Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja o wydłużeniu naboru w działaniu 3.1 POPC

28-02-2018, 10:22:09,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 do dnia 30 kwietnia 2018 r. i dodaniu do harmonogramu dwóch dodatkowych rund konkursowych, tj.:

– Runda VII – od 1 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r.
– Runda VIII – od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Wydłużenie terminu zakończenia konkursu podyktowane jest dużym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców chcących ubiegać się o dofinansowanie oraz możliwością pokrycia interwencją działania obszarów dotychczas niezakontraktowanych w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Zaktualizowana dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem: https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-trzeci-konkurs/