Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Komunikat w sprawie zbliżającego się zakończenia oceny III naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC

20-06-2018, 11:46:39,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Organizująca Konkurs (dalej IOK) w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (dalej IZ POPC), zgodnie z regulaminem konkursu, może podjąć decyzję  dotyczącą zwiększenia alokacji na dany obszar konkursowy lub konkurs i opublikuje ją wraz z listą projektów rekomendowanych do dofinansowania na stronie internetowej IOK i na Portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zwiększona alokacja będzie przeznaczona na dofinansowanie projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród projektów ocenionych pozytywnie w konkursie, lecz po zakończeniu oceny w ramach rund konkursowych nie otrzymały dofinansowania.