POPC 2.3


Lp.

Nazwa dokumentu

Wersja
z dnia

Regulamin konkursu

15.04.2019

1.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami

16.04.2019

2.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

16.04.2019

3.

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów

12.03.2018

4.

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów

16.04.2019

5.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

19.07.2017

6.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych

w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

25.05.2018

7.

Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym

26.04.2018

8.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

16.04.2019

9.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

16.04.2019

10.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy
o dofinansowanie

16.04.2019

11.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

12.03.2019

12.

Szablon Studium wykonalności

30.05.2018

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja
z dnia
Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

11.09.2018

12.10.2018

1 Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

11.09.2018

12.10.2018

2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

11.09.2018

12.10.2018

3 Formalne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
4 Merytoryczne kryteria wyboru projektów 17.08.2018
5 Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 11.09.2018
6 Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 11.09.2018
7 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
8 Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 25.05.2018
9 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 08.08.2018
10 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 11.09.2018
11 Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami 11.09.2018
12 Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami 11.09.2018
13 Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 11.09.2018

Informacja o zmianach 12.10.2018

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja
z dnia
1 Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

28.03.2018

14.09.2018

2 Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 28.03.2018
3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 28.03.2018
4 Formalne kryteria wyboru projektów 28.03.2018
5 Merytoryczne kryteria wyboru projektów 28.03.2018
6 Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   – wersja nieaktualna

Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

28.03.2018

 

28.06.2018

7 Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 05.2015
8 Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” 28.03.2018
9 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 26.08.2015
10 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 12.03.2018
11 Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 23.01.2018
12 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
13 Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 05.12.2017
14 Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

28.03.2018

10.09.2018

15 Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

28.03.2018

10.09.2018

16 Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 28.03.2018

Informacja o zmianach z 28.06.2018273.68 KB

Informacja o zmianach z 19.09.2018273.68 KB

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-001/15 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-001/15 (obowiązujący od 30.11.2015 r.)

 1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wzorami załączników (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 4. Wzór porozumienia o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór porozumienia o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 5. Wzór umowy o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór umowy o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 6. Formalne kryteria wyboru projektów
 7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów
 8. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)
 9. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”
 10. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (wraz z załącznikami) (dokument nieaktualny)
 11. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie
 12. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 13. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. .w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237)
 15. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności
FAQ

[1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość àKursy à Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS)à Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A). àMiesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.

Informacja o zmianach oraz wersje dokumentów w trybie „rejestruj zmiany”

Informacja o zmianach (30.11.2015 r.)

Lista członków Komitetu Oceny Projektów
Lista ocenionych projektów

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 27.10.2016 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący od 28.10.2016 r. do 20.12.2016 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący od 21.12.2016 r. do 22.03.2017 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący od 23.03.2017 r. do 23.05.2017 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 (dokument obowiązujący od 24.05.2017 r. do 8.06.2017 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 (dokument obowiązujący od 9.06.2017 r.)

1 Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość/ Kursy/Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS)/Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A)./ Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.


Informacja o zmianach oraz wersje dokumentów w trybie „rejestruj zmiany”

Informacja o zmianach 1 (28.10.2016 r.)

Informacja o zmianach 2 (28.10.2016 r.)

Informacja o zmianach 3 (14.11.2016 r.)

Informacja o zmianach 4 (29.11.2016 r.)

Informacja o zmianach 5 (21.12.2016 r.)

Informacja o zmianach 6 (24.03.2017 r.)

Informacja o zmianach 7 (24.05.2017 r.)

Informacja o zmianach 8 (9.06.2017 r.)


