Informacja o zmianie alokacji w obszarach konkursowych w III konkursie w działaniu 3.1 POPC

30-07-2018, 11:36:44,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Instytucja Zarządzająca POPC w oparciu o zapisy § 9 ust. 6-7 Regulaminu konkursu dla naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 podjęła decyzję o przesunięciu niewykorzystanej alokacji pomiędzy obszarami konkursowymi.

 

W wyniku powyższej zmiany zwiększono kwotę alokacji w trzech obszarach konkursowych – nr 4 (wielkopolskie, zachodniopomorskie), nr 6 (dolnośląskie, lubuskie), nr 7 (lubelskie, podkarpackie), co pozwoliło na przyznanie dofinansowania 3 projektom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród projektów ocenionych w konkursie, lecz po zakończeniu oceny w ramach rund konkursowych nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji w danym obszarze.

W związku powyższym, Komisja Oceny Projektów rekomendowała do dofinansowania  następujące projekty złożone w obszarach konkursowych nr:

  • 4 – Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
  • 6 – Dolnośląskie, Lubuskie
  • 7 – Lubelskie, Podkarpackie

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach VI rundy na obszar konkursowy nr 4: Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach VII rundy na obszar konkursowy nr 6: Dolnośląskie, Lubuskie

Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach VII rundy na obszar konkursowy nr 7: Lubelskie Podkarpackie