Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Konkurs w ramach działania 3.1 PO PC zakończony! Prawie 90 mln zł środków unijnych na rozwój kompetencji cyfrowych seniorów

28-11-2017, 08:41:37,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” zakończyło drugi konkursu na dofinasowanie projektów aktywizacji w obszarze kompetencji cyfrowych osób w wieku 65+.

Efektem realizowanych projektów ma być rozwój, w szczególności u seniorów, umiejętności wykorzystania komputera i internetu np. w celu utrzymywania relacji z bliskimi, rezerwacji wizyty lekarskiej, obsługi konta bankowego czy zakupu biletów kolejowych lub autobusowych. Priorytetem konkursu było skoncentrowanie wsparcia na obszarach gmin wiejskich.

W ramach przeprowadzonego konkursu wyłoniono do dofinansowania 13 projektów z 16 obszarów. Łączna wartość dofinansowania z funduszy europejskich zwycięskich projektów wynosi ponad 90 mln zł. W szkoleniach wezmą udział 32 423 osoby, z czego 32 037 to osoby powyżej 65 roku życia. Projekty będą realizowane w 1221 gminach, w tym 834 gminy to gminy wiejskie.

Lista wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i liczbą otrzymanych punktów, a także zestawienie obszarów, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy znajduje się poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (stan na dzień 27.11.2017)

To nie koniec wsparcia na szkolenia z kompetencji cyfrowych! Do 28 lutego 2018 r. trwa trzeci konkurs w ramach Działania 3.1 PO PC. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego we współpracy ze związkami, stowarzyszeniami czy uniwersytetami trzeciego wieku mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów wspierających korzystanie z internetu i e-usług publicznych.

Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją konkursową dostępne jest na stronie www.cppc.gov.pl.