie jst (poziom gminy) proponuje także inne narzędzia do wykorzystania: „formularz autodiagnozy skierowany do urzędu gminy, identyfikacja głównych interesariuszy i wywiady z nimi – władze gminy, radni, urzędnicy miejscy, lokalni liderzy społeczni. Źródła danych: raporty, zestawienia, sprawozdania, ewaluacje, audyty, oraz inne informacje pozostające w dyspozycji gminy. Spotkania z interesariuszami.”.

Czy istnieje jakieś ograniczenie jeżeli chodzi o liczbę projektów, jaką należy wykazać w formularzu wniosku o dofinansowanie w pkt. 13. Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi w latach 2007-2013 oraz 2014-2020?

W pkt. 13 formularza wniosku o dofinansowanie w przypadku wyboru opcji „Tak”, prosimy aby liczba projektów powiązanych wymienionych w tym punkcie nie przekraczała 5 projektów. Oczywiście Wnioskodawca ma możliwość wykazania mniejszej liczby projektów komplementarnych, bądź niewykazywania takich projektów w ogóle, jeżeli takowe nie zostały przez niego zidentyfikowane.

W pkt. 9. formularza wniosku o dofinansowanie jak rozumieć znaczenie pojęcia „Projekt realizowany na terenie całego kraju”?

Mając na uwadze specyfikę działania 3.1 POPC „projekt realizowany na terenie całego kraju” oznacza projekt, który swoim zasięgiem obejmuje wszystkie gminy na terenie Polski. Zważywszy na fakt, że kryteria dokładnie precyzują zasięg terytorialny projektów (min. 2 województwa i 40-300 gmin) co do zasady projekty realizowane na terenie całego kraju nie wystąpią. W związku z tym zakres informacji koniecznych do podania w pkt 9. formularza wniosku o dofinansowanie powinien odzwierciedlać faktyczną liczbą gmin zaangażowanych do projektu.

Ponadto Zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, w przypadku projektów partnerskich należy wskazać miejsce realizacji projektu w odniesieniu do każdego z partnerów.

Zgodnie  pkt. 13 rozdział 6.16 „Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów przez beneficjenta i odwrotnie. Skoro gmina nie jest  formalnie partnerem w projekcie, tylko podmiotem  upoważnionym do dokonywania wydatków czy jest w takim razie możliwe aby Partner wiodący mógł zatrudnić do obsługi projektu (np.  na funkcję gminnego koordynatora szkoleń) osobę, która  jednocześnie jest pracownikiem gminy, która to gmina podpisała porozumienie w sprawie uczestnictwa w projekcie jako podmiot upoważnionym do dokonywania wydatków?

Generalnie należy przyjąć, że zapis Wytycznych dotyczy tylko partnerów projektu. Teoretycznie więc dopuszczamy, że wnioskodawca zatrudni pracownika gminy. Niemniej jednak musi przy tym zachować zasady dotyczące personelu projektu (zastosowanie ma przepis Wytycznych horyzontalnych, który mówi że wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie stosunku cywilnoprawnego – umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski – są kwalifikowalne, z zastrzeżeniem warunków określonych w sekcji 6.16.2 Stosunek cywilnoprawny oraz w podrozdziale 6.5. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji) oraz zapewnić, ze nie dochodzi do podwójnego finansowania (np. praca w gminie i dla beneficjenta pokrywa się w wymiarze czasowym).

Udzielanie zamówień

Czy procedura „rozeznania rynku” opisana w pkt. 3.5.2  Zasad kwalifikowania wydatków w ramach Działania 3.1 POPC dotyczy wydatków o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto, czy też dotyczy wydatków powyżej 50 tys. netto, czy może dotyczy obu tych zakresów cenowych?

Procedura opisana w Zasadach kwalifikowalności wydatków w ramach działania 3.1 POPC (zał. 9 do Regulaminu konkursu) dotyczy wydatków o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł netto.

W przypadku zamówień o wartości powyżej 50 tys. zł netto Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (zał. 8 do Regulaminu konkursu).

W celu usystematyzowania informacji na ten temat prosimy o zapoznanie się z załącznikiem nr 3 do Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 POPC (zał. 9 do Regulaminu konkursu), w którym uporządkowano kwestie związane z udzielaniem zamówień uwzględniając rodzaj zamawiającego i obowiązujące przedziały wartości udzielanych zamówień.

Warszawa 30.09.2015 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach
Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wnioski należy składać w terminie: od 2 listopada 2015 r. do 8 kwietnia 2016 r.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu
  jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
 1. Typy projektów

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Zakłada się możliwość realizacji projektów parasolowych, tj. projektów, na których realizację została przyznana dotacja i które są wdrażane poprzez mikroprojekty (określone części projektu parasolowego). W projekcie parasolowym występuje jeden partner wiodący (wnioskodawca), partnerzy mikroprojektów oraz partnerzy uczestniczący. Wszystkie działania mikroprojektów w ramach projektu parasolowego mają łącznie tworzyć jeden spójny projekt i służyć osiągnięciu wspólnego celu.

 1. Grupa docelowa

Osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm), która w realizację projektu będzie mogła zaangażować również:

 • JST na poziomie gminy, w formie podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 lit. a) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, zgodnie z zawartym z organizacją pozarządową porozumieniem;
 • inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie partnerów, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 1. Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 75 000 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu może stanowić maksymalnie 93% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 16 mln PLN. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 7% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 2 mln PLN.

 1. Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w formach wskazanych poniżej:

 • elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab31popc) podpisanej profilem zaufanym;
 • elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab31popc) podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;
 • na nośniku elektronicznym podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w siedzibie IOK, zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu;
 • papierowej (1 wersja papierowa oraz tożsama z nią  1 wersja na nośniku elektronicznym) w siedzibie IOK, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC służy Generator wniosków o dofinansowanie, dostępny pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/
pdf2.38 MB10/09/2018, 14:57

Wnioski w formie papierowej, wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym, należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, w biurze podawczym pod adresem:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

 1. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Warszawa 29.07.2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wnioski należy składać w terminie: od 29 sierpnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

Typy projektów

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Grupa docelowa

Nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych domów kultury.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 124 211 127,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 1,7 mln PLN. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 300 tys. PLN.

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w jednej z następujących form: UWAGA! Zmiana od 02.01.2017 r.

 1. elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0302.cppc.gov.pl ,
 2. papierowej (1 wersja papierowa oraz tożsama z nią  1 wersja na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD zablokowanej do edycji) w siedzibie IOK.

Wnioski w formie papierowej należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs, w biurze podawczym pod adresem:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

 

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dokumenty do pobrania

Warszawa 30.05.2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.)
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

UWAGA! Wydłużenie terminu naboru do dnia 31.10.2017 r. Wnioski należy składać w terminie: od 30 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r. W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

Typy projektów

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Grupa docelowa

Nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych. Fakultatywnie: pracownicy miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni powołani przez organ prowadzący właściwy miejscowo ośrodek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek publicznych, pracownicy publicznych domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 48 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 1,7 mln PLN. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 300 tys. PLN.

Sposób przygotowanie i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w jednej z następujących form:

 • elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl;
 • papierowej (1 wersja papierowa oraz tożsama z nią 1 wersja na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD zablokowanej do edycji) w siedzibie IOK:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13A 01-044 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania

Warszawa 29.01.2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Wnioski należy składać w dniach: od 28.02.2018 r. do 27.04.2018 r. Konkurs nie jest podzielony na rundy. W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielone zostanie projektowi, który w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy

Do dofinansowania w ramach konkursu zostanie wybrany wyłącznie jeden projekt biorący udział w konkursie, spełniający formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium merytorycznego punktowanego spośród wszystkich wnioskodawców wnioskujących o dofinansowanie na realizację projektu.

 1. Typy projektów

Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) . W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy. Celem projektów jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

 1. Grupa docelowa
 • Nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczyciele akademiccy, inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy oraz zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą
 • Wykazujący uzdolnienia informatyczne uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I i II stopnia.
 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami
 1. Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,63%) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15,37%). Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu wynosi 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

 1. Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl. Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

 1. Kontakt

Instytucją Organizującą Konkurs jest: Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13A 01-044 Warszawa Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOKUMEnty do pobrania

Warszawa 30.12.2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa,
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217, ze zm.),
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

UWAGA! Wydłużenie naboru do 31 lipca 2017 r. Wnioski należy składać w terminie: od 30 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Typy projektów

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Grupa docelowa

Osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
 • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Ponadto, dopuszcza się występowanie podmiotów (JST na poziomie gminy) upoważnionych do dokonywania wydatków, zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 105 000 000,00 PLN (słownie: sto pięć milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 3% wydatków kwalifikowalnych projektu. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu jest zgodna z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych, stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu konkursu.

Sposób przygotowania i składania wniosków

Formularz wniosku należy wypełnić elektronicznie z zastosowaniem aplikacji Generatora wniosków o dofinansowanie udostępnionego na stronie http://generator.cppc.gov.pl/. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17: Lista członków KOP

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17: Lista ocenionych projektów – stan na dzień 27.11.2017 r.

Warszawa 04.08.2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460)
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach
Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Nabór wniosków prowadzony jest 8 rundach: Wnioski należy składać w następujących terminach:

 • Pierwsza runda – od 4 września 2017 r. do 3 października 2017 r.
 • Druga runda – od 4 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r.
 • Trzecia runda – od 4 listopada 2017 r. do 3 grudnia 2017 r.
 • Czwarta runda – od 4 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r.
 • Piąta runda – od 4 stycznia 2018 r. do 3 lutego 2018 r.
 • Szósta runda – od 4 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.
 • Siódma runda – od 1 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r.
 • Ósma runda – od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Typy projektów:

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy. Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460.) . W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy (JST na poziomie gmin – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Grupa docelowa:

Osoby fizyczne (które ukończyły 25. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
 • JST (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 160 000 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 99% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 1% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu są określone Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu konkursu.

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl;

Kontakt:

Instytucją Organizującą Konkurs jest: Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13A 01-044 Warszawa Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA  – III oś priorytetowa POPC

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, za które przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

W ramach III osi priorytetowej POPC Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania adresowane będą do grup o zróżnicowanych poziomach kompetencji cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz włączenia cyfrowego. Wsparcie nakierowane będzie na rozwój kompetencji osób z grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym oraz użytkowników chcących rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. Ponadto działania mające na celu wzmocnienie i wykorzystanie potencjału programistów zorientują ich umiejętności na istotne potrzeby o charakterze społecznym lub gospodarczym i jednocześnie wypromują korzyści, jakie TIK mogą przynieść dla ich posiadacza oraz ogółu społeczeństwa, czego również dotyczyć będą planowane w ramach osi kampanie edukacyjno-informacyjne.

Wybór projektów do dofinansowania będzie prowadzony dwóch trybach: konkursowym i pozakonkursowym. Harmonogram naborów będzie dostępny na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kwota alokacji dla III osi POPC wynosi 145 000 000 EUR.

Dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

17.05.2017

30.06.2017

19.07.2017

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – wersja obowiązująca

29.12.2016

24.05.2017

2. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 25.10.2016
  zał. 1 do kryteriów – Zestawienie liczby osób w wieku 65+ w poszczególnych województwach na podstawie badania Głównego Urzędu Statystycznego 25.10.2016
3.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

 

Zał. 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zał. 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca od 09.06.2017

Zał. 5 Wzór harmonogramu płatności

Zał. 6 Wzór wniosku beneficjenta o płatność

Zał. 7 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał. 8 Wzór harmonogramu działań szkoleniowych

Zał. 9 Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu

Zał. 10 Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej Zał. 11 Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów

Zał. 12 Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu

Zał. 13 Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

Zał. 14 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

Zał. 15 Wzór zgody osoby niepełnosprawnej na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 16 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. 17 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Zał. 18 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Zał. 19 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Zał. 20 Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym

30.12.2016
4.

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniami w ramach projektu

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniami w ramach projektu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

  zał. 1 do Standardu – Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych seniorów – szczegółowy opis 30.12.2016
  zał. 2 do Standardu – Zestawienie dobrych praktyk 30.12.2016
5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 30.12.2016
 

zał. 6 do wniosku o dofinansowanie projektu – Harmonogram rzeczowo-finansowy

zał. 6 do wniosku o dofinansowanie projektu – Harmonogram rzeczowo-finansowy – wersja obowiązująca

30.12.2016

09.06.2017

6.

Wzór koncepcji realizacji projektu

Wzór koncepcji realizacji projektu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

7.

Minimalny zakres porozumienia o współpracy 

Wzór deklaracji udziału w projekcie – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

8. Minimalny zakres umowy partnerskiej 30.12.2016
9. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.09.2016
10.

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

11.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca

30.01.2017

25.04.2017

17.05.2017

Dokumenty pomocnicze

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1. Instrukcja użytkowania aplikacji do naboru wniosków 2017-05-17

Informacja o zmianach 25.04.2017279.69 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach 17.05.2017340.66 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach 09.06.2017234.32 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach 30.06.2017215.94 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach 19.07.2017275.07 KB10/09/2018, 14:57

Komunikaty działania 3.1 POPC drugi konkurs

17.07.2017

Komunikat w sprawie możliwości wzięcia udziału w projektach w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie dla działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Mając na względzie potrzebę zapewnienia szerokiego zasięgu oddziaływania efektów interwencji w działaniu 3.1 POPC, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu oraz podjęcia wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi w kierunku podnoszenia i wzmacniania cyfrowych kompetencji mieszkańców gmin.

