Aktualności

Wsparcie dla instytucji zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania dla projektów IT

Instytucje publiczne mogą uzyskać pomoc w procesie aplikacji i realizacji projektów II osi POPC. Wystarczy zgłosić się do Centrum Kompetencyjnego „POPC Wsparcie”, które powołał w październiku 2017 r. Minister Cyfryzacji. Jest to projekt systemowy, prowadzony przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI), instytucję podległą Ministrowi Cyfryzacji i przez niego nadzorowaną.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla potencjalnych wnioskodawców w ramach III konkursu dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się 12 marca 2018 r. w siedzibie CPPC, ul. Spokojna 13a w Warszawie. Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 5 marca br. Przy rejestracji, prosimy o wskazanie nazwy wnioskodawcy, imion i nazwisk osób, które będą uczestniczyć w warsztatach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w wyniku procedury odwoławczej zaktualizowana została Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu rozstrzygniętego w dniu 04.09.2017 r.
w ramach naboru nr POPC.02.03.02-IP.01-00-002/16 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w wyniku procedury odwoławczej zaktualizowana została Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu rozstrzygniętego w dniu 31.08.2017 r.
w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: Typ I projektu: cyfrowe udostępnianie ISP ze źródeł administracyjnych).

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-004/17 (projekty przygotowawcze) ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa uprzejmie informuje, że Urząd Komunikacji Elektronicznej organizuje kolejną edycję warsztatów „Wykorzystanie infrastruktury w POPC” dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej został opublikowany komunikat w sprawie rozpoczęcia II-giej tury konsultacji rekomendowanych zasad dostępu do gospodarstw domowych i jednostek oświatowych dla operatorów sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach II-go naboru działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

https://www.uke.gov.pl/druga-tura-konsultacji-projektu-zasad-dostepu-do-sieci-zrealizowanych-w-ramach-popc-22970

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (III nabór), na szkolenie dotyczące m.in. zasad realizacji projektu grantowego, prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach działania 3.1 POPC.

Warszawa, dnia 12 września 2017r.

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa wykonuje zasadę n+3 dla roku 2017

w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa pomimo zerowej certyfikacji środków na dzień 1 stycznia 2016 i krótszego czasu na realizację zobowiązań wynikających z zasady n+3, zrealizował ciążące na Polsce zobowiązania w zakresie wymaganego poziomu wydatkowania przyznanych funduszy.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 04 września 2017 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.02.03.02-IP.01-00-002/16 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 04 września 2017 r.  Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do składania wniosków na wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE.

Kwota dotacji wyniesie co najmniej 70 000 EUR i maksymalnie 500 000 EUR – pozostałe informacje w załączniku a wzór wniosku + wytyczne dla potencjalnych beneficjentów pod linkiem:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa publikuje zaktualizowany na dzień 2017-08-03 harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Polska Cyfrowa na 2017 rok.

POPC_Harmonogram_naborow_03082017.pdf

Mając na względzie potrzebę zapewnienia szerokiego zasięgu oddziaływania efektów interwencji w działaniu 3.1 POPC, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu oraz podjęcia wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi w kierunku podnoszenia i wzmacniania cyfrowych kompetencji mieszkańców gmin.

Komunikat-Ministra-Cyfryzacji-06.07.2017.pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów w ramach Osi priorytetowej II – „E – administracja i otwarty rząd”, dnia 07 lipca 2017 r. zakończyła ocenę projektu zgłoszonego
w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-005/17, dla działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji, podczas której zaprezentowane zostaną dotychczasowe efekty oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich (FE). Kompleksowa oferta FE zostanie zaprezentowana w czterech blokach tematycznych:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż w efekcie przeprowadzonej procedury odwoławczej od wyników oceny formalnej wniosków o dofinansowanie zgłoszonych w ramach konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.2 POPC „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, jeden projekt został skierowany do oceny merytorycznej.

Szanowni Państwo,

Ze względu na zmianę siedziby Centrum Projektów Polska Cyfrowa, od piątku 14 października 2016 r. godziny 18:00  do niedzieli 16 października 2016 r. godziny 12.00, możliwe są przerwy w funkcjonowaniu strony .