Zakończenie oceny projektów

 1. Lista członków KOP
 2. Lista ocenionych projektów
 3. Lista ocenionych projektów – aktualizacja

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
  Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

31.08.2017

13.10.2017

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych na lata 2014-2020 31.08.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 31.08.2017
  zał. 5 oświadczenie VAT 31.08.2017
  zał. 7 lista kryteriów wyboru 31.08.2017
  zał. 16 oświadczenie o zapewnieniu środków na realizację 31.08.2017
3. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie 31.08.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie 31.08.2017
  zał. 4 Wzór wniosku beneficjenta o płatność 31.08.2017
  zał. 5 Harmonogram R-F projektu 31.08.2017
  zał. 6 Kamienie milowe 31.08.2017
  zał. 7 Harmonogram płatności 31.08.2017
  zał. 8 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 31.08.2017
  zał. 9 Oświadczenie dot. wykorzystania przedmiotu projektu 31.08.2017
  zał. 10 Minimalny zakres danych 31.08.2017
  zał. 11 Procedura zgłaszania osób 31.08.2017
  zał. 12 Formularze wniosków dostępu 31.08.2017
  zał. 13 Zakres danych osobowych 31.08.2017
  zał. 14 Wzór upoważnienia 31.08.2017
  zał. 15 Wzór odwołania upoważnienia 31.08.2017
  zał. 16 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 31.08.2017
  zał. 17 Procedura postępowania w przypadku awarii 31.08.2017
5. Wzór umowy o dofinansowanie 31.08.2017
  zał. 4 Wzór wniosku beneficjenta o płatność 31.08.2017
  zał. 5 Harmonogram R-F projektu 31.08.2017
  zał. 6 Kamienie milowe 31.08.2017
  zał. 7 Plan finansowania Projektu 31.08.2017
  zał. 8 Harmonogram płatności 31.08.2017
  zał. 9 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 31.08.2017
  zał. 10 Oświadczenie dot. wykorzystania przedmiotu projektu 31.08.2017
  zał. 11 Minimalny zakres danych 31.08.2017
  zał. 12 Procedura zgłaszania osób 31.08.2017
  zał. 13 Formularze wniosków dostępu 31.08.2017
  zał. 14 Zakres danych osobowych 31.08.2017
  zał. 15 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych 31.08.2017
  zał. 16 Wzór odwołania upoważnienia 31.08.2017
  zał. 17 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 31.08.2017
  zał. 18 Procedura postępowania w przypadku awarii 31.08.2017
6. Formalne kryteria wyboru projektów 31.08.2017
7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów 31.08.2017
8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 31.08.2017
9. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 31.08.2017
10. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów 31.08.2017
11. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 31.08.2017
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 31.08.2017
13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 31.08.2017
14. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” 31.08.2017

Informacja o zmianach 13.10.2017247.38 KB

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-002/15 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-002/15(dokument nieaktualny, obowiązujący do 26.02.2015 r.)
Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-002/15(obowiązujący od 26.02.2016 r.)

 

 1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wzorami załączników (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 4. Wzór porozumienia o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór porozumienia o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 5. Wzór umowy o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór umowy o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 6. Formalne kryteria wyboru projektów
 7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów
 8. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)
 9. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”
 10. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów wraz z załącznikami (dokument nieaktualny)
 11. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie
 12. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 13. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020(dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. .w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237)
 15. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

FAQ

Informacja o zmianach oraz wersje dokumentów w trybie „rejestruj zmiany”

Informacja o zmianach (30.11.2015 r.)

Informacja o zmianach (26.02.2016 r.)

Zakończenie oceny projektów

 1. lista członków KOP
 2.  lista ocenionych projektów

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 27.10.2016 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący od 28.10.2016 r. do 20.12.2016 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący od 21.12.2016 r. do 22.03.2017 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący od 23.03.2017 r. do 23.05.2017 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 (dokument obowiązujący od 24.05.2017 r. do 8.06.2017 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 (dokument nieaktualny, obowiązujący od 9.06.2017 r. do 12.07.2017 r.)

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 (dokument obowiązujący od 13.07.2017 r.)