FILE


24.05.2017

Komunikat w sprawie deklaracji udziału w projekcie w ramach konkursu w działaniu 3.1 POPC Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że każda gmina (lub w jej imieniu gminna jednostka organizacyjna) może podpisać więcej niż jedną deklarację udziału w projekcie.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami konkursu na obszarze każdego województwa do dofinansowania może zostać wybrany wyłącznie jeden projekt – ten, który spełni wymagane kryteria i uzyska najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie w związku z otrzymanymi zapytaniami CPPC informuję, że gmina składająca deklarację szacuje wyłącznie liczbę uczestników (w tym osób w wieku 65+) z jej terenu, które są zainteresowane udziałem w projekcie.

Złożenie deklaracji nie nakłada na gminę żadnych dodatkowych obowiązków, w tym w szczególności związanych z rekrutacją uczestników czy finansowaniem projektu (np. wniesienie wkładu własnego w postaci sal szkoleniowych).

Ewentualne zadania gminy mogą wynikać wyłącznie z uzgodnień pomiędzy wnioskodawcą a gminą, poczynionych na etapie planowania projektu.

Wniosek o dofinansowanie jest składany przez wnioskodawcę, który odpowiada za poprawną realizację i rozliczenie projektu.

Komunikaty działania 3.1 POPC drugi konkurs

17.07.2017

Komunikat w sprawie możliwości wzięcia udziału w projektach w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie dla działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Mając na względzie potrzebę zapewnienia szerokiego zasięgu oddziaływania efektów interwencji w działaniu 3.1 POPC, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu oraz podjęcia wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi w kierunku podnoszenia i wzmacniania cyfrowych kompetencji mieszkańców gmin.

pdf61.41 KB10/09/2018, 14:57


24.05.2017

Komunikat w sprawie deklaracji udziału w projekcie w ramach konkursu w działaniu 3.1 POPC Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że każda gmina (lub w jej imieniu gminna jednostka organizacyjna) może podpisać więcej niż jedną deklarację udziału w projekcie.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami konkursu na obszarze każdego województwa do dofinansowania może zostać wybrany wyłącznie jeden projekt – ten, który spełni wymagane kryteria i uzyska najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie w związku z otrzymanymi zapytaniami CPPC informuję, że gmina składająca deklarację szacuje wyłącznie liczbę uczestników (w tym osób w wieku 65+) z jej terenu, które są zainteresowane udziałem w projekcie.

Złożenie deklaracji nie nakłada na gminę żadnych dodatkowych obowiązków, w tym w szczególności związanych z rekrutacją uczestników czy finansowaniem projektu (np. wniesienie wkładu własnego w postaci sal szkoleniowych).

Ewentualne zadania gminy mogą wynikać wyłącznie z uzgodnień pomiędzy wnioskodawcą a gminą, poczynionych na etapie planowania projektu.

Wniosek o dofinansowanie jest składany przez wnioskodawcę, który odpowiada za poprawną realizację i rozliczenie projektu.

Dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

19.07.2018

08.10.2018

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 19.07.2018
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 19.07.2018
  zał. 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu 19.07.2018
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 19.07.2018
4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu  Wzór umowy o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca 19.07.2018 21.08.2018
  zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 19.07.2018
  zał. 5 – Wzór harmonogramu płatności 19.07.2018
  zał. 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 19.07.2018
  zał. 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 19.07.2018
  zał. 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 19.07.2018
  zał. 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 19.07.2018
  zał. 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 19.07.2018
  zał. 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 19.07.2018
  zał. 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 19.07.2018
  zał. 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 19.07.2018
  zał. 14 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 19.07.2018
  zał. 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 19.07.2018
  zał. 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 19.07.2018
  zał. 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 19.07.2018
  zał. 18 – Wzór harmonogramu działań szkoleniowych 19.07.2018
  zał. 19 – Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym 19.07.2018
  zał. 20 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 19.07.2018
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 19.07.2018
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2018
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 19.07.2018
8. Koncepcja realizacji projektu – część A Koncepcja realizacji projektu – część A – wersja obowiązująca 19.07.2018 21.08.2018
  Koncepcja realizacji projektu – część B 19.07.2018
9. Wytyczne do przygotowania schematu grantowego 19.07.2018
10. Standardy kompetencji cyfrowych nauczycieli objętych szkoleniem w ramach projektu 19.07.2018
11. Ramowy program szkolenia realizowanego w ramach projektu 19.07.2018
12. Minimalny zakres umowy partnerskiej 19.07.2018
13. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 19.07.2018
14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 19.07.2018

Informacja o zmianach 21.08.2018 r.

Informacja o zmianach 08.10.2018 r.

pdf

pdf

 

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca

30.08.2018

28.01.2019

29.03.2019

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.08.2018
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 30.08.2018
  zał. 7 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu 30.08.2018
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 30.08.2018
4.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - wersja obowiązująca

30.08.2018

28.01.2019

  zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.08.2018
  zał. 5 – Wzór harmonogramu płatności 30.08.2018
  zał. 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 30.08.2018
  zał. 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 30.08.2018
  zał. 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 30.08.2018
  zał. 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 30.08.2018
  zał. 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 30.08.2018
  zał. 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 30.08.2018
  zał. 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 30.08.2018
  zał. 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.08.2018
  zał. 14 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 30.08.2018
  zał. 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 30.08.2018
  zał. 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.08.2018
  zał. 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.08.2018
  zał. 18 – Wzór harmonogramu działań szkoleniowych 30.08.2018
  zał. 19 – Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym 30.08.2018
  zał. 20 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 30.08.2018
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 30.08.2018
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.08.2018
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.08.2018
8. Minimalny zakres koncepcji realizacji projektu 30.08.2018
9. Opis dobrej praktyki 30.08.2018
10. Ramowy katalog kompetencji cyfrowych 30.08.2018
11. Minimalny zakres umowy partnerskiej 30.08.2018
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 30.08.2018
13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 30.08.2018

Informacja o zmianach 28.01.2019r.

Informacja o zmianach 29.03.2019r.

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

04.08.2017

11.10.2017

28.02.2018

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 04.08.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 04.08.2017
  zał. 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 04.08.2017
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie – wersja obowiązująca

04.08.2017

11.10.2017

28.02.2018

4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 04.08.2017
  zał. nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 04.08.2017
  zał. nr 5 – Wzór harmonogramu płatności 04.08.2017
  zał. nr 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 04.08.2017
  zał. nr 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 04.08.2017
  Zał. nr 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 04.08.2017
  Zał. nr 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 04.08.2017
  Zał. nr 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 04.08.2017
  Zał. nr 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 04.08.2017
  Zał. nr 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 04.08.2017
  Zał. nr 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 04.08.2017
  Zał. 14 – Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego 04.08.2017
  Zał. nr 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 04.08.2017
  Zał. nr 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 04.08.2017
  Zał. nr 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 04.08.2017
  Zał. nr 18 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 04.08.2017
  Zał. nr 19 – Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym 04.08.2017
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 04.08.2017
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 04.08.2017
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 04.08.2017
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu

Wzór Koncepcji realizacji projektu – wersja obowiązująca

04.08.2017

11.10.2017

9. Minimalny zakres umowy partnerskiej 04.08.2017
10. Lista obszarów konkursowych 04.08.2017
11. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu 04.08.2017
12. Wzorcowy schemat grantowy 04.08.2017
13. Wytyczne zakupu sprzętu w projekcie 04.08.2017

Informacja o zmianach 11.10.2017

Informacja o zmianach 28.02.2018

Lista wniosków podlegających ocenie (stan na dzień 24.12.2018 r.)

Lista wniosków ocenionych pozytywnie (stan na dzień 24.12.2018 r.)

Lista członków Komisji Oceny Projektów

Dokumenty do pobrania

pdf597.29 KB10/09/2018, 14:56

pdf44.5 KB10/09/2018, 14:57

doc49.5 KB21/09/2018, 09:37

doc36 KB10/09/2018, 14:57

doc37 KB10/09/2018, 14:57

doc268 KB10/09/2018, 14:57

doc40.5 KB10/09/2018, 14:57

doc39.5 KB10/09/2018, 14:56

doc36 KB10/09/2018, 14:57

doc45.5 KB10/09/2018, 14:56

doc36 KB10/09/2018, 14:56

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu 14.12.2015
Regulamin konkursu 30.09.2015
Regulamin konkursu 22.01.2016
Regulamin konkursu 29.03.2016
Regulamin konkursu 04.04.2016
Regulamin konkursu 19.05.2016
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.09.2015
  Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.10.2015
  Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 22.01.2016
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 30.09.2015
  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 20.10.2015
  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 16.11.2015
  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 07.01.2016
  zał. 6 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem w których miejscach dokumentacji projektu wniosku i załączników opisano sposób spełnienia danego kryterium 30.09.2015
  zał. 7 – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 30.09.2015
  zał. 9 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 30.09.2015
  zał. 10 – Wykaz podmiotów upoważnionych do dokonywania wydatków w projekcie 30.09.2015
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 30.09.2015
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 20.10.2015
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 16.11.2015
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 22.01.2016
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 29.03.2016
4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu: 04.01.2016
  Wzór umowy o dofinansowanie projektu: 30.09.2015
  zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.09.2015
  zał. 5 – Wzór harmonogramu płatności w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR, FS i EFS 30.09.2015
  zał. 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 30.09.2015
  zał. 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 30.09.2015
  zał. 8 – Wzór harmonogramu działań szkoleniowych 30.09.2015
  zał. 9 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 30.09.2015
  zał. 10 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 30.09.2015
  zał. 11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 30.09.2015
  zał. 12 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 30.09.2015
  zał.13 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 30.09.2015
  zał.14 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.09.2015
  zał. 15 – Wzór zgody osoby niepełnosprawnej na przetwarzanie danych osobowych 30.09.2015
  zał. 16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 30.09.2015
  zał. 17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.09.2015
  zał. 18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.09.2015
  zał. 19 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 30.09.2015
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 30.09.2015
6. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów 30.09.2015
7. Regulamin Komisji Oceny Projektów: 30.09.2015
  zał. 1a – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności 30.09.2015
  zał. 1b – Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności 30.09.2015
  zał. 1c – Wzór oświadczenia/deklaracja o poufności 30.09.2015
  zał. 2a – Wzór karty oceny formalnej 30.09.2015
  zał. 2b – Wzór karty oceny merytorycznej 30.09.2015
  zał. 3a – Wzór protokołu z oceny formalnej 30.09.2015
  zał. 3b – Wzór protokołu z oceny merytorycznej 30.09.2015
  zał. 4 – Wzór listy rankingowej 30.09.2015
8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.09.2015
9. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.09.2015
  Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 18.12.2015
10. Zakres lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych w JST (na poziomie gminy) 30.09.2015
11. Wzór koncepcji realizacji projektu 30.09.2015
12. Minimalny zakres porozumienia 30.09.2015
13. Ramowy Katalog Kompetencji Cyfrowych 30.09.2015
14. Podstawowy katalog nabytych i rozwiniętych kompetencji cyfrowych 30.09.2015
15. Kodeks współpracy z przedsiębiorcami 30.09.2015
16. Lista gmin w Polsce z danymi dotyczącymi liczby mieszkańców w roku 2014 oraz dochodami na jednego mieszkańca w latach 2012-2014 na podstawie danych w Banku Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 30.09.2015

 

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15: pdf194.9 KB10/09/2018, 14:57

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15: pdf193.5 KB10/09/2018, 14:57– stan na dzień 04.11.2016

Lp.

Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

29.01.2018

23.04.2018

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.01.2018
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 29.01.2018
  zał. 1 – Budżet i wskaźniki projektu 29.01.2018
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 29.01.2018
4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca

29.01.2018

25.04.2018

  zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.01.2018
  zał. 5 – Wzór harmonogramu płatności 29.01.2018
  zał. 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 29.01.2018
  zał. 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 29.01.2018
  zał. 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 29.01.2018
  zał. 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 29.01.2018
  zał. 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 29.01.2018
  zał. 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 29.01.2018
  zał. 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 29.01.2018
  zał. 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 29.01.2018
  zał. 14 – Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego 29.01.2018
  zał. 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 29.01.2018
  zał. 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 29.01.2018
  zał. 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 29.01.2018
  zał. 18 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 29.01.2018
  zał. 19 – Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym 29.01.2018
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 29.01.2018
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 29.01.2018
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.01.2018
8. Koncepcja realizacji projektu 29.01.2018
9. Wytyczne do przygotowania schematu grantowego 29.01.2018
10. Minimalny zakres umowy partnerskiej 29.01.2018
11. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 29.01.2018

Informacja o zmianach 23.04.2018

Informacja o zmianach 25.04.2018

Lista członków Komisji Oceny Projektów

Lista wniosków podlegających ocenie

Dokumenty do pobrania

Lp.

Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

30.05.2017

26.09.2017

12.10.2017

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

25.05.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 30.05.2017
            zał. 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 30.05.2017
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja obowiązująca

30.05.2017

12.10.2017

4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 30.05.2017
  30.05.2017
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 05.04.2017
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.09.2016
7. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.05.2017
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu 30.05.2017
9. Deklaracja udziału w projekcie 30.05.2017
10. Minimalny zakres umowy partnerskiej 30.05.2017
11. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu 30.05.2017
12. Lista obszarów konkursowych NUTS-3 30.05.2017

Informacja o zmianach 26.09.2017 r.

Informacja o zmianach 12.10.2017 r.

Lista wniosków podlegających ocenie 

Lista członków Komisji Oceny Projektów 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) w ramach I naboru wniosków dla działania 3.2 POPC

„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”


Kwalifikowalność wnioskodawcy i obszar realizacji projektu


01.09.2016 r.

