Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Stan wykorzystania e-usług publicznych/produktów zrealizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG wg stanu na dzień 31 października 2016 r. – informacje przekazane przez Beneficjentów 7 osi POIG


Jak przygotować się do kontroli?


Kontrole zewnętrzne w projektach 7. i 8. osi POIG – przekazywanie dokumentacji

Zgodnie z § 9 umowy/porozumienia o dofinansowanie Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje, inne niż Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia jeżeli wyniki kontroli dotyczą Projektu.

Tym samym proszę o przekazywanie do WWPE – w ciągu 7 dni od daty otrzymania stosownych dokumentów – wszystkich wyników kontroli instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli projektów (m.in. przez IP, IZ, IA, MF, IC, NIK, UKS, UZP, KE, ETO, OLAF, organy ścigania, inne).

Dokumentację z ww. kontroli proszę przekazywać dodatkowo także w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Ważne! Ankieta dla beneficjentów


Sprawozdawczość realizacji projektów:

Szczegółowe informacje na temat obowiązków beneficjenta w zakresie sprawozdawczości znajdują się we wzorach umów o dofinansowanie dla działań 7, 8.3 i 8.4 POIG [paragrafMonitoring, sprawozdawczość i ewaluacja]. Funkcję sprawozdawczą na poziomie beneficjenta spełnia część wniosku o płatność tj. Przebieg realizacji projektu. Wzór wniosku o płatność (Generator Wniosków Płatniczych) można pobrać ze strony internetowej:
http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/wzory_dokumentow/Strony/

Informacja i promocja projektów:

Beneficjenci działań 7, 8.3 i 8.4 POIG mają obowiązek promowania realizowanego projektu i w sposób wyraźny informowania o tym fakcie. Instrumenty informacji i promocji, z których można korzystać to:

 • plakaty,
 • materiały informacyjno-promocyjne,
 • oznaczanie sprzętu,
 • tablice informacyjne,
 • tablice upamiętniające,
 • strony internetowe,
 • informowanie mediów.

Instrumenty te muszą zawierać logo UE-EFRR, logo POIG, opis wkładu UE w realizację przedsięwzięcia oraz hasło podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty, które brzmi: Dotacje na innowacje, wraz z wyrażeniem Inwestujemy w Waszą przyszłość.

UWAGA! W przypadku oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych (takich jak tablice informacyjne) Udział Unii Europejskiej należy rozumieć jako udział środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli 85% od wartości dofinansowania wpisanej w umowie o dofinansowanie.

Monitorowanie działań informacyjnych i promocji realizowane jest przez WWPE w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu.
Szczegółowe informacje na temat obowiązków beneficjentów w zakresie informacji i promocji projektów są zawarte we wzorach umów o dofinansowanie dla działań 7, 8.3 i 8.4 POIG [paragraf Promocja i Informacja].


Korespondencja Instytucji Wdrażającej z Wnioskodawcami oraz Beneficjentami jest prowadzona głównie drogą faksową.
Wnioskodawcy nie otrzymują w tej sytuacji oryginałów pism, ale są one do wglądu w siedzibie firmy zgodnie z zasadami udostępniania dokumentów. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż za datę doręczenia pisma przyjmuje się datę przesłania faksu (raport doręczenia) na numer podany we wniosku aplikacyjnym.


Do pobrania:

Wnioski o płatność

Harmonogram rzeczowo-finansowy, zmiany w projekcie

Zamówienia publiczne

Promocja i informacja

Inne

Komunikat dotyczący zasad dokonywania zmian prawno-organizacyjnych w statusie beneficjenta, które mogą mieć wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu oraz zasad udzielania zgody na dokonywanie czynności rozporządzających na inny podmiot

Władza Wdrażająca Programy Europejskie pragnie przypomnieć, iż każdy z beneficjentów realizujący projekt w ramach Działania 8.4 POIG 2007-2013 na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie ma odpowiednio obowiązek do:

 1. niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w statusie beneficjenta, które mogą mieć wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu;
 2. do niedokonywania czynności rozporządzających na inny podmiot w zakresie praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie w okresie kwalifikowalności wydatków i w okresie trwałości projektu bez uzyskania uprzedniej zgody wydanej przez Instytucję Wdrażającą.
 Ad. 1. Wszelkie planowane zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej beneficjent ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać do Instytucji Wdrażającej w celu ich konsultacji przed ich wprowadzeniem. Dopuszczalność przekształcenia przedsiębiorstwa zawsze należy rozpatrywać pod kątem zachowania tzw. zasady trwałości projektu, wpływu tego przekształcenia na realizację projektu oraz czy przekształcony podmiot będzie spełniać warunki do ubiegania się o udzielenie dofinansowania na gruncie obowiązujących przepisów i wymagań programowych oraz czy dalsza realizacja projektu przez przekształcony podmiot będzie przebiegała prawidłowo.

