Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja o zakończeniu IV naboru w działaniu 3.1 POPC

29-10-2018, 15:05:15,

W dniu 26 października 2018 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w IV konkursie w Działaniu 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK oraz e-zasobów w procesie kształcenia.

W ramach konkursu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa zostało złożonych 6 wniosków o dofinansowanie:

Lp Nazwa Wnioskodawcy Tytuł Projektu Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN)
1. Fundacja Orange Lekcja: enter 49 999 665,20
2. Politechnika Łódzka Nauczyciel w sieci 48 923 071,50
3. Stowarzyszenie Miasta w Internecie Polska Akademia Dydaktyki Cyfrowej (PADC) 50 000 000,00
4. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji e-Nauczyciel w nowoczesnej szkole 50 000 000,00
5. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Kompetencje cyfrowe dla nauczycieli 49 905 464,61
6. Fundacja E-Prosperity Nauczyciel On-Line 23 565 500,00

Zgodnie z Regulaminem konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs rozpoczyna weryfikację wniosków o dofinansowanie pod względem występowania braków formalnych lub oczywistych omyłek.

Wnioski, które pozytywnie przejdą pozytywnie przedmiotową weryfikację, zostaną przekazane do oceny pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC, stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.