Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Informacja o zakończeniu oceny formalnej w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18 dla Działania 3.1 POPC „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

28-11-2018, 15:55:43,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów zgłoszonych w ramach naboru nr POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18  ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Lista projektów ocenionych na etapie oceny formalnej