Czy konkurs skierowany jest tylko do gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, co oznacza że gminy miejskie nie mogą aplikować w tym konkursie?

Zgodnie z regulaminem konkursu objęci wsparciem mogą być nauczyciele oraz uczniowie ze szkół położonych wyłącznie w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Tym samym, gminy miejskie oraz miasta na prawach powiatu są wyłączone z aplikowania w konkursie.

Co oznacza pkt 8 Miejsce realizacji projektu –  Nazwa szkoły publicznej?  Czy to oznacza że w danej szkole zorganizowane będą zajęcia dla nauczycieli z pobliskich szkół czy tylko z tej jednej szkoły i ich uczniów?

Wnioskodawca wskazuje w pkt. 8 wniosku wszystkie szkoły, z których co najmniej jeden nauczyciel oraz jedna grupa uczniów będzie uczestniczyć w projekcie. Zgodnie z wyjaśnieniem do kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 3 zajęcia dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej (15×2 godziny lekcyjne) będące jednocześnie formą praktycznego szkolenia dla nauczyciela odbywać się będą w pomieszczeniach publicznej  szkoły  podstawowej,  w  której  uczą  się  uczniowie  objęci  projektem lub  w  odpowiednio  przystosowanych  pomieszczeniach  innego  podmiotu  wskazanego  wewniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca wskazuje na terenie  objętym projektem co  najmniej  jedną publiczną szkołę  podstawową  lub  inną lokalizację,  w  której  prowadzone  będą szkolenia w   zakresie   nauki programowania nauczyciela  i uczniów oraz  która  jest  do  prowadzenia takich  działań  odpowiednio przy stosowana pod  względem lokalowym i infrastrukturalnym.

W przypadku stacjonarnego szkolenia nauczycieli wnioskodawca powinien wskazać we wniosku gdzie na  terenie objętym projektem będą przeprowadzane stacjonarne, indywidualne albo grupowe szkolenia nauczycieli szkół publicznych poprzedzające szkolenie w ramach zajęć  pozalekcyjnych oraz  wykazać  przystosowanie  ww.  lokalizacji  do prowadzenia szkoleń w przewidzianym przez siebie zakresie.

Czy planowane w ramach projektu szkolenia powinny odbywać się fizycznie na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich czy projekt dopuszcza zrekrutowanie uczestników z obszarów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, natomiast przeprowadzenie szkoleń na obszarze gminy miejskiej?

Zgodnie z regulaminem konkursu Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący zasięgiem wyłącznie obszar gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w danym obszarze NUTS-3 objętym wnioskiem.

Jednocześnie w kryterium merytorycznym obligatoryjnym nr 5 wskazano, iż weryfikacji podlega, czy wnioskodawca wskazał gdzie na terenie objętym projektem będą przeprowadzane stacjonarne, indywidualne albo grupowe szkolenia nauczycieli poprzedzające szkolenie w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz wykazał przystosowanie ww. lokalizacji do prowadzenia szkoleń w przewidzianym przez siebie zakresie oraz czy wnioskodawca wskazał na terenie objętym projektem co najmniej jedną szkołę podstawową lub inną lokalizację, w której prowadzone będą szkolenia w zakresie nauki programowania nauczyciela i uczniów oraz która jest do prowadzenia takich działań odpowiednio przystosowana pod względem lokalowym i infrastrukturalnym (np. sprzęt komputerowy – o ile nie będzie wykorzystywany sprzęt zakupiony w projekcie). Dodatkowo, należy zauważyć, że praktyczne szkolenie dla nauczycieli czyli zajęcia dla klas 1-3 szkoły podstawowej odbywać się będą w pomieszczeniach publicznej szkoły podstawowej, w której uczą się uczniowie objęci projektem lub w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach innego podmiotu wskazanego we wniosku o dofinansowanie. W ramach projektu nie jest również kwalifikowalny koszt wynajmu sal na szkolenia dla uczniów.
W świetle tych zapisów wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania we wniosku o dofinansowanie miejsca realizacji projektu – tzn. szkół na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Dopuszczalne jest wskazanie innej lokalizacji niż szkoła, ale nadal projekt powinien być realizowany na obszarze gmin wskazanych we wniosku.

Czy gmina, z której szkół nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach, musi mieć status partnera, a w związku z tym, czy musi być z nią zawarta umowa partnerstwa?

Obowiązek podpisania umowy partnerskiej dotyczy tylko gminy, która będzie występować w projekcie jako partner projektu w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020. Jednocześnie nie ma obowiązku udziału gminy w projekcie w charakterze partnera.

Maksymalnie ilu partnerów można dodać w pkt 5b generatora wniosków?

IOK nie określiła maksymalnej liczby partnerów. Decyzja w tym zakresie należy do wnioskodawcy. Należy jednak mieć na uwadze, iż partnerstwo jest dopuszczalne w  sytuacjach, gdy udział partnera/partnerów przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie Wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt. Jednocześnie decyzja o liczbie współpracujących podmiotów powinna uwzględniać konieczność właściwej koordynacji działań oraz rozliczenia projektu.

28.09.2016 r.

Czy JST może być wnioskodawcą?

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Instytucję Zarządzającą POPC zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych jak również zatwierdzone kryteria wyboru projektów nie nakładają wprost ograniczeń dotyczących możliwości występowania JST jako partnera wiodącego (tzn. lidera w projekcie), lecz zawsze JST musi występować w partnerstwie z organizacją pozarządową.

Czy JST może występować w partnerstwie tylko z organizacją pozarządową czy również z pozostałymi instytucjami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie?

JST może występować w partnerstwie z pozostałymi instytucjami uprawnionymi do aplikowania aczkolwiek z tym zastrzeżeniem, że uczestnicząc w projekcie musi zawsze robić to razem z organizacją pozarządową. Partnerstwa organizacji pozarządowych z JST traktowane są jako jeden odrębny typ podmiotu (mimo, że faktycznie może się składać z wielu podmiotów, jednak łącznie tworzą jeden odrębny typ beneficjenta).

Przykładowo, szkoła wyższa może wejść do partnerstwa, ale nie z samym JST, musi tu wystąpić organizacja pozarządowa (jako podmiot występujący w partnerstwie z JST). Aczkolwiek partnerstwa szkół (jako instytucji publicznych z obszaru edukacji) ze szkołą wyższą są dozwolone bez udziału organizacji pozarządowej.

Wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie wymienione są m.in. szkoły wyższe. Czy uczelnia wyższa niepubliczna rozumiana jest jako szkoła wyższa? I czy w związku z tym uczelnia wyższa niepubliczna może być Wnioskodawcą?

 W niniejszym konkursie uczelnia wyższa jest rozumiana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 ze zm.), zgodnie z którą ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

W art. 2 ww. ustawy wskazano, że uczelnia to szkoła prowadzącą studia wyższe, utworzona w sposób określony w ustawie, i jednocześnie uczelnia niepubliczna to  uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.

Dopuszczalne jest zatem składanie wniosków przez uczelnie niepubliczne.

Czy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli może wejść w partnerstwo ze szkołą?

Zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych pozwalają na składanie wniosków o dofinansowanie m.in. przez instytucje publiczne z obszaru edukacji oraz szkoły wyższe, a ponadto na zawiązywanie partnerstw pomiędzy powyższymi podmiotami. Należy nadmienić, że przez instytucję publiczną z obszaru edukacji należy rozumieć taką jednostkę zajmującą się upowszechnianiem wiedzy, kształceniem i wychowaniem, która została założona przez podmiot publiczny np. ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, instytut badawczy i in. Podmioty spełniające ww. definicję mogą wystąpić w roli wnioskodawcy lub partnera projektu.

Czy publiczna szkoła podstawowa samodzielnie lub w partnerstwie z innymi szkołami może złożyć wniosek w konkursie.

Zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych pozwalają na składanie wniosków o dofinansowanie przez instytucje publiczne z obszaru edukacji.

Publiczna szkoła podstawowa (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty), której założycielem jest podmiot publiczny, mieści się w pojęciu instytucji publicznej z obszaru edukacji.

Niemiej jednak zaciąganie zobowiązań przez jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, wymaga uzyskania odpowiedniego upoważnienia.

Możliwe jest także składanie wniosków w partnerstwie pomiędzy instytucjami publicznymi z obszaru edukacji.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, że każdy podmiot, aby uzyskać dofinansowanie powinien spełniać kryteria dotyczące odpowiednego doświadczenia oraz potencjału wnioskodawcy (kryteria merytoryczne obligatoryjne nr 1 i 2).

Zgodnie z kryterium nr 1 wnioskodawca powinien potwierdzić, że dysponuje doświadczeniem w przedmiocie konkursu, co oznacza, że realizował projektu lub projekty dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych obejmujące co najmniej naukę programowania  skierowaną do   nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół  podstawowych,  w  którym  przeszkolił co najmniej 50 osób.

Natomiast w kryterium nr 2 weryfikacji podlega, czy wnioskodawca dysponuje potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym prawidłową realizację projektu w odniesieniu do  zaplanowanych  działań.

W szczególności weryfikacji podlega doświadczenie i kompetencje kadry trenerskiej, którą dysponuje wnioskodawca.

Wnioskodawca jest także zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 5% wartości projektu.

Dodatkowo, w ramach kryterium merytorycznego punktowanego nr 1 wnioskodawca uzyskuje 1 pkt. za każdego nauczyciela objętego wsparciem w projekcie. Skierowanie działań do tylko jednej szkoły może skutkować otrzymaniem stosunkowo niewielkiej liczby punktów w tym kryterium i tym samym nieuzyskaniem najwyższej liczby punktów w danym NUTS-3. Natomiast Regulamin konkursu wskazuje, że na obszarze danego NUTS-3 może być realizowany tylko jeden projekt – ten, który spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne i uzyskał najwyższą liczbę punktów za kryteria punktowane.

Założenia konkursu umożliwiają także udział nauczycieli i uczniów szkół publicznych oraz innych osób dorosłych w projekcie także bez konieczności występowania szkoły jako wnioskodawcy bądź partnera. Zgodnie z dokumentacją konkursową szkoła może nawiązać współpracę z innym podmiotem i złożyć deklarację udziału w projekcie.  W takim przypadku szkoła wskazuje liczbę nauczycieli oraz uczniów, którzy będą objęci wsparciem w ramach projektu, natomiast wnioskodawca opracowuje scenariusze zajęć oraz odpowiada za realizację działań szkoleniowych i koordynację całego projektu. Natomiast nazwa szkoły jest wskazana we wniosku o dofinansowanie pkt. 8 Miejsce realizacji projektu.

Tak sformułowane kryteria konkursu mają na celu motywować zainteresowane podmioty do nawiązania współpracy, która pozwoli na przygotowanie wniosków obejmujących swoim zakresem jak największą liczbę nauczycieli i uczniów z każdego obszaru NUTS-3.

Czy Fundacja zarejestrowana w KRS (rejestrze stowarzyszeń oraz rejestr przedsiębiorców) możne być Wnioskodawcą w Konkursie POPC 3.2?

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wskazuje, uprawniony typ beneficjenta w działaniu 3.2 POPC tj.

 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Zgodnie z otrzymanym przez IOK stanowiskiem za organizację pozarządową należy rozpatrywać w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z którym organizacjami pozarządowymi są

 • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 • niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

W związku z powyższym, jeśli fundacja, której dotyczy pytanie, spełnia te wymagania może aplikować w ogłoszonym konkursie.

Jakie należy spełnić wymagania, żeby móc złożyć wniosek w kilku obszarach NUTS-3. Czy fundacja z siedzibą w Warszawie może złożyć kilka wniosków, które będą realizowane każdy na innym obszarze NUTS-3?

W §4 ust. 6 Regulaminu konkursu wskazano, że Wnioskodawca może złożyć w konkursie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie pod warunkiem, że każdy z nich zostanie złożony na inny obszar NUTS-3.

Czy zapis: „Projekt jest realizowany na terenie gmin wiejskich i miejsko wiejskich w danym NUTS” jest równoznaczny z tym, iż wnioskodawca musi mieć siedzibę na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej? Czy Wnioskodawcą może być szkoła publiczna działająca na obszarze miejskim, która jednak zaoferuje realizację projektu- skierowanie wsparcia do szkół z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich?

W dokumentacji konkursowej nie zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące siedziby wnioskodawcy. Kryteria oceny odnoszą się do miejsca realizacji projektu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący zasięgiem wyłącznie obszar gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w danym obszarze NUTS-3 objętym wnioskiem, czyli wsparciem mogą być objęci nauczyciele i uczniowie ze szkół z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Jakie warunki finansowe powinien spełnić Beneficjent ubiegając się o dofinansowanie w niniejszym konkursie? Czy Beneficjent musi wykazać, jaki miał obrót finansowy i za jaki czas? Zazwyczaj takie zapisy są przy kryteriach dostępu lub w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.  Badana jest tutaj zdolność finansowa beneficjenta do podołania zaplanowanemu budżetowi projektu. W tym przypadku takich zapisów nie znajduję. W związku z tym, czy w tym przypadku nie jest to brane pod uwagę?

Zdolność finansowa wnioskodawcy (w tym obrót finansowy z lat ubiegłych) nie jest przedmiotem kryteriów w ramach działania 3.2 POPC w związku z czym nie podlega ocenie.

20.10.2016 r.

Czy zarówno lider jak i partnerzy muszą spełniać kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 1 w zakresie okresu prowadzenia działalności?

