POPC 2.1

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu – nieaktualna

Regulamin konkursu  – nieaktualna

Regulamin konkursu

01.06.2017

25.07.2017

05.12.2017

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – nieaktualna 24.05.2017
  Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.07.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 01.06.2017
  zał. 5 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 01.06.2017
  zał. 6 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 01.06.2017
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 01.06.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie: 01.06.2017
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu 01.06.2017
  zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25.08.2016
  zał.6 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC. 01.06.2017
  zał.7 – Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 01.06.2017
  zał.8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.06.2017
  zał.9 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.06.2017
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.06.2017
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 01.06.2017
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.06.2017
  zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.06.2017
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 01.06.2017
  zał.15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.06.2017
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.06.2017
  zał.19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 01.06.2017
  zał.20 – Lista obligatoryjnych postanowień Umowy Wykonawczej 01.06.2017
5. Wzór umowy o dofinansowanie: 01.06.2017
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo finansowany realizacji projektu 01.06.2017
  zał.5 – Plan finansowania projektu 01.06.2017
  zał.6 -Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25.08.2016
  zał.7 –Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC 01.06.2017
  zał.8 –Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 01.06.2017
  zał.9 –Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.06.2017
  zał.10 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.06.2017
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.06.2017
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 01.06.2017
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.06.2017
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.06.2017
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 01.06.2017
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.06.2017
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.06.2017
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.06.2017
  zał.20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 01.06.2017
  zał.21 Lista obligatoryjnych postanowień Umowy Wykonawczej 01.06.2017
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 25.10.2016
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.09.2016
8. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 24.05.2017
9. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 01.06.2017
10. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu”. 01.06.2017
11. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 01.06.2017
12. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym. 25.08.2016
13. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów.
zał. 1a Wzór oświadczenia pracownika IP POPC o bezstronności
zał. 1b Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności
zał. 1c Wzór oświadczenia o poufności/deklaracji poufności
zał. 2a Wzór karty oceny kryteriów formalnych
zał. 2b Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych I stopnia (dla pracownika IOK)
zał. 2c Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych I stopnia (dla eksperta)
zał. 2d Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych II stopnia
zał. 3 Wzór protokołu z oceny
zał. 4 Regulamin wyboru osób do oceny 2.1
10.07.2017

pdf163.07 KB10/09/2018, 14:57

pdf66.87 KB10/09/2018, 14:57

 

Dokumenty do pobrania:
Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

29.11.2016

26.01.2017

07.02.2017

05.05.2017

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja nieaktualna

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

29.11.2016

29.12.2016

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 29.11.2016
  zał. 5 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 29.11.2016
  zał. 6 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 29.11.2016
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

29.11.2016

26.01.2017

4. Wzór porozumienia o dofinansowanie: 29.11.2016
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu 29.11.2016
  zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25-08-2016
  zał.6 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC 29.11.2016
  zał.7 – Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 29.11.2016
  zał.8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 29.11.2016
  zał.9 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 29.11.2016
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 29.11.2016
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 29.11.2016
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 29.11.2016
  zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 29.11.2016
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 29.11.2016
  zał.15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 29.11.2016
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 29.11.2016
  zał.19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 29.11.2016
  Zał.20 Lista postanowień umowy wykonawczej 29.11.2016
5. Wzór umowy o dofinansowanie: 29.11.2016
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo finansowany realizacji projektu 29.11.2016
  zał.5 – Plan finansowania projektu 29.11.2016
  zał.6 -Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 25-08-2016
  zał.7 –Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO PC 29.11.2016
  zał.8 –Oświadczenie dotyczące wykorzystania przedmiotu projektu realizowanego przez Beneficjenta – przez podmioty na rzecz których projekt jest realizowany – wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej w rozumieniu unijnym 29.11.2016
  zał.9 –Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 29.11.2016
  zał.10 –Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 29.11.2016
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 29.11.2016
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 29.11.2016
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 29.11.2016
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 29.11.2016
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 29.11.2016
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 29.11.2016
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 29.11.2016
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 29.11.2016
  zał.20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 29.11.2016
  Zał. 21 Lista postanowień umowy wykonawczej 29.11.2016
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 25.10.2016
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.09.2016
8. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.11.2016
9. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/ umowy o dofinansowanie 29.11.2016
10. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” 29.11.2016
11. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 26.01.2017
12.