Informacja o zmianach oraz wersje dokumentów w trybie „rejestruj zmiany”

Informacja o zmianach 1 (28.10.2016 r.)

Informacja o zmianach 2 (28.10.2016 r.)

Informacja o zmianach 3 (14.11.2016 r.)

Informacja o zmianach 4 (29.11.2016 r.)

Informacja o zmianach 5 (21.12.2016 r.)

Informacja o zmianach 6 (24.03.2017 r.)

Informacja o zmianach 7 (24.05.2017 r.)

Informacja o zmianach 8 (9.06.2017 r.)

Informacja o zmianach 9 (13.07.2017 r.)


Zakończenie oceny projektów

 1. Lista członków KOP
 2. Lista ocenionych projektów
Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
  Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

31.07.2017

13.10.2017

28.11.2017

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych na lata 2014-2020 31.07.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 31.07.2017
  zał. 5 oświadczenie VAT 31.07.2017
  zał. 7 lista kryteriów wyboru 31.07.2017
  zał. 16 oświadczenie o zapewnieniu środków na realizację 31.07.2017
3. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie 31.07.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie  – wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 4 Wzór wniosku beneficjenta o płatność 31.07.2017
  zał. 5 Harmonogram R-F projektu 31.07.2017
  zał. 6 Kamienie milowe 31.07.2017
  zał. 7 Harmonogram płatności 31.07.2017
  zał. 8 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 31.07.2017
  zał. 9 Oświadczenie dot. wykorzystania przedmiotu projektu 31.07.2017
  zał. 10 Minimalny zakres danych 31.07.2017
  zał. 11 Procedura zgłaszania osób 31.07.2017
  zał. 12 Formularze wniosków dostępu 31.07.2017
  zał. 13 Zakres danych osobowych 31.07.2017
  zał. 14 Wzór upoważnienia  – wersja nieaktualna

zał. 14 Wzór upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 15 Wzór odwołania upoważnienia  – wersja nieaktualna

zał. 15 Wzór odwołania upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 16 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014  – wersja nieaktualna

zał. 16 Obowiązki informacyjne Beneficjenta

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 17 Procedura postępowania w przypadku awarii 31.07.2017
  zał. 19 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.07.2018
  zał. 20 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 30.07.2018
5. Wzór umowy o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 4 Wzór wniosku beneficjenta o płatność 31.07.2017
  zał. 5 Harmonogram R-F projektu 31.07.2017
  zał. 6 Kamienie milowe 31.07.2017
  zał. 7 Plan finansowania Projektu 31.07.2017
  zał. 8 Harmonogram płatności 31.07.2017
  zał. 9 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 31.07.2017
  zał. 10 Oświadczenie dot. wykorzystania przedmiotu projektu 31.07.2017
  zał. 11 Minimalny zakres danych 31.07.2017
  zał. 12 Procedura zgłaszania osób 31.07.2017
  zał. 13 Formularze wniosków dostępu 31.07.2017
  zał. 14 Zakres danych osobowych 31.07.2017
  zał. 15 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych – wersja nieaktualna

zał. 15 Wzór upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 16 Wzór odwołania upoważnienia – wersja nieaktualna

zał. 16 Wzór odwołania upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 17 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – wersja nieaktualna

zał. 17  Obowiązki informacyjne Beneficjenta

31.07.2017

30.07.2018

  zał. 18 Procedura postępowania w przypadku awarii 31.07.2017
  zał. 20 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.07.2018
  zał. 21 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 30.07.2018
6. Formalne kryteria wyboru projektów 31.07.2017
7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów 31.07.2017
8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 31.07.2017
9. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 31.07.2017
10. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów 31.07.2017
11. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 31.07.2017
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 31.07.2017
13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 31.07.2017
14. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” 31.07.2017

Informacja o zmianach 13.10.2017247.3 KB

Informacja o zmianach 28.11.2017247.3 KB

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 26.02.2016 r.)
Regulamin konkursu do naboru nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15 (obowiązujący od 26.02.2016 r.)