W przypadku projektów partnerskich – wnioskodawca i partnerzy są oceniani łącznie, czyli nie jest wymagane, aby wszyscy partnerzy spełniali kryterium, lecz ważne jest, aby partnerstwo jako całość spełniało wymagania.

Jeśli projekt jest realizowany wyłącznie przez jeden podmiot (bez partnerów) – musi on spełnić je w całości samodzielnie.


Deklaracja udziału w projekcie


28.09.2016 r.

Czy szkoła podstawowa, z której nauczyciele chcą wziąć udział w projekcie, musi złożyć Deklarację udziału w projekcie?

Tak, jest to konieczne, aby objąć wsparciem nauczycieli i uczniów z tej szkoły.

Kto podpisuje deklarację udziału w projekcie?

Deklarację podpisuje osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu szkoły. Może to być dyrektor szkoły działający na podstawie pełnomocnictwa lub wójt/burmistrz jako osoba reprezentująca organ prowadzący szkołę podstawową.

Czy Deklaracja udziału w projekcie jest wymagana jako załącznik do projektu, podpisany przez wszystkie szkoły chcące wziąć udział w projekcie? Na jego podstawie mamy wyliczyć liczbę nauczycieli w projekcie? Czy raczej jest to wzór deklaracji już na okres realizacji projektu i w momencie składania projektu nie jest niezbędne zbieranie tych deklaracji?

Deklaracja udziału w projekcie jest jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie i powinna zostać podpisany przez wszystkie szkoły, które zostaną zaangażowane do projektu, w celu zagwarantowania określonej przez wnioskodawcę liczby nauczycieli w projekcie.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia podpisanych deklaracji na etapie składania wniosku o dofinansowanie, czyli wszystkie deklaracje powinny zostać podpisane na etapie przygotowania projektu, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Czy jedna szkoła podstawowa może podpisać deklarację w imieniu innych szkół zainteresowanych udziałem w projekcie?

Takie rozwiązanie nie jest przez nas akceptowane. Szkoła powinna zadeklarować udział w projekcie samodzielnie deklaracją podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania szkoły, ewentualnie podpisaną przez organ prowadzący szkołę (np. Gminę). W tym drugim przypadku możliwa jest sytuacja w której organ prowadzący szkołę złoży deklarację w imieniu kilku szkół, które nadzoruje.

20.10.2016

Czy szkoła podstawowa może złożyć kilka Deklaracji udziału w projekcie, aby zwiększyć swoje szanse na skorzystanie ze wsparcia w projekcie?

 Tak, szkoły mogą złożyć deklaracje do więcej niż jednego projektu.  Ze względu na fakt, że w danym NUTS3 będzie realizowany tylko jeden projekt (ten, który spełnił wszystkie kryteria i uzyskał najwięcej punktów), złożenie deklaracji w kilku projektach zwiększa szanse szkoły na objecie wsparciem jej nauczycieli oraz uczniów.

Szkoły, które nie zgłosiły deklaracji dla zwycięskiego projektu, nie będą mogły brać w nim udziału.

Czy w Deklaracji udziału w projekcie należy wskazać nazwiska konkretnych nauczycieli, którzy będą objęci wsparciem.

Nie, w deklaracji szkoła wskazuje wyłącznie liczbę nauczycieli, którzy wezmą udział projekcie. Dopiero, gdy dany projekt uzyska dofinansowanie powinny być tworzone listy nauczycieli i wtedy właśnie konieczne jest już wskazanie konkretnych osób z danej szkoły.

Czy w przypadku objęcia szkoleniem dodatkowych osób dorosłych również wymagana jest jakaś deklaracja?

Nie, liczbę pozostałych osób dorosłych wskazujecie Państwo we wniosku o dofinansowanie oraz Koncepcji realizacji projektu.

14.12.2016

W związku z opublikowaną w dniu 17.11.2016r. zmianą wzoru Deklaracji udziału w projekcie, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje konieczność zamiany deklaracji podpisanych przez szkoły przed dniem 17.11.2016r. na obowiązujący obecnie wzór?

Deklaracje udziału w projekcie podpisane przed dniem 17.11.2016 mogą zostać załączone do wniosku o dofinansowanie, gdyż zostały podpisane na obowiązującym na dany dzień wzorze. Nie ma zatem konieczności ich zamiany/aktualizacji. Natomiast deklaracje podpisywane po 17.11.2016 r. powinny być przygotowane na nowym wzorze.


Doświadczenie wnioskodawcy


01.09.2016

W jaki sposób będzie weryfikowane doświadczenie wnioskodawcy?

Czy tylko na podstawie treści wniosku w pkt. 6, czy też konieczne jest załączenie dokumentów potwierdzających np. referencji?

Zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie należy przedstawić doświadczenie i umiejętności w realizacji i zarządzaniu projektami z dziedziny objętej naborem (tj. m.in. udział w projektach dotyczących zagadnień objętych przedmiotem konkursu). Wnioskodawca powinien w pkt. 6 wniosku o dofinansowanie wskazać projekt lub projekty, które obejmowały naukę programowania skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół podstawowych, w którym przeszkolił co najmniej 50 osób.

W celu potwierdzenia tych informacji zasadne jest wskazanie tytułu projektu, jego przedmiotu, grupy docelowej, nazwy programu, z którego był finansowany i innych informacji, które w opinii wnioskodawcy stanowią wymagane doświadczenie.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami §10 ust. 11 Regulaminu konkursu w przypadku stwierdzenia w trakcie oceny merytorycznej rozbieżności lub nieścisłości w treści wniosku o dofinansowanie lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do treści wniosku o dofinansowanie KOP może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych informacji i wyjaśnień.
Jednocześnie wnioskodawca (oraz ewentualni partnerzy) załącza do wniosku statut oraz wyciąg z KRS, który potwierdza okres prowadzenia przez niego działalności.

Regulamin konkursu nie wymaga załączania referencji.

28.09.2016

Co rozumiemy pod pojęciem projekt? Czy musi to być projekt współfinansowany ze środków UE? Czy mogą to być szkolenia, studia podyplomowe, kursy?

W ogłoszonym konkursie przez projekt należy rozumieć każdą aktywność (warsztaty, kursy, szkolenia, studia podyplomowe), której celem było przeszkolenie co najmniej 50 osób (nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół  podstawowych) w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych obejmujących co  najmniej naukę programowania. Nie ma natomiast wymogu finansowanie ze środków UE.

Warunkiem jest, aby aktywności tego typu  były skierowane (konkretnie i wyłącznie) na kształcenie nauczycieli lub uczniów szkół podstawowych. Nie będą to zwykłe, otwarte dla wszystkich, studia podyplomowe/szkolenia lecz działanie dedykowane wyłącznie nauczycielom bądź uczniom.

Czy kryterium to będzie spełnione jeśli wnioskodawca wykaże, że np. przeszkolił 500 os. z zakresu programowania (ale nie będą to nauczyciele i uczniowie)?

Działania skierowane do innych osób niż nauczyciele i uczniowie (jako wyłączna grupa docelowa) nie pozwalają na uznanie, że kryterium zostało spełnione, gdyż w opisie kryterium wprost wskazano, że doświadczenie powinno wskazywać na realizację projektów obejmujących co najmniej naukę programowania skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół podstawowych.

W poprzednim roku szkolnym organizowaliśmy warsztaty, na których uczyliśmy programowania młodzież szkół licealnych, a nie podstawowych. Czy to może nas kwalifikować do złożenia wniosku, czy jest tu konkretne w swym zakresie wymaganie posiadania doświadczenia w uczeniu uczniów szkół podstawowych?

Zgodnie z opisem tego kryterium doświadczenie w zakresie programowania musi dotyczyć nauczycieli lub uczniów szkół podstawowych.

Udział uczniów szkół licealnych jak również gimnazjów nie będzie spełnieniem tego wymogu.

Czy liczba 50 osób dotyczy łącznie wszystkich realizowanych projektów (czy też studiów podyplomowych, szkoleń, kursów)?

Wnioskodawca może zsumować projekty i osoby w projektach tak, aby osiągnąć niezbędne minimum czyli łącznie 50 przeszkolonych osób z grupy nauczycieli lub uczniów ze szkół podstawowych.

Jakiego rodzaju należy mieć doświadczenie w organizacji szkoleń/warsztatów edukacyjnych i jak należy się z niego wylegitymować, żeby być uprawnionym do złożenia wniosku i ubiegania się o dofinansowanie projektu w tym działaniu?

Wnioskodawca powinien wskazać na doświadczenie polegające na realizacji projektu lub projektów dotyczących kompetencji cyfrowych obejmujących co najmniej naukę programowania skierowaną do nauczycieli lub uczniów szkół podstawowych, w którym przeszkolił co najmniej 50 osób.

W związku z tym we wniosku aplikacyjnym, w punkcie dotyczącym doświadczenia wnioskodawcy (pkt. 6, pole Doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów w zakresie realizacji projektów związanych z interwencją działania) konieczne będzie opisanie, w jaki sposób wnioskodawca realizował naukę programowania, kto był grupą docelową, jak liczna była grupa docelowa, ile godzin zajęć zostało zrealizowanych. Na tej podstawie ekspert będzie mógł ocenić czy doświadczenie wnioskodawcy jest wystarczająco do uznania, że kryterium jest w całości spełnione.


Grupa docelowa


01.09.2016

Czy grupę docelową stanowią nauczyciele oraz uczniowie klas 1-3, tzn. należy przygotować koncepcje dla szkoleń dla dorosłych (nauczyciele i np. pracownicy biblioteki) i uczniów klas 1-3?

Tak, w ramach kryteriów merytorycznych weryfikowane jest czy wnioskodawca przygotował scenariusze zajęć dla nauczycieli i uczniów (kryterium obligatoryjne nr 9) oraz pozostałych osób dorosłych (kryterium punktowane nr 2). W związku z czym, wnioskodawca, aby uzyskać pozytywną ocenę spełniania tych kryteriów powinien w Koncepcji realizacji projektu, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie, opisać sposób realizacji działań dla poszczególnych grup, w szczególności przedstawić sposób zastosowania w projekcie Standardu wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu.

W punkcie Typy Projektów wskazano, że mają to być projekty dla nauczycieli. Z kolei w punkcie Grupa Docelowa są także wymienieni uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych oraz pracownicy innych instytucji. Czy projekt powinien obejmować wszystkie w/w grupy? Czy mogą to być np. tylko nauczyciele bez uczniów? Albo np. tylko pracownicy publicznych bibliotek i domów kultury? Czy ideą konkursu jest to aby kształcić nauczycieli i dzieci od razu w ramach projektu, czy skupić się tylko na pedagogach?

Wsparcie powinno być skierowane zarówno do nauczycieli (i ewentualnie innych osób dorosłych) jak i uczniów z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.
Celem konkursu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu programowania wśród uczniów szkół podstawowych.

Szkolenie nauczyciela obejmuje dwa etapy.

Pierwszy etap to stacjonarne grupowe lub indywidualne szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Są to zajęcia skierowane do nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej, realizowane w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie drugiego etapu.

Drugi etap szkolenia nauczycieli to zajęcia praktyczne prowadzone przez nauczyciela wspólnie z trenerem dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

Czyli zajęcia praktyczne dla nauczycieli są jednocześnie zajęciami szkoleniowymi dla uczniów. Wymagany jest osobisty udział trenera w co najmniej 5 z 15 zajęciach praktycznych. Pozwoli to na uruchomienie zajęć już na etapie szkolenia nauczycieli, a jednocześnie pozwoli na szkolenie nauczyciela w rzeczywistych warunkach prowadzenia lekcji.
Dodatkowo, wnioskodawca może zaplanować objęcie wsparciem w ograniczonym zakresie (bez zajęć praktycznych) minimum 10 (ale nie więcej niż 50)* osób (łącznie) spośród: pracowników miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli lub pracowników bibliotek publicznych lub pracowników publicznych: domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną) .

Udział nauczycieli i uczniów w projekcie jest obowiązkowy.

Natomiast objecie wsparciem pozostałych osób dorosłych ma charakter fakultatywny

*  25.10.2016 Aktualizacja odpowiedzi – Kryteria wyboru projektów dla działania 3.2 POPC nie nakładają wprost ograniczenia w postaci objęcia wsparciem maksymalnie 50 pozostałych osób dorosłych. Niemniej jednak w ramach kryterium merytorycznego punktowanego nr 2 możliwe jest uzyskanie maksymalnie 50 pkt. (5 pkt. za każde 10 osób). Udział dodatkowych osób (powyżej 50) nie jest punktowany.

Czy na etapie składania wniosku należy mieć już zrekrutowaną grupę docelową?

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca powinien wskazać wyłącznie liczbę nauczycieli i uczniów oraz ewentualnie innych osób dorosłych, które będą objęte wsparciem w projekcie.
W dokumentacji projektowej jako uczestników dodatkowych zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych, medialnych i programowania wymienia się m.in. pracowników „miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli”. Może się zdarzyć, że w NUTS3 objętym projektem, takiej placówki nie będzie, czy oznacza to, że wówczas w zajęciach mogą wziąć udział pracownicy miejscowo właściwej placówki, którzy także zamieszkują poza danym NUTS3?
Taka sytuacja jest możliwa, jeśli zakres terytorialny działania danej placówki obejmuje też gminy z obszaru NUTS-3 objętego projektem.