Przez zachowanie zasady trwałości projektu należy rozumieć wyłączenie w okresie trzech lat od zakończenia projektu, możliwości dokonywania zasadniczych modyfikacji projektu, które wynikałyby: ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej, a których skutkiem byłby: wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny (zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.). Analiza zagadnienia trwałości projektu w kontekście praktycznych problemów interpretacyjnych pojawiających się w toku realizowanych projektów, zarówno w okresie przedakcesyjnym jak i w trakcie perspektywy finansowej 2004-2006 oraz 2007-2013 wraz z przykładami, zawiera Podręcznik „Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich” marzec 2012 r. zwanym dalej ,Podręcznikiem” . Podręcznik ten jest kluczowy z punktu widzenia oceny wpływu zmian dokonywanych przez beneficjenta na zasadę trwałości projektu, przy czym niniejszy komunikat należy interpretować w zgodzie z tym Podręcznikiem.

Trwałość projektu, co do zasady, nie zostanie naruszona np. w momencieprzekształcenia spółki cywilnej w spółkęjawną na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), zwanym dalej „KSH” oraz przekształcenia spółki cywilnej w inną spółkę handlową na podstawie art. 551 § 2 KSH. Należy pamiętać o tym, iż nowi wspólnicy mogą wstąpić do spółki dopiero po przekształceniu jej w spółkę handlową czyli dopiero w sytuacji, gdy spółka zostanie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Trwałości nie narusza również przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową (art. 551 § 1 KSH).

Dopuszczalne, z punktu widzenia zachowania trwałości projektu, jest również przekształcenie działalności prowadzonej przez osobę fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową na podstawie art. 551 § 5 oraz art. 5841 i 58413 KSH.

Może natomiast naruszyć trwałość projektu przekształcenie przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną w spółkę cywilną (poprzez jego wniesienie jako wkładu do spółki), ponieważ łączyć się to będzie z dopuszczeniem do działalności prowadzonej samodzielnie przez beneficjenta – osobę fizyczną, co najmniej jednej osoby, która nie jest beneficjentem. Wyjątek stanowi tu sytuacja gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (której przedsiębiorstwo jest objęte współwłasnością majątkową małżeńską) utworzy wspólnie ze współmałżonkiem spółkę cywilną do której zostanie wniesione jako wkład działalność gospodarcza osoby fizycznej.

Trwałość projektu może również naruszyć zmiana wspólników spółki cywilnej np. wystąpienie jednego wspólnika i wstąpienie na jego miejsce innej osoby lub wstąpienie do spółki dodatkowego wspólnika. W takim przypadku bowiem nastąpi zmiana charakteru własności a dodatkowo podmiot, który oprócz beneficjenta będzie wspólnikiem/udziałowcem, może uzyskać nieuzasadnioną korzyść (tzn. wsparcie zostanie udzielone podmiotowi, który nie ubiegał się o dofinansowanie).

Trwałość projektu może również zostać naruszona w sytuacji powołania nowej spółki kapitałowej i wniesienia aportem przedsiębiorstwa do tej pory prowadzonego przez beneficjenta – osobę fizyczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy w spółce, oprócz beneficjenta akcjonariuszem/udziałowcem zostanie, co najmniej jedna osoba, która dotychczas beneficjentem nie była. W takim przypadku dojdzie de facto do zbycia przedsiębiorstwa na skutek czego nastąpi sukcesja tylko niektórych praw i obowiązków z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na spółkę kapitałową, natomiast takie dane identyfikacyjne jak NIP czy nazwa nie przechodzą na nowo utworzoną spółkę. Należy zwrócić uwagę, iż w takim przypadku nie ma również mowy o tożsamości podmiotowej i przedmiotowej ww. podmiotów oraz sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków, co ma miejsce w przypadku przekształcenia dokonanego w trybie art. 551 i n. KSH. W związku z czym w przypadku wniesienia majątku przedsiębiorstwa, dotychczas prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, aportem do spółki prawa handlowego, mamy do czynienia z formą zbycia przedsiębiorstwa co z kolei może stanowić naruszenie zasady trwałości projektu. Przy czym dla zachowania zasady trwałości projektu, w takim przypadku nie mogą (jako czynnik towarzyszący) zmienić się cele i założenia projektu, jak również przedsiębiorstwo, do którego wnoszony jest aport nie może odnieść nienależnych korzyści. Podmiot przyjmujący aport powinien zobowiązać się do utrzymania celów projektu – może to nastąpić na drodze stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie. Trudna do jednoznacznego rozstrzygnięcia jest natomiast kwestia wystąpienia nienależnych korzyści. Wniesienie aportem określonych składników majątkowych buduje potencjał przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia tego przedsiębiorstwa „ceną” za to jest określona wartość udziałów obejmowanych przez podmiot dokonujący aportu, jednakże „cena” ta nie jest wydatkiem faktycznie przez to przedsiębiorstwo ponoszonym. Z uwagi na brak jednoznacznej możliwości dokonania oceny zaistnienia lub nie nieuzasadnionej korzyści, w takim przypadku zawsze będzie istniało potencjalneryzyko zajęcia odmiennego stanowiska i stwierdzenia przez inny podmiot kontrolujący wystąpienia nienależnych korzyści. Różne okoliczności (których wyczerpującego katalogu, nie sposób tutaj wymienić- poszczególne przypadki powinny być rozpatrywane indywidualnie) mogą to ryzyko modyfikować. Jakkolwiek w przypadku skorzystania z tej formy „przekształcenia” ryzyko uznania przez inne podmioty kontrolujące, że doszło do naruszenia zasady trwałości, ponosi beneficjent.