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów – wersja z 9 czerwca 2017 r.

29.03.2017

Informacja o zmianach z 09.06.2017pdf352.71 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach z 05.05.2017.pdf146 KB10/09/2018, 14:57

Informacja o zmianach z 26.01.2017.pdf15.85 KB20/09/2018, 08:29

Dokumenty do pobrania:

 1. Informacja o zmianach
 2. Informacja o zmianach (18.03.2015 r.)
 3. Informacja o zmianach (20.03.2015 r.)
 4. Informacja o zmianach (28.04.2015 r.)
 5. Informacja o zmianach (06.05.2015 r.)
 6. Informacja o zmianach (21.05.2015 r.)
 7. Informacja o zmianach (03.07.2015 r.)
 8. Informacja o zmianach (08.09.2015 r.)
 9. Informacja o zmianach (16.10.2015 r.)
 10. Regulamin konkursu po zmianach (20.01.2015 r.)
 11. Regulamin konkursu po zmianach (20.03.2015 r.)
 12. Regulamin konkursu po zmianach (21.05.2015 r.)
 13. Regulamin konkursu (03.07.2015 r.)
 14. Regulamin konkursu po zmianach (08.09.2015 r.)
 15. Regulamin konkursu
 16. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 17. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
 18. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu(28.04.2015r.)
 19. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 20. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (20.03.2015 r.)
 21. Wzór porozumienia o dofinansowanie
 22. Wzór porozumienia o dofinansowanie (20.03.2015 r.)
 23. Wzór porozumienia o dofinansowanie (06.05.2015 r.)
 24. Wzór porozumienia o dofinansowanie (16.10.2015 r.)
 25. Wzór umowy o dofinansowanie
 26. Wzór umowy o dofinansowanie (20.03.2015 r.)
 27. Wzór umowy o dofinansowanie (06.05.2015 r.)
 28. Wzór umowy o dofinansowanie (16.10.2015 r.)
 29. Formalne kryteria wyboru projektów
 30. Merytoryczne kryteria wyboru projektów
 31. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 32. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”
 33. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym
 34. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym (28.04.2015 – wersja jednolita)
 35. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym (28.04.2015 – wersja w trybie rejestruj zmiany)
 36. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów
 37. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (20.02.2015 r.)
 38. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (21.05.2015 r.)
 39. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (08.09.2015 r.)
 40. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia umowy o dofinansowanie
 41. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia umowy o dofinansowanie (20.03.2015 r.)
 42. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (projekt)
 43. Wytyczne do kwalifikowalności wydatków w ramach POPC (20.01.2015 r.)
 44. Wytyczne do kwalifikowalności wydatków w ramach POPC (18.03.2015 r.)
 45. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska (projekt).
 

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu – wersja nieaktualna Regulamin konkursu 01.09.2017 01.12.2017
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.07.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 01.09.2017
  zał. 5 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 01.09.2017
  zał. 6 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 01.09.2017
  Zał.13 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  Zał.14 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu**. 01.09.2017
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie– wersja nieaktualna  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 01.09.2017 14.11.2017 01.12.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie:– wersja nieaktualna Wzór porozumienia o dofinansowanie: 01.09.2017 23.03.2018
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Projektu 01.09.2017
 

zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*– wersja nieaktualna

zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*

01.09.2017

04.09.2017

  zał.6 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 01.09.2017
  zał.7 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 01.09.2017
  zał.8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.09.2017
  zał.9 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.09.2017
  zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.09.2017
  zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 01.09.2017
  zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.09.2017
  zał.13  Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.09.2017
  zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 01.09.2017
  zał.15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.09.2017
  zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.09.2017
  zał.19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja nieaktualna zał. 19 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 01.09.2017 23.03.2018
  zał. 20 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 01.09.2017
  zał. 21 – Lista podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków nieposiadający statusu Partnera. 01.09.2017
  Zał. 22 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  zał. 23 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu**. zał. 24 – Wzór formularza sprawozdania z wykorzystania infrastruktury/produktu wytworzonych w projekcie 01.09.2017 23.03.2018
5. Wzór umowy o dofinansowanie: – wersja nieaktualna Wzór umowy o dofinansowanie 01.09.2017 23.03.2018
  zał.4 – Harmonogram rzeczowo finansowany realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 01.09.2017
  zał.5 – Plan finansowania Projektu 01.09.2017
  zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*– wersja nieaktualna zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym* 01.09.2017   04.09.2017
  zał.7 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 01.09.2017
  zał.8 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 01.09.2017
  zał.9 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.09.2017
  zał.10 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.09.2017
  zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.09.2017
  Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 01.09.2017
  zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.09.2017
  zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.09.2017
  zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 01.09.2017
  zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.09.2017
  zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
  zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.09.2017
  zał.20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja nieaktualna zał.20 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 01.09.2017 23.03.2018
  zał.21 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 01.09.2017
  zał.22 – Lista podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków nieposiadający statusu Partnera. 01.09.2017
  Zał.23 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
  zał. 24 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu**. zał. 25 – Wzór formularza sprawozdania z wykorzystania infrastruktury/produktu wytworzonych w projekcie 01.09.2017 23.03.2018
6. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.06.2017
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
8. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 24.05.2017
9. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/ umowy o dofinansowanie 01.09.2017
10. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu”. 01.09.2017
11. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 01.09.2017
12. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*  – wersja nieaktualna Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym* 01.09.2017 04.09.2017
Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów – wersja nieaktualna Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów 01.09.2017 27.02.2018 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 27.02.2018 01.09.2017 01.09.2017 01.09.2017 27.02.2018 01.09.2017 01.09.2017

* Dokument jest tożsamy z dokumentem wskazanym w kryteriach oceny projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod nazwą „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”. ** Zgodnie ze wskazaniami dokumentu: „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”


pdf340.75 KB10/09/2018, 14:57

Dokumenty do pobrania: 

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu - wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

27.04.2018

28.09.2018

24.01.2019

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 27.04.2018
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 27.04.2018
3. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 12.03.2018
4.

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów – wersja nieaktualna

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów

27.04.2018

05.06.2018

5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
6. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 23.01.2018
7. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 27.04.2018
8.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

27.04.2018

24.01.2019

9.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami - wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

27.04.2018

24.01.2019

10. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 27.04.2018
11. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 12.03.2018
12.

Szablon Studium wykonalności – wersja nieaktualna

Szablon Studium wykonalności

27.04.2018

05.06.2018

Informacja o zamianach z 05.06.2018 r.

Informacja o zmianach z 28.09.2018 r.

Informacja o zmianach z 24.01.2019

 

Warszawa, 16 kwietnia 2019 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług
publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Nabór wniosków jest prowadzony w czterech rundach. Wnioski należy składać w terminach:

 

 • Runda pierwsza – od 17 maja do 31 maja 2019 r.
 • Runda druga – od 1 czerwca do 28 czerwca 2019 r.
 • Runda trzecia – od 29 czerwca do 31 lipca 2019 r.
 • Runda czwarta – od 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 450 000 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( 380 835 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ( 69 165 000,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html)[1]

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Typ Beneficjenta

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Typy projektów

 • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla Wnioskodawców

[1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość à Kursy à Archiwum kursów średnich - tabela A (CSV, XLS)à Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A) à Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Podkategorie

Warszawa, 16 kwietnia 2019 r.

 
   

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431)

 

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”

Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Nabór wniosków jest prowadzony w czterech rundach. Wnioski należy składać w terminach:

 

 • Runda pierwsza – od 17 maja do 31 maja 2019 r.

 

 • Runda druga – od 1 czerwca do 28 czerwca 2019 r.

 

 • Runda trzecia – od 29 czerwca do 31 lipca 2019 r.

 

 • Runda czwarta – od 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

 

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

 

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 450 000 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( 380 835 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ( 69 165 000,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html)[1]

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

 

Typ Beneficjenta

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Typy projektów

 • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Lp.

Nazwa dokumentu

Wersja
z dnia

Regulamin konkursu

15.04.2019

1.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

16.04.2019

2.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

16.04.2019

3.

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów

12.03.2018

4.

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów

16.04.2019

5.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19.07.2017

6.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych

w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

25.05.2018

7.

Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym

26.04.2018

8.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

16.04.2019

9.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

16.04.2019

10.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy
o dofinansowanie

16.04.2019

11.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

12.03.2019

12.

Szablon Studium wykonalności

30.05.2018

 

 

[1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość à Kursy à Archiwum kursów średnich - tabela A (CSV, XLS)à Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A) à Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.