Warunkiem jest udział takiej osoby tylko w jednym projekcie. Jeśli dany PDN obejmuje swoją właściwością miejscową obszar dwóch NUTS3 to pracownik PDN może zgłosić się do dowolnej liczby projektów wyłącznie w jednym z tych NUTS3. Sam musi wybrać, w którym z tych dwu NUTS3 będzie kandydować do projektów – powinien przy tym zadeklarować, przystępując do projektu, że nie bierze udziału w żadnym projekcie w innym NUTS3.

Jeśli osoba spełnia warunki udziału w projekcie w więcej niż jednym NUTS3 (np. pracownik/bibliotekarz/nauczyciel po pół etatu w dwu NUTS3) to ma prawo wyboru, w którym NUTS3 weźmie udział w projekcie. Dlatego osoba taka powinna zostać poinformowana przez wnioskodawcę, że ma prawo udziału wyłącznie w projekcie w jednym NUTS3, mimo że spełnia warunki udziału w więcej niż jednym NUTS3. Osoba jednak może deklarować swój udział w projektach różnych wnioskodawców w ramach jednego NUTS3, ponieważ konkurs wygra jeden z tych wnioskodawców i nie zajdzie zagrożenie podwójnego finansowania, a z drugiej strony w ten sposób zwiększa swoje szanse na udział w zwycięskim projekcie.

Takie rozwiązanie ma na celu unikniecie sytuacji, gdy pracownik PDN zgłosi się do udziału w dwóch projektach, które wygrają – każdy na swoim obszarze NUTS3. Wówczas pracownik ten nie może brać udziału w dwóch szkoleniach (co do zasady w funduszach nie można podwójnie finansować wsparcia dla jednej i tej samej osoby), a z drugiej strony nie może zostać nieuwzględniony w projekcie, gdyż na etapie oceny wniosku jego obecność wpływała na wynik tej oceny.

28.09.2016

 Czy nauczyciele szkół prywatnych i społecznych również mogą brać udział w projekcie tj. czy mogą zostać przeszkoleni i otrzymać sprzęt (tablet/komputer), który będzie wykorzystywany do prowadzenia szkoleń w szkołach prywatnych/społecznych?

W projektach w niniejszym konkursie 3.2 mogą uczestniczyć wyłącznie nauczyciele i uczniowie ze szkół publicznych. Tym samym, nie jest możliwe objecie wsparciem innych typów szkół, w tym szkół prywatnych i społecznych.

Czy w projekcie może uczestniczyć nauczycie-bibliotekarz, zatrudniony w szkole podstawowej objętej projektem, a nie w bibliotece publicznej? Jeżeli tak, to czy ww. nauczyciel-bibliotekarz będzie zaliczał się do grupy nauczycieli, czy grupy bibliotekarzy?

Zgodnie z treścią kryteriów wyboru projektów w projekcie może uczestniczyć pracownik biblioteki publicznej. W związku z tym pracownik biblioteki szkolnej nie może zostać objętym działaniami projektu.

Czy aby zaliczać się do grupy nauczycieli ww. nauczyciel-bibliotekarz  musi przed przystąpieniem do projektu prowadzić zajęcia z uczniami klas I-III?

 Działania w projekcie muszą skierowane do nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej (I etap). Oznacza to, że działaniami powinni zostać objęci czynni nauczyciele, prowadzący zajęcia z uczniami klas I-III.

Czy w projekcie mogą brać udział nauczyciele zatrudnieni w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie? (jako nauczyciele a nie „inne osoby dorosłe”)?

W sytuacji, gdy dana szkoła ma wskazany w Systemie Informacji Oświatowej status szkoły publicznej, nauczyciele i uczniowie z tej szkoły mogą zostać zakwalifikowani do projektu niezależnie od tego, jaki podmiot jest organem prowadzącym.

Czy w projekcie może uczestniczyć nauczyciel klas 4-6 np. informatyk? Czy w projekcie może uczestniczyć  nauczyciel uczący informatyki w klasach II-VI szkoły podstawowej?

Zgodnie z opisem kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 3 Zakres planowanych w projekcie działań  projekt obejmuje stacjonarną indywidualną  lub  grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych  i medialnych, programowania i nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej (I etap) oraz jej kontynuację (II etap) w formule  zajęć praktycznych prowadzonych  przez  nauczyciela  wspólnie  z  trenerem (zajęć dla uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-3).

W związku z powyższym, wsparciem mogą zostać objęte osoby, które w danej szkole są zatrudnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w charakterze nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Jeśli warunkiem dostępowym dla udziału w projekcie jest posiadanie kompetencji podstawowych (A) określonych w katalogu, to oznacza to, iż zakładamy udział jedynie osób o takich lub wyższych kompetencjach?

Tak, badanie początkowego poziomu kompetencji nauczycieli lub innych osób dorosłych włączonych do projektu, o którym mowa w kryterium obligatoryjnym merytorycznym nr 7, powinno wykazać posiadanie kompetencji co najmniej na poziomie podstawowym (A).

Jak należy rozumieć kryterium punktowane nr 1: Weryfikacji podlega skala efektów realizacji zaplanowanych działań. Liczba przyznanych punktów w kryterium zależeć będzie od liczby nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej planowanych do objęcia pełnym wsparciem w zakresie nauczania programowania i nauki programowania, zgodnym z minimalnym zakresem określonym w standardach wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu i uwzględniającą dwie fazy szkolenia nauczyciela, gdzie fazę drugą stanową prowadzone przy udziale trenera zajęcia dla grup uczniów klas 1-3 publicznej szkoły podstawowej o wskazanej wyżej liczebności i w wymiarze 15 x 2 godziny lekcyjne?

Czy jeśli we wniosku będzie np. 200 nauczycieli to wniosek otrzyma 200 punktów z kryterium nr 1?

W związku z zapisami kryterium merytorycznego punktowanego nr 1 za każdego nauczyciela przyznawany jest jeden punkt. Liczba punktów w tym kryterium, którą może otrzymać wnioskodawca, jest uzależniona od liczby nauczycieli objętych wsparciem.


Działania szkoleniowe w projekcie


01.09.2016

Czy szkolenie dla nauczycieli musi trwać nieprzerwanie 4 tygodnie, czy może się odbyć w okresie np. 3 miesięcy? Jak należy przeliczyć czas trwania szkolenia z 4 tygodni na godziny szkoleniowe?

W dokumentacji projektowej zaznaczone zostało, że szkolenie nauczycieli w zakresie nauki programowania będzie prowadzone będą w okresie 4 tygodni poprzedzających zajęcia dla uczniów szkół publicznych. Nie określono minimalnej ilości godzin szkolenia dla nauczycieli, ponadto czy określnie w okresie 4 tygodni poprzedzających szkolenia dla uczniów oznacza, że w tym czasie mają się zamknąć szkolenia dla nauczycieli bez względu na zaplanowaną liczbę godzin?
Szkolenie stacjonarne indywidualne lub grupowe nauczyciela odbywa się w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie poprzedzające zajęcia szkoleniowe dla uczniów. Liczba godzin zajęć oraz ich częstotliwość są ustalane przez wnioskodawcę (np. z uwagi na różne początkowe kompetencje nauczycieli).
Czy Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu musi zostać zastosowany w pełnym zakresie w odniesieniu do wszystkich uczestników szkolenia, bez względu na ich poziom zaawansowania na wstępie?
Rozpoczynając realizację projektu, beneficjent powinien przeprowadzić sformalizowane i udokumentowane badanie początkowego poziomu kompetencji nauczycieli oraz uczniów.

Warunkiem dostępowym dla udziału w projekcie dla nauczyciela lub innej osoby dorosłej  jest posiadanie kompetencji podstawowych  określonych w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu. Natomiast nie określono ściśle minimalnego poziomu kompetencji, które powinien posiąść nauczyciel na tym etapie,  pozostawiając wnioskodawcy dowolność co do ilości i częstotliwości zajęć, w ramach których ma to nastąpić (np. z uwagi na różne początkowe kompetencje nauczycieli). Niemniej jednak zakres szkolenia prowadzonego na tym etapie powinien prowadzić do osiągania przez nauczyciela kompetencji określonych w Standardzie i wstępnego przygotowania nauczyciela do prowadzenia zajęć z uczniami w sposób pozwalający na nabycie przez uczniów kompetencji określonych w Standardzie.

Czy sprzęt komputerowy możemy też przekazywać osobom dodatkowo przeszkolonym (pracownicy bibliotek, ośrodków kultury itp.)?

Komputery lub tablety są przekazywane wyłącznie nauczycielom, którzy w II etapie szkoleń prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z wykorzystaniem przekazanego sprzętu.
Zgodnie z udzieloną przez Państwa odpowiedzią, osobom dodatkowo przeszkolonym (pracownicy bibliotek, ośrodków kultury itp.) nie przysługuje sprzęt komputerowy. Wychodzimy z założenia, że szkoląc pracowników ww. instytucji z nauki programowania i mając na względzie trwałość projektu, niezbędne jest przekazanie beneficjentom  podstawowych narzędzi dydaktycznych, dzięki którym będą oni mogli przekazać nabytą wiedzę. Czy w związku z powyższy za koszt kwalifikowalny uznawane będą klocki, które służą jako pomoc dydaktyczna w nauce programowania dzieci?
W opisie kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 3 wskazano, iż opis planowanych działań „zapewnia pozostawienie sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia (w szczególności komputerów, tabletów, robotów) oraz materiałów i pomocy dydaktycznych jako wyposażenia szkoły publicznej biorącej udział w projekcie lub w innej szkole publicznej zlokalizowanej na obszarze realizacji projektu oraz wskazuje sposób wyboru szkół/ szkoły, w których po zakończeniu projektu pozostanie sprzęt zapewniający jego przekazanie w pierwszej kolejności do placówek, które nie otrzymały sprzętu komputerowego w ramach innych projektów dofinansowanych ze środków UE.”.

W świetle tego zapisu materiały i pomoce dydaktyczne są kwalifikowalne lecz powinny po zakończeniu projektu pozostać w szkole publicznej.

Jakie wymagania formalne powinien spełniać trener? Czy może to być osoba spoza ośrodka doskonalenia nauczycieli zatrudniona np. w szkole, z którą ośrodek współpracuje realizując szkolenia dla nauczycieli? Czy do dokumentacji konkursowej należy dołączyć CV trenerów, deklarację współpracy?

Instytucja Organizująca Konkurs nie ustaliła wymagań formalnych co do trenerów prowadzących zajęcia. Decyzja o tym czy powierzy zadania swoim pracownikom czy zatrudni osoby spoza jednostki leży w gestii wnioskodawcy. Kluczowe jest, aby trenerzy posiadali odpowiednie umiejętności, które pozwolą na przeprowadzenie zajęć. Zakres szkolenia prowadzonego na tym etapie powinien prowadzić do osiągania przez nauczyciela kompetencji określonych w „Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu” i wstępnego przygotowania nauczyciela do prowadzenia zajęć z uczniami w sposób pozwalający na nabycie przez uczniów kompetencji określonych w „Standardzie…”.

Wnioskodawca nie przedkłada wraz wnioskiem o dofinansowanie dokumentów potwierdzających kompetencje trenerów. Informacja na temat potencjału kadrowego wnioskodawcy, który będzie zaangażowany w realizację projektu, rozumianego jako zespół ludzi i ich zakres czynności wykonywanych w ramach realizacji projektu oraz doświadczenie, jest umieszczana w pkt. 6 wniosku o dofinansowanie projektu.

28.09.2016

Czy w związku z celem krótkookresowym interwencji, jakim jest: rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej umożliwiających prowadzenie tzw. zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-3 zajęcia praktyczne, prowadzone w ramach projektu przez nauczyciela dla uczniów kl.1-3 wspólnie z trenerem również muszą się odbywać poza zajęciami lekcyjnymi (np. zajęciami komputerowymi)? Pracując nad wstępną koncepcją prowadzenia zajęć zakładaliśmy, że zajęcia te prowadzone będą w trakcie zajęć lekcyjnych, oczywiście z uwzględnieniem podstawy programowej danej klasy.

Zgodnie z brzmieniem zapisów standardu i kryteriów wyboru projektów dla działania 3.2 POPC zajęcia dla uczniów klas 1-3 prowadzone są w trybie pozalekcyjnym, jako nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 4 to „Wsparcie nauczycieli po zakończeniu kursu”, natomiast w treści opis u tego kryterium wskazuje się, że „Wsparcie musi odbywać się w okresie co najmniej 6m-cy po zakończeniu projektu”. Jak należy rozumieć tę rozbieżność? Czy oznacza to np., że jeśli harmonogram projektu przewiduje jego realizację w okresie 30 maksymalnie dopuszczalnych miesięcy, to czy należy przewidzieć dodatkowe 6 miesięcy wsparcia. Jak wówczas rozliczyć projekt (jeśli trener ma np. prowadzić dodatkowe kursy czy webinaria  po zakończeniu projektu, jak po okresie realizacji projektu rozliczyć jego wynagrodzenie?) 

Opis kryterium brzmi: „Wsparcie nauczycieli po zakończeniu kursu”, a zatem podstawowym zdarzeniem w sytuacji nauczyciela jest ukończenie przez niego kursu. Jest to punkt w czasie, od którego jeszcze przez 6 miesięcy powinien on korzystać z mentoringu. Może się zdarzyć, że projekt przewidziany na 30 miesięcy obejmie kursy dla nauczycieli, które kończyć się będą np. w 28 miesiącu projektu. Oznacza to, że opieka mentorska wykroczy 4 miesiące poza okres realizacji projektu. Jeśli kurs zakończy się w 30 miesiącu realizacji projektu to opieka mentorska powinna trwać tak jak dla wszystkich innych 6 miesięcy. W tym wypadku będzie to 6 miesięcy po zakończeniu projektu. W przypadku, gdy wydatki ponoszone po zakończeniu okresu kwalifikowalności dla danego projektu nie są wydatkami kwalifikowanymi i powinny być sfinansowane ze środków własnych beneficjenta.