Ponadto należy mieć na względzie, iż w przypadku przekształcenia wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stroną umowy powinien (po)zostać sam wnioskodawca, ponieważ to jego osoba (i majątek) była oceniana w kontekście spełnienia kryteriów warunkujących przyznanie dofinansowania na projekt.

Reasumując należy wskazać, iż beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Instytucji Wdrażającej o zamiarze (a więc przed wprowadzeniem tych zmian w życie) dokonania zmian prawno-organizacyjnych w statusie beneficjenta, które mogą mieć wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu, a dopuszczalność wprowadzenia takiej zmiany podlega indywidualnej ocenie Instytucji Wdrażającej. Dokonanie zmian bez zgody Instytucji Wdrażającej może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie, a także wstrzymaniem wypłaty lub dochodzeniem zwrotu środków.

W przypadku dokonania przekształcenia będzie to wymagało sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie, ze względu na konieczność uporządkowania danych w systemach informatycznych WWPE oraz celem zapewnienia zgodności danych przy rozliczaniu wniosków o płatność. Ponadto przekształcony beneficjent powinien wystawić nowy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Instytucja Wdrażająca może również zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia przez wspólników spółki lub członków zarządu spółki, która zamierza przejąć projekt. Zabezpieczenie to może przybrać formę weksla in blanco lub poręczenia. Każdy przypadek będzie podlegał indywidualnej oceny w zakresie konieczności skorzystania z innych lub rezygnacji z dodatkowych sposobów i form zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie.

Ad. 2. W odniesieniu do zobowiązania beneficjenta do niedokonywania czynności rozporządzających na inny podmiot w zakresie praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie w okresie kwalifikowalności wydatków i w okresie trwałości projektu bez uzyskania uprzedniej zgody wydanej przez Instytucję Wdrażającą, należy wskazać, iż dopuszczalność dokonywania czynności rozporządzających należy rozpatrywać m.in. pod kątem zachowania tzw. zasady trwałości projektu. Za „zmianę charakteru własności elementu infrastruktury”, o której mowa w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., zgodnie z Podręcznikiem, mogą być także traktowane zmiany w strukturze własnościowej określonego podmiotu m.in. w strukturze udziałów w spółce z o.o. (nie stanowi zmiany charakteru własności elementu infrastruktury zmiana formy organizacyjno – prawnej przedsiębiorstwa na skutek przekształcenia uregulowanego w Tytule IV Dział III „Przekształcenie spółek” kodeksu spółek handlowych), przy czym naruszenie zasady trwałości projektu nastąpi tylko wtedy, jeśli na skutek takiej zmiany dojdzie dodatkowo do uzyskania nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. W celu weryfikacji zachowania zasady trwałości, niezbędne jest dodatkowo zbadanie, czy ewentualne zbycie udziałów będzie miało wpływ na charakter i cele projektu oraz warunki jego eksploatacji (badaniu podlega m.in. czy wiedza lub doświadczenie dotychczasowego udziałowca stanowiły istotny element projektu lub były wyłącznym czynnikiem warunkującym uzyskanie dofinansowania).

Natomiast w celu ustalenia, czy na skutek zbycia udziałów dojdzie do uzyskania nieuzasadnionej korzyści należy m.in. skonfrontować uzyskanie korzyści z celami pomocy realizowanej przez zaangażowanie funduszy (w tym z uwzględnieniem przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej) oraz z celami dofinansowania danego działania. W związku z czym, w zakresie dopuszczalności zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie w przedstawionym zakresie, podlega ona badaniu, w głównej mierze, w zakresie zgodności tych zmian i ich wpływu na przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej (w przedmiotowym przypadku jest to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2010 r. Nr 170, poz. 1147 z późn. zm.) oraz w zakresie spełniania kryteriów pomocy publicznej przez beneficjenta, a w szczególności, czy na skutek planowanych zmian w zakresie dysponowania udziałami zachowany będzie status, od którego uzależniona jest intensywność przyznanej pomocy publicznej, tj. odpowiedni status MSP beneficjenta na dzień planowanego zbycia udziałów. Jeżeli okaże się, że na skutek planowanych zmian w strukturze udziałów zmieniłby się status MŚP beneficjenta bądź też przestałby on spełniać kryteria MSP, korzyść uzyskaną na skutek zbycia udziałów należy w takim przypadku uznać za nieuzasadnioną, gdyż dofinansowanie uzyskałby podmiot, który nie byłby uprawniony do uzyskania takiego dofinansowania, lub dofinansowania w określonej wysokości, uzyskując w konsekwencji w sposób nieuprawniony przewagę ekonomiczną nad innymi przedsiębiorstwami. Należy także pamiętać, iż nieuzasadnioną korzyść może odnieść nie tylko przedsiębiorstwo ale także podmiot publiczny, co w praktyce, oznacza nie tylko badanie w zakresie uzyskania nieuzasadnionej korzyści w stosunku do beneficjenta ale także wobec jakiegokolwiek innego podmiotu w tym m.in. kontrahentów.

Ponadto należy mieć na względzie, iż na skutek dokonania czynności rozporządzających na inny podmiot w zakresie praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie, stroną umowy powinien (po)zostać sam wnioskodawca, ponieważ to jego osoba (i majątek) była oceniana w kontekście spełnienia kryteriów warunkujących przyznanie dofinansowania na projekt.

Oś priorytetowa 7

Działanie 8.3

Nabór 2009 r.

Nabór 2010 r.

Nabór 2011 r.

Nabór 2012 r.

Nabór 2013 r.

Pozostałe dokumenty:

Działanie 8.4

Nabór 2009 r.

Nabór 2010 r.

Nabór 2011 r.

Nabór 2012 r.

Nabór 2013 r.

Pozostałe dokumenty:

UWAGA: wszyscy wnioskodawcy, których projekty zostały zatwierdzone do dofinansowania są proszeni o przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy zgodnie z poniższą informacją.

W celu przyspieszenia procesu zawierania umów, uprzejmie prosimy o niezwłoczne skompletowanie powyższej dokumentacji i przesłanie jej do WWPE. Ewentualne uzupełnienia będą uzgadniane indywidualnie.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 działając z upoważnienia Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

 
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH:

PRIORYTETU 8 – SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”dla wszystkich województw.

W ramach tego działania Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Minimalna kwota dofinansowania: 30 000 PLN.
Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące

Do udziału w konkursie zaprasza się:

 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (w tym organizacje pozarządowe non-profit)

Wnioskodawca w jednej rundzie aplikacyjnej może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na jedno województwo (maksymalnie 16 wniosków).

Lista miejscowości kwalifikujących się do budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu zostanie opublikowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl/poig84/)

Maksymalna wysokość wsparcia, o jakie może ubiegać się Wnioskodawca, jest określona w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007—2013.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w I rundzie 2013 wynosi: 15 550 356,15 euro*.

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA DZIAŁANIA 8.4
W RAMACH I RUNDY APLIKACYJNEJ 2013 BĘDZIE TRWAŁ OD 11 MARCA DO 
5 KWIETNIA 2013 ROKU
 
UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać w dniu 5 kwietnia do godz. 16:15 w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie WWPE na ul. Żurawiej oraz 
do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP

Kryteria wyboru projektów – kliknij tutaj

Czas oceny wniosków

Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych, liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej. Czas oceny poszczególnych wniosków może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności dokonywania poprawy/uzupełnienia złożonych dokumentów.

Wnioski o dofinansowanie dla działania 8.4, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać na elektronicznym formularzu wniosków umieszczonym na platformie ePUAP (http://epuap.gov.pl) (decyduje data wpływu wniosku do WWPE uwierzytelniona datą wytworzenia urzędowego poświadczenia przedłożenia – UPP).

 
Elektroniczny formularz wniosków na platformie ePUAP oraz szczegółowa instrukcja jego wypełniania (zawierająca  m.in. ilustracje), ukaże się w dniu rozpoczęcia naboru (11.03.2013 r.).

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

 • być złożony w postaci wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku,
 • zawierać załączniki wymagane w tym naborze dla danego działania. Lista załączników dla działania 8.4 -> kliknij tutaj
 • być sporządzony w języku polskim,
 • być złożony na elektronicznym formularzu wniosków zamieszczonym na platformie ePUAP (http://epuap.gov.pl). Warunkiem wysłania wniosku jest posiadanie konta i aktywnego Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Właściwym adresem skrytki podawczej dla działania 8.4 PO IG jest: /2yki7sk30g/dzialanie84POIG,

Dokumenty do pobrania dla działania 8.4:

 • Wzór wniosku o dofinansowanie -> kliknij tutaj
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie -> kliknij tutaj
 • Wzór umowy o dofinansowanie -> kliknij tutaj
 • Regulamin pracy Komisji Oceniającej -> kliknij tutaj
 • Regulamin przeprowadzania konkursu -> kliknij tutaj
 • Wzór biznes planu z analizą finansową oraz koncepcja techniczną projektu ->kliknij tutaj
 • Wzory załączników obligatoryjnych (oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP, oświadczenie w zakresie OOŚ) -> kliknij tutaj
 • Wzory załączników fakultatywnych (oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT) -> kliknij tutaj
 • Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dokument pomocniczy dla wnioskodawcy) -> kliknij tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 -> kliknij tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 -> kliknij tutaj

Od negatywnych wyników oceny projektu przysługują środki odwoławcze przewidziane w systemie realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 tj.: protest oraz na etapie sądowym skarga do wojewódzkiego sadu administracyjnego, składane zgodnie z procedurą odwoławczą dla PO IG, stanowiącą załącznik 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów PO IG -> kliknij tutaj

Szczegółowe informacje o Działaniu 8.4 oraz o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronach internetowych: www.wwpe.gov.plwww.8poig.mswia.gov.plwww.mswia.gov.plwww.mrr.gov.plwww.poig.gov.pl.

