Polska Cyfrowa – PO PC

Na specjalny program Polska Cyfrowa w latach 2014-2020 ze środków unijnych przeznaczono osiem miliardów złotych. Razem z wkładem krajowym daje to ponad 10 miliardów na cyfryzację kraju – szybki internet, e-usługi i kompetencje cyfrowe Polaków.

Zapraszamy do zgłaszania uwag do programu na portalu MamZdanie.org.pl do 6 listopada.

Polska Cyfrowa jest podzielona na trzy osie priorytetowe, które odpowiadają najważniejszym obszarom cyfryzacji. W ramach każdej z trzech osi wyznaczamy cele szczegółowe, proponujemy konkretne działania, które pomogą je osiągnąć i określamy grupy beneficjentów czyli tych, którzy będą mogli się ubiegać o środki unijne

Projekt programu operacyjnego Polska Cyfrowa przygotowały Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Cel programu to wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. MAC wychodzi z założenia, że pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków.

Dziś internet dociera już do 70% polskich domów, ale regularnie korzysta z niego tylko 59% Polaków. Korzystającym z internetu często brakuje też bardziej zaawansowanych kompetencji cyfrowych, by w pełni mogli wykorzystać potencjał nowych technologii w życiu prywatnym i zawodowym. Cyfryzacja jest także potrzebna, by usprawnić kontakty obywateli z urzędami – na razie jednak tylko co trzeci urząd w Polsce udostępnia e-usługi.

Oprócz działań programu Polska Cyfrowa, które wspólnie będą realizowały MAC i MRR, unijne środki na rozwój e-usług publicznych, digitalizację zasobów i rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach będą także dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. By mądrze wydać unijne pieniądze, niezbędna jest ścisła współpraca administracji z partnerami z różnych obszarów – organizacjami pozarządowymi, samorządami, inwestorami.

Po uwzględnieniu uwag z konsultacji społecznych kolejna wersja programu zostanie przedłożona pod obrady Rady Ministrów, a po jej przyjęciu przez RM przewidywane są negocjacje z Komisją Europejską (pierwsze półrocze 2014 roku). Realizacja programu rozpocznie się w drugiej połowie 2014.

Powszechny dostęp do szybkiego internetu – Oś priorytetowa I.

Tu zebrane są te działania, które dotyczą wspierania projektów infrastrukturalnych, które mają wyrównać różnice terytorialne w dostępie do szybkiego internetu. Aktywne łącza internetowe w Polsce odbiegają obecnie pod względem prędkości transmisji od średniej europejskiej, a także od celów stawianych przez Europejską Agendę Cyfrową. Blisko 76% aktywnych łączy pozwala na transmisję do użytkownika z prędkością nie większą niż 10Mb/s, a jedynie 4% gwarantuje dostęp powyżej 30Mb/s. Już z obecnej unijnej perspektywy finansowej budowane są w Polsce światłowody – obecnie powstaje ok. 40 000 km sieci. Chcemy, by do 2020 roku każdy Polak mógł mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, a to wymaga dalszych inwestycji. Dzięki dokładnej mapie pokrycia sieciami szerokopasmowymi możemy skierować interwencję tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Cel szczegółowy 1: Ograniczyć terytorialne różnice w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Działanie: Chcemy, by do 2020 roku każdy Polak miał dostęp do szybkiego internetu – czyli o przepustowości powyżej 30 Mb/s. Dlatego będziemy wspierać projekty budowy sieci dostępowej oraz uzupełniania sieci szkieletowej i dystrybucyjnej powstałej w latach 2007-2013. Ma to dotyczyć obszarów, gdzie nie można zapewnić szerokopasmowego dostępu do internetu na warunkach rynkowych. Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wsparcie projektów polegających na dostarczaniu usług substytucyjnych , czyli takich, gdzie dopuszcza się obniżenie efektywnej prędkości w warunkach rzeczywistej transmisji poniżej 30 MB/a. Będzie możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, na obszarach szczególnie zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym-, gdzie budowa sieci zgodnie z wymaganiami Europejskiej Agendy Cyfrowej nie jest uzasadniona ekonomicznie. Taka ściśle ukierunkowana interwencja może objąć od 6-8% gospodarstw domowych.

Grupy beneficjentów: w projektach uczestniczyć mogą przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy mechanizmy rynkowe zawiodą i przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze).