20.10.2016

Czy otwarty dostęp należy również zagwarantować dla stworzonych przez trenerów scenariuszy zajęć dla nauczycieli?

 Tak, otwarty dostęp powinien dotyczyć wszystkich materiałów dydaktycznych wytworzonych w trakcie realizacji projektu.

Czy w ramach projektu szkolenia dla nauczycieli mogą być prowadzone w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli? I jeśli tak, to czy w związku z tym placówka ta może się w ramach projektu doposażyć w pracownię komputerową / tabletową?

Szkolenia dla nauczycieli mogą być prowadzone w siedzibie publicznej placówki doskonalenia nauczycieli zlokalizowanej na obszarze objętym wsparciem. Wnioskodawca może kwalifikować sprzęt niezbędny do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli i dzieci, ale cały zakupiony w projekcie sprzęt (z wyjątkiem tabletów/laptopów przekazanych nauczycielom) wykorzystywany do prowadzenia zajęć musi być po zakończeniu realizacji projektu przekazany do szkół z obszaru realizacji projektu (kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 3). W związku z czym ten sprzęt nie będzie mógł pozostać w placówce doskonalenia nauczycieli.

Czy szkolenie stacjonarne należy rozumieć jako szkolenie na miejscu (a nie poprzez np. e-learning), czy jako zajęcia w ciągu tygodnia?

Szkolenie stacjonarne jest rozumiane jako szkolenie na miejscu, z osobistym udziałem trenera prowadzącego zajęcia.

Czy  w okresie 4 tygodni przewidzianym w warunkach konkursu jako czas szkolenia stacjonarnego nauczycieli można zastosować metodę blended learning i obok zajęć stacjonarnych realizować także elementy szkolenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej?

Nie, w treści kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 3 wskazano, że zakres planowanych działań w projekcie obejmuje stacjonarną indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych, medialnych, programowania i nauczania programowania, w związku z czym, w ramach projektu kwalifikowalne są wyłącznie koszty szkoleń stacjonarnych.

Obecnie opracowaliśmy scenariusze zajęć na zajęcia dla uczniów 15 spotkań x 2h. Scenariusze można realizować na zajęciach z uczniami kl. I, II i III, niemniej trzeba modyfikować zadania poprzez dostosowanie poziomu łatwości/trudności np. układanie puzzli (puzzle proste dla ucznia I klasy i zdecydowanie trudniejsze dla ucznia III) klasy, niemniej samo polecenie zadania jest takie samo w dla wszystkich uczniów. Czy nauczyciele mogą modyfikować scenariusze zajęć, dostosowując je do poziomu swoich uczniów, zachowując logikę zajęć? Czy dostosowanie scenariuszy zajęć jest możliwe w ramach czasu udziału w zajęciach kursowych z nauki programowania, w którym uczestniczą nauczyciele w ramach projektu?

Co do zasady każdy projekt który uzyska dofinansowanie musi być zrealizowany zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie projektu, zaś zmiany w zakresie jego realizacji będą odbywały się w trybie opisanym w § 19 „Zmiany w projekcie” w umowie o dofinansowanie (wzór umowy dostępny jest na stronie ogłoszenia o konkursie), na wniosek beneficjenta i po zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą.

Wnioskodawca, identyfikując pewne ryzyka (np. z realizacją podstawy programowej określonej w scenariuszu) powinien uwzględnić je w koncepcji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie tak, aby nie było konieczności dokonywania zmian w projekcie zaraz po jego starcie. Wnioskodawca powinien w szczególności opracować scenariusze odpowiednio dostosowane do grupy docelowej.

Ponadto należy odróżnić zmianę założeń samego scenariusza, kiedy mamy do czynienia z faktyczną modyfikacją założeń scenariusza i projektu od zmiany polegającej na doraźnym dostosowaniu toku zajęć połączonej z umiejętnością reagowania nauczyciela na problemy uczniów związane np. ze zrozumieniem przedstawianych zagadnień przez niektórych uczniów podczas zajęć. W tym pierwszym przypadku zmiana będzie musiała zostać zaakceptowana przez Instytucję Pośredniczącą. Druga będzie działaniem ad hoc ze strony nauczyciela aby stworzyć jednakowe szanse przyswojenia zagadnień wszystkim uczniom.

Mając powyższe na uwadze, decyzja dotycząca tego czy i w jakim zakresie możliwe będzie modyfikowanie scenariusza, każdorazowo będzie uzależniona od zapisów wniosku o dofinansowanie, skali problemu i szczegółów proponowanych zmian.

Czy przeprowadzenie jednych, związanych tematycznie z celem projektu zajęć dla uczniów poza głównym miejscem ich prowadzenia, musi się odbyć koniecznie na terenie gminy wiejskiej, bądź miejsko-wiejskiej?

Dokumentacja konkursowa nie nakłada ograniczenia w tym zakresie w odniesieniu do realizacji zajęć, które odbywają się poza głównym miejscem realizacji projektu.

Czy wskazane jest wcześniejsze pozyskanie zgody rodziców na udział w zajęciach pozalekcyjnych?

Tak, jeśli wynika to z obowiązujących przepisów, natomiast dokument ten nie jest załączany do wniosku o dofinansowanie, lecz powinien pozostawać w dokumentacji gromadzonej przez beneficjenta.

Na str. 4 „Standardu wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu”, w akapicie drugim wskazana jest min. i max. wielkość grupy uczniów, następnie wspomniane jest, że „grupy mniejsze niż 16 osób mogą być tworzone tylko w wyjątkowych przypadkach”. Czy należy rozumieć ten zapis, jako konieczność tworzenia grup liczących dokładnie 16 osób?

 W związku z cytowanymi zapisami Standardu… Wnioskodawca co do zasady powinien tworzyć grupy liczące dokładnie 16 osób, a wszelkie odstępstwa w postaci mniejszych lub większych grup mogą wystąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

27.10.2016

Czy jest możliwe podzlecenie realizacji szkoleń innemu podmiotowi (wtedy Beneficjent zająłby się koordynowaniem szkoleń w różnych obszarach NUTS3)?

Co do zasady zlecanie zadań podmiotom zewnętrznym jest możliwe, jeśli jest uzasadnione z punktu widzenia realizacji projektu, natomiast nie może ono dotyczyć zatrudnienia trenerów do prowadzenia szkoleń.

Zgodnie z kryterium merytorycznym obligatoryjnym nr 2 (Potencjał Wnioskodawcy) „weryfikacji podlega, czy wnioskodawca dysponuje potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym prawidłową realizację projektu w odniesieniu do zaplanowanych działań. W szczególności weryfikacji podlega doświadczenie i kompetencje kadry trenerskiej, którą dysponuje wnioskodawca”.

Ponadto, trenerzy w ramach konkursu 3.2 są zaliczani do personelu projektu i są wykazani w kategorii Szkolenia – Personel, natomiast pozostałe koszty związane z realizacją szkoleń wykazywane są w kategorii Organizacja szkoleń. Zapisy dokumentu Zasady kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 POPC jednoznacznie wskazują, że „personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych horyzontalnych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Tym samym trenerzy mogą być zatrudnieni w projekcie przez beneficjenta jedynie w ww. formach.


Kwalifikowalność wydatków


01.09.2016

Gdzie znajduje się załącznik wskazujący maksymalne stawki za sprzęt / usługę w projekcie?

Instytucja Organizująca Konkurs nie ustaliła maksymalnych stawek za zakup sprzętu oraz usług w projekcie, z wyjątkiem kosztu zakupu tabletu lub komputera dla nauczyciela. Maksymalna wartość w/w sprzętu możliwa do rozliczenia w projekcie wynosi 1500 zł/ szt.

W przypadku zakupu sprzętu ustalony został także limit dla wartości całego sprzętu w projekcie, który wynosi nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Należy również zauważyć, że wszystkie wydatki ponoszone w projekcie powinny być niezbędne do jego realizacji, poniesione w sposób efektywny i racjonalny z zachowaniem odpowiednich procedur wyboru wykonawców/dostawców.

Czy wnioskodawca może dla realizacji części swoich działań zlecić je podwykonawcy?

Takie działanie jest dopuszczalne jeśli jest uzasadnione z punktu widzenia realizacji projektu.

Jakie wydatki mogą być kwalifikowane w tym projekcie (mam tutaj na myśli m.in. oprogramowanie, laptopy, tablety, specjalistyczne szafy tabletowe zamykane, instalacja i urządzenia Wi-Fi, doprowadzenie łącza światłowodowego do budynku, szkolenia nauczycieli)?

W ramach realizacji projektu kwalifikowalne są m.in.:

koszty wynagrodzenia trenerów prowadzących szkolenia jak również zakup niezbędnego sprzętu teleinformatycznego obejmującego komputer stacjonarny lub  przenośny,  tablet,  oraz  zakup  lub  najem  sprzętu  obejmującego  terminal,  projektor multimedialny,  robot,  drukarkę  3D  lub  inne  niezbędne  narzędzia  służące  jako  pomoce dydaktyczne, z wyłączeniem tablic multimedialnych, innych drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, telefonów, czytników e-booków (i innych formatów), w tym dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wysokości nieprzekraczającej łącznie 25% wydatków kwalifikowalnych projektu.

W konkursie nie są kwalifikowalne wydatki związane z doprowadzeniem łącza światłowodowego czy zakupem i instalacją urządzeń WiFi.

Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych wskazano w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Czy kosztem kwalifikowalnym będzie koszt przygotowania scenariuszy szkoleń, które muszą być przygotowane przed rozpoczęciem realizacji projektu?

Tak, koszty przygotowania scenariuszy mogą być kwalifikowalne w projekcie, pod warunkiem ich poniesienia w okresie kwalifikowalności wydatków w projekcie. Zgodnie z opublikowanym wzorem umowy o dofinansowanie projektu okres kwalifikowalności wydatków może rozpocząć się najwcześniej w dniu 23.06.2016 r.
Czy ze stwierdzenia zawartego w Zasadach kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata2014-2020: „Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi są kwalifikowalne w ramach działania 3.2 POPC do wysokości 1% wydatków ” wynika, że mowa jest o wydatkach w całym projekcie (dofinansowanie + wkład własny) czy też wydatkach dofinansowanych?
W Zasadach kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wskazano, że koszty poniesione na działania informacyjno-promocyjne mogą być rozliczone w wysokości nieprzekraczającej łącznie 1% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Oznacza to, iż limit jest liczony w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych projektu, czyli z uwzględnieniem wkładu własnego.

Proszę o szczegółowe wyjaśnienie kwestii cross-financingu w tym konkursie.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych  dla POPC w działaniu 3.2 nie jest przewidziany cross-financing.

28.09.2016

Czy w ramach realizacji projektu możliwy jest zakup komputera lub tabletu dla uczniów objętych projektem?

Komputery lub tablety są przekazywane wyłącznie nauczycielom, którzy w II etapie szkoleń prowadzą zajęcia praktyczne dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z wykorzystaniem przekazanego sprzętu.

Czy można zakupić sprzęt do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, który będzie elementem dalszych szkoleń?

Nie ma takiej możliwości, a wynika to z kryterium merytorycznego obligatoryjnego nr 3 (tiret 5), na podstawie którego weryfikacji podlega czy wnioskodawca „zapewnia pozostawienie sprzętu zakupionego w projekcie, przy pomocy którego prowadzono szkolenia (w szczególności komputerów, tabletów, robotów) oraz materiałów i pomocy dydaktycznych jako wyposażenia szkoły publicznej biorącej udział w projekcie lub w innej szkole publicznej zlokalizowanej na obszarze realizacji projektu oraz wskazuje sposób wyboru szkół/ szkoły, w których po zakończeniu projektu pozostanie sprzęt zapewniający jego przekazanie w pierwszej kolejności do placówek, które nie otrzymały sprzętu komputerowego w ramach innych projektów dofinansowanych ze środków UE. Sprzętu nie wolno rozdzielać pomiędzy szkoły w ilości mniejszej niż niezbędna do prowadzenia zajęć grupy uczniów (i nauczyciela) w standardzie analogicznym jak w toku realizacji projektu.”

Czy w ramach konkursu dofinansowane mogą zostać pracownie informatyczne w szkołach podstawowych, w których to odbywały by się szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie o jakim mowa poddziałaniu 3.2.?

W Zasadach kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020 wskazano, że w ramach realizacji projektu kwalifikowalne są koszty zakupu niezbędnego sprzętu teleinformatycznego obejmującego komputer stacjonarny lub  przenośny,  tablet,  oraz  zakup  lub  najem  sprzętu  obejmującego  terminal,  projektor multimedialny,  robot,  drukarkę  3D  lub  inne  niezbędne  narzędzia  służące  jako  pomoce dydaktyczne, z wyłączeniem tablic multimedialnych, innych drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, telefonów, czytników e-booków (i innych formatów), w tym dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wysokości nieprzekraczającej łącznie 25% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Jednocześnie kryterium merytoryczne obligatoryjne nr 3 Zakres planowanych działań określa warunki pozostawienia sprzętu w szkołach po zakończeniu projektu.

Czy laptop/tablet, który ma otrzymać nauczyciel, może być przekazany szkole w formie darowizny z przeznaczeniem do wykorzystania przez konkretnego nauczyciela?