Wszelkich informacji udziela:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Wydział Wdrażania POIG 1
 -> kliknij tutaj
*do przeliczenia alokacji na PLN należy przyjąć kurs Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30.01.2013 r. tj. 1 EUR = 4,1988 PLN

2011-06-26

WAŻNE!!! Informacje o sposobach złożenia załączników do wniosków o dofinansowanie składanych w ramach działania 8.4 PO IG

W nawiązaniu do zgłoszeń potencjalnych Wnioskodawców z działania 8.4 PO IG o trudnościach przy złożeniu załączników z zachowaniem łącznej wielkości 3.5 Mb i w związku z faktem, że WWPE nie jest administratorem platformy ePUAP (nie może zwiększyć limitu na załączniki), uprzejmie informujemy, że dopuszcza się złożenie wniosku i załączników w następujący sposób:

 1. Formularz wniosku i załączniki składane na platformie ePUAP (jak obecnie);
 2. Formularz wniosku składany na platformie ePUAP + załączniki składane w wersji papierowej w siedzibie WWPE;
 3. Formularz wniosku składany na platformie ePUAP + załączniki podpisanekwalifikowanym podpisem elektronicznym (np. XAdES – XML Advanced Electronic Signatures) składane na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Formularz wniosku składany na platformie ePUAP + załączniki składane oddzielnie przy pomocy formularza „skargi, wnioski, zapytania do urzędu” umieszczonego na platformie ePUAP (adres skrytki, na który należy przesłać oddzielne załączniki: /2yki7sk30g/skrytka).

Informacje szczegółowe:

Załączniki, o których mowa w punkcie 2 muszą zostać dostarczone w zamkniętej kopercie – drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście do biura WWPE w dniach pracy instytucji i w godzinach pracy biura, tj. 8.15- 16.15 (decyduje data wpływu, nie stempla pocztowego), na adres:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Żurawia 6/12
III piętro, pokój 302
00-503 Warszawa

Dodatkowo koperta powinna:

 • zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy,
 • zawierać adres Wnioskodawcy,
 • zawierać tytuł projektu,
 • być opatrzona sformułowaniem: „Załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” PO IG”.

Uwaga: W przypadku składania załączników w wersji papierowej należy również dołączyć płytę CD/DVD ze skanami załączników.

Załączniki o których mowa w punkcie 3 należy odpowiednio nazwać (np.: zał.1, zał.2.1, zał.2.2 ,itd.), w tytule maila należy wpisać nazwę Wnioskodawcy i tytuł projektu. W treści maila należy wskazać pełną nazwę Wnioskodawcy oraz adres Wnioskodawcy. Podczas skanowania dokumentów papierowych należy zadbać o odpowiednią czytelność plików. Zeskanowane dokumenty po wydrukowaniu powinny umożliwić poprawne odczytanie wszystkich danych.

Załączniki o których mowa w punkcie 4 należy odpowiednio nazwać (np.: zał.1, zał.2.1, zał.2.2 ,itd.), w tytule pisma należy wpisać nazwę Wnioskodawcy i tytuł projektu. W treści pisma należy wskazać pełną nazwę Wnioskodawcy, adres Wnioskodawcy oraz w przypadku dzielenia załączników informację o częściach załącznika (np. jeżeli skan załącznika nr 1 – biznes plan ma pojemność 10Mb to należy przesłać 3 oddzielne pisma z załącznikami informując w treści, że jest to załącznik 1, część 1z3, itd.)

Podczas skanowania dokumentów papierowych należy zadbać o odpowiednią czytelność plików, a także pamiętać, że platforma ePUAP pozwala na złożenie załączników o maksymalnej łącznej wielkości 3.5 MB. Zatem proponujemy, aby dokumenty były skanowane w odcieniach szarości, przy możliwie niskiej rozdzielczości, nie większej niż 200 dpi. Zeskanowane dokumenty po wydrukowaniu powinny umożliwić poprawne odczytanie wszystkich danych.

Przy składaniu załączników o których mowa w punkcie 4 zalecamy, aby załączniki rejestrowe np. skan EDG, KRS, skan nadania numeru NIP, REGON, itd (pliki  o małej pojemności)  wysyłać razem z wnioskiem o dofinansowanie.

UWAGA: 
Nie należy odkładać złożenia wniosku na ostatnie dni trwania naboru, gdyż może to spowodować trudności w terminowym złożeniu wniosku.

