Logo Nabór wniosków 2.3.1 – nauka (III konkurs)

Nabór wniosków 2.3.1 – nauka (III konkurs)

Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)
po przeprowadzonej procedurze odwoławczej.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach wyżej wymienionego naboru podpisano umowę o dofinansowanie:

POPC.02.03.01-00-0033/17-00 z Beneficjentem – Politechnika Gdańska. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 26 728 876,09 PLN.

Lista podpisanych umów

 


Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach naboru o numerze POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) podpisano umowy o dofinansowanie:

POPC.02.03.01-00-0029/17-00 z Beneficjentem – Instytut Matematyczny PAN. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 34 684 818,25 PLN;
POPC.02.03.01-00-0030/17-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Jagielloński. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 7 507 580,50 PLN;
POPC.02.03.01-00-0042/18-00 z Beneficjentem – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 7 374 959,91 PLN;
POPC.02.03.01-00-0038/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 7 442 980,00 PLN;
POPC.02.03.01-00-0053/18-00 z Beneficjentem – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 18 867 895,65 PLN;
POPC.02.03.01-00-0032/17-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Warszawski. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 5 164 777,78 PLN;
POPC.02.03.01-00-0043/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 10 358 253,45 PLN;
POPC.02.03.01-00-0039/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 599 042,05 PLN;
POPC.02.03.01-00-0036/18-00 z Beneficjentem – Uniwersytet Warszawski. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 4 998 889,00 PLN;

Lista podpisanych umów


Warszawa, 31 lipca 2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Wnioski należy składać w terminie: od 31 sierpnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

 

Instytucją Organizującą Konkurs jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.

 

Typ projektu:

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  • centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
  • jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
  • jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
  • uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

  • podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,
  • urzędy wojewódzkie,
  • jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,
  • przedsiębiorstwa,
  • organizacje pozarządowe.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.

 

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 120 000 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (101 556 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (18 444 000,00 PLN).

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może być niższa niż 4 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Konwersji walutowej PLN/EUR należy dokonać posługując się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: Link do strony kursów NBP)1

 

Sposób przygotowania i składania wniosków: 

Wnioski  o  dofinansowanie  projektu  przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków
o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/

 

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursuwersja obowiązująca

31.07.2017

13.10.2017

28.11.2017

1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych na lata 2014-2020 31.07.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 31.07.2017
zał. 5 oświadczenie VAT 31.07.2017
zał. 7 lista kryteriów wyboru 31.07.2017
zał. 16 oświadczenie o zapewnieniu środków na realizację 31.07.2017
3. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie 31.07.2017
4. Wzór porozumienia o dofinansowaniewersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie

31.07.2017

30.07.2018

zał. 4 Wzór wniosku beneficjenta o płatność 31.07.2017
zał. 5 Harmonogram R-F projektu 31.07.2017
zał. 6 Kamienie milowe 31.07.2017
zał. 7 Harmonogram płatności 31.07.2017
zał. 8 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 31.07.2017
zał. 9 Oświadczenie dot. wykorzystania przedmiotu projektu 31.07.2017
zał. 10 Minimalny zakres danych 31.07.2017
zał. 11 Procedura zgłaszania osób 31.07.2017
zał. 12 Formularze wniosków dostępu 31.07.2017
zał. 13 Zakres danych osobowych 31.07.2017
zał. 14 Wzór upoważnieniawersja nieaktualna

zał. 14 Wzór upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

zał. 15 Wzór odwołania upoważnieniawersja nieaktualna

zał. 15 Wzór odwołania upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

zał. 16 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014wersja nieaktualna

zał. 16 Obowiązki informacyjne Beneficjenta

31.07.2017

30.07.2018

zał. 17 Procedura postępowania w przypadku awarii 31.07.2017
zał. 19 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.07.2018
zał. 20 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 30.07.2018
5. Wzór umowy o dofinansowaniewersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie

31.07.2017

30.07.2018

zał. 4 Wzór wniosku beneficjenta o płatność 31.07.2017
zał. 5 Harmonogram R-F projektu 31.07.2017
zał. 6 Kamienie milowe 31.07.2017
zał. 7 Plan finansowania Projektu 31.07.2017
zał. 8 Harmonogram płatności 31.07.2017
zał. 9 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 31.07.2017
zał. 10 Oświadczenie dot. wykorzystania przedmiotu projektu 31.07.2017
zał. 11 Minimalny zakres danych 31.07.2017
zał. 12 Procedura zgłaszania osób 31.07.2017
zał. 13 Formularze wniosków dostępu 31.07.2017
zał. 14 Zakres danych osobowych 31.07.2017
zał. 15 Wzór upoważnienia do przetwarzania danychwersja nieaktualna

zał. 15 Wzór upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

zał. 16 Wzór odwołania upoważnieniawersja nieaktualna

zał. 16 Wzór odwołania upoważnienia

31.07.2017

30.07.2018

zał. 17 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014wersja nieaktualna

zał. 17  Obowiązki informacyjne Beneficjenta

31.07.2017

30.07.2018

zał. 18 Procedura postępowania w przypadku awarii 31.07.2017
zał. 20 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.07.2018
zał. 21 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 30.07.2018
6. Formalne kryteria wyboru projektów 31.07.2017
7. Merytoryczne kryteria wyboru projektów 31.07.2017
8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 31.07.2017
9. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 31.07.2017
10. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów 31.07.2017
11. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 31.07.2017
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 31.07.2017
13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 31.07.2017
14. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” 31.07.2017

Informacja o zmianach 13.10.2017

Informacja o zmianach 28.11.2017

Informacja o zmianach 30.07.2018