 Przekazanie w formie darowizny może stanowi zagrożenie dla dopełnienia obowiązków związanymi z zachowaniem trwałości. W przypadku dokonania darowizny beneficjent traci jakiekolwiek prawo do dysponowania sprzętem i przekazuje taki sprzęt sfinansowany ze środków publicznych osobie fizycznej. Taki laptop/tablet przechodzi w całości na własność nauczyciela, a beneficjent nie ma możliwości kontroli sposobu jego wykorzystania. Założeniem tego konkursu jest wyposażenie nauczyciela w umiejętności oraz niezbędny sprzęt do kontynuowania nauczania programowanie także po zakończeniu wsparcia z projektu.

Tym samym, zasadne jest przekazanie sprzętu w formie umowy użyczenia, która nie wiąże się z przeniesieniem prawa własności na nauczyciela, lecz pozwala mu na użytkowanie sprzętu na warunkach określonych w umowie użyczenia.

Nauczyciele powinni zobowiązać się do wykorzystywania sprzętu do dalszego podnoszenia kompetencji w zakresie programowania oraz do prowadzenia zajęć z uczniami, w której uczą.

Kogo zaliczamy do personelu projektu, którego wynagrodzenie możemy zaliczyć do zarządzania projektem (10% – wydatków kwalifikowanych)?

Do personelu projektu, który powinien zostać przypisany do kategorii „Zarządzanie projektem – personel” należy zaliczyć osoby mające w swoim zakresie obowiązków zadania związane z koordynowaniem lub zarządzaniem projektem i jego rozliczenie, o ile ich zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu.

Z jakich kosztów: pośrednich czy bezpośrednich można finansować koordynatora projektu?

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wskazują, że koszty pośrednie to koszty niezbędne do  realizacji   projektu, ale  nie  dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu.

Ponadto, zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Koszty pośrednie mogą obejmować wydatki w szczególności związane z:

wynagrodzeniem  osób  zaliczających  się  do  personelu  wsparcia,  czyli  osób zaangażowanych w obsługę techniczną projektu, w tym obsługę kadrową, prawną, administracyjną, sekretariat i kancelarię, księgowość i realizujące także inne działania

niezwiązane z merytorycznym wdrażaniem projektu.

W związku z tym, nie jest możliwe rozliczanie wynagrodzenia koordynatora projektu w kosztach pośrednich, gdyż jego zadania są bezpośrednio związane z realizacją celu projektu. Nie jest on także osobą, którą można zakwalifikować jako personel wsparcia.

Od jakich kosztów  liczymy 5% kosztów pośrednich?

Koszty pośrednie rozliczane  według  stawki  ryczałtowej  stanowią 5%  bezpośrednich kwalifikowalnych  kosztów  związanych z  zaangażowaniem  personelu  projektu.

Wypełniając wniosek w generatorze wniosków aplikacyjnych, formularz wyliczy wysokość przysługującego ryczałtu, w oparciu o bezpośrednie kwalifikowane koszty związane z zaangażowaniem personelu projektu, które zostaną zaplanowane przez wnioskodawcę w kategoriach: „Zarządzanie projektem – Personel”, „Szkolenia – Personel” oraz „Inne usługi – Personel”.

Natomiast w przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, wartość 5% powinna zostać wyliczona przez wnioskodawcę od bezpośrednich kwalifikowalnych  kosztów projektu.

Czy 5% wkład własny może być również wniesiony w formie rzeczowej?

Wkład własny może być wniesiony w formie rzeczowej (niepieniężnej). Mówią o tym Zasady kwalifikowania wydatków dla działania 3.2 POPC (zał. 7 do Regulaminu konkursu), zgodnie z którym za kwalifikowalny uważa się „wkład niepieniężny, wyłącznie jako pokrycie wkładu własnego beneficjenta, na zasadach określonych w niniejszych Zasadach pod warunkiem wskazania informacji dotyczących poszczególnych pozycji wkładu niepieniężnego we wniosku o dofinansowanie oraz umowie o dofinansowanie”.

Czy gmina – partner – która będzie wnosiła wkład własny, musi być upoważniona do dokonywania wydatków w projekcie?

Tak. Jest to niezbędne do przedstawienia wydatków Partnera projektu w formularzu wniosku o dofinansowanie.*

*04.01.2017 r. Aktualizacja odpowiedzi – Nie, zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wskazują, że „wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy”. Wytyczne umożliwiają zatem, aby majątek, z którego wnoszony jest wkład własny należał do „innego podmiotu” niż beneficjent, przy czym nie określono, że podmiot ten musi być partnerem lub podmiotem upoważnionym do dokonywania wydatków, o których mowa w definicji beneficjenta Wytycznych.

Czy w ramach projektu jest możliwość wykazania jako wkładu własnego Wnioskodawcy  sprzętu, treści, usług itp. pozyskanych przez Wnioskodawcę od firm?

Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, przy czym wkład własny wnoszony z majątku innych podmiotów dotyczy partnerów projektu.*

*04.01.2017 r. Aktualizacja odpowiedzi – zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej istnieje możliwość wnoszenia przez beneficjentów wkładu niepieniężnego pochodzącego ze składników majątkowych podmiotów niewskazanych we wniosku o dofinansowanie jako partnerzy lub podmioty upoważnione do dokonywania wydatków w projekcie.

20.10.2016

W jakiej kategorii wydatków powinien zostać wskazany specjalista ds. informacji i promocji, odpowiedzialny za prowadzenie działań promocyjnych projektu?

Taką osobę należy rozliczać w kategorii Zarządzanie projektem – personel.

Czy wkład niepieniężny może być wniesiony w formie kosztów eksploatacji/utrzymania  sal szkół, w których realizowane będą szkolenia uczniów?

Fakt uwzględnienia w katalogu wydatków niekwalifikowalnych kosztów wynajmu sal na szkolenia uczniów  oznacza, że finansowanie wynajmu sal w formie kosztów eksploatacji /utrzymania sal jako wkład niepieniężny nie może być również uznane za kwalifikowalne w projekcie.

Czy obsługa administracyjna szkoleń przez pracownika partnera lub lidera (pracownik niebędący kadrą zarządzającą, ani merytoryczną), może być uznana za koszt kwalifikowalny?

W ramach konkursu możliwe jest zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za kwestie związane z administracyjną obsługą szkoleń. Zasadność zaangażowania oraz wysokość wynagrodzenia takiej osoby podlega ocenie przez Komisję Oceny Projektów.

Czy 5% wkład własny może być wniesiony w postaci wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią na rzecz uczestników danego projektu, np. wkład wnoszony przez szkołę w przypadku kursów dla nauczycieli w formie wynagrodzenia nauczyciela skierowanego na kurs (zgodnie z podrozdziałem 8.8 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020)?

Nie, takie rozwiązanie nie jest dopuszczalne w tym konkursie, mając na uwadze, że Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wskazują, iż koszt wynagrodzeń nauczycieli jest niekwalifikowalny.

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że zapisy całego rozdziału 8 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 dotyczą wyłącznie projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koszty dojazdu trenera na zajęcia rozliczane w ramach delegacji planujemy rozliczać wg zasad obowiązujących w naszej publicznej instytucji wg przelicznika 0,8358 na kilometr. Czy taka forma będzie kwalifikowalna?

 W przypadku gdy wydatki związane z dojazdami zostaną poniesione zgodnie m.in. z wnioskiem o dofinansowanie, wiążącymi strony umowami, obowiązującymi przepisami prawa i Zasadami kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 to wydatek poniesiony w ten sposób może być uznany za kwalifikowalny w ramach projektu.

Szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów planujemy organizować w miejscu pracy lub jak najbliżej tego miejsca. Może jednak zaistnieć konieczność pewnych dojazdów. Jaką formę rozliczenia, która będzie kwalifikowalna, można wówczas przyjąć?

Przyjęta przez Wnioskodawcę forma rozliczeń dojazdów musi być zgodna z Zasadami kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz powinna uwzględniać specyfikę i liczebność poszczególnych grup, lokalizacje szkoleń, miejsce zamieszkania uczestników itp. Tym samym do Wnioskodawcy należy wybór określonej form rozliczenia dojazdu i jej uzasadnienie we wniosku o dofinansowanie, który następnie podlega ocenie przez zewnętrznego eksperta.

Czy kwalifikowalnym wydatkiem będą dodatkowe godziny pracy trenera przeznaczone na omówienie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela z uczniami?

Zgodnie z obowiązującymi kryteriami w ramach konkursu 3.2 Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dwóch etapów szkoleń oraz zapewnienia nauczycielom wsparcia trenera oraz forum wymiany informacji i doświadczeń na etapie prowadzenia zajęć. W związku z tym, wsparcie dla nauczycieli (np. w zakresie omawiania zajęć z uczniami) powinno być ujęte w umowie z trenerem i opisane w jego zakresie obowiązków.

Mając na uwadze konieczność świadczenia usług wsparcia dla beneficjentów po zakończeniu realizacji projektu, czy istnieje możliwość, aby umowa dotycząca dostarczenia portalu i usługi hostingu zakupionego do realizacji projektu obejmowała również okres świadczenia wsparcia i związane z nim koszty jako koszty kwalifikowane?

Wydatki na działania przewidziane i realizowane po zakończeniu projektu są niekwalifikowalne i Beneficjent powinien ponieść je z własnych środków.

Czy gwarancja lub usługa suportu na okres trwałości projektu związana ze sprzętem i oprogramowaniem przekazywanym beneficjentom będzie kosztem kwalifikowanym? Wnioskodawca chciałby przyjąć taki model, aby przy zakupie sprzętu dla beneficjentów dostawca środków trwałych zapewnił gwarancje i wsparcie dla sprzętu i oprogramowania na cały okres projektu i jego trwałości tak, aby beneficjenci mieli jak najbardziej korzystne wsparcie w zakresie sprzętu i oprogramowania.

 Okres obowiązywania gwarancji nie powinien odbiegać od standardowo przyjętych okresów dla danego rodzaju sprzętu. Zakup wydłużonej gwarancji wykraczającej znacząco poza okres realizacji projektu może być uznany za wydatek ekonomicznie nieuzasadniony i tym samym niekwalifikowalny w ramach projektu. Jednocześnie wsparcia techniczne sprzętu jest kwalifikowalne jedynie w okresie realizacji projektu i w zakresie zrealizowanego w tym czasie wsparcia. W przypadku oprogramowania używanego w projekcie, zakup licencji w wyjątkowych przypadkach jest możliwy na okres dłuższy niż graniczny termin realizacji projektu, gdy wynika to z przyjętego w umowie licencyjnej standardowego okresu obowiązywania danej licencje, którą zakupiono w okresie realizacji. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że nieuprawnione jest planowanie oraz finansowanie z budżetu projektu wydatków dotyczących okresu trwałości, ponieważ do obowiązków Beneficjenta należy utrzymanie okresu trwałości projektu i zapewnienie środków  na ten cel.

Czy w ramach realizacji projektu dopuszczone będą inne formy zatrudnienia trenerów niż umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna zawarta bezpośrednio z trenerem? Np. czy w ramach realizacji projektu Wnioskodawca będzie mógł zawrzeć umowę z firmą zatrudniającą trenerów do prowadzenia szkoleń na zasadzie udzielenia zasobów tej firmy (trenerzy zatrudnieni w firmie, ale świadczący szkolenie na rzecz beneficjentów projektu – rozliczenie pracy trenerów przez fakturę z firmy zewnętrznej przy uwzględnieniu stawki godzinowej pracy trenera)?

Trenerzy w ramach konkursu 3.2 POPC są zaliczani do personelu projektu. Zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w działaniu 3.2 „personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). Tym samym trenerzy mogą być zatrudnieni w projekcie jedynie w ww. formach.

Czy zarządzanie projektem może zostać zlecone jednostce zewnętrznej? Tj. czy Wnioskodawca będzie mógł w ramach 10% wydatków kwalifikowanych zakupić usługę zarządzania projektem, czy będzie musiał zarządzanie projektem realizować samodzielnie zatrudniając do tego dedykowane osoby (na umowę o prace lub umowę cywilnoprawną)?

Informujemy, że nie jest możliwe zlecenie jednostce zewnętrznej zadania polegającego na zarządzaniu projektem, ponieważ za realizację projektu odpowiada Wnioskodawca (Lider), który składając wniosek o dofinansowanie wskazuje zgodnie z Instrukcja wypełniania wniosku o płatność str. 22 „potencjał kadrowy Wnioskodawcy i partnerów, który będzie zaangażowany w realizację projektu (tj. zespół ludzi i ich zakres czynności wykonywanych w ramach realizacji projektu oraz doświadczenie)”.

Czy w zakresie możliwości rozliczania jako kosztu amortyzacji posiadanego przez Wnioskodawcę sprzętu Wnioskodawca poprawnie rozumie zapis, że przez okres realizacji projektu Wnioskodawca może rozliczyć koszt amortyzacji sprzętu używanego do realizacji projektu adekwatnie do czasu trwania projektu i stawki amortyzacyjnej za dany sprzęt (oprogramowanie) nawet, jeżeli księgowy okres amortyzacji danego sprzętu już się zakończył?

W sytuacji, gdy księgowy okres amortyzacji danego sprzętu już się zakończył i jego wartość została umorzona i tym samym w księgach rachunkowych nie wykazują już Państwo amortyzacji danego środka, to nie ma możliwości rozliczania w ramach projektu amortyzacji takiego sprzętu na zasadach określonych w podrozdziale 6.12 ww. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020


Wniosek o dofinansowanie


01.09.2016

Proszę o wyjaśnienie zapisu „w siedzibie IOK” w art. 6 ust 4. pkt b regulaminu – czy to oznacza, że podpisanie wniosku podpisem elektronicznym ma się odbyć w siedzibie CPPC?