Oś priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd

Chcemy, by powstawało coraz więcej e-usług wysokiej jakości. Będziemy rozwijać w szczególności e-usługi w obszarach określonych jako priorytetowe w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Są to: sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie, rynek pracy, ochrona zdrowia, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe, prowadzenie działalności gospodarczej, zamówienia publiczne, podatki i cła, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych.

Cel szczegółowy 2: Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych

Działanie: Będziemy wspierać podmioty publiczne w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych e-usług oraz integracji usług na wspólnej platformie ePUAP, portalu usług publicznych. Chcemy wspierać projekty zwiększające interoperacyjność (współpracę) systemów informatycznych i rejestrów publicznych. Ma to doprowadzić do lepszego wykorzystania infrastruktury, zapewniając równocześnie odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz przechowywania i ochrony danych. Dodatkowo – ma uwzględnić profesjonalne przygotowanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania (np. poprzez udostępnienie interfejsu dla programistów, tzw. API).

Priorytetowych jest dziesięć obszarów e-usług opisanych w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa:

 • sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie;

 • rynek pracy;

 • ochrona zdrowia;

 • wymiar sprawiedliwości i sądownictwo;

 • bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe;

 • prowadzenie działalności gospodarczej;

 • zamówienia publiczne;

 • podatki i cła;

 • ubezpieczenia i świadczenia społeczne;

 • prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych.

Powstałe e-usługi powinny charakteryzować się dostępnością dla osób niepełnosprawnych (zgodnie ze standardami WCAG 2.0), ciągłością działania, powszechnością i jakością obsługi oczekiwaną przez użytkowników, która po wdrożeniu będzie monitorowana. Obywatele powinni móc korzystać z e-usług publicznych niezależnie od tego, gdzie przebywają i z jakiej technologii korzystają.

W ramach projektów przewidziane są również szkolenia podnoszące kompetencje urzędników obsługujących usługi świadczone drogą elektroniczną.

Grupy beneficjentów: w projektach tych mogą brać udział jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, sądy i jednostki prokuratury, konsorcja uprawnionych podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi lub podmiotami leczniczymi o charakterze ponadregionalnym.

Cel szczegółowy 3: Poprawa cyfrowej efektywności urzędów

Chcemy usprawnić działanie administracji publicznej, by dzięki elektronicznemu zarządzaniu dokumentami i współdziałaniu różnych systemów (interoperacyjność), szybciej i taniej załatwiać sprawy obywateli.

Działanie: Chcemy usprawniać funkcjonowanie administracji rządowej dzięki: upowszechnianiu systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz systemów klasy ERP, standaryzacji kluczowych interfejsów, zapewnieniu interoperacyjności systemów oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej ePUAP, zapewnieniu otwartego, bezwnioskowego dostępu do informacji sektora publicznego i podnoszenie kwalifikacji kadr IT, polityce bezpieczeństwa teleinformatycznego, oraz przetwarzaniu danych osobowych.

Projekty te mają wspierać powstanie katalog usług cyfrowego urzędu, opracowanego przez ministra właściwego ds. informatyzacji (MAC). Na podstawie tego katalogu urzędy administracji przeprowadzą analizę m.in. tego, jaki jest stopień zaawansowania stosowanych systemów teleinformatycznych oraz poziom współpracy między nimi. Beneficjenci programów będą mieli warunki do tego, by wymieniać się informacjami o dobrych praktykach (informacji o rozwiązaniach sprawdzonych w innych urzędach).

Aby usprawnić proces cyfryzacji urzędów, będziemy także wspierać podnoszenie kompetencji pracowników IT.

Grupy beneficjentów: urzędy administracji rządowej. W przypadku urzędów posiadających jednostki terenowe beneficjentem aplikującym o wsparcie będzie urząd, natomiast wsparciem objęte mogą być również podległe mu jednostki terenowe.

Cel szczegółowy 4: Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego

Będziemy ułatwiać dostęp obywateli do zasobów, danych i innych informacji będących w posiadaniu instytucji publicznych – tak zwanej informacji sektora publicznego. Według Komisji Europejskiej korzyści gospodarcze wynikające z szerszego udostępniania i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego wynoszą około 140 miliardów euro rocznie dla całej Unii. Udostępnianie danych i zasobów publicznych przynosi nie tylko korzyści gospodarcze, ale też przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i rozliczalności działań państwa i zwiększenia zaangażowaniem obywateli w proces rządzenia.