W związku z rozpoczęciem procesu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Centrum Projektów Polska Cyfrowa wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom zaprasza do zapoznania się z prezentacją dotyczącą przygotowania dokumentów do umowy o dofinansowanie oraz instrukcją w zakresie przygotowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Organizująca Nabór, informuje, iż została zakończona ocena formalna wniosku o dofinansowanie złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.03.03.00-IP.01-00-001/16.
Złożony wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Organizująca Konkurs, informuje, iż 14 kwietnia 2016r. została zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru POPC.02.03.01-IP.01-00-001/15. W ramach naboru złożono 3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę  56 169 364,05 PLN wydatków kwalifikowanych.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w pierwszym konkursie w ramach działania 1.1. POPC poprawki dotyczące wniosku o dofinansowanie, można przesyłać za pośrednictwem udostępnionej usługi Korekta wniosku o dofinansowanie 1.1 POPC zamieszczonej na platformie ePUAP2.

Instrukcja-PDF-sposobu-przesyłania-poprawek-do-WoD-na-platformie-ePUAP-I-osi-POPC_2016-04-13.pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ogłasza nabór kandydatów na ekspertów
do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w pierwszym konkursie w ramach działania 1.1. POPC wszelka korespondencja kierowana do Wnioskodawców na wskazane skrytki ePUAP, wysyłana jest przy użyciu Urzędowego Poświadczenia Doręczenia – UPD.

W związku pytaniami wnioskodawców odnoszącymi się do sposobu przygotowania korekty wniosku o dofinansowanie, CPPC przygotowała krótką instrukcję w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” POPC.

Rozpoczyna się nabór atrakcji do III edycji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.
Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich i chcesz pokazać go szerszemu gronu w ciekawej formie – wejdź na stronę www.dniotwarte.eu i zgłoś się!

W związku z przerwą techniczną w działaniu Centralnego Systemu Informatycznego SL2014 jaka miała miejsce
w dniach 2 i 3 kwietnia br., Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że wydłużeniu ulega termin na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 8 kwietnia 2016 r.

Instytucja Pośrednicząca informuje, że w obecnie trwającym naborze w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dodatkowo umożliwiła składanie wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym, podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie CPPC w zakładce Aktualności PO Polska Cyfrowa w dniu 29 stycznia 2016 roku, uruchamia Generator wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W chwili obecnej dostępne są formularze wniosków dla działań/poddziałań:

W związku z trwającym konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, uprzejmie informuję, że w dniu 2016-03-24, o godz. 11.00, w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, przy ul. Stanisława Dubois 5A, w Warszawie, w sali 237, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w pierwszym konkursie w ramach działania 1.1 POPC do oceny formalnej zostały zakwalifikowane 287 wnioski o dofinansowanie, na łączną kwotę ponad 963 mln PLN. Poniżej zestawienie projektów z podziałem na obszary interwencji

1.1_POPC_Wod_-_podział_na_obszary.pdf

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 25 marca 2016 r. o godz. 10: 00, w sali P 3.08, w siedzibie Centrali NFZ w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186 odbędzie się prezentacja założeń do projektu „Otwarta Platforma Ubezpieczeń Zdrowotnych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie:  2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Publiczna prezentacja założeń projektu „Zintegrowana platforma zarządzania e-usługami urzędu wojewódzkiego”, w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 2.1: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych  – II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Wojewoda Podlaski, zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu: „Usprawnianie administracji publicznej RP poprzez tworzenie i rozwój usług wewnątrzadministracyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług”.Prezentacja odbędzie sięw dniu24 marca 2016 roku o godz. 10:30w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

24 marca 2016 r . o godzinie 12.00 w siedzibie Biblioteki Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego mieszczącej się przy Al. Piastów 40 b w Szczecinie, budynek nr 3 Kampusu będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu pt.  „Udostępnienie publiczne e-usług poprzez Ogólnopolską Platformę Uczelnianą” przygotowana w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

W związku z planowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu „Centralny System Sądowy (CaSuS)”, która odbędzie się 24 marca 2016 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej 501 Ministerstwa Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, Warszawa.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na prezentację założeń projektu pn. „Budowa i rozwój Centralnego Systemu Danych o Zabytkach”. Spotkanie odbędzie się 23 marca 2016 r. o godzinie 11:30 w Sali im. Józefa Wiadernego, na II piętrze budynku przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie.