Wyrażenie „w siedzibie IOK” odnosi się do miejsca złożenia podpisanego uprzednio podpisem elektronicznym wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy powinien zostać nagrany na nośnik elektroniczny a następnie dostarczony osobiście lub wysłany do siedziby IOK.

28.09.2016

Jakie dokumenty powinna załączyć do wniosku gmina posiadająca status partnera?

Wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający kwalifikowalność podmiotu do występowania w projekcie w roli partnera ( w przypadku Gminy np. Statut Gminy).

Czy partnerzy powinni upoważnić Wnioskodawcę do złożenia wniosku i odpowiednie upoważnienia należy do niego załączyć?

Nie ma takiego obowiązku.

Czy istnieje jakieś ograniczenie co do wielkości przesyłanych załączników do wniosku? Jeśli tak, to ile ono wynosi?

Łączna wielkość wszystkich załączników wysyłanych za pośrednictwem platformy ePUAP nie może przekroczyć 500 MB

(przesyłanych za pomocą ePUAP w przypadku awarii aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0302.cppc.gov.pl).*

Składając wniosek o dofinansowanie za pomocą aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0302.cppc.gov.pl, łączna wielkość wszystkich załączników wysyłanych za pośrednictwem aplikacji nie może sumarycznie przekroczyć 400 MB.*

* 04.01.2017 r. Aktualizacja odpowiedzi – w nawiązaniu do zmiany Regulaminu konkursu z dnia 30.12.2016 r.

Proszę o wyjaśnienie art. 6 pkt 4 regulaminu, dotyczącego form składania wniosku:

czy ustęp „a” oznacza, że wniosek należy złożyć przez ePUAP (zalogować się i wybrać odpowiednią usługę)?

Tak. Ustęp a) oznacza, że wniosek można złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC na ePUAP (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab32popc).

Zgodnie z aktualizacją Regulaminu konkursu z dnia 30.12.2016 r. zmianie uległ ustęp a) wniosek można złożyć za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0302.cppc.gov.pl, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 5 i 9 regulaminu.*

czy ustęp „b” oznacza, że należy skorzystać z generatora wniosków, a następnie wniosek wraz z załącznikami zgrać na nośnik elektroniczny i podpisać bezpiecznym certyfikatem?

Ustęp b) oznacza że drugą formą w jakiej można złożyć wniosek o dofinansowanie jest forma elektroniczna (ale wysłana przesyłką rejestrowaną np. pocztą tradycyjną) zgrana na nośnik elektroniczny np. CD, DVD i podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym (plik z podpisem elektronicznym np. XAdES wówczas również nagrywamy na nośniku).

Zgodnie z aktualizacją Regulaminu konkursu z dnia 30.12.2016 r. zmianie uległ ustęp b) wniosek można złożyć w wersji papierowej (1 wersja papierowa oraz tożsama z nią 1 wersja na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD zablokowanej do edycji) w siedzibie IOK, o której mowa w § 3 ust. 1.*

Należy także nadmienić, że niezależnie od sposobu wysyłki, wnioskodawca musi zawsze korzystać z generatora wniosków o dofinansowanie, w celu przygotowania wniosku.

* 04.01.2017 r. Aktualizacja odpowiedzi – w nawiązaniu do zmiany Regulaminu konkursu z dnia 30.12.2016 r.

20.10.2016

W jaki sposób możliwe jest dodanie załączników do wniosku w generatorze?

Załączniki nie są dołączane bezpośrednio w generatorze wniosków. W formularzu wniosku o dofinansowanie można jedynie zawrzeć opis przekazywanych załączników do wniosku. W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany za pośrednictwem platformy ePUAP załączniki należy dołączyć na platformie ePUAP jako załączniki do pisma przewodniego. Dokładny opis możliwych form i sposobów składania wniosku o dofinansowanie został opisany w aktualnie obowiązującej instrukcji wypełniania wniosku (zał. 3) dostępnej na stronie internetowej CPPC pod adresem: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-2/ .

Łączna wielkość wszystkich załączników wysyłanych za pośrednictwem platformy ePUAP nie może przekroczyć 500 MB.

Czy istnieją ograniczenia ilości znaków stosunku do Koncepcji realizacji projektu?

 Nie, nie przewidziano limitu znaków w Koncepcji realizacji projektu. Ograniczenie co do objętości dotyczy tylko punktu Uzasadnienie wykonalności projektu.

Uzasadnienie nie powinno przekraczać 2 str. A4 tekstu i nie odnosi się do części opisu ww. kryterium dot. weryfikacji harmonogramu realizacji projektu.


Trwałość projektu


Z jakich zapisów wynika wymóg zachowania trwałości w ramach projektów w działaniu 3.2 POPC?

 Okres trwałości wynika z art. 71 Rozporządzenia ogólnego ( rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i  Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.) oraz wzoru umowy o dofinansowanie dla działania 3.2 POPC i wynosi 3 lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz 5 lat w przypadku pozostałych podmiotów. Należy pamiętać, że w przypadku działania 3.2 POPC 3 i 5-letni okres trwałości będzie miał zastosowanie jedynie w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych.

Dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu– wersja obowiązująca

29.07.2016

17.11.2016

30.12.2016

21.04.2017

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020– wersja obowiązująca

26.07.2016

29.09.2016

29.11.2016

23.12.2016

29.12.2016

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 29.07.2016
  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca 27.09.2016
  zał. 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 29.07.2016
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja obowiązująca

29.07.2016

02.11.2016

30.12.2016

16.01.2017

4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca

29.07.2016

27.10.2016

06.12.2016

  zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

zał.5 – Wzór harmonogramu płatności

zał. 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność

zał. 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

zał. 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu

zał. 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

zał. 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów

zał. 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu

zał. 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

zał. 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

zał. 13a – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego w przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych

zał. 14 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

zał. 15 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

zał. 16 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

zał. 17 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

29.07.2016
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 23.06.2016
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca

10.04.2015

19.09.2016  

7. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.07.2016
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu 29.07.2016
 9. Deklaracja udziału w Projekcie

Deklaracja udziału w Projekcie – wersja obowiązująca

31.08.2016

17.11.2016

 10. Minimalny zakres umowy o partnerstwie

Minimalny zakres umowy o partnerstwie – wersja obowiązująca

31.08.2016

17.11.2016

 11. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu – wersja obowiązująca

17.08.2016

29.08.2016

Dokumenty pomocnicze

  Baza szkół Zestawienie zostało opracowane na podstawie bazy danych prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dotyczy stanu na dzień 31.03.2016 r. Dokument ma charakter informacyjny i pomocniczy dla wnioskodawców. Najbardziej aktualnymi danymi dysponują organy prowadzące szkoły. 29.08.2016
  Inwentaryzacja zasobów 29.08.2016
  Instrukcja użytkownika aplikacji – NOWE 02.01.2017

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16: Lista członków KOP

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16: Lista projektów, które podlegały ocenie

Informacja o zmianach 17.08.2016

Informacja o zmianach 29.08.2016

Informacja o zmianach 31.08.2016

Informacja o zmianach 27.09.2016

Informacja o zmianach 18.10.2016

pdf393.54 KB10/09/2018, 14:57

pdf415.59 KB10/09/2018, 14:57

pdf390.89 KB10/09/2018, 14:57

pdf411.13 KB10/09/2018, 14:57

pdf

pdf395.72 KB10/09/2018, 14:57

pdf407.63 KB10/09/2018, 14:57

pdf332.62 KB10/09/2018, 14:57

pdf395.48 KB10/09/2018, 14:57

 

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca

27.11.2018

29.03.2019

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 27.11.2018
  Zał. nr 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

27.11.2018

11.03.2019

4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 27.11.2018
  zał. nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
  Zał. nr 5 –  Wzór harmonogramu płatności 27.11.2018
  Zał. nr 6 –  Wzór wniosku beneficjenta o płatność 27.11.2018
  Zał. nr 7 –  Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 27.11.2018
  Zał. nr 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 27.11.2018
  Zał. nr 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 27.11.2018
  Zał. nr 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 27.11.2018
  Zał. nr 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 27.11.2018
  Zał. nr 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 27.11.2018
  Zał. nr 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 27.11.2018
  Zał. nr 14 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego w przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 27.11.2018
  Zał. nr 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 27.11.2018
  Zał. nr 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 27.11.2018
  Zał. nr 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 27.11.2018
  Zał. nr 18 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 27.11.2018
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 27.11.2018
  Zał. nr 1 – Lista obszarów NUTS-3 27.11.2018
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 27.11.2018
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu 27.11.2018
9. Deklaracja udziału w projekcie 27.11.2018
10. Minimalny zakres umowy partnerskiej 27.11.2018
11. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu 27.11.2018
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 27.11.2018
13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 27.11.2018

Dokumenty pomocnicze

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
1. Baza szkół

Zestawienie zostało opracowane na podstawie bazy danych prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dotyczy stanu na dzień 30.09.2018 r. Dokument ma charakter informacyjny i pomocniczy dla wnioskodawców. Najbardziej aktualnymi danymi dysponują organy prowadzące szkoły.

27.11.2018

Informacja o zmianach – 11.03.2019 r.

Informacja o zmianach - 29.03.2019 r.

Szanowni Państwo,

Co zrobić, żeby zdobyć środki unijne? Przede wszystkim trzeba prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie. Choć może to się wydawać formalnością, rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana. Odpowiednie przygotowanie dokumentów wymaga nie tylko staranności, ale i rzetelnej wiedzy. Chcemy pomóc i ułatwić Państwu ten proces.

Zapraszamy na szkolenie, które organizujemy z myślą o wszystkich chcących złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. W trakcie spotkania krok po kroku wyjaśnimy, jak wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie, jak sporządzić katalog wydatków kwalifikowanych oraz jak odnaleźć się w formalnych i merytorycznych kryteriach wyboru projektów.

Szkolenie dedykowane jest instytucjom, które będą ubiegać się o dofinansowania.

 Należą do nich:

 1. Organizacje pozarządowe
 2. Partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 3. Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 4. Instytucje publiczne z obszaru nauki
 5. Instytucje publiczne z obszaru edukacji
 6. Instytucje publiczne z obszaru kultury
 7. Szkoły wyższe
 8. Partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Materiały ze szkolenia dla potencjalnych beneficjentów do pobrania TUTAJ.

Szkolenie odbędzie się na ulicy Chłodnej 51 w budynku Golden Floor. Każdy zarejestrowany uczestnik w mailu otrzyma kod, który należy wydrukować, by dostać się do budynku na szkolenie. Spotkanie zaplanowaliśmy na 11 lipca (od godz. 9:30 do godz. 15:00). Liczba miejsc jest ograniczona – spotkamy się z 40 osobami - o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia można nadsyłać do 5 lipca do godz. 12:00, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W mailu wystarczy podać: imię, nazwisko oraz nazwę instytucji. Prosimy o zgłaszanie jednej osoby z jednej instytucji. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich, specjalnych potrzeb.

 

 

Warszawa 30.05.2019 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.)
ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”
 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

"Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury"

Nr naboru: POPC.03.02.00-IP.01-00-005/19

Wnioski o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu można składać od 30.06.2019 r. do 31.07.2019 r.

W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielone zostanie projektowi, który w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu
w tym e-usług publicznych
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
w szczególności poprzez:

 • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy 

Typy projektów

Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury.

 1. Grupa docelowa

Pracownicy gminnych samorządowych instytucji kultury oraz uczniowie w wieku 10-18 lat.

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami
 1. Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 450 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie może być wyższa niż 1 360 000,00 PLN.

Konkurs jest podzielony na rundy, które obejmują nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

Uruchomienie kolejnej rundy konkursu może nastąpić w przypadku niewybrania do dofinansowania żadnego projektu na którymkolwiek obszarze konkursowym lub w przypadku niezłożenia, na którykolwiek obszar konkursowy żadnego wniosku o dofinansowanie, a także w przypadku uwolnienia obszarów konkursowych w ramach poprzednich rund.

Nabór wniosków o dofinansowanie w kolejnej rundzie konkursu może dotyczyć obszarów konkursowych, na których nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu, lub na które nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie w poprzednich rundach konkursu lub obszarów uwolnionych w ramach poprzednich rund.

Rundy konkursu mogą toczyć się równolegle. W przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu kolejnej rundy konkursu, nabór wniosków o dofinansowanie zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

 1. Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2019 r. poz. 162 ze zm.), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.  Elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie jest dostępny pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ .

 1. Kontakt

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Podkategorie

Typy projektów

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa,

działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217, ze zm.), ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

UWAGA! Wydłużenie naboru do 31 lipca 2017 r. Wnioski należy składać w terminie: od 30 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez: rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK, nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych, stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

 

Budżet i poziom dofinansowania

 

Osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), JST oraz ich związki i stowarzyszenia, Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami. Ponadto, dopuszcza się występowanie podmiotów (JST na poziomie gminy) upoważnionych do dokonywania wydatków, zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

Sposób przygotowania i składania wniosków

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 105 000 000,00 PLN (słownie: sto pięć milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 3% wydatków kwalifikowalnych projektu. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu jest zgodna z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych, stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu konkursu.

 

Formularz wniosku należy wypełnić elektronicznie z zastosowaniem aplikacji Generatora wniosków o dofinansowanie udostępnionego na stronie http://generator.cppc.gov.pl/. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.