Skupimy się w szczególności na udostępnianiu danych publicznych oraz digitalizacji zasobów kultury w sposób, który umożliwia ich ponowne wykorzystanie. Do informacji sektora publicznego należy duża część naszego dziedzictwa kulturowego, czyli zbiory bibliotek, archiwów i muzeów, która zgodnie z przyjętą w czerwcu tego roku nowelizacji dyrektywy europejskiej także może być ponownie wykorzystywana. Będziemy także zachęcać organizacje pozarządowe i przedsiębiorców by wykorzystali informację sektora publicznego do tworzenia usług, treści i aplikacji.

Działanie 1: Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego

Wiele instytucji dysponuje informacjami w wersji elektronicznej, lecz do tej pory nie były one gromadzone z myślą o dalszym udostępnianiu. Nie są więc opisane metadanymi ani gromadzone w postaci uniemożliwiającej łatwy odczyt maszynowy.

Chcemy zwiększyć podaż informacji sektora publicznego (ISP) w internecie – poprzez opisywanie ISP metadanymi według określonych standardów, dostosowanie informacji do formatów umożliwiających odczyt maszynowy, digitalizację zasobów kultury, poprawę jakości danych, udostępnienie informacji online za pomocą profesjonalnych narzędzi, w szczególności interfejsów programistycznych (API) oraz repozytoriów z danymi surowymi, poprawę dostępności ISP zgodnie ze standardami WCAG 2.0, budowę lub rozbudowę infrastruktury na potrzeby przechowywania udostępnianych informacji.

Standaryzacja opisywania danych metadanymi pozwoli też na efektywniejsze udostępnianie i wyszukiwanie informacji w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej i repozytoriach podmiotowych.

Szczególne wsparcie będzie kierowane na następujące obszary:

 • dane publiczne: doświadczenia państw tworzących repozytoria lub katalogi danych pokazują, że udostępniać w pierwszej kolejności należy m.in.: dane demograficzne, wyniki wyborów, dane o produkcji i zużyciu energii, budżetowe i podatkowe, dotyczące działalności gospodarczej, dane o ochronie i zanieczyszczeniu środowiska,

 • zasoby kultury: kontynuacja projektów digitalizacyjnych zgodnie z zaleceniami dokumentów unijnych wskazujących priorytetowe znaczenie m.in. digitalizacji dóbr kultury dla realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej. Branża kulturalna i kreatywna została uznana za jedną z najszybciej rozwijających się w ostatnich latach, a jej szacowany udział w PKB UE wynosi ok. 4,5%. Nowe technologie umożliwiają powtórne wykorzystanie zdigitalizowanych dóbr poprzez budowę wokół treści o charakterze kulturowym innowacyjnych modeli biznesowych.

Warunkiem uzyskania wsparcia na digitalizację będzie udostępnianie jej efektów do ponownego wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych.

Grupy beneficjentów: w projektach uczestniczyć mogą jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, państwowe i współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, archiwa państwowe, spółki prawa handlowego działające w sferze audiowizualnej, konsorcja uprawnionych beneficjentów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami badawczo- rozwojowymi.

Działanie 2. Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Chcemy tworzyć zachęty finansowe dla podmiotów spoza administracji publicznej, by tworzyły usługi, treści i aplikacje wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Usługi takie będą mogły być oferowane przez różne podmioty, w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych. Premiować będziemy projekty realizujące cele publiczne, rozszerzające funkcjonalności standardowo dostępne w ramach publicznych systemów teleinformatycznych, oraz zwiększające dostępność treści i usług dla niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG 2.0.

Dzięki projektom mogą być w szczególności rozwijane e-usługi publiczne poprzez rozszerzenie ich funkcji; integrację e-usług z różnych instytucji i jednostek sektora publicznego; łączenie e-usług publicznych z e-usługami komercyjnymi.

Grupy beneficjentów: projekty przeznaczone są dla jednostek naukowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców

Oś priorytetowa III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

Cel szczegółowy 5: E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu

Chcemy zachęcać do korzystania z internetu te osoby, które jeszcze z niego nie korzystają, Chcemy także wspierać podnoszenie kompetencji tych, którzy mają podstawowe, średnie i wysokie umiejętności cyfrowe.

