Logo Eksperci

Eksperci

Nabór na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
jako Instytucja Pośrednicząca I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)

w terminie do dnia 7 lutego 2017r.

Do udziału w naborze zapraszamy kandydatów specjalizujących się w dziedzinie: znajomości zagadnień analizy kosztów i korzyści, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a także oceny kwalifikowalności wydatków dla projektów z zakresu infrastruktury szerokopasmowego internetu

Zakres oceny merytorycznej projektów zgodny z wymaganiami wskazanymi w dokumencie:

Kryteria wyboru projektów formalnych i merytorycznych dla działania 1.1 POPC oraz wzorze Karty oceny merytorycznej I stopnia z wyjątkiem kryteriów dotyczących oceny formalnej oraz kryteriów dotyczących oceny merytorycznej II stopnia.

Kandydatem na eksperta może zostać osoba spełniająca kryteria ogólne i szczegółowe opisane w Systemie naboru kandydatów na ekspertów.

Aby  zgłosić swoją kandydaturę do wykazu kandydatów na ekspertów należy wypełnić i złożyć wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów wraz z niezbędnymi dokumentami.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy popc1.1_eksperci@cppc.gov.pl.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: popc1.1_eksperci@cppc.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1. System naboru kandydatów na ekspertów 01-02-2017
2. Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów 01-02-2017
3. Wzór umowy świadczenia usług eksperckich 01-02-2017
zał. 2 – Wzór Zlecenia 01-02-2017
zał. 3 – Wzór Protokołu odbioru Umowy 01-02-2017

Z dokumentów musi jednoznacznie wynikać potwierdzenie spełnienia warunków ogólnych oraz szczegółowych określonych w systemie naboru kandydatów na ekspertów. Brak  złożenia wymaganych dokumentów (równoznaczny z brakiem spełnienia kryteriów wyboru) będzie skutkować odrzuceniem wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów.

Jednocześnie należy mieć na względzie, iż przed przystąpieniem do oceny dokumentacji projektu, ekspert zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia o poufności oraz o oświadczenia o bezstronności. Spełnienie wymagań określonych w powyższych dokumentach jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia eksperta do oceniania dokumentacji przedłożonej w ramach II konkursu dla działania 1.1 POPC. Pragniemy zaznaczyć, iż oświadczenie o bezstronności odnosi się do wszystkich wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach danej rundy konkursowej.

 

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” I osi POPC  wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się pod linkiem: Nabór wniosków POPC 1.1 drugi konkurs.