Informacja o aktualizacji list rankingowych dla naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-002/17

13-11-2018, 08:46:26,

W związku z odstąpieniem przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza od realizacji projektów nr POPC.03.02.00-00-0187/17 oraz POPC.03.02.00-00-0188/17 wybranych do dofinansowania w ramach obszarów NUTS-3 konińskiego oraz pilskiego, Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania kolejne projekty, w które spełniły wszystkie obligatoryjne kryteria wyboru i uzyskały najwyższą liczbę punktów za kryteria merytoryczne punktowane.

Poniżej znajdują się aktualne listy rankingowe uwzględniające nowe projekty rekomendowane do dofinansowania:

1. NUTS 58 koniński

2. NUTS 60 pilski