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod roboczym tytułem „Zintegrowana platforma usług elektronicznych Rzecznika Praw Pacjenta”, która odbędzie się w dniu 22 marca 2016 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej, w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta przy ulicy Młynarskiej 46, 01-171 Warszawa.

W związku z trwającym konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, uprzejmie informuję, że w dniu 2016-03-22, o godz. 11.00, w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, przy ul. Stanisława Dubois 5A, w Warszawie, w sali 237, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na prezentację założeń projektu pn. „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”.  Spotkanie odbędzie się 16 marca 2016 r.
o godzinie 13:00 w salach ABC, na parterze budynku Ministerstwa Rozwoju przy pl. Trzech Krzyży 3/5 
w Warszawie.

Departament Wojskowej Służby Zdrowia zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na publiczną prezentację założeń projektu pn.: „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON – Etap I.”

Nabór na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

W nawiązaniu do ogłoszenia Ministerstwa Cyfryzacji (https://mc.gov.pl/aktualnosci/minister-cyfryzacji-zleca-audyt-techniczny-platformy-epuap), zwracamy uwagę wnioskodawcom na sygnalizowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji możliwość przerw w funkcjonowaniu systemu ePUAP w godzinach wieczornych.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, iż wersja 1.05 załącznika nr 4 nie wprowadza żadnych istotnych modyfikacji, ani poprawek krytycznych a jedynie drobne zmiany poprawiające funkcjonalność arkusza. Poprawki wprowadzane są na prośbę Wnioskodawców i mają na celu usprawnienie pracy arkusza. Jeżeli już przygotowaliście Państwo załącznik nr 4 w wersji wcześniejszej np. 1.03 lub 1.04 to nie ma obowiązku stosowania nowej wersji i przenoszenia danych. Dane przygotowane we wcześniejszych wersjach załącznika (oczywiście poprawnie zwalidowane) będą traktowane jako prawidłowe na ocenie formalnej.

CPPC potwierdza, że nadanie wniosku w polskiej placówce operatora wyznaczonego – Poczty Polskiej S.A. w dniu 29 lutego 2016 r. zachowuje termin na jego złożenie zgodnie z art. 57 §5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168).

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, iż z powodu  problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), niezależnych od CPPC, które uniemożliwiają wypełnienie wniosku o dofinansowanie dla działania 1.1 , działania 2.3.1 dla zasobów nauki oraz 2.3.2 POPC, jak również mając na uwadze zdefiniowane problemy dotyczące prawidłowego wczytania pliku xml utworzonego
w Generatorze wniosków, zaleca się składanie wniosków o dofinansowanie w ramach ww. działań w trzeci sposób wskazany w Instrukcja obsługi Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach POPC opublikowanej w dn. 19-02-2016 r. na stronie internetowej www.cppc.gov.pl/aktualnosci. Należy pamiętać, że tak przygotowany formularz należy wydrukować z pliku PDF oraz tożsamą z nią wersją elektroniczną w formacie XML wraz załącznikami należy przesłać w sposób opisany w Regulaminach konkursów obowiązujących w ramach I i II osi POPC § 5O zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku decyduje suma kontrolna.

Szanowni Państwo,
w związku z otrzymaniem przez CPPC kilkudziesięciu pism od różnych przedsiębiorców (w tym również tych, którzy nie przeprowadzili prezentacji publicznej w konsekwencji czego nie mogą złożyć wniosku, który otrzyma dofinansowanie) dotyczących różnych konkursów (w działaniach 1.1, 2.3.1 oraz 2.3.2), ale o zaskakująco tożsamej treści poniżej przedstawiam odpowiedź CPPC.
Jednocześnie informuję, że CPPC nie będzie udzielać odpowiedzi na szablonowe pisma w trybie indywidualnym.

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska przygotowała i udostępniła dokument pn. Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Centrum Projektów Polska Cyfrowaogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż zakończono proces odwoławczy w ramach konkursu nr  POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż z uwagi na problemy techniczne w funkcjonowaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla Działania  1.1., zostaje przesunięty na dzień 29 lutego 2016 r.

Z uwagi na problemy techniczne w funkcjonowaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) Instytucja Pośrednicząca POPC wydłuża termin na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15 dla działania 2.3.2 POPC. Dokumenty można składać do 29 lutego 2016r.