Aż 32% procent dorosłych Polaków nigdy nie korzystało z internetu, głównie dlatego, że nie czuje takiej potrzeby lub nie umie korzystać z komputera. Aby ich zachęcić, będziemy wspierać lokalne instytucje, np. biblioteki, świetlice, na bazie których powstaną centra cyfrowej aktywności, gdzie przeszkoleni trenerzy będą uczyć podstaw korzystania z komputera i pokazywać korzyści z internetu.

Chcemy także wspierać innowacyjne inicjatywy m.in. organizacji pozarządowych, które mają pomysły na to, jak zachęcać do aktywnego i twórczego korzystania z nowych technologii. Obecnie tylko 18% Polaków ma wysoki poziom kompetencji cyfrowych, podczas gdy w Finlandii czy Luksemburgu to ok. 40%. Przy współpracy różnych środowisk chcemy stworzyć programy, by systematycznie podnosić poziom kompetencji cyfrowych Polaków.

Działanie 1: Wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań cyfrowej integracji i aktywizacji

Chcemy wpierać cyfrową aktywizację i integrację lokalnych społeczności, w szczególności w obszarach wiejskich i terenach o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług.

Służyć temu będą lokalne centra aktywności, które oferując dostęp do szybkiego internetu, odpowiedni sprzęt, a przede wszystkim szeroką ofertę usług szkoleniowo-doradczych, przyciągać będą obecnych oraz przyszłych użytkowników internetu i nowoczesnych technologii.

Centra działające w oparciu o istniejące punkty oferujące publiczny dostęp do internetu, będą koncentrować swoją ofertę na grupie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym – osobach starszych (50+), niepełnosprawnych, rencistach oraz emerytach, zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast.

Centrum będzie służyło aktywizacji społeczności lokalnych oraz upowszechnianiu wykorzystania internetu i nowych technologii poprzez: naukę korzystania z powszechnych e-usług prywatnych i publicznych (np. e-bankowość, e-deklaracje, e-handel, e –konsultacje społeczne, kontakty międzyludzkie, pomoc w uzyskaniu profilu zaufanego, e-zdrowie itp.), udostępnianie cyfrowych zasobów kultury, pomoc szkoleniową i doradczą dostosowaną do potrzeb. Trenerzy (liderzy), pracujący w centrach, będą odpowiadali za przygotowanie kilkuletnich planów działań, jako podstaw do animowania lokalnych partnerstw na rzecz aktywności cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem innych lokalnych zasobów i trenerów deklarujących współpracę z centrum, lokalnych władz samorządowych oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych.

Zakładamy możliwość realizacji projektów parasolowych, tj. projektów, na których realizację została przyznana dotacja i które są wdrażane poprzez mikroprojekty (określone części projektu parasolowego). W projekcie parasolowym występuje jeden partner wiodący (wnioskodawca), partnerzy wiodący mikroprojektów oraz partnerzy uczestniczący. Wszystkie działania mikroprojektów w ramach projektu parasolowego mają łącznie tworzyć jeden spójny projekt i służyć osiągnięciu wspólnego celu.

Grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i ich partnerstwa.

Działanie 2: Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji

Celem jest wsparcie nowatorskich inicjatyw na rzecz e-integracji i budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii cyfrowych, skierowanych do różnych grup społecznych z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb.

Wsparcie otrzymają podmioty realizujące inicjatywy o charakterze prospołecznym i ponadregionalnym, skierowane na:

 • podnoszenie kompetencji cyfrowych z nastawieniem na praktyczne ich wykorzystanie, w tym głównie grup wymagających szczególnego rodzaju wsparcia (m.in. osoby niepełnosprawne) oraz niemobilne;

 • animowanie innowacyjnych działań budujących kapitał społeczny (w tym postawy partycypacyjne) z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

 • stworzenie innowacyjnych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych wśród osób o średnim poziomie kompetencji.

Działania takie mogą przyjmować formę stacjonarnej działalności szkoleniowo-doradczej, różnych form samokształcenia na odległość (np. e-learning, massive open online courses) lub formę mieszaną.

Grupy beneficjentów: o środki unijne będą mogły się starać organizacje pozarządowe, ich konsorcja z samorządami, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku

Działanie 3: Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz zwiększania znaczenia e-umiejętności oraz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych

Interwencja polegałaby na prowadzeniu kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz podniesienia świadomości publicznej na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych. Prowadzone działania będą dotyczyły TIK w szerszym zakresie niż sama interwencja POPC.

