Komunikat IOK dotyczący konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18 (e-zasoby)

04-10-2018, 08:20:46,

W odniesieniu do szczegółowych obowiązków Operatora, określonych w koncepcji realizacji projektu, informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji koncepcja funkcjonowania platformy szkoleniowej w ramach projektu może być oparta o dostępne online rozwiązania pozwalające na udostępnianie i zarządzanie kursami i ich użytkownikami (np. aplikacja internetowa Moodle, lub inne podobne). Udostępniona przez Operatora platforma powinna zapewnić tworzenie materiałów zgodnie ze standardami platform edukacyjnych, w tym z wykorzystaniem dostępu do e-podręczników. Materiały powinny być w formacie standardowo akceptowanym przez platformy (np. minimum SCORM 2004 lub wyżej).

Informujemy również, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej równolegle trwają prace nad stworzeniem i udostępnieniem e-learningowej platformy szkoleniowej w ramach OSE.  W związku z powyższym przygotowane przez Operatora wnioski powinny uwzględniać wydatki związane z funkcjonowaniem platformy w projekcie, jednoczenie biorąc pod uwagę możliwość zmniejszenia wykorzystania platformy Operatora na rzecz platformy tworzonej przez MEN/OSE w trakcie realizacji projektu. Działania projektowe związane z budową platformy będą na bieżąco konsultowane z MEN.