Informujemy, że Władza Wdrażająca Programy Europejskie nie jest administratorem portalu ePUAP, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość funkcjonowania rozwiązań informatycznych i technicznych tego portalu i nie udziela informacji na temat jego funkcjonowania. Do tego jest powołany zespół Service Desk systemu ePUAP, dostępny pod telefonem (22) 544 13 90 w dni robocze, godz. 8.00-16.00 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) jako Instytucja 
Wdrażająca Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działając z upoważnienia Instytucji Zarządzającej PO IG – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Pośredniczącej PO IG – Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH:

PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013:

Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion


Projekty kwalifikujące się do dofinansowania składają się z następujących komponentów:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maks. przez okres 3 lat),
 • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
 • zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu  oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
 • dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
 • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.
Do udziału w konkursie zaprasza się:
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • grupy jednostek samorządu terytorialnego – konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.


Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach I rundy 2013 wynosi: 232 216 677,69 PLN*.

Wnioskodawca może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych. Dotychczasowy wkład własny Wnioskodawcy (15%) nie będzie już wymagany.

Kryteria wyboru projektów -> kliknij tutaj

Czas oceny wniosków

Przewidywany termin zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej (w przypadku dużej liczby wniosków termin ten może ulec wydłużeniu).

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA DZIAŁANIA 8.3
ROZPOCZNIE SIĘ 11 LUTEGO 2013 I BĘDZIE TRWAŁ DO 8 MARCA 2013
do godz. 16:15
 
 
UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać w dniu 8 marca 11 marca do godz. 16:15 w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie WWPE oraz 
do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP


Sposób złożenia wniosków

Wnioski o dofinansowanie (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć:

a) przy wykorzystaniu platformy ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (główna droga składania wniosków o dofinansowanie). Wnioski należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.

Usługa dla wypełniania wniosków o dofinansowanie na platformie ePUAP:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine

lub
 

b) w razie wystąpienia siły wyższej lub problemów technicznych na platformie ePUAP, dopuszcza się możliwość złożenia wniosków bezpośrednio w siedzibie WWPE w godzinach 8:15 – 16:15 na adres:

 
 
 
 
 
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Żurawia 6/12
III piętro, pokój 302
00-503 Warszawa

Dokumentacja powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem I nabór 2013 w ramach Działania 8.3 PO IG (decyduje data wpływu wniosku do WWPE).

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi (tylko w przypadku wniosków złożonych bezpośrednio w siedzibie WWPE):

 • być złożony w postaci wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku,
 • zawierać załączniki wymagane w tym naborze dla danego działania. Lista załączników dla działania 8.3 -> kliknij tutaj,
 • być sporządzony w języku polskim,
 • być złożony w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, oryginalnie podpisanym,
 • być złożony w identycznej jak papierowa wersji elektronicznej (na płycie CD – Word / RTF oraz PDF),
 • koperta powinna być opatrzona pełną nazwą WWPE oraz jej adresem. Ponadto powinna być opatrzona napisem „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.3. PO IG” oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy, adres Wnioskodawcy, a także tytuł projektu.


Dokumenty do pobrania dla działania 8.3:

 • Wzór wniosku o dofinansowanie -> kliknij tutaj
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie -> kliknij tutaj
 • Wzór umowy o dofinansowanie -> kliknij tutaj
 • Regulamin pracy Komisji Oceniającej -> kliknij tutaj
 • Regulamin przeprowadzenia konkursu -> kliknij tutaj
 • Wzór oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności podatku VAT -> kliknij tutaj 
 • Ankieta w zakresie wykluczenia cyfrowego na obszarze realizacji projektu – kliknij tutaj
 • Wzór oświadczenia o niekaralności -> kliknij tutaj
 • Wzór oświadczenia o zgodności wyboru partnera z wymaganiami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju -> kliknij tutaj
 • Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego -> kliknij tutaj
 • Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dokument pomocniczy dla wnioskodawcy, w trakcie realizacji działania może ulegać zmianom w części dotyczącej opisu kryteriów wyboru projektów) -> kliknij tutaj

Od negatywnych wyników oceny projektu przysługują środki odwoławcze przewidziane w systemie realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 tj.: protest oraz na etapie sądowym skarga do wojewódzkiego sadu administracyjnego, składane zgodnie z procedurą odwoławczą dla PO IG, stanowiącą załącznik 4.4 do Szczegółowego opisu priorytetów PO IG -> kliknij tutaj

Szczegółowe informacje o powyższym działaniu oraz o zasadach przygotowania i składania wniosków o przyznanie dofinansowania znajdują się na stronach internetowych:www.wwpe.gov.plwww.mswia.gov.plwww.mrr.gov.plwww.poig.gov.pl.

Wszelkich informacji udziela:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Wydział Wdrażania POIG1 -> kliknij tutaj
 
do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 28.12.2012 r. tj. 1 EUR = 4,0809 PLN

UWAGA! Wybór partnera projektu w ramach działania 8.3 PO IG
WWPE uprzejmie informuje, iż wybór partnera do projektu realizowanego w ramach działania 8.3 POIG powinien być przeprowadzony zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.).

/poig/2132_001.pdfProcedura weryfikacji prawidłowości wyboru partnera prywatnego w ramach 8.3 POIG

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
 • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
 • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
 • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
 • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce,
 • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.

