Uproszczony opis aplikowania o środki

Uproszczony opis aplikowania o środki w ramach schematu konkursowego

Tryb konkursowy

Tryb konkursowy ma zastosowanie do wyboru projektów w ramach działań, dla których został przewidziany zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konkurs składa się z następujących etapów:

I. Ogłoszenie konkursu

Zgodnie z utworzonym dokumentem „Plan Działania”, instytucja ogłasza nabór na wnioski o dofinansowanie projektów. W ogłoszeniu przedstawione są warunki, kryteria i okres trwania naboru. Dodatkowo na potrzeby konkursu zostaje sporządzona tzw. „Dokumentacja konkursowa”.

II. Nabór wniosków

Do instytucji prowadzącej nabór na dofinansowanie projektów, składane są wnioski utworzone w programie – Generator Wniosków Aplikacyjnych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które spełniają kryteria określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach POKL oraz dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

III. Ocena projektów.

Złożone wnioski poddane są ocenie najpierw pod kątem kryteriów formalnych, a później według kryteriów merytorycznych.
Ocena formalna jest oceną 0/1, co oznacza, że weryfikacja dokonywana jest pod kątem spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium. Warunkiem pozytywnej oceny w oparciu o kryteria formalne jest spełnienie przez wniosek wszystkich kryteriów formalnych.
Ocena merytoryczna projektów odbywa się w oparciu o kryteria merytoryczne. Natomiast metodologia oceny merytorycznej projektu polega na przyznaniu punktów za dane kryterium.

IV. Ogłoszenie wyników konkursu.

Po zakończeniu oceny wszystkich projektów, tworzona jest lista rankingowa z projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i ocenę merytoryczną.

V.  Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja konkursowa.

Jest to dokument zawierający informacje podane w ogłoszeniu o konkursie oraz inne dodatkowe wiadomości dotyczące zasad organizacji wniosku i realizacji projektu.

Dokumentacja konkursowa zawiera co najmniej informacje o:

 • sposobie sporządzenia wniosku (np. wersja papierowa lub elektroniczna, liczba egzemplarzy)
 • sposobie i formie dostarczenia wniosku,
 • planowanych terminach poszczególnych etapów konkursu,
 • maksymalnym dopuszczalnym terminie na złożenie pełnej dokumentacji projektu, po stworzeniu listy rankingowej,
 • środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy,
 • innych elementach wskazanych przez instytucję organizującą konkurs.

Ogłoszenie o planowanym naborze projektów jest umieszczane min. na stronie internetowej instytucji organizującej konkurs zgodnie z harmonogramem i zawiera takie informacje jak:

 • Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.
 • Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.
 • Kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.
 • Poziom dofinansowania projektów.
 • Maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile kwota taka została ustalona.
 • Kryteria wyboru projektów.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu.
 • Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.
 • Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu.
 • Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 • Informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji PO KL.

 

Logo Unia Europejska
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.