Zmiana terminu na składanie wniosków o dofinansowanie oraz zasad konkursu w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” POPC

Instytucja Pośrednicząca informuje, że w dniu 22 stycznia 2016 r. wydłużeniu uległ termin na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 4 kwietnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Baza) dostępna pod adresem:

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl

Powyższa baza jest narzędziem służącym publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada ta została omówiona w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Publikowanie zapytań ofertowych, w których zastosowanie ma zasada konkurencyjności w Bazie jest obowiązkowe dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa  i są  realizowane od 4 stycznia 2016 roku.

W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Bazy, na stronie Ministerstwa Rozwoju, pod adresem: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/baza-konkurencyjnosci-funduszy-europejskich-uruchomiona/ zostały opublikowane odpowiednie instrukcje (pn.: Jak dodać ogłoszenie?; Jak znaleźć ogłoszenie?) – zawierające niezbędne zalecenia i wskazówki.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż ze względu na dokonaną w dniu 31.12.2015 r. ostateczną aktualizację „Listy obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze” termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla Działania 1.1., zostaje przesunięty na dzień 14 lutego 2016 r.

W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu następująco:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 14 lutego 2016 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 14 lutego 2016 r. do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Decyzją Ministerstwa Rozwoju, wnioskodawcy, którzy planują złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nie są zobligowani do składania dokumentu potwierdzającego zgłoszenie zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych stanowiącego załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych dla zbioru Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa otwiera nabór kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” POPC z następujących dziedzin:

 • zarządzanie projektem teleinformatycznym, cyfrowe udostępnianie ISP oraz analiza finansowa i ekonomiczna

 • cyfrowe udostępnianie zasobów kultury

 • cyfrowe udostępnianie zasobów nauki

nabor-kandydatow-na-ekspertow-w-dzialaniu-2-3-popc-2/

Centrum Projektów Polska Cyfrowa publikuje odpowiedzi na pytania zadane w trakcie szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w Działaniu 2.1Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbyło się dnia 18 listopada 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Odpowiedzi na pytania

W dniu 22 grudnia 2015 r. o godzinie 13.00 w Auli im. Ludwika Rajchmana Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, ul. Chocimska 24, 00-791  Warszawie,  odbędzie się publiczna prezentacja projektu pn. „EpiBaza – Udostępnienie zasobów  Ogólnopolskiego Systemu Nadzoru Epidemiologicznego i Środowiskowego nad Bezpieczeństwem Ludności”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  – typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP  ze źródeł administracyjnych.

http://www.pzh.gov.pl/informacja-o-planowanej-prezentacji-publicznej-w-ramach-dzialania-2-3-w-nizp-pzh/

http://bip.pzh.gov.pl/public/?id=152237

Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza potencjalnych beneficjentów I naboru dla działania 1.1 POPC, na warsztaty „Dostęp hurtowy i narzędzia do wyznaczania obszarów konkursowych w POPC”.

link: http://uke.gov.pl/uke-zaprasza-na-warsztaty-17230

Warsztaty-UKE-Agenda_final.pdf

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla Działania 1.1.), zostaje przesunięty na dzień 31 stycznia 2016r.

W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu następująco:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1
będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 31 stycznia 2016 r.
do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

W związku ze zidentyfikowaniem występowania na niektórych obszarach podwójnych bądź potrójnych Punktów Adresowych przypisanych do tego samego adresu w ogłoszeniu o naborze wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” (https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/nabor-wnioskow-popc-1-1/) , w celu zapewnienia spójności oceny, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą podjęto następujące działania.

Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonał weryfikacji obszarów konkursowych w ww. zakresie, w wyniku której stwierdzono, iż kwestia „dublowania się PA” wynika z niedoskonałości baz adresowych, na których opierano się przy wyznaczaniu obszarów do interwencji. Aby zidentyfikować jak największą liczbę faktycznie istniejących adresów, Urząd Komunikacji Elektronicznej korzystał z wielu źródeł danych adresowych. Danymi, które służyły jako referencyjne źródło dla danych z SIIS były bazy państwowych rejestrów centralnych, to jest: bazy NOBC i REGON, prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, baza PESEL, w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, baza PRG, prowadzona przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W przypadku baz NOBC oraz PRG ten sam adres posiadał różny zapis, co wynikało w głównej mierze z różnej aktualności zbiorów danych (NOBC jest bazą bardziej aktualną). Zidentyfikowano przypadki, dla których zapisy tych samych adresów w bazach NOBC i PRG wskazywały różne miejscowości, w których dany adres się znajdował. Równocześnie współrzędne przyporządkowane dla Punktu Adresowego z PRG oraz Punktu Adresowego z NOBC mogły być zbliżone lub pokrywać się. Przykładowo: Garbówek 11 lub Garbów, ul. Garbówek 11, zgeokodowane w tym samym punkcie, jednak współrzędne różnią się nieznacznie.