W ramach PO IG wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali regionu, wspierane będą w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
W ramach PO IG projekty realizować będą sieci instytucji otoczenia biznesu, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze, jednostki administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa.

Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji:

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Celem osi priorytetowej 7 jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

Beneficjenci:

 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
 • instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw,
 • konsorcja jednostek administracji publicznej z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, organami samorządu zawodowego lub jednostkami badawczo – rozwojowymi.

Typy projektów:

 • budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których dostępne będą e-Usługi dla obywateli i przedsiębiorstw m.in.: zabezpieczenie społeczne, podatki, zamówienia publiczne, rejestracja działalności gospodarczej, rejestry sądowe, ochrona zdrowia, ochrona środowiska,
 • przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej do współdziałania, w celu ich usprawnienia, integracji i umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienie zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej dla jednostek administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego,
 • rozwój systemów informacji publicznej (w tym informacji prawnej),
 • projekt systemowy mający na celu zapewnienie synergii działań w zakresie e-Administracji prowadzonych na szczeblu centralnym i regionalnym.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, iż w dniu 8 stycznia 2009 roku podpisana została umowa pomiędzy WWPE a MSWiA na dofinansowanie Projektu Systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Z usług w ramach projektu systemowego mogą korzystać instytucje zaangażowane w realizację projektów kluczowych 7 Osi Priorytetowej.

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki:

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W ramach priorytetu 8. wspierane są działania w zakresie:

 • tworzenia usług elektronicznych,
 • tworzenia elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami,
 • przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Priorytet 8. będzie realizowany w synergii z priorytetem 7., mającym na celu rozwój e-usług publicznych wspierających rozwój gospodarczy i zmniejszanie barier administracyjnych dla innowacyjnej działalności gospodarczej.

WWPE jest Instytucją Wrażającą dla następujących działań w ramach priorytetu 8. POIG:

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion

Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • grupy jednostek samorządu terytorialnego – konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe non-profit.

UWAGA! WWPE informuje o nadaniu przez Komisję Europejską numerów referencyjnych programów pomocowych.

W związku z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy do informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 8.4 realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach POIG, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 84. poz. 712 i Nr 157 poz. 1241) posiada numer referencyjny X427/2010.


Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 znajdują się na stronach:

Inne Instytucje Wdrażające / Pośredniczące II stopnia w ramach POIG:

 

Banner 600x90
Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich i chcesz pokazać go szerszemu gronu w ciekawej formie – wejdź na stronę www.dniotwarte.eu i zgłoś się!

Do 15 października trwa konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju wraz z Portalem Interia.pl.

NAKRĘĆ SIĘ NA SUKCES!

Dla autorów najciekawszych filmów, którzy opowiedzą o swoim biznesie lub pomyśle zrealizowanym dzięki środkom unijnym, czekają bardzo atrakcyjne nagrody, w tym nagroda główna – 100 000 zł na promocję swojego pomysłu.

Ministerstwo Rozwoju wraz z Portalem Interia.pl ogłosiły trwający do 15 października 2016 r. konkurs „Nakręć się na sukces„. Dla autorów najciekawszych filmów, którzy opowiedzą o swoim biznesie lub pomyśle zrealizowanym dzięki środkom unijnym, czekają bardzo atrakcyjne nagrody, w tym nagroda główna – 100 000 zł na promocję swojego pomysłu.

Banner 600x90
Rozpoczyna się nabór atrakcji do III edycji akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.
Jeśli jesteś beneficjentem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich i chcesz pokazać go szerszemu gronu w ciekawej formie – wejdź na stronę www.dniotwarte.eu i zgłoś się!

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu realizacji przedsięwzięć w ramach projektów 7 osi POIG, a także mając na względzie sprawny proces weryfikacji wniosków o płatność końcową przedkładanych w związku z zakończeniem realizowanych projektów 7 osi POIG, w szczególności w kontekście wywiązania się Beneficjentów 7 osi POIG ze zobowiązań wynikających z zapisów zawartych Porozumień / Umów o dofinansowanie projektów w zakresie osiągnięcia założonych w dokumentacji projektowej celów oraz produktów i rezultatów, uprzejmie proszę o przekazywanie najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową wypełnionego zestawienia w odniesieniu do osiągniętych wskaźników produktu (zał. nr 1)  i rezultatu (zał. nr 2) wg załączonego formatu.

Choć wdrażanie działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dobiega już końca, to jego efekty trwać będą jeszcze przez wiele lat. Dzięki temu działaniu dziesiątki tysięcy osób otrzymały dostęp do Internetu – wśród nich jest prawie 5 tysięcy mieszkańców Radomia.

Prawie 740 podpisanych umów w ramach działania 8.3 POIG, ponad 10 tys. kilometrów wybudowanej sieci światłowodowej, 3 miliardy 780 mln zł zakontraktowane w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów 7 osi – tak można by krótko podsumować wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Więcej mogli się dowiedzieć uczestnicy konferencji, która odbyła się w dniach 5-6 października w Warszawie.

