Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja o planowanym naborze w działaniu 3.1 POPC

11-07-2017, 14:25:40,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o planowanym ogłoszeniu III naboru w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celami konkursu są:

  • poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE;
  • poprawa wykorzystania e-usług administracji.

 

Założeniem konkursu jest realizacja projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, co oznacza, że do dofinansowania wybrane zostaną projekty, w ramach których beneficjenci (operatorzy) będą udzielać grantów na realizację tzw. mikroprojektów wdrażanych na poziomie lokalnym. Działania szkoleniowe wdrażane przez gminy samodzielnie lub
w partnerstwie z ngo (grantobiorcy) będą dotyczyły nabywania i rozwijania wybranych kompetencji cyfrowych przez ich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z e-usług publicznych.

Alokacja na konkurs wynosi 160 mln zł i zostanie podzielona na 8 regionów, grupujących od 1 do 3 województw, w ramach których wyłonieni zostaną operatorzy, którzy po podpisaniu umów
o dofinansowanie przeprowadzą wybór grantobiorców.

Wartość pojedynczego projektu wynosi od 10% do 50% alokacji na dany region.

Wartość grantu udzielanego przez operatora – od 15 000,00 do 150 000,00 zł.

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie:

– organizacje pozarządowe

– JST

– partnerstwa organizacji pozarządowych i JST

 

Rolą operatora będzie m.in.

– promocja konkursu na granty na terenie obsługiwanego regionu;

– opracowanie scenariuszy szkoleniowych;

– przeszkolenie trenerów;

– wsparcie merytoryczne i nadzór nad realizacją projektów przez grantobiorców.

 

Zadania grantobiorcy to w szczególności:

– nabór uczestników szkoleń;

– wybór i zaangażowanie trenerów;

– przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych

– zakup niezbędnego sprzętu oraz udostępnienie materiałów szkoleniowych.

 

Planowany termin ogłoszenia konkursu to sierpień 2017 r. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w okresie wrzesień – październik 2017 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną określone w Regulaminie konkursu.

 

Zachęcamy do zapoznania się dokumentami informującymi o warunkach naboru:

  1. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów
  2. Prezentacja przedstawiająca założenia konkursu grantowego