Z tego powodu wystąpiła sytuacja, że jeden Punkt Adresowy może być zaprezentowany w danym obszarze do interwencji podwójnie.

Nowa lista Punktów Adresowych  w ramach Listy obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze, pozbawiona tzw. dubli zostanie opublikowana na stronie: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-1-1/nabor-wnioskow-popc-1-1/ do dnia 4 grudnia br.

W celu zapewnienia porównywalności oceny, na etapie oceny merytorycznej, z chwilą stwierdzenia  iż wnioskodawca do deklarowanego zasięgu, na danym obszarze wskazał „podwójne punkty adresowe”  – wniosek taki zostanie zwrócony do wnioskodawcy w celu ponownego przeliczenia wraz ze wskazaniem, które Punkty Adresowe zostały ujęte w dokumentacji kilkakrotnie wskutek błędu. Zmiany w zakresie wniosku o dofinansowanie będą mogły dotyczyć tylko i wyłącznie wskazanego zakresu, tak aby każdy oceniany dla danego obszaru Wniosek o Dofinansowanie spełniał takie same kryteria. Wnioskodawca będzie zobowiązany, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do wprowadzenia poprawek. Wnioski, które w wyznaczonym terminie nie zostaną poprawione lub uzupełnione w sposób prawidłowy, będą podlegać odrzuceniu. W przypadku, gdy wprowadzone do wniosku o dofinansowanie poprawki wykraczają poza zakres określony przez CPPC w doręczonym wezwaniu, wniosek o dofinansowanie również podlega odrzuceniu.

CPPC zwraca wszystkim potencjalnym wnioskodawcom szczególną uwagę, w trakcie projektowania sieci oraz przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, na możliwość wystąpienia co najmniej podwójnych punktów adresowych. W przypadku stwierdzenia takiej rozbieżności, dany punkt adresowy zarówno w deklaracji zasięgu, wykazaniu wskaźnika, a także w kalkulacji kosztowo-przychodowej należy wskazać jako pojedynczy.

Informujemy, iż opublikowano Harmonogram naborów dla POPC na rok 2016 r., który jest dostępny pod adresem https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/harmonogram-naborow/ . W nawiązaniu do wcześniej planowanego w IV kwartale 2015 r. ogłoszenia konkursu dla działania 2.2 POPC informujemy, iż jego ogłoszenie przesunięte zostało na III kwartał 2016 r. Jednocześnie zmianie uległa również kwota przeznaczona na trwający konkurs dla działania 3.1 POPC, która została zmniejszona do 75 mln zł kwoty dofinansowania.

Uwaga! zmiana terminu naboru wniosków 2.1 POPC

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na trwającą procedurę odwoławczą z pierwszego konkursu oraz w związku ze zidentyfikowanymi problemami technicznymi dotyczącymi systemu do obsługi naboru, zmianie ulega rozpoczęcie i zakończenie terminu 2 konkursu  dla działania 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w  Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Nabór wniosków w ww. działaniu rozpocznie się w dniu 31 grudnia br. i zakończy w dniu 31 marca 2016 roku. Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na szkolenie dotyczące m.in. prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie na platformie ePUAP.

Agenda spotkania znajduje się tutaj.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23 w Warszawie, sala 36, w dniach 3 grudnia 2015 r. (pierwsza grupa) oraz 4 grudnia 2015 r. (druga grupa), w godzinach 9.00.00–16.00. Liczba miejsc w każdej grupie: 35 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W mailu prosimy o podanie: imienia, nazwiska, nazwy firmy oraz terminu, na który się Państwo zgłaszają.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Przyjmujemy zgłoszenie jednej osoby z każdej instytucji.

Prezentacja ze szkolenia z wypełniania elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie

Całodniowe Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów działania 1.1 POPC!

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza przedstawicieli firm telekomunikacyjnych, zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na szkolenie dotyczącem.in. prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie na platformie ePUAP oraz załączników.