Konkurs dla beneficjentów działania 8.4 POIG, który został ogłoszony 9 września, został rozstrzygnięty. Nagrodą są: statuetki, udział w konferencji 5-6 października 2015 r. i możliwość zaprezentowania swoich projektów podczas panelu poświęconego wdrażaniu 8 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W dniach 5-6 października 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wraz z Centrum Projektów Polska Cyfrowa organizują dwudniową Konferencję podsumowującą wdrażanie 7 i 8 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

We wrześniu br. Centrum Projektów Polska Cyfrowa organizuje sześć jednodniowych pikników promujących działania 8.3 i 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Podczas pikników będą przekazywane informacje o efektach tych działań, jak również propagowana będzie ogólna wiedza na temat funduszy europejskich. Podczas imprez przewidziane są konkursy z nagrodami dla dzieci i dla dorosłych z wiedzy o Internecie, e-administracji oraz o funduszach unijnych. Na najmłodszych czekają liczne atrakcje: gry i zabawy ruchome, wata cukrowa, zabawa na urządzeniach pneumatycznych. Na dorosłych – występy artystyczne. Dla wszystkich przewidziano darmowe zestawy grillowe i inne przekąski.

Serdecznie zapraszamy beneficjentów działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do uczestnictwa w konkursie, w którym nagrodami są statuetki oraz uczestnictwo w Konferencji podsumowującej wdrażanie 7 i 8 osi POIG.

Zapraszamy do udziału w konkursie, organizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 7-12 lat z rodzin, które otrzymały komputer i dostęp do Internetu dzięki udziałowi w projekcie realizowanym w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zintensyfikowaniem sił i środków na procesie certyfikacji wydatków weryfikacje ex-ante dokumentacji przetargowych nie będą już prowadzone. Projekty realizowane w ramach POIG powinny być w końcowej fazie realizacji zatem IW w zakresie weryfikacji zamówień publicznych skupia się wyłącznie na weryfikacjach ex-post, które są niezbędne dla wskazanego wcześniej procesu.

Uprzejmie przypominamy, iż Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) są zobowiązani do zapewnienia ich trwałości. Obowiązek zapewnienia trwałości projektu wynika bezpośrednio z umowy o dofinansowanie, a jego niewypełnienie skutkuje zwrotem otrzymanego wsparcia finansowego wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o dofinansowanie w trybie I rundy aplikacyjnej 2013 r. w ramach działania 8.4 PO IG rozpoczyna się w dniu 11 marca 2013 r. i będzie trwał do 5 kwietnia 2013 r. do godz. 16:15 dla wersji papierowych składanych bezpośrednio w siedzibie WWPE oraz do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

UWAGA: Załączona poniżej lista projektów rekomendowanych nie stanowi potwierdzenia przyznania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ostatecznym potwierdzeniem przyznania dofinansowania Państwa projektów będzie zatwierdzenie listy rankingowej przez Instytucję Zarządzającą, o czym zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie osobnym pismem.

Zgodnie z § 9 umowy/porozumienia o dofinansowanie Beneficjent jest obowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje, inne niż Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia jeżeli wyniki kontroli dotyczą Projektu.

Oferty pracy prosimy przesyłać do dnia 7.06.2013r. do godz. 16:00 pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (UWAGA: prosimy o nieprzesyłanie aplikacji z portalu Wirtualna Polska z powodu problemów technicznych z odbieraniem wiadomości z tej poczty).

 

 W związku z wyczerpaniem alokacji na Działanie 8.4 PO IG lista rankingowa dla I Naboru 2013 składa się z:
 • listy projektów rekomendowanych do dofinansowania (lista podstawowa 39 projektów) oraz
 • listy rezerwowej projektów rekomendowanych do dofinansowania – lista związana z wyczerpaniem się alokacji (57 projektów) – umieszczenie projektu na liście rezerwowej nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa nr 6/Infostrategia/MAC/UW-UR/13 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Administracji i Cyfryzacji (MAiC), a konsorcjum wykonawców. 

Uprzejmie informujemy, że pod poniższym linkiem znajduje się Raport końcowy z realizacji umowy nr 6/Infostrategia/MAC/UW-UR/13 z dnia 22.08.2013 r. na udzielenie wsparcia doradczego beneficjentom projektów szerokopasmowych realizowanych w ramach działania 8.3 POIG:

https://mac.gov.pl/projekty/projekt-systemowy-dzialania-na-rzecz-szerokopasmowego-dostepu-do-internetu/dokumenty

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca poinformowała, iż w związku z rozbieżnościami interpretacji – na poziomie UE i krajowym – art. 16 lit. b Dyrektywy 2004/18/WE, dotyczącymi stosowania zamówień publicznych w zakresie usług, których przedmiotem jest nabycie, opracowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych, przeznaczonych do emisji w telewizji, radio i Internecie, sugeruje niestosowanie wyłączenia z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe wyłączenie dotyczy art. 4 pkt 3 lit. g przy podejmowaniu działań informacyjno-promocyjnych.

Podkategorie

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.