Kampanie edukacyjno-informacyjne prowadzone będą w oparciu o przygotowaną strategię komunikacji, która określi obszary tematyczne, grupy docelowe i narzędzia przekazu skierowanego do ww. grup docelowych.

Grupy beneficjentów: beneficjent pozakonkursowy.

Cel szczegółowy 6: Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji

Na wsparcie w rozwijaniu pomysłów na biznes czy inicjatywę społeczną opartą o narzędzia informatyczne będą też mogli liczyć najzdolniejsi polscy programiści. Chcemy zachęcić ich, by wykorzystali swój potencjał do tworzenia innowacyjnych produktów i szukali rozwiązań dla istotnych problemów społecznych. Dla najlepszych przygotowaliśmy program e-pionier, w ramach którego otrzymają oni nie tylko wsparcie finansowe, ale też indywidualny coaching, możliwość udziału w warsztatach czy wizytach studyjnych.

Działanie: E – pionier – promowanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych poprzez konkurs i program dla zdolnych programistów

Celem działania jest wykorzystanie potencjału uzdolnionych studentów kierunków z zakresu TIK. Ma ono również na celu podniesienie świadomości społecznej, że zaawansowane kompetencje cyfrowe mogą służyć do rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Działanie ukierunkowane będzie na inspirowanie pomysłów, animowanie partnerstw, doprowadzenie do dyfuzji efektów prac konkursowych oraz przyczynienie się do budowy kultury cyfrowej w społeczeństwie.

W ramach działania przewiduje się konkursy dla uzdolnionych studentów kierunków z zakresu TIK (działających indywidualnie lub w ramach interdyscyplinarnych zespołów studentów). W ramach konkursu przedstawiane będą projekty innowacyjnych produktów/usług do wykorzystania w działalności społecznej, biznesowej lub administracji publicznej.

Poszczególne edycje konkursów będą obejmowały wybrane obszary istotnych kwestii społecznych (np. bezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, dostępność dla niepełnosprawnych, starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatu, zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu, wykorzystanie dóbr kultury) i/lub adresowane do wybranej grupy (np. dzieci, osoby starsze, niepełnosprawni), tak by uwzględnić aktualne zapotrzebowanie rynkowe na produkty/usługi w konkretnej dziedzinie lub grupie docelowej.

Laureaci otrzymają m.in.: wsparcie finansowe, wsparcie doradcze (np. z zakresu wzmacniania kompetencji koniecznych do samodzielnej realizacji innowacyjnych projektów informatycznych), coaching oraz możliwość udziału w warsztatach, seminariach, stażach, czy też wizytach studyjnych.

Tak kompleksowe podejście spowoduje efekt synergii – łączenie osób z różnych środowisk o podobnym wysokim poziomie kompetencji cyfrowych oraz wykorzystanie ich potencjału do zachęcenia szerszej grupy odbiorców do podnoszenia kompetencji cyfrowych w swoich środowiskach.

Grupy beneficjentów: do rozstrzygnięcia

Co warto wiedzieć o funduszach

Polska rozwija się szybciej i nadrabia stracone lata także dzięki Funduszom Europejskim. Co siedem lat ustala się na nowo budżet Unii, a potem zasady działania Funduszy – i ten moment jest właśnie teraz. Zaproponowaliśmy więc stworzenie nowego programu pomocowego (programu operacyjnego) – Polska Cyfrowa.

Działania wspierające cyfryzację zawarte były w kilku dotychczasowych programach operacyjnych, które działały w latach 2007-13 (m.in. Kapitał Ludzki i Innowacyjna Gospodarka oraz w programach regionalnych). My jednak cyfryzację rozumiemy szerzej – nie tylko jako komputerowy dodatek do różnych dziedzin. Na kompleksową cyfryzację składają się: usługi i zasoby w sieci, ale także dostęp do internetu i umiejętności obywateli (pozwalające wykorzystać to, co jest, i wymyślać nowe rozwiązania).

Program operacyjny – to krajowy lub regionalny program, który realizuje cele zawarte w Umowie Partnerstwa i krajowych strategiach rozwoju. Określa działania przewidziane do realizacji i system finansowania.

Oś priorytetowa – programy operacyjne dzielą się na osie, w ramach których realizuje się szczegółowe cele. Każda oś priorytetowa koncentruje się na wsparciu pewnych typów projektów. PO PC ma mieć cztery osie (czwartą jest Pomoc techniczna). W ramach osi określane są cele szczegółowe.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.