Terminy szkoleń:

18 listopada: Toruń, hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45

24 listopada: Katowice, Angelo Hotel Katowice, ul. Sokolska 24

30 listopada: Warszawa, Hotel Radisson Blu Sobieski, Pl. Zawiszy 1

Wstępna agenda szkolenia znajduje się tutaj.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając swoje imię, nazwisko, nazwę firmy i wskazując wybrany termin szkolenia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem w Warszawie, które odbędzie się w dniu 30 listopada br., przyjmujemy tylko jedną osobę z danej firmy, aby móc przeszkolić jak największą liczbę przedstawicieli różnych firm. Pozostałe zgłaszające się osoby są wpisywane na listę rezerwową i jeśli zwolnią się miejsca, będą dopisywane do listy głównej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza przedstawicieli firm telekomunikacyjnych, zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

na warsztaty dotyczące m.in. prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie na platformie ePUAP.

Agenda spotkania znajduje się tutaj.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23 w Warszawie, sala 36, w dniach 10 listopada 2015 r. (pierwsza grupa) oraz 12 listopada 2015 r. (druga grupa), w godzinach 10.00–14.00. Liczba miejsc w każdej grupie: 35 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa we współpracy z Instytucją Zarządzającą Programem Polska Cyfrowa (POPC) organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie uruchomionym w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Programu Polska Cyfrowa. Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli potencjalnych wnioskodawców, tj.:

 • jednostek administracji rządowej,

 • podmiotów podległych jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowanych,

 • sądów i jednostek prokuratury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest udzielenie informacji pomocnych przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. Szkolenie będzie dotyczyło przede wszystkim:

 • formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów,

 • zasad kwalifikowalności wydatków w ramach działania 2.1 POPC,

 • prezentacji wymagań względem analizy finansowej i ekonomicznej.

Data miejsce i czas szkolenia: 

18 listopada 2015 r., siedziba Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, sala 1105, godziny: 9.00-16.15.

Program szkolenia:

 • 8.40 – 9.00 – Rejestracja uczestników szkolenia,

 • 9.00 – 9.10 – Powitanie uczestników szkolenia wraz z przedstawieniem jego celu i sposobu przeprowadzenia (MIiR),

 • 9.10 – 10.00 – Omówienie kryteriów formalnych wyboru projektów w ramach Działania 2.1,

 • 10.00 – 10.30 – Zgodność projektu z zasadami przyznawania pomocy publicznej,

 • 10.30 – 10.45 – Przerwa kawowa,

 • 10.45 – 12.00 – Omówienie zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 2.1,

 • 12.00 – 13.30 – Omówienie kryteriów merytorycznych wyboru projektów w ramach Działania 2.1 – część I,

 • 13.30 – 14.15 – Przerwa obiadowa,

 • 14.15 – 15.15 – Omówienie kryteriów merytorycznych wyboru projektów dla poszczególnych typów projektów w ramach Działania 2.1 – część II,

 • 15.15 – 16.00 – Analiza finansowa i ekonomiczna,

 • 16.00 – 16.15 – Podsumowanie i zamknięcie szkolenia.

Agenda-szkolenie-18-listopada-20151.pdf(PDF 311 KB)

UWAGA:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Rejestracja na szkolenie trwa do 6 listopada 2015 r. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail do 10 listopada 2015 r.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz ich weryfikacja przez Organizatora. Każda instytucja – potencjalny wnioskodawca w Działaniu 2.1 – może zgłosić na szkolenie nie więcej niż 2 przedstawicieli.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, która została opublikowana na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-2-1-2-konkurs/ oraz IZ POPC.

Przydatne linki:

szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-polska-cyfrowa-2014-2020/

Organizatorzy szkolenia:

Instytucja Zarządzająca Programem Polska Cyfrowa
Departament Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
godziny pracy: 8.15-16.15,
tel.: 22 273 75 01, faks: 22 273 89 07
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytucja Pośrednicząca Programem Polska Cyfrowa
Departament Projektów e-Administracji
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
tel. 22 315 22 66, faks: 22 315 22 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
jako Instytucja Pośrednicząca dla

Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
w  ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność
i jakość e-usług publicznych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie:
od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

Więcej informacji: nabor-wnioskow-popc-2-1-2/nabor-wnioskow-popc-2-1-2-konkurs/

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Spośród 39 złożonych wniosków o dofinansowanie wyłoniono do dofinansowania 6 projektów.