 1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wzorami załączników (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 4. Wzór porozumienia o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór porozumienia o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 5. Wzór umowy o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Wzór umowy o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 6. Formalne kryteria wyboru projektów
 7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów
 8. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 merytoryczne
 9. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”
 10. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów wraz z załącznikami  (dokument nieaktualny)
 11. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie
 12. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 13. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dokument nieaktualny, obowiązujący do 29.11.2015 r.)
  Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dokument obowiązujący od 30.11.2015 r.)
 14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. .w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237)
 15. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

FAQ

Informacja o zmianach oraz wersje dokumentów w trybie „rejestruj zmiany”
Informacja o zmianach (30.11.2015 r.)
Informacja o zmianach (26.02.2016 r.)

Zakończenie oceny projektów

 1. lista członków KOP
 2. lista ocenionych projektów

Dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
  Regulamin konkursu
Regulamin konkursu
Regulamin konkursu – wersja obowiązująca
30.12.2016
24.05.2017
09.06.2017
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.12.2016
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z załącznikami  30.12.2016
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja obowiązująca
 30.12.2016
24.05.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowanie z załącznikami 30.12.2016
5. Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami 30.12.2016
6. Formalne kryteria wyboru projektów 30.12.2016
7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów 30.12.2016
8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.12.2016
9. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ( dokument obowiązujący od 24.05.2017 )

30.12.2016

24.05.2017

10. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.12.2016
11. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 30.12.2016
12. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. .w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 30.12.2016
13. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” 30.12.2016

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja_o_zmianach_2.3.2_kultura_23052017.pdf

Informacja-o-zmianach-w-dokumentacji-konkursowej_232_kultura_09062017.pdf


Zakończenie oceny projektów

 1. Lista-członków-KOP_2.3.2_kultura.pdf
 2. Lista-projektów-ocenianych-2.3.2-kultura.pdf
 3. Lista-projektów-ocenianych-2.3.2-kultura-aktualizacja.pdf

Warszawa, 26 kwietnia 2019 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa


jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność
informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431)

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe
udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

(Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)

 

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w terminach:

 • Pierwsza runda – od 30 maja 2019 r. do 5 lipca 2019 r.
 • Druga runda – od 6 lipca 2019 r. do 6 września 2019 r.

Typ projektu:

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych. W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby informacyjne będące w posiadaniu administracji publicznej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
 • jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
 • jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
 • uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

 Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

 • podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,
 • urzędy wojewódzkie,
 • jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe.

 Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (50 778 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (9 222 000,00 PLN).

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące:

 • Runda pierwsza – kwota 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (42 315 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (7 685 000,00 PLN);
 • Runda druga – kwota 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (8 463 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (1 537 000,00 PLN).

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może być niższa niż 4 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Konwersji walutowej PLN/EUR należy dokonać posługując się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem:  Link do strony kursów NBP)1

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ oraz instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu.

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/

Wnioskodawca musi uzyskać pozytywną opinię wydaną przez KRMC.

Zgodnie z § 15a Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. (t.j. M.P. z 2018 r. poz. 705) Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu informatycznego w rozumieniu § 8 ust. 1 wyżej wymienionego Zarządzenia. W związku z tym w harmonogramie prac nad projektem należy uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie pozytywnej opinii KRMC. Opis założeń projektu informatycznego, do którego wydano pozytywną opinię KRMC do ostatniego dnia trwania rundy jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Projekt nieposiadający opinii KRMC nie zostanie przekazany do oceny formalnej i merytorycznej.

Schemat procesu opiniowania projektu informatycznego w ramach KRMC wraz ze wzorami opisu założeń projektu informatycznego i prezentacji projektu na posiedzeniu Komitetu oraz inne niezbędne informacje znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/krmc/o-krmc1

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl .

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc dla Wnioskodawców

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.