Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja o zakończeniu oceny formalnej w konkursie Centrum Mistrzostwa Informatycznego w działaniu 3.2 POPC „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

08-06-2018, 08:24:54,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów zgłoszonych w ramach naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-003/18  ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Lista projektów ocenionych na etapie oceny formalnej