Rozstrzygnięcie konkursu pozwoli na rozdysponowanie 786 mln PLN dofinansowania spośród zaplanowanych w ramach konkursu 945,50 mln PLN, a więc ponad 83% kwoty przewidzianej na konkurs.

Zakwalifikowane do dofinansowania projekty cechują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i pozwolą m.in. na realizację następujących usprawnień w obszarze e-administracji:

usługi typu A2A:

 • Usługa przekazania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego w formie elektronicznej według zatwierdzonego spisu.

 • Usługa oceny integralności i spójności danych ewidencji gruntów i budynków.

 • Usługa oceny integralności i spójności danych sieci uzbrojenia terenu.

 • Usługa podniesienia jakości danych zewnętrznego dysponenta danych.

usługi typu A2B/A2C:

 • Usługa wyszukiwania i bezpośredni dostęp do treści materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej przekazywanych do archiwów przez podmioty publiczne.

 • Usługa publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych nieruchomości w postaci mapy cyfrowej.

 • Usługa weryfikacji dostępności sieci uzbrojenia terenu i ich parametrów.

 • Usługa analiz przestrzennych oparta m.in. o dane PZGiK, w tym możliwość tworzenia wybranych map tematycznych w dowolnej skali i treści na podstawie danych PZGiK i danych administracji za pomocą udostępnionego narzędzia teleinformatycznego.

 • Cyfrowa Granica (zautomatyzowana awizacja przybycia, w tym: rezerwacja terminu odprawy, zautomatyzowana obsługa pojazdu na przejściu, udostępnienie online klientowi informacji o statusie obsługi pojazdu, zautomatyzowana obsługa osoby na przejściu granicznym, w tym: łączenie i weryfikacja danych z awizacji, pozyskanie danych identyfikujących osobę przekraczającą granicę, umożliwienie samoobsługi TAX FREE).

 • Usługa przeprowadzenie posiedzenia sądowego na odległość przez system wideokonferencji.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Warszawa 30.09.2015 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach
Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wnioski należy składać w terminie: od 2 listopada 2015 r. do 8 kwietnia 2016 r.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,

 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu
  jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,

 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC służy Generator wniosków o dofinansowanie, dostępny pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/

 Instrukcja-Generatora-Aktualna-15.03.2016.pdf

po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-1-2/

CPPC uprzejmie informuje, iż ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach trwającego konkursu dla działania 2.1 POPC, jest w końcowej fazie. Ze względu na konieczność uzgodnienia ocen ekspertów zewnętrznych niemal do wszystkich ocenianych merytorycznie wniosków o dofinansowanie, rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w pierwszej połowie października br.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju kończy cykl wydarzeń edukacyjno-informacyjnych, których celem była prezentacja korzyści z realizacji Programu Polska Cyfrowa (POPC). Szybki dostęp do Internetu w całym kraju, liczne e-usługi, stały dostęp do informacji publicznej w sieci czy rozwój cyfrowych umiejętności Polaków to główne cele POPC, które były prezentowane podczas multimedialnych pokazów realizowanych w technologii trójwymiarowej (tzw. mapping 3D).

Ostatni pokaz odbędzie się w najbliższą sobotę, 5 września 2015 r. o godz. 21.15 podczas festiwalowego Kina Letniego obok zamku w Sokołowsku. Do tej pory zorganizowano pokazy w Poznaniu, Zakopanem, Giżycku i Sopocie.

Warszawa 28.08.2015 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca

Warszawa 28.08.2015 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – organizuje cykl plenerowych wydarzeń edukacyjno-informacyjnych, których celem jest prezentacja korzyści z realizacji Programu Polska Cyfrowa. Szybki dostęp do Internetu w całym kraju, liczne e-usługi, stały dostęp do informacji publicznej w sieci czy rozwój cyfrowych umiejętności Polaków – to główne cele Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które zostaną zaprezentowane podczas multimedialnych pokazów realizowanych w technologii trójwymiarowej (tzw. mapping 3D) w ramach seansów kina letniego w pięciu miastach w Polsce.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, informuje, iż nabór kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 POPC zakończył się z dniem 15 sierpnia 2015 r.

