Logo Eksperci

Eksperci

Nabór na ekspertów ds. legislacji i partnerstwa oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożonych w ramach  Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”
oraz
Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłasza nabór kandydatów na ekspertów oceniających projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” POPC oraz działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” POPC pod kątem:

  • Przygotowania do realizacji projektu pod względem zgodności z otoczeniem prawnym

oraz

  • Prawidłowości wyboru partnerów projektu

Do udziału w naborze zapraszamy kandydatów spełniających kryteria ogólne i szczegółowe opisane w zamieszczonym poniżej dokumencie: „System naboru kandydatów na ekspertów zewnętrznych ds. legislacji i partnerstwa dokonujących oceny wniosków złożonych w ramach działania 2.1 i 2.2 POPC.”

Aby  zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów wraz z niezbędnymi dokumentami do dnia 5 maja 2017 roku.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres skrytki ePuap: 2yki7sk30g/skrytka.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: eksperci2.1_2.2@cppc.gov.pl.

Dokumenty do pobrania:

Lp.

Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

1. System naboru kandydatów na ekspertów

26-04-2017

2. Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów 26-04-2017
3. Wzór umowy świadczenia usług eksperckich 26-04-2017
zał. 2 – Wzór Zlecenia 26-04-2017
zał. 3 – Wzór Protokołu odbioru Umowy 26-04-2017
zał. 4 – Opinia w zakresie gotowości legislacyjnej projektu 26-04-2017
zał. 5 – Opinia w zakresie wyboru partnera-partnerów projektu 26-04-2017

Z dokumentów musi jednoznacznie wynikać potwierdzenie spełnienia warunków ogólnych oraz szczegółowych określonych w systemie naboru kandydatów na ekspertów. Brak złożenia wymaganych dokumentów (równoznaczny z brakiem spełnienia kryteriów wyboru) będzie skutkować odrzuceniem wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów.