POPC 2.2

Dokumenty do pobrania:

Lp.

Nazwa dokumentu

Wersja 
z dnia

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

27.04.2018

30.10.2018

31.12.2018

1.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

27.04.2018

2.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

27.04.2018

3.

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów

12.03.2018

4.

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów – wersja nieaktualna

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów

27.04.2018

06.06.2018

5.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19.07.2017

6.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

23.01.2018

7.

Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym

26.04.2018

8.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

27.04.2018

26.09.2018

9.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

27.04.2018

26.09.2018

10.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie

27.04.2018

11.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

12.03.2018

12.

Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (KRCU)

27.04.2018

13.

Szablon studium wykonalności – wersja nieaktualna

Szablon studium wykonalności

27.04.2018

06.06.2018

Informacja o zmianach z 06.06.2018356.5 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach z 26.09.2018379.11 KB07/01/2019, 14:34

Informacja o zmianach z 30.10.2018363.33 KB07/01/2019, 14:35

Informacja o zmianach z 31.12.2018338.9 KB07/01/2019, 14:37

 

Dokumenty do pobrania:

docx784.12 KB20/09/2018, 13:28

Dokumenty do pobrania:
Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

2016-11-29

2017-01-26

2017-02-10

2017-05-05

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja nieaktualna

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2016.11.29  

2016.12.29

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 2016-11-29
  zał. 7 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 2016-11-29
  zał. 8 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 2016-11-29
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2016-11-29

2017-01-26

4. Wzór porozumienia o dofinansowanie: 2016-11-29
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu 2016-11-29
  zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym – nie dotyczy działania 2.2  
  zał.6 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 2016-11-29
  zał.7 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 2016-11-29
  Zał. 8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 2016-11-29
  zał.9 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 2016-11-29
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 2016-11-29
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 2016-11-29
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 2016-11-29
  zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 2016-11-29
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 2016-11-29
  zał.15- Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2016-11-29
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 2016-11-29
  Zał. 19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 2016-11-29
  Zał. 20 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 2016-11-29
5. Wzór umowy o dofinansowanie: 2016-11-29
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-11-29
  zał.5 – Plan finansowania projektu 2016-11-29
  zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym – nie dotyczy działania 2.2  
  zał.7 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 2016-11-29
  zał.8 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 2016-11-29
  zał.9 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 2016-11-29
  zał. 10 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 2016-11-29
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 2016-11-29
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 2016-11-29
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 2016-11-29
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 2016-11-29
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 2016-11-29
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2016-11-29
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2016-11-29
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 2016-11-29
  zał. 20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 2016-11-29
  zał. 21 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 2016-11-29
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-10-25
7. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” 2016-11-29
8. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 2016-11-29
9. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2016-09-19
10. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2016-11-29
11. Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu 2016-11-29
12. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 2017-01-26
13.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów – wersja z 9 czerwca 2017 r.

2017-03-29
Wykaz zmian z dna 09.06.2017 r.351.87 KB
Wykaz zmian z dna 05.05.2017 r.145.52 KB
Wykaz zmian z dnia 26.01.2017 r.15.47 KB

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

01.09.2017

22.11.2017

01.12.2017

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.07.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 01.09.2017
  zał. 7 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 01.09.2017
  zał. 8 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 01.09.2017
  zał. 14 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  zał. 15 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

01.09.2017

14.11.2017

01.12.2017

4. Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (KRCU) 01.09.2017
5. Wzór porozumienia o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie:

01.09.2017

22.03.2018

  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Projektu 01.09.2017
  zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*  – wersja nieaktualna

zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*

01.09.2017

04.09.2017

  zał.6 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 01.09.2017
  zał.7 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 01.09.2017
  zał.8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.09.2017
  Zał.9 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.09.2017
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.09.2017
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 01.09.2017
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.09.2017
  zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.09.2017
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 01.09.2017
  zał.15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.09.2017
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.09.2017
  zał.19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja nieaktualna

zał.19 – Obowiązki informacyjne beneficjenta

01.09.2017

22.03.208

  zał. 20 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 01.09.2017
  zał. 21 – Lista podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków nieposiadający statusu partnera 01.09.2017
  zał. 22 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  zał. 23 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  zał. 24 – Wzór formularza sprawozdania z wykorzystania infrastruktury/produktu wytworzonych w projekcie 22.03.2018
6. Wzór umowy o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie:

01.09.2017

22.03.2018

  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowany realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 01.09.2017
  zał.5 – Plan finansowania Projektu 01.09.2017
  zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym* – wersja nieaktualna

zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*

01.09.2017

04.09.2017

  zał.7 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 01.09.2017
  zał.8 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 01.09.2017
  zał.9 –Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.09.2017
  zał.10 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.09.2017
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.09.2017
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 01.09.2017
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.09.2017
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.09.2017
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 01.09.2017
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.09.2017
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.09.2017
  zał.20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja nieaktualna

zał.20 – Obowiązki informacyjne beneficjenta

01.09.2017

22.03.2018

  zał. 21 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 01.09.2017
  zał. 22 – Lista podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków nieposiadający statusu partnera 01.09.2017
  zał. 23 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  zał. 24 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  zał. 25 – Wzór formularza sprawozdania z wykorzystania infrastruktury/produktu wytworzonych w projekcie 22.03.2018
7. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.06.2017
8. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 01.09.2017
9. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” 01.09.2017
10. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 01.09.2017
11. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
12. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 24.05.2017
13. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym* – wersja nieaktualna

Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*

01.09.2017

04.09.2017

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów – wersja nieaktualna

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

01.09.2017

27.02.2018

01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
27.02.2018
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
27.02.2018
01.09.2017
01.09.2017

* Dokument jest tożsamy z dokumentem wskazanym w kryteriach oceny projektów dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod nazwą „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”. ** Zgodnie ze wskazaniami dokumentu: „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”.


Informacja o zmianach z 04.09.2017

Informacja o zmianach z 14.11.2017

Informacja o zmianach z 22.11.2017

Informacja o zmianach z 01.12.2017

Informacja o zmianach z 27.02.2018

Informacja o zmianach z 22.03.2018

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.