Przyjęto Strategię komunikacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2015 r. podczas III posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC, w którym udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych oraz Komisji Europejskiej, przyjęto Strategię komunikacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Do pobrania:

POPC_Strategia_komunikacji_2662015.pdf

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2015 r. w Warszawie odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego POPC. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe, jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej, zatwierdzona została metodyka i kryteria wyboru projektów dla działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2015 r. podczas III posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC, w którym uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych oraz Komisji Europejskiej, zatwierdzona została metodyka i kryteria wyboru projektów dla działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Dokumenty można pobrać pod poniższymi linkami:

Zakończono pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Programu Polska Cyfrowa. W ramach naboru złożono 39 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 2,7 mld złotych. Obecnie w Centrum Projektów Polska Cyfrowa trwa ocena formalna złożonych wniosków.

Z uwagi na awarię systemu ePUAP w dniach 27-28 kwietnia br. wydłuża się termin naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1 POPC do 8 maja 2015r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w przypadku składania dokumentacji aplikacyjnej poprzez platformę e-PUAP, pliki o zawartości przewyższającej 3,5 MB należy przesyłać za pośrednictwem funkcjonalności „Duże pliki”, dostępnej z poziomu: „Moje konto”/”Moje dokumenty”/ „Duże pliki” (w lewym panelu menu).

Informujemy, iż zaktualizowano formularz wniosku o dofinansowanie. W ramach aktualizacji wprowadzono możliwość dodawania usług bez względu na wybrany typ projektu. W przypadku rozpoczęcia prac nad wypełnianiem formularza wniosku o dofinansowanie przed powyższą aktualizacją poniżej załączamy instrukcję przeniesienia danych do nowego formularza. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Panem Łukaszem Baską  22 315 23 47.

Dokumenty konkursowe wskazują możliwość ponoszenia wydatków przez Beneficjenta, Partnera oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków. Zgodnie z Wytycznymi do kwalifikowania wydatków w POPC (rozdział 4.16) zarówno w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie jak i podmiotu upoważnionego wymagane jest podpisanie porozumienia lub umowy regulującej wzajemne prawa i obowiązki stron . Porozumienie/umowa pomiędzy Benefciejntem a Partnerem lub/i podmiotem upoważnionym powinna być dołączona do wniosku aplikacyjnego.

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Polska Cyfrowa na 2015 rok, opublikowana 31 marca 2015 r.

harmonogram-naborow/

8 kwietnia 2015 r., o godz. 11:00 w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D w Warszawie (sala konferencyjna K-3) odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 PO PC.

16 marca 2015 roku o godzinie 13:00 w sali nr 032 Collegium Novum, Aleje Racławickie 1, Lublin 20-059 odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 PO PC.

Wszystkie formuły w arkuszach kalkulacyjnych powinny być otwarte, tzn. powinny umożliwiać kontrolę elementów formuły oraz śledzenie poprzedników i zależności. Powinny też przeliczać się automatycznie lub z wykorzystaniem jasno opisanego mechanizmu (np. makro opatrzone instrukcją użytkowania wpisaną do arkusza) po zmianie wartości założeń lub parametrów analizy wrażliwości. Wszystkie wartości wykorzystywane w innych formułach (tj. założenia) powinny być zaciągnięte z komórek (np. na zakładce „założenia”), w których są odpowiednio opisane.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi potencjalnych beneficjentów konkursu w ramach działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa uprzejmie informujemy, iż jednostki samorządu terytorialnego nie są podmiotami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” POPC, ani jako beneficjent, ani jako partner projektu.

W Polsce powstaje teraz kilkadziesiąt tysięcy km sieci szerokopasmowych – internetowych autostrad, które umożliwiają dostęp do szybkiego internetu. Prace te – wspomagane z funduszy unijnych – prowadzą samorządy i przedsiębiorcy telekomunikacyjni. MAC im pomaga, szkoli i rozwiązuje pojawiające się problemy, także prawne.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Na specjalny program Polska Cyfrowa w latach 2014-2020 ze środków unijnych przeznaczono osiem miliardów złotych. Razem z wkładem krajowym daje to ponad 10 miliardów na cyfryzację kraju – szybki internet, e-usługi i kompetencje cyfrowe Polaków.

Zapraszamy do zgłaszania uwag do programu na portalu MamZdanie.org.pl do 6 listopada.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.